Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm

Engasjerer seg i tvangsflyttingssak

Likestillings- og diskrimineringsombudet ber Vågå kommune om innsyn i kommunens behandling av innbyggere med utviklingshemming. Bakgrunnen for ombudets engasjement er utvilsomt kommunens initiativ for å tvangsflytte beboere i ett av kommunens bofellesskap.

Vågå kommune går rettens vei for å tvangsflytte tre beboere med utviklingshemming. Saken har vedvart i flere år, men har tilspisset seg med kommunens rettslige skritt.

Likestillings- og diskrimineringsombudet er bekymret for at utviklingshemmedeikke ikke i tilstrekkelig grad involveres når det skal tas beslutninger som angår dem. Ombudet er også bekymret for om kommunene i stadig større grad bygger institusjonslignende boliger av effektivitetshensyn.

Likestillings- og diskrimineringsombudet ber Vågå kommune "... om å få opplysninger om hvordan tjenestetilbudet til personer med nedsatt funksjonsevne i kommunen skal utformes i tråd med vedtaket, og hvilke «grupper» av personer med nedsatt funksjonsevne som skal samlokaliseres.

Ombudet ønsker også en redegjørelse for hvordan retten til brukermedvirkning sikres og individuell tilpasning sikres i den forbindelse. Ombudet ønsker også informasjon om hvilke hensyn som er vektlagt i denne konkrete saken, om leietakerne eller deres representanter har blitt involvert i prosessen, og omderes ønsker har blitt vektlagt."

Likestillings- og diskrimineringsombudet har en sentral rolle både i forhold til å hindre diskriminering og å føre tilsyn med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vi ser med spenning frem til resultatet av likestillings- og diskrimineringsombudets arbeid med utviklingshemmedes situasjon i Vågå kommune.

Jens Petter Gitlesen

7 april 2018

Tips noen om siden