Trondheims kommunevåpen

Hva er galt i Trondheim?

Trondheim er nok en god by for de fleste innbyggerne. For mennesker med utviklingshemning, kan det være motsatt. Det er på høy tid at politisk- og administrativ ledelse kjenner sitt ansvar, tar kritikk på alvor og bygger opp det bo- og tjenestetilbudet som de har bygget ned de siste 10-15 årene.

Om å snakke forbi hverandre

Det er 12 år siden jeg første gang var i Trondheim i møte mellom tjenstemottakere og de ansvarlige rundt rådmannen. Rådmannen ønsket å gjøre bo- og tjenestetilbudet til innbyggere billigere. Pårørende var opptatt av svake tjenester. Kalkulatorfolket fra rådmannsstaben, la frem utregninger på hvor mye kommunen kunne spare på å samordne tjenestene, la flere bo i samme bofellesskap og unngå at personer med tjenestebehov kjøpte leiligheter selv.

Pårørende var opptatt av de som ikke fikk seg et sted å bo og bosatte som ikke fikk tilstrekkelig med tjenester. Møtet endte som det begynte, med to vesens forskjellige syn, en situasjon som har vedvart og hvor det er for få spor til bedring.

Siden den gang, synes posisjonene å ha vært låste. Mens kommuneledelsen snakker om overforbruk, snakke pårørende om mangelfulle tjenester. Mens kommuneledelsen prater om organisering og ledelesemodeller, prater pårørende om et bo- og tjenestetilbud som forvitrer. Politikerne har for lite innsikt i feltet og blir stående handlingslammet i et krysspress mellom den kommunale forvaltningen og pårørende.

Rådmannens syn ble grunnlaget for saken Ressursbruk og organisering av tjenester til psykisk utviklingshemmede, hvor rådmannen beregnet besparelsene til å bli 22 millioner innen 2014. Saksfremlegget inneholdt mange tall og hypoteser om tall, men lite sosialfaglig.

De etterfølgenge årene har har forløpt omtrent på samme måte. Rådmannen har lett etter kutt, effektivisering og økt handlingsrom. Politikerne har vedtatt rådmannens innstilling uten nevneverdig debatt. Innbyggere med utviklingshemning og deres pårørende har klaget på et stadig svakere bo- og tjenesetetilbud, uten at dette har inngått i rådmannens regnestykker.

Tilsynet i 2016

Trondheim kommune kom ikke så godt ut av det nasjonale tilsynet med tjenestene til mennesker med utviklingshemning i 2016. Det ble blant annet påpekt:

 • Lav grunnbemanningen i flere av boligene er lav, særlig i helgene.
 • Liten hensikt i å fremme behov for ytterligere tjenester på grunn av lav bemanning og stram økonomi.
 • Lite spor av individuelle vurderinger av den enkeltes behov ved tildeling av tjenesten personlig assistanse.
 • Ikke systematisk veiledning i alle boligene.
 • Ulik praksis for om det meldes avvik for tjenesten personlig assistanse dersom bruker ikke får gjennomført planlagte aktiviteter.
 • Ikke rom for ekstra aktiviteter i enkelte av bofelleskapene da dette ikke fremgår av vedtakene.
 • Lite spor av at tjenestene har som mål å fremme mestring og økt selvstendighet eller å beholde eller videreutvikle ferdigheter.
 • Individuell plan benyttes i liten grad.

Men statsforvalteren har begrenset myndighet og enda mer begrensede ressurser. Hovedeffekten av tilsynet, var nok en økt korrespondanse mellom kommunen og Statsforvalteren.

Tilsyn i 2019

Tidligere Fylkesmannen i Trøndelag førte tilsyn med Byåsen bo- og aktivitetstilbud 2019. Resultatet var omtrent som ved tilsynet i 2016:

"Trondheim kommune har ikke et system som sikrer forsvarlig gjennomføring av personlig assistanse for alle personer med utviklingshemming over 18 år."

Kommunerevisjonens rapport

I vår kom revisjonsrapporten med Trondheim kommunes bo- og aktivitetstilbud. Kritikken var i stor grad den samme som ved det nasjonale tilsynet i 2016:

"Enkelte brukere opplever ikke trygghet i hjemmene sine, og ikke alle får dekket sine sosiale behov. Det er mangler på individuell tilpasning av både fritidsaktiviteter og aktivitetstilbud, og ikke alle vedtak om tjenester blir fulgt opp."

