Monika Andersen

En virvelvind fra sørlandet

Det gikk ikke ubemerket hen da Monika Andersen engasjerte seg som tillitsvalgt i Arendal og Aust-Agder. Antalle individklager og politiske saker nådde et nytt maksimumsnivå. Det er svært gledelig at Monika Andersen nå også kan benyttes i NFUs landsstyre.

Monika Andersen er 2. vararepresentant til landsstyret. Hun har markert seg som en særdeles aktiv tillitsvalgt både i individsaker og i politiske saker.

- Hvorfor stilte du som kandidat til landsstyret?

Jeg stilte til kandidat til landsstyret fordi jeg ønsker å bidra til å bedre rettighetene til personer med utviklingshemming. Det gjøres best med å påvirke politikk på feltet både sentralt og lokalt. Jeg synes politisk arbeid er givende og er drivkraften for at jeg holder engasjementet mitt vedlike. Ved at man får gjennomslag for politiske saker ser jeg at mitt arbeid nytter. Ved å jobbe politisk kan man hjelpe flere samtidig. Samtidig mener jeg at min politiske erfaring er til nytte i organisasjonen.

Jeg stilte også som kandidat fordi jeg mener at jeg er en person som er god på å motiverer andre, samtidig uredd for å stille kritiske spørsmål om det er nødvendig.

Jeg stilte som kandidat til landsstyret fordi det påvirker mange liv både til utviklingshemmede, men også deres pårørende at utviklingshemmede blir diskriminert. Jeg ønsker å bidra til likestilling og likeverd for våre utviklingshemmede i hele landet. Jeg ønsker å jobbe for et bedre rettsvern for utviklingshemmede, slik at kommunens selvråderett minskes. Slik at de får sine rettigheter uavhengig hvor de bor og hvem de møter. I dag er man i alt for stor grad prisgitt saksbehandleren man møter om man får den hjelpen man trenger eller ikke.

- Hva tror eller håper du at du kan bidra med i landsstyrets arbeid?

Jeg er kreativ, og for å få flere medlemmer trenger vi å tenke nytt. Til større vi er til sterkere står vi. Jeg ønsker å bidra til bygge sterke lag ute i Fylkes og lokallaga slik at vi kan få flere og nye krefter i sving. Alt for mange kjemper kamper alene, det trenger de ikke om de blir del av NFU.

Jeg har engasjerte meg mye i saker vedrørende boligpolitikk og avlastning til utviklingshemmede, og engster meg over re institusjonaliseringen man ser i økende grad her til lands. Her har jeg opparbeidet meg en del kompetanse som jeg tenker kan nyttiggjøres.

Mest av alt ønsket jeg i landsstyret fordi jeg ønsker et samfunn for alle.

Jens Petter Gitlesen

8 april 2021

Tips noen om siden