Venstres logo

Venstre vektlegger CRPD og selvbestemmelse

Venstres programforslag vil innarbeide FNs funksjonshemmedekonvensjon i grunnloven og vil styrke funksjonshemmedes rett til å bestemme over tjenestene som de mottar.

Av spesiell interesse fra Venstres programforslag finner en:

Vi vil at alle skal ha retten til å bestemme over egen hverdag. Funksjonsvariasjon skal ikke hindre aktiv deltakelse, adgang til utdanning eller arbeidsliv.

  • For oss handler ikke dette om helsehjelp, men om likestilling, likeverd og en rettighetsfestet frihet til å bestemme over eget liv. Derfor vil vi ta FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i Grunnloven.
  • Det er viktig for oss at personer med funksjonsnedsettelse selv bestemmer over egen hverdag, og da også over den praktiske hjelpen de får. De skal selv bestemme hvem som skal assistere dem og når, hva assistentene skal hjelpe dem med.
  • Universell utforming sikrer frihet og muligheter for alle. Brukerstyrt personlig assistent (BPA), tolketjeneste, digital og fysisk tilrettelegging er avgjørende for at alle kan delta. Vi vil derfor at alle som har rett til BPA, skal få tilstrekkelig antall assistenttimer og selv bestemme hva den støtten skal innebære.
  • Brukerne skal være sjefen. Derfor vil vi at familie eller nærstående skal kunne lede assistanseordningen på vegne av eller i samråd med den med funksjonsvariasjon selv. Det samme gjelder i samfunnslivet. Vi vil derfor at personer med funksjonsnedsettelse skal kunne delta aktivt i utformingen av tilbud, tjenester, lovgivning og politikk som berører deres hverdag.
  • Mennesker med funksjonsvariasjoner er store ressurser for samfunnet, men kan trenge ekstra oppfølging for å komme inn på arbeidsmarkedet. Vi vil øke utvalget av kvalifserende tiltak og legge til rette for flere statlige opplæringsstillinger.
  • Muligheten til å ta en utdanning er noe mange tar forgitt i Norge. Det er dessverre ikke en selvfølge for alle. Derfor vil vi satse på tegnspråk i lærerutdanningene, slik at flere skoler kan tilby et godt tegnspråkbasert undervisningsopplegg.

Jens Petter Gitlesen

Tips noen om siden