Det ble også trukket frem utfordringer med bemanningssituasjonen, sykefravær, rekruttering, turnover og mangel på vernepleiere.Boligkøen var for lang.

Kommunedirektøren sa seg i hovedsak enig med kommunerevisjonens funn og hevdet at kommunen jobbet med de påviste forholdene. Men kommunedirektørens svar er selvsagt temmelig generelle og foreløpig langt i fra det som kan kalles tiltak.

En kan selvsagt ikke forvente at kommunedirektøren skal komme opp med tilstrekkelige og konkrete tiltak umiddelbart i sitt tilsvar til revisjonsrapporten.

Et virvar av saker, hensyn og målsetninger

Kommunepolitikk dreier seg om saker, strategier og planer. Av og til kan det bli såpass mange av dem at det blir vanskelig å håndtere dem samlet. Den ene planleggingen glemmer den andre og tiltak overser målsetninger i relaterte saker. Slik oppfatter jeg situasjonen i Trondheim kommune, så vel som i andre kommuner.

Strategidokumentet: En bedre hverdag for alle – Strategiplan for tjenester til mennesker med utviklingshemming og/eller utviklingsforstyrrelser 2019-2023, er et imponerede bra dokument som i stor grad synes å bygge på NOU 2016: 17 På lik linje. Her kan en blant annet lese om målsetninger blant annet knyttet til selvbestemmelse, likestilling, kommunikasjon, rettsikkerhet, opplæring, arbeid- og dagtilbud, kosthold, gode omsorgstjenester og betydningen av å ha sitt eget hjem.

Når en kommer til Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2022-2025 - Budsjett 2022, så er det ikke like lett å finne det finansielle rommet til de målsetningene i Strategiplanen for tjenester til mennesker med utviklingshemming og/eller utviklingsforstyrrelser. Kommunedirektøren skal ha ros for å relatere budsjettet til FNs bærekraftsmål. Det er positivt at en rekke målsetninger fra Strategiplanen gjentas, men med en 2 til 4 prosent økning i planlagte driftsutgifter, så er det vanskelig å se at mulighetene ligger tilrette for å sikre at også innbyggere med utviklingshemming i størst mulig grad skal kunne ta del i dagliglivets gjøremål.

I Arbeids- og sosialkomiteen nylig behandlede sak 14/22 Økonomi i bo- og aktivitetstilbudene, var kommunedirektørens forslag til innstilling, foruten kronebeløp:

 • "Bystyret vedtar at kvaliteten og ressursbruken i bo- og aktivitetstilbud i Trondheim over tid skal være på samme nivå som i øvrige større byer i Norge."
 • "Bystyret vedtar at det etableres turnuser på området som sikrer kontinuitet i bemanningen mellom botilbud og aktivitetstilbud, og som sikrer forsvarlig og faglig kompetent bemanning hverdag, helg og ferier."

Det er vanskelig å se sammenhengen mellom det første kultepunktet, dokumenterte avvik og svakheter i kommunens tjenestetilbud. Det er også en høyst uklar sammenheng mellom kulepunktet og kommunens målsetninger. Hvordan kvaliteten i tjenestetilbudet er i landets andre store byer, fremkommer ikke av KOSTRA-tallene som kommunedirektøren legger frem.

Kulepunkt to, er på sett og vis bedre, men det bringer neppe noe nytt. Det er liten grunn til å tro at verken kommunepolitikerne eller forvaltningen noen gang har hatt uforsvarlig og inkompetent bemanning som målsetning.

Vedtaket i kommunens Arbeids- og sosialkomite, ble imidlertid litt mer lovende:

"Arbeids og sosialkomiteen mener det er uheldig at politisk nivå har fått uriktige opplysninger på ASSS tall. ASSS tall sier imidlertid ikke nødvendigvis noe om kvaliteten på tjenestene. Forvaltningsrevisjonen som er under politisk behandling hos kontrollutvalget viser at kvaliteten på bo - og aktivitetstilbudet i Trondheim må heves. Det betyr at man må jobbe både med bedre organisering av tjenestene, øke nivået på ledelse og at bemanningen må styrkes. Hele - og faste stillinger må være hovedregelen. Arbeid og sosialkomiteen anbefaler at bystyret øker den økonomiske driftsrammen med 20 millioner slik innstillingen fra Kommunedirektøren foreslår og at tilsvarende beløp til drift innarbeides i HØP i årene framover."

