Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Foto: Bernt Sønvisen)

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Foto: Bernt Sønvisen)

Etterlyser sterkere virkemidler i boligpolitikken

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) reagerer på likestillings- og diskrimineringsombudets beskrivelse av boligpolitikken overfor mennesker med utviklingshemming og ber helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om å iverksette sterkere og mer effektive tiltak.

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) var saksordfører for representantforslaget fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å nedsette et offentlig utvalg som skal følge opp Ansvarsreformen for å bedre livssituasjonen til psykisk utviklingshemmede (Dokument 8:139 S (2010–2011)).Stortingsrepresentant og nåværende helseminister Bent Høie, var komitéleder. I innstilling 54 S (2011-2012), uttrykte en samlet helse- og omsorgskomité de samme bekymringene som likestillings- og diskrimineringsombudet framførte i kronikken den 10.09.2018:

«Det er komiteens syn at det er av stor viktighet å følge boligsituasjonen til mennesker med utviklingshemning tett for å hindre tendenser til reversering av ansvarsreformen på tross av politisk enighet om det motsatte.»

Tore Hagebakken er frustrert over at stortingets enstemmige og klare melding til regjeringen ikke etterleves. Regjeringen har tross alt hatt 7 år på å iverksette effektive tiltak for å sikre våre nasjonale politiske målsetninger og Norges menneskerettslige forpliktelser. I et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie, ber Tore Hagebakken helseministeren gi Husbanken klare instrukser og et klart mandat til å sikre at boligpolitikken overfor mennesker med utviklingshemming blir i samsvar med politiske målsetninger og internasjonale forpliktelser. Stortingsrepresentanten ber helseministeren ordne dette i tildelingsbrevet til Husbanken.

NFU takker stortingsrepresentant Tore Hagebakken for innsatsen og ser frem til svaret fra helseministeren.

Jens Petter Gitlesen

12 september 2018

Tips noen om siden