BPA-utvalgets oppgave

Om BPA-utvalget

NFU takker Sonja Jennie Tobiassen, Sverre Fuglerud, Vibeke Marøy Melstrøm og Tove Linnea Brandvik for innsatsen i BPA-utvalget

Medlemmene i BPA-utvalget, Sonja Jennie Tobiassen, Sverre Fuglerud, Vibeke Marøy Melstrøm og Tove Linnea Brandvik, skal ha ros for sin innsats i å jobbe for BPA som et likestillingsverktøy og et middel for å sikre etterlevelsen av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Mandatet til BPA-utvalget var både bredt og snevert. Ingen kan lage en uttømmende liste over alle mulige situasjoner hvor det kan være behov for assistanse. Slik sett var utvalgets mandat svært bredt. På den annen side, blir mandatet snevert når det påla utvalget at "Det skal ligge til grunn at ordningen fortsatt skal være et kommunalt ansvar, og utvalget skal vurdere endringer i regelverket opp mot det kommunale selvstyret, jf. kommuneloven kapittel 2".

Et unødvendig stramt mandat

Løsningen til Sonja Jennie Tobiassen, Sverre Fuglerud, Vibeke Marøy Melstrøm og Tove Linnea Brandvik om å trekke BPA ut av helse- og omsorgslovgivningen og hjemle ordningen i likestillings- og diskrimineringslovverket, virker fornuftig. Så lenge ordningen skal være underlagt varierende kommunale budsjetter og kommunalt selvstyre, blir det umulig å sikre likhet på tvers av kommunegrensene, men dissensen til utvalgets helhetlige forslag, vil utvilsomt kunne bedre forholdene.

Likestillingsperspektivet druknes av helseperspektivet

Fra NFUs ståsted, synes erfaringene med helse- og omsorgslovgivningen å være såpass uheldige at en bør vurdere å flytte all personlig bistand ut av helse- og omsorgslovgivningen. Helsefokuset dominerer det sosialfaglige. Spesielt begrepet faglig forsvarlighet, blir problematiske. Bergrepet er nyttig innen sårstell, ortopedi og store deler av helsetjenesten, men begrepet blir meningsløst i spørsmål som hvor og hva en vil studere, hvilke fritidsinteresser en ønsker å dyrke og hvordan en ønsker å pleie forholdet til sin kjæreste.

Sonja Jennie Tobiassen, Sverre Fuglerud, Vibeke Marøy Melstrøm og Tove Linnea Brandvik skal ha ros for også å ha vært bevisst utfordringene knyttet til smalere felt, slik som selvbestemmelse, beslutningsstøtte og vergemål. De har registrert at det overhode ikke trenger å være noen motstrid mellom BPA og vedtak om bruk av tvang og makt. BPA er ofte et effektivt tiltak for å unngå tvangsbruk.

Utvalgets innstilling er starten på en prosess. Det er langt til mål

BPA-utvalgets innstilling er første skritt på en lang og trolig svært lang prosess. Nå for tiden, er nok regjeringens fokus på Covid-19 langt sterkere enn fokuset på BPA.

På nyåret kan en regne med at NOUen kommer på høring. Høringsrundene og det påfølgende påvirkningsarbeidet vil heldigvis ikke være underlagt utvalgets begrensede mandat.

Tom Tvedt

20 desember 2021

Tips noen om siden