Men vedtaket favner ikke den mest sentrale målsetningen, nemlig det at også de som har behov for bistand, i størst mulig grad skal kunne ta del i hverdagslivets gjøremål.

Målforskyvning

Vi fikk omsorgstjenestene i 1991 for å

 • å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
 • bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Etter 10-15 år med planer og tiltak, så er det oppsiktsvekkende at Trondheim kommune ikke har utarbeidet et eneste tiltaksrettet dokument for å sikre tjenestenes hovedformål.

Det er veldokumentert at kommunen i mange tilfeller gir for lite tjenester og for lite tjenester tilpasset den enkelte tjenestemottaker. Når dette er tilfellet, så er det ikke så veldig relevant hvordan kommunens pengebruk er i forhold til kommunens budsjett. Det er heller ikke spesielt relevant om Trondheim bruker mer eller mindre penger på sektoren enn andre storbyer.

Fra bistand til tortur og umenneskelig behandling

Sammenligninger av budsjetter er en farlig gesjeft når en ikke har kontroll med tjenestens kvalitet. Trondheims kommunaldirektør sammenligner stadig vekk til Trondheims kostnadstall med tall fra Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Tromsø og Kristiansand. 

Kommunaldirektørens sammenligninger er farlige. De har gitt feil ideal. Det er en viss sammenheng mellom kostnader og kvalitet. Kristiansand kommune er den av de ti kommunene som bruker minst på sektoren. Lav bemanning var f.eks. årsaken til at det ble avslørt ulovlig innelåsing av mennesker med utviklingshemming i Kristiansand kommune 2016. Praksisen startet før 2016 og vedvarer fortsatt. (se Sivilombudets ferske besøksrapport fra Kristiansand om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse i Kristiansand).

Drammen kommune er den av de ti kommunene som bruker nest minst på tjenester til mennesker med utviklingshemning. Også her avdekte Sivilombudet ulovlig og umenneskelig behandling av innbyggere med utviklingshemning.

Ta utgangspunkt i bo- og tjenestetilbudet og start dialogen

Etter 10-15 år med kommunale tiltak forbedringer forbedringer, som alle ser ut til å ha ført til forverringer, bør kommunens behandling av revisjonsrapporten være en passende anledning til å starte nye og mer konstruktive prosesser.

Når kommunedirektøren fokuserer på overforbruk, så er det en stor risiko for at underbudsjettering er et bedre navn. Det er all grunn til å fokusere på organisering og ledelse av sektoren. Men når kommuneadministrasjonen i  over ti år har hatt et slikt fokus og situasjonen ikke har bedret seg, så kan det være at rammene for god organisering og ledelse ikke foreligger.

Det er helt sikkert mye som kan gjøres både med budsjetter, organisasjon og ledelse, men så langt har kommunens forslag vist seg å ikke fungere. En vet lite om hva som bør gjøres i den retningen. Det vi imidlertid vet, er at

 • boligkøen er lang og flere er misfornøyd med botilbudet
 • grunnbemanningen i tjenesten er lav slik at mange ikke får dekket sitt behov for tjenester
 • enkeltvedtakene er generelle og følges ofte ikke opp
 • flere deler av tjenesten sliter med høyt sykefravær, høy turnover og rekrutteringsproblemer

Det naturlige startpunktet burde vært å rette opp botilbudet, bemanning, etablere gode og brukbare enkeltvedtak samt å etablere gode arbeidsmiljø.

En vesentlig kompetanse på dette feltet, besitter NFU. FO besitter trolig også en vesentlig kompetanse. Det naturlige ville da være at kommunedirektøren kaller inn NFU og FO slik at en sammen med kommuneadministrasjonen kan utarbeide tiltak for å bedre botilbudet, bemanningen, enkeltvedtakene, arbeidsmiljø og rekruteringsproblemene.

