FN-flagget

FN-komite kritisk til menneskerettighetssituasjonen i Norge

Norge får mange og kritiske spørsmål om vår etterlevelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Våren 2019 skal Norge svare overfor FN-komiteen som overvåker etterlevelsen av konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Spørsmålene til Norge er nå klare. Alle spørsmålene har relevans for mennesker med utviklingshemming, men noen spørsmål er av større relevans enn andre.

Komiteen har et sterkt fokus på vergemålsloven og selvbestemmelsesretten. Norge har ikke innarbeidet FN-konvensjonen i Norsk lovverk. Vergemålsloven og tvangslovverket under helselovgivningen er neppe i samsvar med FN-konvensjonen. Det foreligger domsstolsavgjørelser som en også kan stille spørsmål ved og involveringen av funksjonshemmedes organisasjoner har vært så som så på mange områder. Komiteen tar dette opp i sitt spørsmål nummer 1 om konvensjonens artikkel 4.

Artikkel 12 sier at mennesker med nedsatt funksjonsevne har selvbestemmelse på lik linje med andre. De som trenger hjelp til å utøve sin selvbestemmelsesrett, skal få slik hjelp. I spørsmål 9 kommer FN-komiteen inn på vergemålsloven hvor en kan frata personers samtykkekompetanse og personer kan underordnes en verge som bestemmer over personen.

Spørsmål 11 dreier seg om hva Norge har gjort for å få slutt på tvangsbruk overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne og hva Norge gjør for å sikre tilstrekkelige og individtilpassede tjenester, i sammsvar med tjenestemottakers preferanser.

Boligpolitikken kommer opp i spørsmål 16 og det legges stor vekt på hva myndighetene har gjort for å forhindre institusjonalisering og for å sikre at også mennesker med nedsatt funksjonsevne får mulighet til å velge hvor og med hvem de skal og ikke skal måtte bo i en bestemt boform.

Spørsmål 19 dreier seg om skolepolitikk og hva Norge har gjort for å sikre kvalifiserte lærere og en inkluderende skole.

Om ikke så lenge, vil det nok starte en viss aktivitet i regjeringskontorene. Vi får håpe at myndighetene tenker konstruktivt og forsøker å leve opp til konvensjonens forpliktelser. Nå ser vi i spenning frem til Norges svar til FN-komiteen og komiteens konklusjoner.

Jens Petter Gitlesen

5 oktober 2018

Tips noen om siden