Trine Skei Grande

Foto: Mona Lindseth / Venstre

Positive signaler fra kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande har forlengst iverksatt arbeidet med en stortingsmelding om hvordan grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming kan sikres. Meldingen skal være ferdig våren 2020.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande har markert seg på våre områder også som stortingsrepresentant og partileder i Venstre. Venster har jobbet for å øke antallet tiltaksplasser, partiet stemte for at Norge skulle tilslutte seg individklageordningen til konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter. Sammen med tidligere stortingsrepresentant Borghild Tenden (V), fremmet Trine Skei Grande representantforslaget som resulterte i stortingsmeldingen Frihet og likeverd. Nå har kultur- og likestillingsministerne ansvaret for utarbeidelsen av en stortingsmelding om å sikre rettighetene til menesker med utviklingshemming.

Når kan en forvente at arbeidet med meldingen starter og når kan en forvente at meldingen presenteres for stortinget?

– Arbeidet er godt i gang og vi tar sikte på at stortingsmeldingen skal leveres Stortinget våren 2020.

Rettighetsutvalgets mandat og innstilling var i stor grad preget av det å sikre mennesker med utviklingshemming grunnleggende rettigheter. I hvilken grad vil rettighetsperspektivet prege meldingen?

– Rettighetsperspektivet og likestilling er sentralt i meldingsarbeidet. For meg og Regjeringen er det viktig at meldingen tar opp, drøfter og angir tiltak som skal bidra til å sikre utviklingshemmedes menneskerettigheter.

I mange situasjoner opplever en at mennesker med utviklingshemming marginaliseres ut fra de marginaliserte. Regjeringen har mange prosesser på gang for å bedre situasjonen til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det skal blant annet utarbeides en handlingsplan for oppfølgingen av regjeringens strategi for mennesker med nedsatt funksjonsevne, inkludugnaden, det utarbeides en stortingsmelding om barn og unge med spesielle behov i barnehage og skole, regjeringen har varslet en likeverdsreform, flere andre arbeider er på gang. Hvordan vil statsråden sikre at arbeidet med stortingsmeldingen ivaretar behovene til og foreslår nødvendige tiltak, slik at hensynet til mennesker med utviklingshemming ikke atter en gang drukner i hensynene til alle andre grupper?

– Det er nødvendig at regjeringens politikk på området er helhetlig og godt koordinert, samtidig som vi skal ivareta og sikre gode tiltak og politikk for de utviklingshemmede. Jeg er likestillingsminister og jobber for finne gode løsninger for at utviklingshemmedes menneskerettigheter ivaretas i all politikkutforming.

Kultur- og likestillingsministeren har et koordineringsansvar overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne. Virkemidlene ligger først og fremst i sektordepartementene. Har statsråden en plan for koordineringen med sektordepartementene slik at målsetningene i politikken overfor mennesker med utviklingshemming også følges opp med de nødvendige tiltakene fra sektordepartementene.

– Jeg satser på at meldingsarbeidet på en god måte vil adressere utfordringer og angi noen løsninger når det gjelder samordning og helhetlig koordinering mellom departementet og andre statlige myndigheter. Tolga-saken har for eksempel vist at det ligger store utfordringer i styring, gjennomføring og forståelse av statlige vedtak, lov- og regelverk i ulike kommuner. Det må vi bli bedre på. Vi har fremmet en strategi for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne som nettopp har som formål å bidra til bedre koordinering og samordning på myndighetsnivå.

Det er betryggende å høre at arbeidet med stortingsmeldingen prioriteres og ikke kobles inn i alle andre pågående og kommende prosesser i regjeringen. Så langt synes arbeidet å bli tatt hånd om på en betryggende måte. Vi takker kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande, lover å komme tilbake til statsråden når arbeidet er kommet noe lenger og ser frem til våren 2020.

Jens Petter Gitlesen


Ønsker du å støtte beboerne i Moavegen bofellesskap som Vågå kommune vil tvangsflytte? Beboerne ble idømt kommunens sakskostnader på drøyt 440.000 kroner av lagmannsretten. En anke til Høyesterett koster også penger, – alt for mye for dem som har vært trygdet hele livet. Bidrag kan gis til:


Bakkontonummer 1506.09.27097
Vipps # 524990 (Husk å trykk "kjøp og betal" før søker på nr.)

Eller du kan gi bidrag via innsamlingsaksjonen på facebook.

21 mai 2019

Tips noen om siden