Hanne Bjurstrøm

Bekymret for utviklingshemmedes situasjon

Likestillings- og diskrimineringsobudet er bekymret for rettsikkerheten til mennesker med utviklingshemming og ber Helsedirektoratet klargjøre for kommunene hvilke tiltak som kan anvendes og hvilke tiltak som bør anvendes.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm fastslår at kommunene ikke har lovhjemmel for å innføre besøksforbud i private hjem i bofellesskapene.

Ombudet frykter at dagens ekstraordinære situasjonen skal forstås som en nødrettssituasjon og medføre at nødrettsbestemmelsene i helse- og omsorgstjenestelovens regulering av tvangsbruk overfor mennesker med utviklingshemming anvendes. Nødrett kan bare benyttes i situasjoner som ikke kunne forutsees eller utsettes og som krever tiltak der og da for å unngå vesentlig skade. Fordi en ikke kan planlegge med tanke på nødrettssituasjoner, så har slike situasjoner ikke den samme rettsikkerheten som planlagte tvangstiltak. Det å utøve tvangstiltak etter helse- og omsorgstjenestelovens § 9-5 pkt. a, er et rettsikkerhetsproblem.

Viktigere enn tvangshjemler er imidlertid tiltak for å unngå å benytte tvang.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm avslutter med følgende oppfordring til Helsedirektoratet:

  • Likestillings- og diskrimineringsombudet anmoder Helsedirektoratet om å informere kommunene om at hverken helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9, herunder hol. § 9-5 tredje ledd bokstav a, eller smittevernloven, gir hjemmel til å innføre generelle tvangstiltak som besøksforbud og inngangskontroll overfor mennesker med utviklingshemming som bor i bofellesskap eller i samlokaliserte boliger.
  • Videre anmoder vi om at veilederen endres slik at det fremgår klart at dersom det er nødvendig å iverksette tvangstiltak i forbindelse med covid-19, må dette gjennomføres etter individuelle og konkrete vurderinger i hver enkelt situasjon, i tråd med gjeldende rett.
  • Til sist oppfordrer vi Helsedirektoratet til på en klar og pedagogisk måte å understreke at framfor å iverksette tvangstiltak, bør kommunene fokusere på andre tiltak for å hindre smittespredning, som for eksempel oppfordringer om å redusere besøk, økt bruk av elektroniske kommunikasjonshjelpemidler, hygienetiltak som økt bruk av beskyttelsesutstyr eller utvikling av
    smittevernsrutiner ved besøk, med videre.

Les brevet fra likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til Helsedirektoratet

Jens Petter Gitlesen

3 april 2020

Tips noen om siden