Jens Petter Gitlesen

17 mai 2022

 • 2024-05-27 If one is showing a lot of passion in obtaining sensuous satisfaction, after that immediately hire Thane Call Girls for a crazy sensual time. The call girls that you have reserved for looking after your body's muscle mass, stress or various other pains is rather efficient. topgirlsfun
 • 2024-05-23 This specific seems totally perfect. Every one of these little facts are made together with wide range of background knowing. I really like this particular a good dea 온카시티 온카시티
 • 2024-05-23 This is such a great resource that you are providing and you give it away for free 토토커뮤니티 토토커뮤니티
 • 2024-05-23 This is a truly good site post. Not too many people would actually, the way you just did. I am really impressed that there is so much information about this subject that have been uncovered and you’ve done your best, with so much class. If wanted to know more about green smoke reviews, than by all means come in and check our stuff. 온라인카지노 온라인카지노
 • 2024-05-23 Very useful information shared in this article, nicely written! I will be reading your articles. Looking forward to read such knowledgeable articles 에볼루션 카지노 에볼루션 카지노
 • 2024-05-23 Thank you for taking the time to share with us 홀덤사이트 홀덤사이트
 • 2024-05-23 I must say, I thought this was a pretty interesting read when it comes to this topic. Liked the material.  먹튀검증사이트 먹튀검증사이트
 • 2024-05-23 I have read your article, it is very informative and helpful for me. I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it 먹튀슈퍼맨 먹튀슈퍼맨
 • 2024-05-22 That are definitely excellent. Many of these tiny details are made getting lot of background knowledge. I am interested in them plenty 온라인카지노 온라인카지노
 • 2024-05-22 I’m happy I located this blog! From time to time, students want to cognitive the keys of productive literary essays composing. Your first-class knowledge about this good post can become a proper basis for such people. nice one 카지노 커뮤니티 카지노 커뮤니티
 • 2024-05-22 it was a wonderful chance to visit this kind of site and I am happy to know. thank you so much for giving us a chance to have this opportunity 바카라 사이트 바카라 사이트
 • 2024-05-22 I am so much grateful to have this wonderful information slot pg slot pg
 • 2024-05-21 The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought you have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you weren't too busy looking for attention 카지노 사이트 카지노 사이트
 • 2024-05-20 Awesome article with great information provided by your article, here I would like to thank you guys for sharing such a fantastic blog. Regards 바카라사이트 바카라사이트
 • 2024-05-16 Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates 토토사이트 토토사이트
 • 2024-05-16 Positive site, where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you merged 축구중계 축구중계
 • 2024-05-16 Mastering Math with WebWork Answers Unlock your math potential using WebWork Answers for detailed, step-by-step solutions and expert guidance. WebWork Answers
 • 2024-05-16 Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post. I was very interested in the article, it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job, I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards 토토사이트 토토사이트
 • 2024-05-15 It is great, yet take a gander at the data at this address. 꽁머니사이트 꽁머니사이트
 • 2024-05-15 "What’s up to every body, it’s my first pay a quick visit of this webpage; this blog includes remarkable and really good stuff in support of visitors." 매충 사이트 매충 사이트
 • 2024-05-08 I am always searching online for storys that can accommodate me. There is obviously a multiple to understand about this 금강 먹튀 금강 먹튀
 • 2024-05-07 I Was Eagerly Looking For Content Like This, Right To The Point And Detailed As Well Accordingly Depending Upon The Matter/Topic. You Have Managed This Greatly For Sure 리그벳 리그벳
 • 2024-05-04 Whether you're a seasoned Togel veteran or a newcomer looking to try your luck, Togel online casinos provide an immersive gaming experience that captures all the excitement of the traditional game. Situs Togel Linker SEO
 • 2024-04-22 This is not only reflected in their ability to write high-quality papers, but also in their professionalism and knowledge reserve when conducting research and writing. Such services are naturally valuable. 代写 Linker SEO
 • 2024-04-21 No matter which sub-field problem you are facing, our ghostwriting service can provide you with professional, efficient and original help. 作业代写 Linker SEO
 • 2024-04-16 Thank you for sharing this great post, Wonderful article, Keep sharing. concrete edmond ok Emmit Smith
