Lise Christoffersen

Etterlyser stortingsmeldingen

Stortingsmeldingen om grunnleggende rettigheter for mennesker med utviklingshemning skulle komme i 2020. Fortsatt er meldingen ikke kommet. Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) etterlyser meldingen og ber kultur og likestillingsministeren begrunne sendrektigheten.

Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) var saksordfører i saken hvor stortingsflertallet ba regjeringen om å utarbeide en stortingsmelding om grunnleggende rettigheter for mennesker med utviklingshemning. Stortinget er vårt øverste demokratiske organ og regjeringen skal iverksette Stortingets vedtak. Det er underlig at regjeringen ubegrunnet ikke følger opp Stortingets vedtak. Dette er trolig årsaken til at Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) stilte kultur- og likestillingsminister Abid Raja følgende spørsmål:

Når kommer stortingsmeldingen om grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemning, og hvorfor er den ikke kommet til nå?

Begrunnelse:

Den 12. juni 2018 fattet Stortinget et anmodningsvedtak hvor regjeringen ble bedt om å utarbeide en stortingsmelding om grunnleggende rettigheter for mennesker med utviklingshemming. Etter hva jeg forstår, skulle meldingen etter planen ferdigstilles våren 2020, for så å bli utsatt til våren 2021. Men vi venter fortsatt på meldingen. Departementet har meg bekjent heller ikke gitt noen begrunnelse for utsettelser og lang tidsbruk.

Dokumentasjonen av uheldige og uakseptable forhold på feltet, er overveldende. Den 24.06.2021 kom rapporten fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet som viste brudd på torturkonvensjonen overfor beboere med utviklingshemming. I 2019 kom Likestillings- og diskrimineringsombudet med en lignende rapport. I oppsummeringsrapporten fra det nasjonale tilsynet med tjenestene til mennesker med utviklingshemming, stiller Helsedirektoratet spørsmål ved om systemet i det hele tatt fungerer:

«De alvorlige forholdene som dette tilsynet har avdekket, gir grunn til å stille spørsmål om dagens rammer og ressurser for kommunenes tjenestetilbud er tilstrekkelige til å sikre gode og trygge tjenester til alle brukerne. Har kommunene nødvendige forutsetninger for å etablere og drifte forsvarlige tilbud – også til brukere med store og komplekse tjenestebehov? Gir staten tydelige nok krav, føringer og faglig støtte til kommunenes oppgaveløsning? Prioriterer spesialisthelsetjenesten bistanden til kommunene høyt nok?» (Side 26.)

Samtlige nasjonale tilsyn på feltet har avdekket ulovligheter i over 70 prosent av tilfellene.

I 2016 kom NOU 2016: 17 På lik linje. Utredningen viser at mennesker med utviklingshemming diskrimineres på alle livsområder. Det mangler ikke på dokumentasjon av uverdige og uakseptable forhold, men de iverksatte tiltakene for å rette på forholdene er vanskelige å se.

NFU takker Lise Christoffersen. Alt for få stortingsrepresentanter holder fokus på situasjonen til mennesker med utviklingshemning. Lise Christoffersen utmerker seg med å holde fokus. Vi ser frem til svaret fra kultur- og likestillingsministeren

Jens Petter Gitlesen

28 juni 2021

Tips noen om siden