Foto av de fire forslagsstillerne

Stortingsdebatt om gratis SFO etter 4. årstrinn

I dag skal Stortinget behandle forslaget om gratis SFO etter 4. årstrinn. Forslaget vil gjøre slutt på forskjellsbehandlingen hvor foreldre til barn med bistandsbehov må betale for SFO når andre barn ikke er avhengig av tilsyn og bistand.

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Eirik Faret Sakariassen om tilbud om en likeverdig skolefritidsordning for barn og ungdom med særskilte behov, foreslår følgende vedtak:

  1. Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige lovforslag for å sikre at foreldre til barn med funksjonsnedsettelser ikke må betale for skolefritidsordning etter 4. årstrinn.

  2. Stortinget ber regjeringen utarbeide nasjonale retningslinjer om at SFO-tilbudet for barn med særskilte behov skal godkjennes som et avlastningstilbud med de rettigheter som framkommer i helse- og sosialtjenesteloven, dersom foreldrene ønsker det.

  3. Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med den varslede stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap, fremme forslag til hvordan elever med særskilte behov kan sikres et SFO-lignende tilbud på ungdomstrinnet og i den videregående skolen.

I innstillingen fra Stortingets utdannings- og forskningskomite, fikk forslaget støtte fra SV og tildels Senterpartiet. Hva Rødt og Miljøpartiet De Grønne mener om saken, vet vi ikke fordi de ikke er representert i komiteen.

Fra innstillingens merknader, kan en notere seg at regjeringspartiene viser til behovet for å utrede de økonomisker konsekvensene. Disse konsekvensene er imidlertid svært små, drøyt 100.000 kroner i gjennomsnitt for hver kommune. Arbeiderpartiet forventer at spørsmålet gis en løsning i den varslede stortingsmeldingen om barn og unge med spesielle behov, som Kunnskapsdepartementet har varslet ferdigstilt høste 2019.

Opptak av stortingsdebatten om gratis SFO etter 4. årstrinn, kan en se i Stortingets videoarkiv:

NFU takker stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Erik Faret Sakariassen fra SV som fremmet forslaget.

Jens Petter Gitlesen

26 mars 2019

  • 2022-12-10 We were able to take action thanks to the material on your blog page. Your website's recommendations are fantastic, each and every one. I appreciate you talking about it. Mens Aviator Jacket Alysia
  • 2022-11-23 Such a great sit and user interface i like it christmas suit jacket Mike david
  • 2022-11-20 Good post, very well written. If you need help writing an equally good post, article, or research paper, we will help you paperwritingservices.reviews the result will surprise you! Jamese123aaa
  • 2022-07-13 I've taken essay writing service canada & found then quite great for writing what I actually need. It was like they just convey my thoughts in the most engaging manner Jesscia Carvin
  • 2022-06-13 The Assignment Help Services In Brighton is largely rely on the hypothesis of any research report to establish such facts alex
  • 2019-03-26 "NORMALISERING," kalles dette og er ikke et samfunnsansvar i følge ERNA SOLBERGs politikk!? Sol

Tips noen om siden