Lise Christoffersen og Bent Høie

©Stortingsarkivet/Scanpix

Koronaserifikat og BankID

Personer uten BankID skal også få koronasertifikat, men det spørs om det gjelder alle.

Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) stilte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) spørsmålet:

Hvordan vil regjeringen sikre at alle får tilgang til sitt koronasertifikat, også de som ikke har tilgang til BankID?

Nå har Bent Høie svart, men det spørs om ordningene som statsråden nevner er tilstrekkelige.

Helse- og omsorgsministeren sier blant annet:

"For de som ikke kan være eller er digitalt aktive på helsenorge.no, så er det allerede i dag mulig å opprette en fullmakt på helsenorge.no for å la andre få tilgang til tjenestene som den enkelte samtykker til. Denne fullmakten kan også gis per brev. Den som har fullmakt kan logge inn på helsenorge.no, laste ned koronasertifikatet og skrive det ut."


Spørsmålet er da om hvem som har kompetanse til å inngå slike avtaler og hvordan slike fullmakter inngås, finner en på Helsenorge. For personer med manglende samtykkekompetanse, synes fremgangsmåten å være at nærmeste pårørende, slik som definert gjennom pasient- og brukerrettighetsloven blir fullmektig og må vedlegge legeatest på at personen det gjelder mangler samtykkekompetanse.

Statsråden sier videre:

"Jeg har i tillegg bedt etatene om å sørge for løsninger som ivaretar at også personer som ikke kan være digitalt aktive på helsenorge.no, får tilgang til sitt koronasertifikat. Vi arbeider nå med en alternativ løsning for manuell utstedelse av koronasertifikat. Løsningen innebærer at innbygger kan ringe et kundesenter, be om utskrift av koronasertifikat og få dette tilsendt til folkeregistrert adresse."


Telefonkontakt krever både at en kan benytte telefon og at en har tilstrekkelige taleferdigheter. Løsningene som statsråden skisserer vil hjelpe mange, men det synes fortsatt å være dem som vil få store problemer med å skaffe seg koronasertifikat.

Jens Petter Gitlesen

25 juni 2021

Tips noen om siden