Terje Albregtsen

Gjengs leie bør avvikles

Treje Albregtsen og NFU Molde og Omegn lokallag, er sterkt kritiske til Molde kommunes bruk av gjengs leie og har fått fremmet forslag om å innføre et system for fastsetting av leie som tar hensyn til leietakernes økonomi og inntektsutvikling.

Gjengs leie bør avvikles i Molde

AV TERJE ALBREGTSEN

NFU - Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Molde og Omegn lokallag, la fram forslag til uttale fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne om gjengs leie i Molde kommune på møte i rådet den 6. juni.

Forslaget fikk enstemmig tilslutning, og det går nå som uttale til formannskapet den 11. juni og kommunestyret den 20. juni. Jeg fram til å følge debatten, og jeg ser fram til vedtak om å avvikle gjengs leie i Molde kommune. Uttalen er slik:

Molde kommune bør avvikle gjengs leie for leietakere med tidsubestemte leiekontrakter i omsorgsboliger, tilrettelagte boliger og samlokaliserte boliger. Leietakerne av slike boliger kan ikke betraktes som gjengs leietakere.

Dette er snakk om mennesker som mottar et minimum i trygd, og i mange tilfeller tillater ikke deres økonomi å betale for gjengs leie. Disse menneskene har heller ikke økonomi til å kunne konkurrere i det åpne markedet om verken leie av bolig eller kjøp av egen bolig.

Molde kommune bør til enhver tid fastsette husleie for tidsubestemte leiekontrakter i omsorgsboliger, tilrettelagte boliger og samlokaliserte boliger til maksimalt det samme beløpet som Husbanken legger til grunn som «godkjente boutgifter per måned (øvre grense)» ved beregning av bostøtte.

I Husbankens bostøtteordning for perioden juni 2018 til mai 2019 er den øvre grensa for godkjente boutgifter satt til 5.901 kroner per måned.

Molde kommune bør fravike prinsippet med husleieregulering etter konsumprisindeksen (KPI). Trygden til leietakere med tidsubestemte leiekontrakter i omsorgsboliger, tilrettelagte boliger og samlokaliserte boliger er ikke regulert etter konsumprisindeksen.

Disse menneskene får sin trygd regulert gjennom trygdeoppgjør, som alltid ender opp med dårligere trygdeutvikling og et økende etterslep når en sammenlikner med både lønnsutvikling og utvikling av konsumprisindeks. Husleiereguleringene bør derfor følge samme utvikling som trygdeoppgjørene.

Molde kommune bør foreta ei økonomisk omfordeling til sosial profil, og tilføre Molde Eiendom KF midler i form av rammeøkning, slik at eiendomsforetaket ikke blir pålagt å ta ansvar for reduserte inntekter, som følge av de foreslåtte endringene.

(Innlegget sto på trykk i Romsdals Budstikke den 08.09.2019. Gjengitt med tillatelse fra forfatter)

8 juni 2019

Tips noen om siden