Stortinget

Styrking av retten til tros- og livssynsutøvelse?

Kristelig Folkeparti (KrF) fremmet et forslag om å styrke retten til tros- og livssynsutfoldelse blant mottakere av omsorgstjenester. Forslaget synes ikke å få flertall i Stortinget. KrF skal ha ros for å fremme en viktig sak!

Stortingsrepresentanter fra Kristelig Folkeparti (KrF) fremmet et forslag om fri religionsutøvelse for mottakere av helse- og omsorgstjenester. Forslaget var som følger:

  1. Stortinget ber regjeringen sikre at alle som mottar helse- og omsorgstjenester, får oppfylt sin rett til samtaler om eksistensielle spørsmål og til å praktisere sin tro eller sitt livssyn.
  2. Stortinget ber regjeringen sørge for at helse- og omsorgspersonell får den nødvendige opplæring, slik at de er i stand til både å møte de åndelige behov som tjenestemottaker har, og legge til rette for den enkeltes mulighet til fri tros- og livssynsutøvelse. Samhandling med tros- og livssynssamfunnene må inngå i opplæringen.
  3. Stortinget ber regjeringen sørge for at helse- og sosialfagutdanningene gir kandidatene nødvendig kunnskap om religion og tros- og livssyn, slik at kandidatene er i stand til å legge til rette for den enkeltes mulighet til fri tros- og livssynsutøvelse. Kunnskap om samhandling mellom helse- og omsorgsinstitusjonene og tros- og livssynssamfunnene må inngå i læringsutbyttet.
  4. Stortinget ber regjeringen sørge for at fylkesmennene fører tilsyn med den kommunale helse- og omsorgstjenesten, for å sikre at retten til fri religionsutøvelse blir ivaretatt på en faglig forsvarlig måte.

I innstillingen fra innstillingen fra stortingets helse- og omsorgskomite, støttes alle forslagene av Senterpartiet (Sp). Forslagene 1-3 støttes i tillegg av Soslialistisk Venstreparti (SV). All den tid at Arbeiderpartiet (Ap), Høyre (H) og Fremskrittspartiet (Frp) ikke støttet forslaget, så vil forslaget neppe få flertall når Stortinget skal stemme over det.

Jens Petter Gitlesen

 

21 april 2018

Tips noen om siden