Illustrasjon av selvbestemmelse

Hva mener partiene om selvbestemmelse?

Ordningen med verger kan føre til at en mister muligheten til å bestemme selv. Det beste ville vært en ordning hvor en fikk hjelp til å bestemme selv. Hva vil partiene gjøre for å sikre selvbestemmelsen?

 

Arbeiderpartiet_hovedlogo_rod_RGB høyde 50.png

Arbeiderpartiet vil styrke den enkeltes rett til å bestemme over eget liv. Det betyr at den som er verge, må kjenne den enkelte så godt at vergen er i stand til å styrke den enkeltes rett til å uttrykke sin mening, ikke ta beslutninger over hodet på den det gjelder.

 

Frp logo med navn høyde 50.jpg

Utgangspunktet for vergemålsordningen er frivillighet. Vergemålet skal tilpasses den enkelte vergehavers behov, og skal ikke være mer omfattende og inngripende enn behovet tilsier. Vergemålsordningen skal verne om de aller mest sårbare i samfunnet, som ikke er i stand til å ivareta sine interesser. Fremskrittspartiet ønsker en helhetlig gjennomgang av dagens vergemålsordning, for å sikre at den enkeltes rettigheter blir tilstrekkelig ivaretatt.

 

Høyre logo med navn høyde 50.png

Ordning er til for å hjelpe de som ikke har egen handleevne. Den nåværende vergemålsloven ble vedtatt 11.03.10, og trådte i kraft 01.07.13. Hensikten var å modernisere ordningen, og gjøre den mer i tråd med dagens forhold. Formålet har vært å sørge for økt rettssikkerhet, økt rettslikhet og økt kvalitet i vergemålsforvaltningen.

 

Kristelig_Folkeparti_Logo høyde 50.jpgKristelig Folkeparti

Ordningen med verge er en svært inngripende ordningen, men det er likevel slik at noen vil ha behov for nettopp dette. KrF er opptatt av at ingen uten reelt behov for det skal bli satt under vergeordningen, og at vergene skal lytte til behov og ønskene til de som er satt under det.

 

Miljøpartiet de grønne høyde 50.png

MDG er helt enige i at den beste ordningen er den hvor man får hjelp til å bestemme selv. Alle har rett til å bestemme over sitt eget liv, og alle ordninger må ta retten til selvbestemmelse seriøst. Vi vil tilrettelegge for at folk med ulike funksjonsnedsettelser får oppfylt denne retten.

 

Partiet Sentrum høyde 50.jpg

Partiet Sentrum vil styrke retten til bestemmelse i eget liv og over egne eiendeler

 

rødt logo høyde 50.jpg

Rødt legger til grunn at retten til å bestemme over eget liv er det bærende prinsippet for alle. Så lenge en person ikke er fradømt samtykke, må vergeordningen være frivillig. Veiledning fra for eksempel NAV er et alternativ, det betinger at veileder er kompetent. Brukers interesser og behov må være styrende og må ivaretas. Dersom det etableres en ordning med verge, må brukeren og pårørende være trygge på at vergen er kompetent og habil.

 

Senterpartiet logo høyde 50.jpg

Senterpartiet vil oppheve vergemålsloven og innføre en beslutningsstøtteordning i tråd med CRPD.

 

SV logo høyde 50.png Sosialistisk Venstreparti

SV vil bytte ut dagens vergemålslov med en lov som gir rett til hjelp for å ta gode beslutninger og bestemme mer sjøl i eget liv. 

 

Venstre logo høyde 50.png

Venstre vil gjennomgå vergemålsordningen med sikte på å endre den til en beslutningsstøtteordning i tråd med CRPD. Det er viktig at personer med funksjonsvariasjoner selv bestemmer over egen hverdag, også over den praktiske hjelpen de får. Alle sider ved assistansen skal være brukerstyrt. For oss handler dette om likestilling, likeverd og en rettighetsfestet frihet til å bestemme over eget liv.

Jens Petter Gitlesen

9 september 2021

Tips noen om siden