 • 2024-04-08 Hallo guys, selamat datang di situs OKEPLAY777, pernahkah anda mendengar atau sudah bermain disini ?, Mari kita bahas sedikit tentang kelebihan situs slot online ini, sebagai situs slot gacor hari ini yang menggunakan slot server thailand terbaru gampang menang dengan winrate tertinggi di bandingkan situs lain, bermain di OKEPLAY777 memiliki experience yang berbeda pada saat mendapatkan kemenangan sensasional hanya dengan modal deposit slot dana Rp.15,000 dan menang berapapun di bayar tanpa potongan. Linker SEO
 • 2024-03-30 Ready to explore the delicious world of high-protein vegan cuisine? Say goodbye to the myth that protein only comes from meat! Dive into mouthwatering options like lentils, tofu, and tempeh, paired with nuts, seeds, and whole grains. From tofu scrambles to tempeh stir-fries, there's no shortage of tasty meals to fuel your body and satisfy your cravings. Join us on this culinary adventure and let your taste buds and muscles rejoice! Cooking Tips for High-Protein Meals Cooking Tips for High-Protein Meals
 • 2024-03-22 Luck may be a lady, but the casino is the place to court her. 로즈카지노 Linker SEO
 • 2024-03-14 Trondheim är en av de underbara städerna och personer med funktionshinder har haft många fördelar när de bor i denna stad, wordle unlimited game, jag tackar verkligen för att du gör livet möjligt för de mindre lyckligt lottade. nhancave
 • 2024-03-02 I offer MODERN MINIMALIST with unlimited revisions as well as concepts therefore will not stop until we have found your perfect design. I work in a very timely manner and I believe in giving excellent communication, therefore I will always keep you updated. I love to input my own creativity and am very passionate about what I do! I specialize in vector design and when finalized you will receive a source file a long with any other file formats which you would like Design professional logo Muhammad Junaid
 • 2024-03-02 I Offer A Permanent, Do-Follow Backlink with the Anchor of your choice, This is a unique service that can be used on Any Site to Offer An Exceptionally Effective! manual blog comment Muhammad Junaid
 • 2024-02-27 Online casinos are a fantastic way to unwind after a long day. The immersive experience and the chance to win make it a perfect form of entertainment. 프리카지노 Linker SEO
 • 2024-02-22 Ecuador’s most notorious gang leader lived ‘like a king’ while locked up. His jailbreak shines a light on the country’s lawless prisons김포출장샵 김포출장샵
 • 2024-02-13 This is an excellent post I seen thanks to share it. It is really what I wanted to see hope in future you will continue for sharing such a excellent post. 툰코 툰코
 • 2024-02-13 Acknowledges for paper such a beneficial composition, I stumbled beside your blog besides decipher a limited announce. I want your technique of inscription.. 뉴토끼 뉴토끼
 • 2024-02-13 I simply want to tell you that I am new to weblog and definitely liked this blog site. Very likely I’m going to bookmark your blog . You absolutely have wonderful stories. Cheers for sharing with us your blog. 야동 야동
 • 2024-02-13 I simply want to tell you that I am new to weblog and definitely liked this blog site. Very likely I’m going to bookmark your blog . You absolutely have wonderful stories. Cheers for sharing with us your blog. 야동 야동
 • 2024-02-13 Greatly composed article, if just all bloggers offered a similar substance as you, the web would be a much better spot. 섹파 섹파
 • 2024-02-13 This is an extraordinary element for sharing this useful message. I am dazzled by the information you have on this blog. It causes me from multiple points of view. A debt of gratitude is in order for posting this once more. 뉴토끼 뉴토끼
 • 2024-02-13 Thanks for the valuable information and insights you have so provided here... 누누티비 누누티비
 • 2024-02-13 Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place.. 툰코 툰코
 • 2024-02-13 Nice post. I was continuously checking this blog and I am impressed! Extremely useful info particularly the last part .I care for such information much. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and good luck . 티비몬 티비몬
 • 2024-02-13 I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for this nice article... 스포츠중계 스포츠중계
 • 2024-02-13 I’m going to read this. I’ll be sure to come back. thanks for sharing. and also This article gives the light in which we can observe the reality. this is very nice one and gives indepth information. thanks for this nice article... 스포츠중계 스포츠중계
 • 2024-02-13 I definitely enjoying every little bit of this blog. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work 누누티비 바로가기 누누티비 바로가기
