Foto av Stein-Ove Strand

Det ligger an til at Stein-Oves sønn vil få transport til jobb

Kommunestyret i Eidsvoll behandlet i dag en interpellasjon om transport til dem som jobber i arbeidsmarkedsbedrifter. Ordfører og kommunestyrerepresentantene synes å være omforent. Alle ønsker å finne en løsning.

Lena Frantzen (AP) fremmet interpellasjon:

Ordfører, det å ha en jobb å gå til er meningsfullt og viktig uansett hvilken funksjonsevne man har. Mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen vår har mange ulike tilbud i kommunal regi. Vi er eier i både ØRI og Orbit og vi har BOA. Varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA plasser) er viktig og jeg er derfor glad for at vi har disse mulighetene. Men når det gjelder hvor du jobber så er det dessverre en stor forskjell på om du får hjelp til å komme deg på jobb eller ikke. BOA og ØRI har kjøring til arbeidsstedet, men de som har fått VTA plass hos Orbit derimot, de må komme seg dit og tilbake på egenhånd.

Ordfører, jeg vil påpeke at mennesker som har fått en VTA plass har fått det av en grunn. Noen er kanskje i stand til å komme seg til og fra med en buss, men mange er det ikke. Det er foreldre som har i flere år måtte kjøre sine barn flere mil til Orbit. På grunn av utviklingshemming er barna helt avhengig av transport til og fra sin arbeidsplass.

Ifølge Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) er problemstillingen velkjent og kommer dels av at forskrift om stønad til arbeids- og utdanningsreiser § 5 pkt. d som sier at stønad til arbeidsreiser ikke kan gis til dem som er på arbeidsmarkedstiltak, og § 5 pkt. e som sier at stønad ikke kan gis til dem som mottar en full ytelse til livsopphold etter folketrygdloven.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et arbeidsmarkedstiltak og deltakerne på tiltaket er uføretrygdet. Kommunen har ansvaret for helse- og omsorgstjenesten, men transport til arbeidsplassen er ikke en omsorgstjeneste. Personer med VTA-tiltak har dermed ingen rett til hjelp for å komme seg til arbeidsstedet.

Siktemålet med VTA-tiltaket er at også trygdede med restarbeidsevne skal kunne jobbe. Det virker uforståelig at NAV både skal legge til rette for yrkesdeltakelse gjennom VTA, samtidig med at forskrift om stønad til arbeids- og utdanningsreiser hindrer personer under VTA-tiltak yrkesdeltakelse. Denne
problemstillingen er løftet på stortinget av Anniken Huitfelt (Ap) nå i sommer.

Men ordfører, hva kan vi gjøre lokalt frem til at det kommer nasjonale løsninger? Og hvorfor er det slik at det er forskjell på tjenester for om du jobber på ØRI eller om du jobber på Orbit?

Ullensaker kommune kjører sine ansatte til ØRI som ligger i Eidsvoll mens vi kjører ikke våre til Orbit som er ligger i Ullensaker. Hvorfor er det slik? Er det ikke noen mulighet for å gå i dialog med eierkommunene her så man får et samordnet system?

Forslag til vedtak:

Ordfører ber administrasjonen om å gå i dialog med eierkommunene av Orbit for å samordne transport. Det bes om en sak tilbake til kommunestyret med ulike løsninger og kostnader på transport til og fra arbeidsted for VTA plasser hos Orbit.

Svar fra ordfører John-Erik Vika (Sp)

Eidsvoll kommune har pr 31.08.21 følgende arbeid- og aktivitetstilbud til mennesker med utviklingshemming:

 • Orbit, Jessheim: 16 brukere (hvorav 2 halve plasser)
 • ØRI, Dal: 29 brukere (inkludert 2 kommunalt fullfinansierte plasser)
 • Kan Mer, Årnes: 1 bruker
 • Badet opplæring og aktivitetssenter (BOA), Eidsvoll: 50 brukere med ulikt omfang av deltakelse.
 • Kommunen administrerer og følger opp 25 brukere med arbeidsplasser i ordinære bedrifter, hvor bruker får oppmuntringslønn ved siden av sin uførestønad.

