Tom Tvedt

Politikerne i Eidsvoll må ta sitt ansvar

– Eidsvoll kommune må se det absurde i at kommunen makter å få på plass en transportordning for alle, utenom en, til den interkommunale tiltaksbedriften. Det er på høy tid at kommunepolitikerne tar grep og løser situasjonen, sier Tom Tvedt.

Stein-Ove Strand har i årevis forsøkt å få til en transportordning for sin sønn som jobber på den interkommunale tiltaksbedriften OrbitArena på Jessheim. Til nå er det ikke kommet en løsning. Anniken Huitfeldt stilte spørsmål om saken til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Det viser seg at vi er på et rettstomt felt. Arbeidstakere som er på VTA-tiltak har ingen rett til transport selv om de har behov for transport. Ingen har heller plikt til å yte transport. All den tid andre i Eidsvoll kommune som har behov for transport får slik transport, så mener Ingvild Øverby, juridisk rådgiver, at kommunen bryter kravet om likebehandling.

– Historien om sønnen til Stein-Ove Strand som ikke får en transportordning til sin jobb i tiltaksbedriften, viser offentlig styring på sitt verste, sier NFUs forbundsleder Tom Tvedt.

– Det er opplagt for alle at siktemålet med arbeidsmarkedstiltakene er at en også skal kunne komme seg til jobben. Årlig blir NFU sentralt involvert i noen få tilsvarende saker. Til nå har det alltid kommet en løsning. Saken om Eidsvoll kommune og Stein-Ove Strands sønn, er det eneste tilfellet hvor det ikke er funnet en god og permanent løsning. Når den kommunale forvaltningen ikke har funnet en løsning, så må politikerne ta tak i saken.

Er det aktuelt for NFU å jobbe for en lovendring?

– Det vil vi selvsagt gjøre, men lovendringer er omfattende og tidkrevende prosesser som kan ta flere år å gjennomføre. En kan ikke lage en egen lov for Eidsvoll kommune og familien Strand. Et eventuelt lovarbeid vil ikke umiddelbart løse transportproblemene til Stein-Ove Strand og familien. Men det må være flaut for Eidsvoll kommune om det må innføres lovbestemmelser kun på grunn av en kommune som ikke makter å tilrettelegge for en innbygger. Kommunepolitikerne i Eidsvoll må vise at de tar sin rolle som styrere og utnytter den handlefriheten som de har.

– Eidsvoll kommune må innse at kommunene sparer mye på VTA-tiltak. Staten tar regningen for tiltakene og kommunen slipper både å etablere kostbare dagtilbud og transport til eventuelle dagtilbud.

Kan avstand og kostnader kan være et hinder for gode transportløsninger?

– Nei. Hadde avstand og kostnader vært bøygen, så ville vi hatt mange slike saker fra Finnmark og andre steder hvor det er store avstander. Eidsvoll ligger i det sentrale Østlandet. Klager Eidsvoll kommune på avstander, så vet de ikke hva avstand er.

Hva vil NFU gjøre med saken?

– I første omgang må vi kontakte lokalpolitikerne og få dem til å ta tak. Kommunepolitikerne i Eidsvoll har garantert funnet løsning på saker som er adskillig mer kompliserte enn transport for Stein-Ove Strands sønn, avslutter Tom Tvedt.

Jens Petter Gitlesen

29 august 2021

  • 2023-01-13 What a post I've been looking for! I'm very happy to finally read this post. 카지노사이트 Thank you very much. Can I refer to your post on my website? Your post touched me a lot and helped me a lot. If you have any questions, please visit my site and read what kind of posts I am posting. I am sure it will be interesting. 카지노사이트
  • 2022-12-28 Good step you have written of writing content relating to cooperate sense. Better yet good working skills and hope you write more of this soon.Edgerunner Jacket Mike Rooney
  • 2022-09-03 This is quite interesting. I am so glad that you have shared this amazing blog post. Rose Hathaway Track Jacket TOM DEVID
  • 2022-09-02 I will probably be coming back to your weblog for more soon! Mens Tan Brown Leather Jacket Don winkines
  • 2022-08-27 The article is so intriguing that I have even shared it with my colleagues, as well! Rebecca Li Black Coat Andrew Smith
  • 2022-08-20 I'm glad I found this web site, I couldn't find any knowledge on this matter prior to.Also operate a site and if you are ever interested in doing some visitor writing for me if possible feel free to let me know, im always look for people to check out my web site. https://www.posterprintcenter.com/large-format-printing.html seo
  • 2022-08-02 I came to this site with the introduction of a friend around me and I was very impressed when I found your writing. I'll come back often after bookmarking! baccarat online baccarat online
  • 2022-03-19 That's the right opinion. شركة عزل خزانات بالرياض ardenjaz
  • 2022-03-19 That's the right opinion. شركة عزل خزانات بالرياض ardenjaz

Tips noen om siden