Ørjan Bosdal Wold

Endelig er Ørjan på nasjonalt nivå

Ørjan Bosdal Wold sier ikke så mye, men når han tar ordet, så er det verd å høre nøye etter. Ørjan kan politikkfeltet og vet hva arbeidet for å sikre gode levekår for mennesker med utviklingshemning går ut på. Når Ørjan nå er tredje varamedlem til landsstyret, så betyr det et styrket landsstyre.

Ørjan Bosdal Wold er 36 år gammel og kommer fra Odda. Han er nestleder i NFU-Indre Hardanger lokallag, og styremedlem i NFU-Vestland Fylkeslag. Til daglig jobber Ørjan i Ullensvang Kommune i avdeling veg og park. Han har lang erfaring fra NFU og har bistått mange, både på individ og systemnivå.

– Jeg ble forespurt av valgkomiteen om jeg ville stille til valg som kandidat til landsstyret. Etter å ha tenkt meg om fant jeg ut at dette hadde jeg lyst til da NFU betyr mye for meg, og jeg mener at jeg kan bidra i NFU's arbeid.

– Vi har alle noe vi kan bidra med. Gjennom VTA-plassen som jeg har opplever jeg gleden av å gjøre en innsats, samtidig som jeg har gode arbeidskollegaer. Jeg håper at jeg kan være med i NFU's arbeid for å opprette flere VTA-plasser både i offentlige og private bedrifter.

Jens Petter Gitlesen

8 april 2021

  • 2023-02-06 I got a lot of inspiration from your writing I recommend this to my friends I will. I will visit you again next time Thank you. 메이저사이트 메이저사이트
  • 2023-01-21 Thanks for a wonderful share. Here is the great example related to you blog. Cyberpunk Leather Jacket Mike Rooney
  • 2022-08-08 I've been searching for hours on this topic and finally found your post. safetoto, I have read your post and I am very impressed. We prefer your opinion and will visit this site frequently to refer to your opinion. When would you like to visit my site? safetoto
  • 2022-08-06 From some point on, I am preparing to build my site while browsing various sites. It is now somewhat completed. If you are interested, please come to play with majorsite !! majorsite
  • 2021-05-12 Thanks for all your efforts that you have put in this. Very interesting info. บาคาร่า Gabriella

Tips noen om siden