De varig tilrettelagte arbeidsplassene (VTA) er å finne på Orbit, ØRI og Kan Mer. Vedtak om VTA gjøres av NAV. Kommunens omsorgstjeneste og NAV samarbeider om tildeling og tilrettelegging av riktig type plass. Tjenestene samarbeider også med Eidsvoll videregående skole om tildeling av plasser, når det nærmer seg endt skolegang.

Bakgrunn for ulikheter i tjenestetilbudet for de som jobber på ØRI og Orbit:

Helt fra BOA ble opprettet i 1998 har tilbudet inkludert transport som følge av brukernes funksjonsnivå. Tilbudet ble etablert som et opplæring- og aktivitetssenter for å sikre lovkravet om meningsfull tilværelse og sosialt fellesskap for våre brukere med utviklingshemming, som ikke hadde arbeid/VTA vedtak. Dagtilbudet for målgruppen er gratis å benytte. Tjenesten erfarte at brukere på ØRI også kunne ha nytte av et tilrettelagt transporttilbud. For ca. 20 år siden ble derfor transporttilbud til ØRI etablert av Eidsvoll kommune som en inntektskilde for å effektivisere driften av transportordningen ved BOA. Brukerne ved ØRI, som mottar lønn, betaler tilsvarende pris som ordinære busstakster i offentlig kommunikasjon, månedskort pr. i dag koster kr.398 jf. gebyrregulativet. BOA-bussen stopper og tar med brukere langs den offentlige bussruta på holdeplassene, Eidsvoll-Dal, og leverer alle på ØRI. Bussen henter unntaksvis noen brukere i egen bopel. På vei tilbake til BOA stopper den samme bussen og tar med brukere som skal fra hjemmet til BOA, de fleste fra egen bopel. Dette er en effektiv rute som krever minimalt med ressurser, da den frakter brukere begge veier. Det er vurdert om BOA-bussen kunne inkludere brukere til Orbit, men dette lar seg ikke gjøre, både av hensyn til tid og kapasitet. Det har vært få henvendelser knyttet til spørsmål om transport til Orbit. De fleste brukere benytter egen bil eller offentlig kommunikasjon.

Dersom Eidsvoll kommune skal etablere et transporttilbud til/fra Orbit for de som ikke  kan benytte andre løsninger, vil det kreve ekstra midler i budsjettet. Løsningene kan være som følger:

 1. Taxi – ca. kr. 250 000 med fradrag av egenbetaling tilsvarende månedskort for buss, pr. bruker pr. år
 2. Tjenesteytere kjører/henter med brukers bil eller kommunal tjenestebil.
  Løsningen krever økt bemanning tilsvarende ca. 0,3 årsverk, alternativt
  anskaffelse av tjenestebil – ca. kr. 395 000 pr. bruker pr. år
 3. Etablering av en egen transporttjeneste/bussrute forutsetter at det er mange som har behov for transport – ca.kr. 560 000 pr. år.

Ullensaker som også er eier av ØRI, har tilsvarende transportordning for sine brukere fra Jessheim til ØRI. Nannestad kommune som tredje eier, har ingen transportordning for sine brukere som jobber på ØRI.

Administrasjonen i Eidsvoll har vært i kontakt med Orbit og Ullensaker kommune vedr. samarbeid om et nytt transporttilbud til Orbit, men det er ikke konkretisert noen fellesløsninger.

Ordfører er fornøyd med at Eidsvoll har mange ulike arbeidstilbud for den aktuelle brukergruppen. Samtidig blir det en ulikhet i tilbudene i og med at det ikke er en egen transportordning tur/retur Orbit for de som ikke kan benytte egen bil eller offentlig transport. Ordfører ønsker å ta opp denne problemstillingen i styret for å se om det kan finnes en løsning der. Da vil også de andre eierne involveres i diskusjonen og vi må se på om det likevel er mulig med en felles ordning hvor Orbit involveres i en mulig løsning.

Ingen kommunestyrerepresentanter tok til orde mot ordførerens innlegg

Jens Petter Gitlesen

7 september 2021

 • 2022-03-29 hello!! Very interesting discussion glad that I came across such informative post. Keep up the good work friend. Glad to be part of your net community. my essay writer waqas
 • 2021-11-05 The quality and quantity of work produced in here is absolute informative. Thanks for sharing. My site:: 메이저안전놀이터 Patricia

Tips noen om siden