Dag Olav

Kampen mot vindmøller

Dag Olav Stensland flyttet fra bofellesskapet til sitt eget rekkehus i 2013. De fem etterfølgende årene var blant de beste årene i hans voksne liv. En reorganisering i Stavanger kommune i 2018, medførte imidlertid at Dag Olav mistet det han hadde av meningsfull dagsaktivitet.

Dag Olav har autismediagnose, har et svakt talespråk, men forstår mye og uttrykker seg med tegn, lyder og ord som de nærmeste forstår. Dag Olav er på sett og vis svært sosial. Han liker å treffe kjente og han liker å være med kjente på det som de har fore. Om det er å vaske bilen, handle på Rema 1000 eller å bli med å levere post, er underordnet. Dag Olav blir engasjert i det som de som følger ham er engasjert i, hvis oppgavene ikke er utfordrende. Dag Olav er lite flink til å engasjere seg selv, men han gir klar beskjed når det er noe han ikke vil.

Fra Dag Olav flyttet inn i huset sitt i 2013 til 2018, var det «Hjemmebaserte tjenester» som hadde ansvaret for tjenestene hans. Fra og med januar 2018, ble ansvaret overflyttet til et bofellesskap i nærheten av Dag Olav sitt hjem. Rett etter reorganiseringen fikk Dag Olavs tjenesteytere beskjed om at de ikke hadde lov til å ta Dag Olav med i egen bil, i henhold til ledelsen av bofellesskapets fortolkninger av et kommunalt regelverk. Tjenesteyterne fikk tilbud om å benytte en bil tilhørende Stavanger kommune. I praksis var dette umulig. Bilen skulle også benyttes av mange andre. I tillegg var bilen parkert rundt to kilometer fra Dag Olavs hjem. Resultatet ble at dagaktivitetene forsvant, Dag Olav ble sittende hjemme, sov om dagen og var våken om natten. Utmålingen av tjenesteomfang er en rigid sak. Foreldrene måtte ta omsorgsbyrden nattestid. Dag Olav trives dårligere i sitt hjem og er svært ofte på besøk hos foreldrene.

Møtene med kommunen har vært mange. Til tross for lovnader om etablering av meningsfull dagsaktivitet, har kommunen til nå ikke maktet å etablere noe alternativ. Fylkesmannen ba kommunen om å komme i dialog med foreldrene, hvis ikke ville de vurdere tilsyn. Foreldrene ble bedt på møte med kommunen, et møte hvor kommunen ikke hadde noen forslag til tiltak.

Kan hende det beste foreldrene kan gjøre, er å få brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og glemme hele det kommunale tjenesteapparatet. Er det vilje til å finne gode løsninger, så finner man dem. Er det uviljen for høyt oppe i tjenesteapparatet, så vil tjenestene aldri bli bra. I slike tilfeller er det få andre muligheter enn BPA.

Jens Petter Gitlesen

22 september 2018

 • 2023-02-28 xxx nfunorge
 • 2022-12-10 I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job basket random! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work. Anonymt
 • 2022-12-07 I was surfing the Internet for information and came across your blog basketball legends unblocked. I am impressed by the information you have on this blog. It shows how well you understand this subject basketballlegends.club. Brock Franecki
 • 2022-12-02 This essay is excellent. You worked so hard to do it. You can play dordle game; it will help you to develop your vocabulary. This will be useful for your upcoming posts. dordle
 • 2022-10-17 Good job. I'm glad I discovered. basketballstarsgame Basketballstarsgame
 • 2022-10-17 basketball stars unblocked I'm glad you discovered. It's what I needed.. Leonardo Butler
 • 2022-08-07 As I am looking at your writing, slotsite I regret being unable to do outdoor activities due to Corona 19, and I miss my old daily life. If you also miss the daily life of those days, would you please visit my site once? My site is a site where I post about photos and daily life when I was free. slotsite
 • 2022-07-25 Actually, I read it yesterday, but I had some thoughts about it, so I wanted to read it again today because it is so well written. Slope game is a 3D running game with excellent controls, lightning-fast speeds, and addictive gameplay. Anonymt
 • 2021-10-18 There are the update unscrambler for all players like the online game jack
 • 2020-10-18 E2NaLS http://pills2sale.com/ levitra nizagara dobsonz
 • 2018-09-30 Sex dating - bit.ly/2MwlbqO (my id840710) Stella
 • 2018-09-23 Som pårørende og verge til en godt voksen kvinne med psykisk utviklingshemming og autisme,opprører Dag Olavs situasjon meg.Mht Fylkesmannens rolle,er det vel almennt kjent i våre "kretser" at han få sanksjonsmuligheter har mot kommuner som bla ikke vil rette seg etter ham når han ber kommunen omgjøre vedtak den har gjort som ikke er i brukerens favør.Mht bruk av tjenesteyterenes biler,er nok fagforbundet deres på linje med kommunen administrativt :Private biler skal ikke brukes til transport av tjenestemottakere.Tidligere var det slik at en kunne søke om støtte til bil fra NAV,også til bruk på fritid.Nå er det dessverre slik at det må dokumenters at en trenger bil til transport til skole,arbeid og muligens også dagsenter.Slik jeg har forstått det,arbeides det med å komme tilbake til de gamle reglene.Er det muligheter for at Dag Olav selv kan ta opp et lite lån og kjøpe en liten bruktbil? Eller få en liten sum fra foreldrene som forskudd på arv,så sant det er mulig ? Det er Dag Olavs tilværelse dette dreier seg om. Han har det ikke bra nå . Eli Leganger Synnevåg)krav om anonymitet)

Tips noen om siden