Molde rådhus

Foto: Riksantikvarens kulturminnebase

Ulovligheter i Molde?

Molde kommune kuttet i 69 enkeltvedtak. Elleve klagde på kuttene. Statsforvalteren ga samtlige elleve medhold. Hvordan situasjonen er for de andre 58 som fikk kutt i vedtakene, vet en ikke, men det er god grunn til å anta at langt flere enn elleve har vært utsatt for ulovlige kutt i tjenestene.

Rapporten fra Rune Devold AS

Det eksisterer få kommunale sakspapirer knyttet til kuttene. En vet at konsulentselskapet Rune Devold AS gjorde sine analyser og kom med sine forslag til innsparinger. Rapporten fra Rune Devold AS inneholder ikke juridiske betraktninger, den fokuserer utelukkende på økonomi.

Rapporten har to bærebjelker. For det første sammenlignes ulike kostnader med tilsvarende kostnader i Eigersund kommune. De områder hvor Molde kommune brukte mer enn Eigersund, ble betraktet som potensielle innsparingsområder for Molde kommune.

Konsulentselskapet Rune Devold AS legger stor vekt på muligheten av å gi kollektive tjenester, dvs. at samme tjenesteyter betjener mange tjenestemottakere. Samordningsgevinster kaller Rune Devold AS en slik organisering. Konsulentselskapet hevder at det er normalt med 15-20 prosents samordningsgevinst og at samordningsgevinsten kan nå 40 prosent.

Molde kommunes kutt

I saksdokumentet Orientering til Drift og forvaltningsutvalget om prosjektarbeidet i Tiltak funksjonshemmede, fremgår det at 87 enkeltvedtak er gjennomgått og at det er kuttet i 69 av enkeltvedtakene. Gjennomgangen av vedtak synes å være med dataprogrammet Buddha som ble gjort tilgjengelig via Rune Devold AS. Det synes ikke å ha vært brukermedvirkning.

Per 08.04.2019 oppgis de totale innsparingene å være 26,5 millioner kroner. Dette til tross for en vesentlig økning i antall tjenestemottakere:

Siden oppstart av prosjektet har en rekke nye brukertiltak blitt iverksatt. 11 av brukere har hatt tjenester tidligere, men har fått styrket sine tjenestetilbud tilsvarende 4,27 årsverk. Det er etablert 2 nye barneboliger tilsvarende 11,25 årsverk og det er også opprettet et BPA -tilbud for et barn, tilsvarende
2,26 årsverk. I tillegg er det ankommet 18 nye brukere. Så langt er kun 10 av disse Buddhakartlagt, men de har utløst behov for 5 årsverk så langt. Fire av disse er kommet fra andre kommuner.

Lovverk og formål

Formålet med omsorgstjenestene er å sikre den enkelte et aktivt og meningsfult liv sammen med andre. Fra forarbeidene kan en lese at siktemålet er at personer som er avhengig av tjenester i størst mulig grad skal kunne ta del i dagliglivets gjøremål. Omsorgstjenestene skal dekke langt mer enn personlig stell og hjelp i heimen. Verken Buddha eller andre kjente dataprogrammer kan vurdere den enkeltes ønsker, interesser og behov. Når brukermedvirkningen også synes å ha vært fraværende, er det mye som tyder på at Molde kommune ikke har fulgt sin utredningsplikt.

Enkeltvedtak er bindende,  forpliktende og kan ikke kan endres verken etter råd fra Rune Devold AS, dataprogrammet Buddha eller annen forgodtbefinnende. I hovedsak kan gjeldende enkeltvedtak kun endres hvis endringene ikke er til skade for dem vedtaket gjelder.

Hva bør gjøres

Det er en overhengende fare for at Molde kommune har brutt sine plikter overfor svært mange av de 58 innbyggerne med utviklingshemning som ikke klagde på de nye enkeltvedtakene.

Det at en ikke klager på at kommunen bryter lovverket, gjør ikke lovbruddene lovlige.

En skal heller ikke forvente at spesielt mange med utviklingshemning klager på vedtak. Noen har ressurssterket pårørende som kjemper for sine, men dette gjelder ikke alle. Mange kan ha en fast verge som ikke kjenner personens ønsker og behov. Andre kan ha pårørende som ikke evner eller tør å ta kampen opp mot kommunen som de er helt avhengig av.

Det tilligger ikke det kommunale selvstyret kun å følge lovverket overfor de mest ressurssterke som roper høyest og kjemper best.

Hvis Molde kommune ikke har evnet å styre seg selv, så bør staten gjøre det. Tiltaket heter tilsyn med pålegg om å rette opp ulovligheter. Tilsyn utøves av Statsforvalteren.

Les også:

Jens Petter Gitlesen

 

31 oktober 2021

Tips noen om siden