Tvang

Ny høring om tvangslovgivningen

Regjeringen jobber fortsatt med en ny tvangsbegrensningslov og har nylig lagt et notat ut på høring med høringsfrist 8. november 2021.

Tvangslovutvalget avga sin innstilling, NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven — Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten, den 18. juni 2019. Forslaget var på høring med høringsfrist den 6.12.2019. 

NFU uttalte seg mot Tvangslovutvalgets forslag og anbefalte departementet:

  1. Inntil videre beholde dagens lovverk med visse mindre endringer. Grunnlaget for et nytt lovverk er ikke tilstede.
  2. Start arbeidet med å utrede beslutningsstøtte.
  3. Trekke inn og tydeliggjør barns rettigheter i dagens lovverk.
  4. Innfør et effektivt skille mellom behandling og omsorg. Behandling kan inngå i pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4a, mens helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9 setter krav til praktisk bistand, avlastning og andre tiltak uten behandlingsmålsetning.
  5. Avslutt praksisen med å styre tvangsbruken i form av rundskriv. Benytt mer eksplisitt lovtekst og forskrift. Det er i utgangspunktet et stort demokratisk underskudd i politikken overfor mennesker med utviklingshemning.
  6. Sats på å etablere en god boligpolitikk og gode tjenester overfor mennesker med utviklingshemning. Utagering og annen problematisk oppførsel er i stor grad et resultat av uheldige forhold knyttet til bolig- og tjenesteforhold.
  7. Klargjør ordbruken i helse- og omsorgstjenesteloven, spesielt når det gjelder skillet mellom institusjon og ordinære hjem. 8. Bygg på FNs funksjonshemmdekonvensjon (CRPD) og vær eksplisitte på eventuelle avvik fra konvensjonsbestemmelsene.

Safo støttet NFUs syn. NFU var også med på en en samleuttalelse fra Foreningene Spekteret,Hvite Ørn, Fellesorganisasjonen (FO), Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Stopp Diskrimineringen, We Shall Overcome (WSO), Uloba, Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE), Vernepleierforbundet i Delta, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Autismeforeningen (AiN), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Foreningen JAG. Uttalelsen var sterkt kritisk til de fleste essensielle forholdene med tvangslovutvalgets forslag.

Hva som vil skje videre, er vanskelig å vite. Høringsprosessen vil nok gå sin gang, men i september er det stortingsvalg. Vi kan ha ny regjering og ny helse- og omsorgsminister. Alle partiene i Stortinget med unntak av Høyre og Frp er for å innarbeide FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. Med en ny regjering som vil innarbeide CRPD i norsk lov, vil det være naturlig først å komme med et lovforslag om CRPD før en foretar vidtgående endringer i tvangslovgivningen. Det mest problematiske forholdet mellom CRPD og norsk lovgivning er knyttet til tvangsbruk og selvbestemmelse. Verken Tvangslovutvalgets forslag eller departementets nye høringsnotat løser ikke det problemet.

Jens Petter Gitlesen

11 juli 2021

Tips noen om siden