KrF og V

Hvorfor CRPD må inkorporeres

Så lenge Stortinget ikke gjør FNs funksjonshemmedekonvensjon til norsk lov, så blir det mennesker med funksjonsnedsettelse som får jobben med å sikre at staten oppfyller sine forpliktelser.

Stortinget vedtok at Norge skulle etterleve FN-konvensjonen om funkjsonshemmedes rettigheter (CRPD) i 2013. Utgangspunktet for CRPD er først og fremst FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) som Norge ratifiserte i 1972. En finner også komponenter fra FN-konvensjonen om sivile- og politiske rettigehet og fra andre FN-konvensjoner.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne har vært en diskriminert gruppe gjennom hele vår histore. Funksjonshemmede var heller ikke nevnt, verken i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter eller de etterfølgende FN-konvensjonene.

CRPD er en tilpasning av eksisterende FNs konvensjoner, tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne. CRPD gir i liten grad rettigheter, men pålegger først og fremst myndighetene plikter. 

Stortinget må gjøre jobben sin

All den tid Stortinget har forpliktet seg til at Norge skal etterleve CRPD, så må representantene og partiene følge opp forpliktelsene. Verken staten eller andre myndighetsorgan er spesielt flinke til å følge opp forpliktelsene i dag.

Fra regjeringshold hører vi at norsk lovverk er i samsvar med CRPD. Noe annet kan regjeringen vanskelig si, da vil de innrømme at Norge ikke etterlever CRPD. Det er heller ikke mulig å finne en norsk lovhjemmel som inneholder enhver rett eller plikt som ligger i CRPD. Men det lovtekniske er ikke hovedproblemer.

Sentralforvaltningen er ikke klar over sine forpliktelse

En vil kunne finne deler av embetsverket som er svært godt kjent med CRPD. Selv om det statlige byråkratiet er de som kjenner best til konvensjonen, så er det nok de færreste forvaltningssektorene og et fåtall innen embetsverket som er kjent med konvensjonen. Selv i store og sentrale departement, kan kunnskapen om konvensjonen være bort i mot fraværende. På politisk nivå er kjennskapen til konvensjonen svakere. Innen fylker og kommuner er kjennskapen også fraværende. Ukjente konvensjoner betyr lite, men politikk og embetsverk er opptatt av å følge lovverket.

KS hevder at kommunene ikke er bundet av konvensjoner

Mennesker med nedsatt funksjonsevne bor også i kommunene. Det er der de trenger tilrettelegging og tjenester. En sak er at kommunene ikke kjenner til CRPD. En langt verre sak er at KS gjentatte ganger har hevdet at kommunene ikke bundet av konvensjoner, kun av lov og forskrift gitt i lov.

Helge Eide, områdedirektør i KS forklarer hvorfor kommunene ikke er forpliktet av konvensjoner (Videoklippet er hentet fra opptak av Likestillings- og diskrimineringsombudets webinar om bosituasjonen til utviklingshemmede)

All den tid KS hevder at kommunene kun er forpliktet av lov og forskrift, så må Stortinget sørge for at CRPD blir til norsk lov. Hvis ikke så oppfylles ikke Norges forpliktelser.

Presumsjonsprinsippet velter statens jobb over på funksjonshemmede

Fra regjeringen vises det ofte til presumsjonsprinsippet, dvs. at domstolene skal tolke norsk lovverk i samsvar med CRPD. Konsekvensen er f.eks. at hvis kommunen ikke følger CRPD når det gjelder tilbudet til min datter som har Downs syndrom, så er det bare for henne å gå rettens vei og få tolket norsk lovverk i samsvar med CRPD.

Politikere som argumenterer slikt, er enten hensynsløse eller innsiktsløse. De færreste makter å stå løpet ut i klagesaker. Det er urimelig av nasjonale politikere å velte byrden med å innfri Stortingets forpliktelser over på den svakeste parten.

Hvis KrF mener noe med likeverdsreformen, så bør det første skrittet være å sørge for at mennesker med funksjonsnedsettelse får det samme diskrimineringsvernet som kvinner og etniske minoriteter.

Inkorprer CRPD i menneskerettighetsloven nå!

Jens Petter Gitlesen

 

 

4 mars 2021

 • 2023-01-13 Etisal brings elegant dress designs and simple dresses. Buy simple dress from Etisal to make your outfit extravagance. These dresses are cost affective and fashionable. Etisal
 • 2022-12-30 Chinyere is one of the top clothing brands in Pakistan for winter dresses, luxury pret wear, formal dresses, and casual dresses. The store is currently having a sale on brands in Pakistan with up to 30% off on selected dresses. Chinyere is known for its quality and its ability to provide the best products at the most reasonable prices. Chinyere
 • 2022-12-30 Third, we offer competitive prices on our services. commercial truck suspension repair Pearl
 • 2022-12-29 Are you looking to buy the perfumes for ladies? You can choose from the best ECS perfumes online, where you can buy the most amazing women's perfumes at the best prices. ECS
 • 2022-08-30 I came to this site with the introduction of a friend around me and I was very impressed when I found your writing. I'll come back often after bookmarking! casinocommunity casinocommunity
 • 2022-08-26 I expect more posts from you guys. Keep Sharing More. Zoe Christensen Green Jacket Charles
 • 2022-08-23 I will check out again for more top-quality web content and additionally, recommend this website to all. Many thanks! Thomas Shelby Coat Andrew Smith
 • 2022-08-18 relax with klondike solitaire, it's free jihouni
 • 2022-08-03 They are financed and supervised by the local, state or nationwide government and students then get help from do my english homework for me. As they are hold up by the government, they are completely or partially financed by taxation. Alex Jim
 • 2022-08-01 I am working on a similar topic for the research purpose what are the rules and rights we are offering to disabled persons, I wish I had more experience in blog writing and can research more and publish on big platforms for people to learn and read more on this thing. Mark
 • 2022-07-27 Thank you for sharing. concrete countertops Marvin
 • 2022-07-21 What if we tell you that there is a team that can provide you with the finest dissertation writing services? That team is none other than the one gathered on the My Dissertations platform. Pay Someone To Do My Dissertation For Me UK Alison Park
 • 2022-06-28 That is a very fair point. Disabled people have always been discriminated and ridiculed throughout the history of mankind. When I had to do my homework uk on this particular topic for my presentation I found out that physically and mentally disabled people were not discriminated and made fun of, but were also a source of entertainment for people. How they were displayed in circuses. Gilbert
 • 2021-04-20 I have bookmark you look at your new things. DouglasMRafferty
 • 2021-04-12 You are doing a great job, and up to date with technology of your site. Ill find it as an inspiration to my current project. Thanks เกมบาคาร่า Paulojimmathew
 • 2021-03-10 Jeg synes det er trist å lese at forbundslederen fører utviklingshemmede bak lyset. Dette sier jeg fordi at ifølge flertallet i tvangslovsutvalget inneholder CRPD flere unntaksbestemmelser for utviklingshemmede. Et eksempel forbundslederen ikke nevner er at konvensjonen åpner for fratakelse av rettslig handleevne dersom helt åpenbare forhold tilsier det. Da NFU representerer personer med moderat til dyp utviklingshemming vil jeg tro de aller fleste oppfyller vilkårene for fratakelse av rettslig handleevne. Steinar Wangen
 • 2021-03-05 Støttes Svein ottar Sandal

Tips noen om siden