Partiet Sentrum

Hva mener Partiet Sentrum?

Partiet Sentrum er et nytt parti som ligger i sentrum av høyre/venstre aksen, der vi finner mellompartiene. Det er det partiet som ligger lengst til venstre av disse. Dette betyr at partiet er mer opptatt av økonomisk utjevning og av offentlig planlegging og kontroll enn høyresiden, men mindre opptatt av slike saker enn venstresiden.

nettsiden til Partiet Sentrum kan en lese at partiet bygger sin politikk på menneskerettighetene og FNs bærekraftsmål.

1. Når uføretrygden er på rundt 18.000 kroner utbetalt i måneden, så er det lite penger igjen når husleien kan være både 10 og 12 tusen i kroner i måneden.

Partiet Sentrum vil:

 • Øke bostøtte, garantier og finansiering slik at alle med nedsatt funksjonsevne gis mulighet til å eie egen bolig ved å ha tilgang til disse ordningene uansett hvor de bor i landet og lokalt kostnadsnivå.

 • Sikre en anstendig minimumsinntekt, også for mennesker med funksjonsnedsettelse

2. Mange ønsker å jobbe, men få har en jobb.

Partiet Sentrum vil:

 • sikre en anstendig minimumsinntekt, også for mennesker med funksjonsnedsettelse

 • lovfestet rett til arbeid og arbeidsrettet aktivitet

 • styrke ordningen med funksjonsassistanse i arbeid

 • øke antall varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA), fortrinnsvis i ordinær virksomhet

 • at kommuner og helsetjenesten skal ha et ansvar for å legge til rette for at arbeidssøkere med bistands- og tjenestebehov kan komme i jobb og få støtte til å stå i jobben

 • at lønnstilskudd til arbeidsgivere må opprettholdes og styrkes

 • sikre arbeidsplasser, arbeidsrettede aktiviteter og dagtilbud for alle

3. Mange elever må gå på spesielle skoler eller i spesielle avdelinger og er lite med andre elever.

Partiet Sentrum vil:

 • sikre at elever med funksjonsnedsettelse får oppfylt sin lovfestede rett til inkluderende undervisning, tilpasset opplæring og spesialundervisning

 • sette av tilstrekkelige midler for at veikart til universelt utformede skoler blir innført innen 2030

 • sette av tilstrekkelige midler for at digitale læremidler skal være universelt utformet

 • at alle skal ha lik mulighet til å velge barnehage, skole og utdanning, det innebærer å bygge ned barrierer for mennesker med funksjonsnedsettelser

 • sikre kvalifiserte fagfolk til eleven under hele skoleløpet for de som trenger assistanse og/eller spesielt tilrettelagt undervisning, eksempelvis logopeder og audiopedag og

 • sikre og styrke Statped gjennom god organisering og finansiering

4. Nasjonalt tilsyn med tjenestene til mennesker med utviklingshemning i 2016 viste at mange fikk for lite tjenester og at tjenestene i liten grad var tilpasset den enkelte.

Partiet Sentrum vil:

 • etablere en koordinator for sårbare barn og ungdom som har behov for tjenester og bistand fra flere instanser både innen utdanning og helse
 • styrke retten til bestemmelse i eget liv og over egne eiendeler
 • CRPD-konvensjonen i norsk lov

5. Fritidsaktiviteter kan det være lite av. For dem som trenger hjelp for å komme til aktiviteten eller hjelp for å delta i aktiviteten, kan det være umulig å delta.

Partiet Sentrum vil:

 • sørge for at alle har rett til å delta på fritidsaktiviteter/idrett eller annet selv om man bor i kommunal bolig, dette inkluderer også retten til transport
 • sikre at barn og unge har rett til å bruke BPA både hjemme og på skolen
 • jobbe for en nasjonal ordning for TT-kort som er lik i hele landet

6.Ordningen med verger kan føre til at en mister muligheten til å bestemme selv. Det beste ville vært en ordning hvor en fikk hjelp til å bestemme selv.

Partiet Sentrum vil styrke retten til bestemmelse i eget liv og over egne eiendeler

7.FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er ikke gjort til norsk lov slik som kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen. Skal CRPD bli tatt inn i norsk lov?

JA det var det aller første politiske vedtaket Partiet Sentrum gjorde.

8. I kommunene bygges det boliger og organiseres tjenester som samlet fremstår som institusjoner stikk i strid med overordnede politiske målsettinger. Dette hindrer mennesker med utviklingshemming å leve livet med utgangspunkt i egne preferanser, interesser og behov.

Partiet Sentrum vil:

 • Sørge for retten til å velge egen bolig.
 • at bostøtte, garantier og finansiering økes slik at alle med nedsatt funksjonsevne gis mulighet til å eie egen bolig ved å ha tilgang til disse ordningene uansett hvor de bor i landet og lokalt kostnadsnivå

--------------------

Jens Petter Gitlesen

27 august 2021

Tips noen om siden