 • 2024-02-10 나는 당신이 이것에 배치 한 각각의 공연을 즐깁니다. 정말 유용한 곳이 될 거라고 확신합니다. 나는 또한 기뻤다. 잘 했어! 호빵맨토토 호빵맨토토
 • 2024-02-05 Expert Online Class Assistance Achieve academic excellence with our professional help. Our experts are ready to take on your online classes, ensuring top grades. Trust us to do my online class successfully. do my online class
 • 2024-01-16 와우 ... 정말 멋진 블로그입니다.이 글을 쓴 글쓴이는 정말 훌륭한 블로거입니다.이 글은 제가 더 나은 사람이되도록 영감을줍니다. 먹튀사이트 먹튀사이트
 • 2024-01-16 와우 ... 정말 멋진 블로그입니다.이 글을 쓴 글쓴이는 정말 훌륭한 블로거입니다.이 글은 제가 더 나은 사람이되도록 영감을줍니다. 바카라사이트 바카라사이트
 • 2024-01-16 이러한 유형의 주제를 검색하는 거의 모든 사람들에게 도움이되기를 바랍니다. 저는이 웹 사이트가 그러한 주제에 가장 적합하다고 생각합니다. 좋은 작품과 기사의 품질. 스포츠무료중계 스포츠무료중계
 • 2024-01-14 As a professional concrete contractor in Oklahoma, we use high-quality concrete and cutting-edge technology to provide our clients with outstanding construction services and repair services in the area https://www.oklahomaconcreter.com Wesley
 • 2024-01-14 Our concrete skills crisscross the functional and artistic spectrum, so we’re ready and willing to tackle projects of all shapes & sizes Concrete Contractor Okie Lowelle
 • 2024-01-13 Our party tents and marquees are perfect for every occasion. We are always available to accommodate your needs for party tents and marquees Wedding Marquees Gina
 • 2024-01-11 Looking to take your real estate career to new heights? Register with JoinDash and access our licensed brokerage program, offering a substantial 100% commission. Don't miss out – begin maximizing your income today! Join Real Estate Agent Team In Texas Real Estate Agent
 • 2024-01-11 Elevate your living standards with CashAndCarryBeds' furniture. Indulge in the finest pieces that define luxury. leather italian sofa leather italian sofa
 • 2024-01-03 Embark on an endless journey of entertainment with Unlimited Online porn Videos, your gateway to a vast and diverse world of visual delights. Alex mason
 • 2024-01-03 I want you to thank for your time of this wonderful read !!! I definately enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog 무료스포츠중계 무료스포츠중계
 • 2024-01-03 I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post 안전놀이터 안전놀이터
 • 2024-01-03 i am for the first time here. I found this board and I in finding It truly helpful & it helped me out a lot. I hope to present something back and help others such as you helped me 토토사이트 토토사이트
 • 2024-01-03 Hi buddies, it is great written piece entirely defined, continue the good work constantl 먹튀사이트 먹튀사이트
 • 2024-01-02 keep sharing useful info 메이저놀이터 메이저놀이터
 • 2024-01-02 of us 먹튀검증 먹튀검증
 • 2024-01-02 "귀하의 게시물을 읽어 주셔서 정말 기쁩니다. 제가 찾고있는 정보가 가득하며" "귀하의 게시물 내용이 굉장합니다" "라는 코멘트를 게시하는 것을 좋아합니다. 훌륭합니다. 꽁머니 꽁머니
 • 2024-01-02 나는 이것을 읽을 것이다. 다시 올게요. 공유해 주셔서 감사합니다. 그리고이 기사는 우리가 현실을 관찰 할 수있는 빛을 제공합니다. 이것은 매우 좋은 것이며 심층적 인 정보를 제공합니다. 이 멋진 기사에 감사드립니다 .. 온카판 온카판
 • 2024-01-02 이러한 유형의 주제를 검색하는 거의 모든 사람들에게 도움이되기를 바랍니다. 저는이 웹 사이트가 그러한 주제에 가장 적합하다고 생각합니다. 좋은 작품과 기사의 품질. 먹튀검증 먹튀검증
 • 2024-01-01 Hi buddies, it is great written piece entirely defined, continue the good work constantl 스포츠중계 스포츠중계
 • 2024-01-01 Thank you for taking the time to share with us 카지노사이트추천 카지노사이트추천
 • 2023-12-21 Some really prime content on this site, bookmarked . 티비몬 티비몬
 • 2023-12-21 Awesome Stress Management tips. It helps me to reduce my stress. I’d love to follow your blog daily. Thank you. 레드티비 레드티비
 • 2023-12-21 I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates 누누티비 시즌2 누누티비 시즌2
 • 2023-12-21 I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates 누누티비 바로가기 누누티비 바로가기
 • 2023-12-18 https://wy88bets.net/ การันตีผลตอบแทนจากค่ายหลัก เว็บ สล็อต แท้ ที่มาแรง โดยมีสูตรเล่นเกมสล็อตที่ดีด้วย เช่นเดียวกัน บอกเลยว่า เลือกเว็บหลักของเรา สามารถทำเงินได้อย่างดี พร้อมระบบการเล่นเกม ที่ช่วยทำให้การเดิมพันนั้น สนุกสนานมากขึ้น และยังจ่ายเงินได้อย่างสนุกสนานในทุกการแทงพนันด้วย https://wy88bets.net/
 • 2023-12-14 Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon! 한국툰코 한국툰코
 • 2023-12-10 The convenience of playing on my mobile device is a game-changer. I can enjoy my favorite casino games anytime, anywhere. 우리카지노 Linker SEO
 • 2023-12-07 This is my first time i visit here. I found so many entertaining stuff in your blog, especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the leisure here! Keep up the good work. I have been meaning to write something like this on my website and you have given me an idea. 레고사이트 레고사이트
 • 2023-12-06 I feel very grateful that I read this. It is very helpful and very informative and I really learned a lot from it. 더블유벳 더블유벳
 • 2023-12-06 I feel very grateful that I read this. It is very helpful and very informative and I really learned a lot from it. 토토사이트 토토사이트
