Illustrasjonsfoto

Arbeid for alle, –om 170 år

Regjeringen vil etablere 200 nye tiltaksplasser innen Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Forslaget er kjærkomment, men på langt nær tilstrekkelig. Fortsetter veksten i dette tempoet, vil vi ha full sysselsetting i år 2188.

Det er positivt at regjeringen vil styrke arbeidsmarkedstiltakene. Men en slik økning vil ikke gi noen registrerbar økning i sysselsettingsnivået til gruppen utviklingshemmede.

I følge kriteriedata for kommunenes rammetilskudd, er det rundt 18.000 personer med utviklingshemming over 20 år. Omtrent 3500 personer med utviklingshemming har tiltaksplass. Antar vi at 70 prosent av voksne med utviklingshemming ønsker en jobb, så vil det si at en trenger 14500 tiltaksplasser.  Varig tilrettelagt arbeid (VTA) var i utgangspunktet et tilbud til personer med utviklingshemming. I dag har mange andre grupper kommet til. Personer med utviklingshemming utgjør omtrent 30 prosent av tiltaket, dvs. at av de foreslåtte 200 nye tiltaksplassene, kan en regne med at 60 går til personer med utviklingshemming. Fortsetter myndighetene utbyggingen av ordningen i dette tempoet og alt annet er konstant, så vil det være full sysslestting blant personer med utviklingshemming om 169,2 år.

Antall personer med utviklingshemming over 20 år 18000
Antall personer med utviklingshemming som er på tiltak 3500
Antall personer med utviklingshemming over 20 år som ikke har tiltaksplass 14500
Antar at 70% er interessert i å jobbe. Antallet som ønsker tiltaksplass 10150

 

Vet at personer med utviklingshemming utgjør ca. 30 prosent av dem med VTA-tiltak. Gitt 200 flere tiltak, så kan en anta at 60 av disse vil gå til personer med utviklingshemming

 

Gitt en årlig tilvekst på 200 tiltaksplasser, slik som i kommende statsbudsjett, alt annet konstant. Antall år til full sysselsetting: 169,2 år

 

Tallene i regnestykket over kan bestrides, diskuteres og andre kan legges til grunn. Det sentrale er ikke å beskrive hvordan situasjonen vil være om 170 år, men kort og godt det at uavhengig av hvilke kilder som benyttes og tall som legges til grunn, så vil resultatet i praksis bli det samme: Ingen ting tyder på at yrkesdektakelsen til mennesker med utviklingshemming vil tilta nevneverdig i overskuelig fremtid.

I St.meld. 47 (1989-90) kan en lese at "Regjeringen tar sikte på en gradvis styrking av arbeidstilbudene for denne gruppen". Det synes opplagt at målet heller ikke vil realiseres i dette århundret.

Ønsker regjeringen å oppnå målsetningene fra 1991 i dette århundret, så må det komme en forpliktende opptrappingsplan.

Jens Petter Gitlesen

4 oktober 2018

Tips noen om siden