Sirkelen sjukeheim

Stortinget sier nei til barn på sykehjem

Ett enstemmig storting krever at det skal bli slutt på at barn må være på sykehjem. I tillegg ønsker stortinget en bedre oversikt over barns institusjonsforhold og at barne- og avlastningsboligene i større grad skal være i samsvar med barnkonvensjonen, konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og våre nasjonale føringer.

Stortinget fattet den 27.02.2018 følgende enstemmige vedtak:

  1. Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige forslag til lov- og/eller forskriftsendring for å sikre at kommuner ikke kan bosette barn i sykehjem i strid med familienes ønske og barnets beste.
  2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak med orientering om bruk av institusjonsplasser for barn i strid med barnets beste og familienes ønsker.
  3. Stortinget ber regjeringen umiddelbart klargjøre for kommunene at praksisen med barn som bosettes på sykehjem mot familiens ønske og barnets beste, er i strid med Stortingets intensjon og skal opphøre.

I helse- og omsorgskomiteens innstilling til Stortinget, var det enstemmighet om flere merknader som alle går i retning av å sikre barns rettigheter, blant annet sier komiteen:

"Komiteen vil påpeke at barnets beste skal ligge til grunn for myndighetsutøvelse som angår barn. Prinsippet gjelder på alle forvaltningsnivåer. Det er stor enighet om at familien eller familielignende situasjoner er til beste for barnet, og at det neppe er til barnets beste å måtte bo på sykehjem. Om deler av eksisterende sykehjem anvendes til barnebolig eller avlastningsbolig for barn, så mener komiteen at det også kan gi uegnede rammer for oppvekst."

Videre viser en enstemmig komite til føringene fra Helsetilsynet:

"Veileder for landsomfattende tilsyn 2009, Kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger» og de veiledende retningslinjene for slike boliger. Her fremgår det at boligene bør være mest mulig lik et vanlig hjem, med nødvendig tilpasning til barna som skal være der. Boligene bør ligge gunstig til for skole, fritidsaktiviteter og lekeareal. Boligene bør være eneboliger, rekkehus eller leiligheter i den vanlige boligmassen med tilknyttede utearealer. Det bør ikke være avlastningsplasser der barn bor fast. De som bor sammen, bør i størst mulig utstrekning passe sammen i alder, interesser og behov. Det forutsettes at den enkelte har eget værelse, med mindre det foreligger ønske om å dele rom. Fellesrom forutsettes å være tilpasset barnas behov for lek og andre aktiviteter, ut fra alder og interesser."

Helse- og omsorgskomiteen viser også til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne:

"Komiteen viser til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, artikkel 19, som sier at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne velge hvor og med hvem de skal bo, og ikke skal måtte bo i en bestemt boform. I lys av konvensjonsbestemmelsen mener komiteen at regjeringen må redegjøre for eventuelle vilkår som skal være oppfylt dersom noen skal måtte bo på sykehjem mot sin vilje."

I stortingsdebatten sa statsråd Åse Michaelsen (Frp) seg tilfreds med innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen. Det er altså håp om en snarlig endring i den statlige styringen på feltet.

Jens Petter Gitlesen

28 februar 2018

Tips noen om siden