 • 2023-12-06 I’m happy I located this blog! From time to time, students want to cognitive the keys of productive literary essays composing. Your first-class knowledge about this good post can become a proper basis for such people. nice one 부천휴게텔 부천휴게텔
 • 2023-12-04 Simply want to say your article is as astounding. The clearness in your post is simply excellent and i can assume you’re an expert on this subject. 툰코 툰코
 • 2023-12-03 Appreciative for the strengthening on the web diary posting! Fundamentally put your blog segment to my most esteemed blog list and will channel forward for additional updates. Basically expected to record a word to offer imperative because of you for those incredible tips. seo service london seo service london
 • 2023-11-23 I am another client of this site so here I saw different articles and posts posted by this site,I inquisitive more enthusiasm for some of them trust you will give more data on this points in your next articles. www.cryptoforexinvestment.com/investing/uk-investment-trusts/ Anonymt
 • 2023-11-23 brandhout kopen. Wij verkopen brandhout van de beste kwaliteit tegen gereduceerde prijzen. https://brandhouttekoop.com/ https://brennholzonlinekaufen.com/ https://lenaventa.com/ seat
 • 2023-11-23 brandhout kopen. Wij verkopen brandhout van de beste kwaliteit tegen gereduceerde prijzen. https://brandhouttekoop.com/ seat
 • 2023-11-23 brandhout kopen. Wij verkopen brandhout van de beste kwaliteit tegen gereduceerde prijzen. https://brandhouttekoop.com/ https://brennholzonlinekaufen.com/ https://lenaventa.com/ seat
 • 2023-11-23 A debt of gratitude is in order for the instructive and accommodating post, clearly in your blog everything is great.. ESG Indices Anonymt
 • 2023-11-21 You may remark on the request arrangement of the blog. You should visit it's unbelievable. Your blog review would swell up your guests. I was extremely satisfied to discover this site.I needed to thank you for this incredible read!! SEO book author Anonymt
 • 2023-11-20 This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free 예능 다시보기 예능 다시보기
 • 2023-11-20 Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, as well as the content! 오피 오피
 • 2023-11-19 I was extremely satisfied to discover this site.I needed to thank you for this incredible read!! I certainly getting a charge out of each and every piece of it and I have you bookmarked to look at new stuff you post. speed up wordpress website Anonymt
 • 2023-11-18 This Post is providing valuable and unique information, I know that you take the time and effort to make an awesome article. 무료 다시보기 무료 다시보기
 • 2023-11-18 Excellent information providing by your Article thank you for taking the time to share with us such a nice article 예능 다시보기 예능 다시보기
 • 2023-11-18 In fact, this influenced them to think what diverse activities are valuable for those of us who end up all over the place or have confined rigging decisions. 슬롯게임 Anonymt
 • 2023-11-18 Are you struggling to get pregnant, naturally or assisted? Do you have a hormone imbalance, irregular cycles, ovulation issues, endometriosis, PCOS, poor sperm quality, or maybe there’s nothing physically wrong (unexplained infertility)? Perhaps IVF has failed, or you’ve had a miscarriage? Whatever your situation, we can help you through any physical, energetic, emotional and/or mental issues that may be reducing your chances of conception, either naturally or assisted (e.g. IUI, ICSI, IVF or GIFT). fertility treatment leicestershire Anonymt
 • 2023-11-16 I have to look for goals with essential information on given point and offer them to instructor our inclination and the article. 먹튀검증 jsimitseo
 • 2023-11-16 https://mercatoneroarmi.com/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/glock-17/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/glock-19/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/glock-20/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/glock-21/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/glock-22/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/glock-23/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/glock-26/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/glock-27/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/glock-30/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/glock-34/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/40-glock/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/glock-42/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/glock-43/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/glock-44/