Ingvild Øverby

Barn og unge på Svalbard har også grunnleggende rettigheter

Kunnskapsdepartementets forslag til forskrifter om barnehage og skole i Longyearbyen er diskriminerende og fratar barn og unge deres grunnleggende rettigheter.

Kunnskapsdepartementet har hatt forslag til nye nye forskrifter om barnehage, grunnskole og vidaregående skole i Longyearbyen på høring. Svalbard traktaten anerkjenner norsk suverenitet over Svalbard, men pålegger Norge både føringer og restriksjoner i politikken som utøves på Svalbard. Det samme gjør den politiske og adminstrative organiseringen på vår nordligste øygruppe.

NFU er kritiske til departementets forlag til forskrifter.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) mener at de foreslåtte forskriftene bryter med Norges internasjonale menneskerettslige forpliktelser, og bidrar ikke til å ivareta retten til likeverdig og inkluderende utdanning for barn med nedsatt funksjonsevne. Helt konkret bidrar forskriftene til diskriminering og sortering basert på funksjonsevne. Vi kan ikke se at departementet har vist til en dekkende hjemmel for å vedta forskrifter som klart bryter med grunnleggende menneskerettigheter, skriver Ingvild Østerby i NFUs høringssvar.

NFU reagerer spesielt på departementets forslag om

  • at retten til spesialpedagogisk hjelp ikke skal gjelde på Svalbard

  • at plikten til individuell tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne, ikke skal gjelde på Svalbard

  • at barns rett til opplæring i, og rett til å bruke, tegnspråk og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) ikke skal gjelde på Svalbard

  • at retten til grunnskoleopplæring ikke skal gjelde for barn som har behov for spesialundervisning for å ha et forsvarlig utbytte av opplæringen

  • at retten til spesialundervisning bare skal gjelde for elever med lite eller moderat behov for spesialundervisning

  • at reglene om opplæring i tegnspråk og ASK ikke skal gjelde på Svalbard

  • at ordningen som gjelder i dag hvor ingen har rett til videregående skole på Svalbard fortsetter. Dette til tross for at det er videregående opplæring i Longyearbyen

  • At elever med tilretteleggingsbehov ikke får gå på videregående skole på Svalbard

NFUs høringsvar kan du lese her

Departementets forslag til forskrifter er omtalt her

Jens Petter Gitlesen

 

2 september 2021

Tips noen om siden