Foto fra landsstyremøte

NFUs innspill til regjeringserklæring

Det vil etter all sannsynlighet komme en ny regjeringing innen kort tid. Hvilke partier som vil inngå i regjeringen vet vi lite om, men vi vet at en ny regjering vil presentere en ny regjeringserklæring.

På helgens landsstyremøte, ble det vedtatt å oversende følgende innspill til en ny regjeringsplattform.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede sine innspill til de kommende regjernings forhandlinger.

Vi håper at følgende punkt kan inngå i en kommende regjeringserklæring:

 • Å inkorporere FNs funksjonshemmedekonvensjon (CRPD) i menneskerettighetsloven

 • Iverksette tiltak som medfører «at mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ikke må bo i en bestemt boform» (CRPD, artikkel 19, pkt. a)

 • Arbeide for en inkluderende skole med fagplaner som kan gjelde alle elever.

 • Innfri løftene fra st.meld. 47 (1989-90) om å utvide dagens arbeidstilbud til mennesker med utviklingshemning og utvikle nye tilbud

 • Endre tvangslovgivningen og vergemålsordningen slik rettsikkerheten ivaretas og ordningene blir ikkediskriminerende og i samsvar med CRPD

 • Sikre at omsorgstjenesten oppfyller sin opprinnelige målsetning om å «Bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre»

 • Legge til rette for at utviklingshemmede får tilgang til et bredt tilbud av fritids tilbud på lik linje med alle andre

 • Iverksette tiltak som stopper og reverserer utviklingen av institusjonsomsorg i kommunene til mennesker med utviklingshemming.

Det vil si ikke mange boenheter samlet. Boliger skal plasseres i vanlige boområder. Tjenestene må være personrettede og ikke standardiserte. Antall tjenester den enkelte må forholde seg til i eget hjem må ned. Fakta om hvor mange tjenesteytere den enkelte har i løpet av ei uke/måned må registreres.

NFU har erfart uheldige sider ved å plassere ansvaret for politikken overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne i departementer uten sterke virkemidler på feltet. Vi håper derfor at en ny regjering vil:

 • Legge koordineringsansvaret for politikken overfor mennesker med funksjonsnedsettelser til Arbeids- og sosialdepartementet som allerede har ansvar for arbeidsmarkedstiltakene, hjelpemidler, trygd- og økonomiske sosialhjelp.

Jens Petter Gitlesen

 

26 september 2021

 • 2022-11-11 Very popular on the Internet, GBA ROMs is the go-to store when it comes to game emulators. You just need to search and download your favorite game completely for free Gene James
 • 2022-11-02 What a post I've been looking for! I'm very happy to finally read this post. 해머캔디 Thank you very much. Can I refer to your post on my website? Your post touched me a lot and helped me a lot. If you have any questions, please visit my site and read what kind of posts I am posting. I am sure it will be interesting. 해머캔디
 • 2022-10-27 Thanks for sharing! Your blog seems useful to many people, so keep it up! As I see, you have many followers here, so it would be nice if I could share my blog. We promote the best 4x4 grow tent, so read more and find more information about it! Grow plants safely and fastly with just 1 click!!! 4x4 grow tent
 • 2022-10-12 Hello, I read the post well. keonhacai It's a really interesting topic and it has helped me a lot. In fact, I also run a website with similar content to your posting. Please visit once keonhacai
 • 2022-09-17 I've been using WordPress on a number of websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard good things about keo nha cai. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated! keo nha cai
 • 2022-09-09 Minecraft 1.16.40 apk is a stress reliever game that you can play online for free. It is suitable for all ages and extremely fun that you should try Minecraft
 • 2022-08-31 Amazing blog it is full of knowledge and informative content dude I really like it good work keep it up. Fakes 2022 Jackets TOM DAVID
 • 2022-08-31 Amazing blog it is full of knowledge and informative content dude I really like it good work keep it up. Fakes 2022 Jackets TOM DAVID
 • 2022-08-24 As I am looking at your writing, baccaratcommunity I regret being unable to do outdoor activities due to Corona 19, and I miss my old daily life. If you also miss the daily life of those days, would you please visit my site once? My site is a site where I post about photos and daily life when I was free. baccaratcommunity
 • 2022-08-23 Which is some inspirational stuff. Never knew that opinions might be this varied. Thank you for all the enthusiasm to provide such helpful information here. 호치민 황제투어 호치민 황제투어
 • 2022-08-15 I came to this site with the introduction of a friend around me and I was very impressed when I found your writing. I'll come back often after bookmarking! slotsite slotsite
 • 2022-08-13 I have been looking for articles on these topics for a long time. casinosite I don't know how grateful you are for posting on this topic. Thank you for the numerous articles on this site, I will subscribe to those links in my bookmarks and visit them often. Have a nice day casinosite
 • 2022-08-12 As I am looking at your writing, baccarat online I regret being unable to do outdoor activities due to Corona 19, and I miss my old daily life. If you also miss the daily life of those days, would you please visit my site once? My site is a site where I post about photos and daily life when I was free. baccarat online
 • 2022-08-04 Your article has answered the question I was wondering about! I would like to write a thesis on this subject, but I would like you to give your opinion once :D baccaratsite baccaratsite
 • 2022-08-02 I've been troubled for several days with this topic. totosite, But by chance looking at your post solved my problem! I will leave my blog, so when would you like to visit it? totosite
 • 2022-07-21 What is your favorite game? I feel more comfortable playing healthy games like fall guys than playing gambling games. I enjoyed a wonderful quiet time just typing the fall guys on the computer or phone! miklas
 • 2022-07-20 I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmarked your site for future updates! Erin Tieng Denim Jacket Erin Tieng Denim Jacket
 • 2022-07-05 Snake gameplay is a stress-relieving game that you can play online for free. This is how to play the snake game: snake game. snake game
 • 2022-06-28 Really interesting and insightful Dylan
 • 2022-06-21 Wordle game online is an attractive and educational online game. Aside from the entertainment purpose, this game can test your word ability. Alice Jenny
 • 2022-06-21 [Wordle game online](https://wordlegameonline.com/) is an engaging and educational online game. Aside from the entertainment purpose, this game can test your word ability. Alice Jenny
 • 2022-04-05 Drift Hunters is Car Driving and Racing Simulator. Best Car Tuning on Android! David Michal
 • 2022-03-07 Thank you for providing such useful information. I've been having trouble coming up with many questions about this topic. I'll stick with you! slope io irene
 • 2022-02-12 Legge til rette for at utviklingshemmede får tilgang til and et bredt tilbud av fritids tilbud på lik linje med alle andre! poppy playtime free game. Fakta om hvor mange
 • 2021-11-05 The quality and quantity of work produced in here is absolute informative. Thanks for sharing. My site:: 토토안전사이트 Patricia
 • 2021-11-04 Are any of you aware of Caldwells' products? I heard that they use great materials for their doors and they deliver right on time. Anyone mind checking their site out through https://caldwells.com/interior-doors/traditional-doors link? seo
 • 2021-10-07 Jeg støtter dette innspillet til den nye regjeringen. Vi er selv foresatte og verge til en mann i 30 åra, og kjenner at disse rettighetene må på plass så det ikke er noen tvil om at mennesker med utviklingshemninger skal ha samme rettigheter/plikter etter deres situasjon, som andre borgere i landet. Karen Slettbakk
 • 2021-09-26 Innspillene bærer preg av symbolpolitikk. Steinar Wangen
 • 2021-09-26 Flott innspill, får håpe det beste. Elfinn Færevåg

Tips noen om siden