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/glock-45/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/glock-48/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/caricatori-glock/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/cz-75/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/cz-shadow-2/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/kel-tec-sub-2000/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/ruger-gp100-revolver/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/ruger-lcp/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/ruger-57/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/sig-sauer-p220/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/sig-sauer-p320/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/sig-sauer-p365/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/pistola-taurus-g2c/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/ar15-fucile/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/garand-m1/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/ak-47-fucile/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/m16/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/steyr-aug-a3-sa-508mm/ https://mercatoneroarmi.com/prodotto/fucile-m4-carbine/ seat
 • 2023-11-16 It has completely climbed to crown Singapore's southern shores and without a doubt set her on the general guide of private remarkable core interests. Regardless I scored the a more prominent number of focuses than I ever have in a season for GS. I figure you would be not capable discover some individual with a relative consistency I have had amid the time so I am content with that. 남자 레플리카 Anonymt
 • 2023-11-14 This webpage and I consider this web site is amazingly informational ! Keep on setting up! pasar123 Anonymt
 • 2023-11-14 Hello there to everyone, here everybody is sharing such learning, so it's critical to see this website, and I used to visit this blog day by day 스포츠토토 Anonymt
 • 2023-11-14 I am continually hunting on the web down storys that can oblige me. There is clearly a numerous to comprehend about this. I feel you made couple of salubrious focuses in Attributes additionally. Confine occupied, amazing profession! daman game Anonymt
 • 2023-11-13 Super site! I am Loving it!! Will return again, Im taking your sustenance moreover, Thanks. chatbots Anonymt
 • 2023-11-11 I'm awed, I should state. Once in a while do I go over a blog that is both enlightening and drawing in, and stunning, you ve hit the nail on the head. Your blog is basic.. 천안출장마사지 Anonymt
 • 2023-11-11 Benefits Of Taking Help With Online Class Is taking help with online class really worth it? We take care of your tests, coursework, and even assignments to ensure that you always stay on track of your online course. Not just that, we make sure that you score excellent grades in every subject and submit all your coursework on time. take online class help
 • 2023-11-11 Is taking help with online class<,a> really worth it? We take care of your tests, coursework, and even assignments to ensure that you always stay on track of your online course. Not just that, we make sure that you score excellent grades in every subject and submit all your coursework on time. https://www.quora.com/Why-do-students-take-online-class-help/answer/TakeOnline-ClassHelp take online class help
 • 2023-11-11 A to a great degree brilliant blog passage. We are really grateful for your blog passage. fight, law usage You will find an extensive measure of techniques in the wake of heading off to your post. I was absolutely examining for. An obligation of appreciation is all together for such post and please keep it up. Mind blowing work. photo booth Anonymt
 • 2023-11-10 We have a team of professionals at Do My Online Class that are the most knowledgeable and flexible in the country. They underwent a number of screening procedures after being carefully chosen by hand. They are experts in their respective professions who are aware of their significance and are familiar with the dynamics of US schools and universities. Her and his answer means a lot to us because we only provide high-quality work for our numerous respectable and reliable clientele. We have helped many students earn good academic grades while offering our clients with top online class assistance. Do My Online Class
 • 2023-11-09 I am continually hunting on the web down articles that can help me. There is clearly a great deal to think about this. I think you made some great focuses in Features too. Continue working, extraordinary job ! Towing near me Anonymt