MDG

Hva mener Miljøpartiet De Grønne?

Miljøpartiet De Grønne har et veldig langt navn så nesten alle omtaler partiet som MDG. Partiet er litt vanskelig å plassere langs en høyre-venstre akse. Miljøhensyn er viktig for MDG, men skal en få en sterk miljøpolitikk, så må en ofte måtte ha sterk statlig styring. Det er vanlig at MDG samarbeider med partier på venstresiden.

nettsiden til MDG ser en at partiets hjertesaker er "Klimahandling nå!", "Gode byer", "Natur og dyr" og "Trygg og god oppvekst". MDG er veldig opptatt av å skape et godt klima, redusere forurensning og ta vare på naturen.

1. Når uføretrygden er på rundt 18.000 kroner utbetalt i måneden, så er det lite penger igjen når husleien kan være både 10 og 12 tusen i kroner i måneden.

MDG vil øke støtten til de med minst penger i samfunnet, og redusere forskjellene mellom de som har minst og de som har mest. Vi vil øke uføretrygden slik at ingen har problemer med å dekke sine viktige behov, og sørge for en bedre ordning med bostøtte til de som er uføre. Vi vil også at de med lavest inntekt skal betale mindre i skatt. Til slutt har MDG foreslått å prøve en ordning med borgerlønn, som vil si at alle borgere i Norge får utbetalt en bestemt sum penger av staten, uansett om de er uføre eller ikke. Dette er for å sørge for at alle har nok penger. 

2.  Mange ønsker å jobbe, men få har en jobb.

MDG vil at alle de som ønsker å jobbe, skal ha en jobb.  Vi vil sikre at utviklingshemmede og funksjonshemmede kan gjennomføre utdanning på en fullverdig måte og stå i arbeid. Arbeidslivet må tilrettelegges slik at flest mulig kan stå i jobb. Eksempler på hva vi vil gjøre for å få til det, er å sørge for varig tilrettelagt arbeid (VTA), meningsfull yrkesopplæring, og individuell støtte til alle som trenger det.

3. Mange elever må gå på spesielle skoler eller i spesielle avdelinger og er lite med andre elever.

For MDG er det viktig at flest mulig føler seg inkluderte i samfunnet vårt. Elever som går på spesielle skoler og avdelinger bør ha et like godt utdanningstilbud som alle andre, og bør kunne delta i det sosiale livet på skolen på lik linje med alle andre. Vi vil sørge for at alle elever får oppfylt sine lovfestede rettigheter til opplæring, helsehjelp, fritidsaktiviteter, familiesamvær, omsorg og samfunnsdeltakelse. Aller helst vil vi at undervisningen skal foregå på barns nærskole og ikke segregert. Vi vil jobbe for at alle skoler og offentlige bygg blir universelt utformet.

4. Nasjonalt tilsyn med tjenestene til mennesker med utviklingshemning i 2016 viste at mange fikk for lite tjenester og at tjenestene i liten grad var tilpasset den enkelte.

MDG skal jobbe for at ingen blir funksjonshemmet i møte med samfunnet. Tjenester som f.eks. BPA, eller brukerstyrt personlig assistanse, skal være et viktig likestillingsverktøy for å øke deltagelse og selvstendighet. Vi vil sørge for at denne og andre tjenester faktisk gjør det de er ment til å gjøre, også for mennesker med mindre funksjonsnedsettelser. Da må tjenesten være tilpasset til den enkelte. I tillegg mener vi at politikk bør utvikles i tettere samarbeid med organisasjoner som jobber for likestilling for folk med funksjonsnedsettelse. 

5. Fritidsaktiviteter kan det være lite av. For dem som trenger hjelp for å komme til aktiviteten eller hjelp for å delta i aktiviteten, kan det være umulig å delta.

MDG mener at fritid og og deltakelse i samfunnet er like viktig som hjelp i hverdagslivet. Vi vil sørge for at BPA-ordningen, fysiske omgivelser, og loven som helhet, gir folk med funksjonsnedsettelse større mulighet til å dra på fritidsaktiviteter, ha et godt sosialt nettverk, og være aktive deltakere i samfunnet vårt. 

6. Ordningen med verger kan føre til at en mister muligheten til å bestemme selv. Det beste ville vært en ordning hvor en fikk hjelp til å bestemme selv.

MDG er helt enige i at den beste ordningen er den hvor man får hjelp til å bestemme selv. Alle har rett til å bestemme over sitt eget liv, og alle ordninger må ta retten til selvbestemmelse seriøst. Vi vil tilrettelegge for at folk med ulike funksjonsnedsettelser får oppfylt denne retten.

7. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er ikke gjort til norsk lov slik som kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen. Skal CRPD bli tatt inn i norsk lov?

Ja, MDG mener at CRPD skal bli gjort til norsk lov og at alle FNs protokoller skal bli tatt inn uten anmerkninger. Folk med funksjonsnedsettelse skal bli behandlet som likestilte borgere med rettigheter og plikter. Loven må forbedres for å gjøre det klart at alle skal ha like god mulighet til å delta i samfunnet. Det er samfunnet sin oppgave å tilpasse seg slik at så mange som mulig kan delta på en likestilt måte, og å gjøre CRPD til lov er en viktig del av det.   

8.  8. I kommunene bygges det boliger og organiseres tjenester som samlet fremstår som institusjoner stikk i strid med overordnede politiske målsettinger. Dette hindrer mennesker med utviklingshemming å leve livet med utgangspunkt i egne preferanser, interesser og behov. 

Vi er enige i at dagens regelverk og ordninger ikke er gode nok. Lovverket i sin helhet må endres slik at alle får så god og likestilt tilgang som mulig til å delta i samfunnet- i arbeid, på skole, fritidsaktiviteter, sosialt liv, og alt annet. Vi vil sørge for at kommunene følger opp disse lovene på en skikkelig måte, slik at alle i hele landet får oppfylt sin rett til selvbestemmelse og samfunnsdeltakelse. 

--------------------

 

Jens Petter Gitlesen

 

1 september 2021

Tips noen om siden