Illustrasjonsfoto

Arbeid for alle, –om 170 år

Regjeringen vil etablere 200 nye tiltaksplasser innen Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Forslaget er kjærkomment, men på langt nær tilstrekkelig. Fortsetter veksten i dette tempoet, vil vi ha full sysselsetting i år 2188.

Det er positivt at regjeringen vil styrke arbeidsmarkedstiltakene. Men en slik økning vil ikke gi noen registrerbar økning i sysselsettingsnivået til gruppen utviklingshemmede.

I følge kriteriedata for kommunenes rammetilskudd, er det rundt 18.000 personer med utviklingshemming over 20 år. Omtrent 3500 personer med utviklingshemming har tiltaksplass. Antar vi at 70 prosent av voksne med utviklingshemming ønsker en jobb, så vil det si at en trenger 14500 tiltaksplasser.  Varig tilrettelagt arbeid (VTA) var i utgangspunktet et tilbud til personer med utviklingshemming. I dag har mange andre grupper kommet til. Personer med utviklingshemming utgjør omtrent 30 prosent av tiltaket, dvs. at av de foreslåtte 200 nye tiltaksplassene, kan en regne med at 60 går til personer med utviklingshemming. Fortsetter myndighetene utbyggingen av ordningen i dette tempoet og alt annet er konstant, så vil det være full sysslestting blant personer med utviklingshemming om 169,2 år.

Antall personer med utviklingshemming over 20 år 18000
Antall personer med utviklingshemming som er på tiltak 3500
Antall personer med utviklingshemming over 20 år som ikke har tiltaksplass 14500
Antar at 70% er interessert i å jobbe. Antallet som ønsker tiltaksplass 10150

 

Vet at personer med utviklingshemming utgjør ca. 30 prosent av dem med VTA-tiltak. Gitt 200 flere tiltak, så kan en anta at 60 av disse vil gå til personer med utviklingshemming

 

Gitt en årlig tilvekst på 200 tiltaksplasser, slik som i kommende statsbudsjett, alt annet konstant. Antall år til full sysselsetting: 169,2 år

 

Tallene i regnestykket over kan bestrides, diskuteres og andre kan legges til grunn. Det sentrale er ikke å beskrive hvordan situasjonen vil være om 170 år, men kort og godt det at uavhengig av hvilke kilder som benyttes og tall som legges til grunn, så vil resultatet i praksis bli det samme: Ingen ting tyder på at yrkesdektakelsen til mennesker med utviklingshemming vil tilta nevneverdig i overskuelig fremtid.

I St.meld. 47 (1989-90) kan en lese at "Regjeringen tar sikte på en gradvis styrking av arbeidstilbudene for denne gruppen". Det synes opplagt at målet heller ikke vil realiseres i dette århundret.

Ønsker regjeringen å oppnå målsetningene fra 1991 i dette århundret, så må det komme en forpliktende opptrappingsplan.

Jens Petter Gitlesen

4 oktober 2018

  • 2022-08-07 It's too bad to check your article late. I wonder what it would be if we met a little faster. I want to exchange a little more, but please visit my site casino online and leave a message!! casino online
  • 2022-06-26 I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. https://www.posterprintcenter.com/large-format-printing/same-day-printing.html seoo
  • 2020-10-18 Anonymt
  • 2020-10-18 QbxxSK http://pills2sale.com/ levitra nizagara dobsonz
  • 2018-10-06 Nå viser det seg at Gitlesen ikke er oppdatert. De 200 plassene går i sin helhet til utviklingshemmede. Antar at dette er VTA i kommunal regi, i tillegg har du SOR-prosjektet "Helt Med" som går ut på å segregere utviklingshemmede i ordinært arbeidsliv. Steinar Wangen
  • 2018-10-06 Alt for lite, i forhold til behovet! Regjeringa e som vanlig, sparsom med "gaver" til de svakeste, men derimot utrulig rundhåndet til de som har mest fra før! Her lyser urettferdigheta i store neon-bokstaver! 🤔😡 Tove Vesla Gjæver Pedersen.
  • 2018-10-04 Målsetningen fra 1991 handlet ikke om at utviklingshemmede skulle inn på segregert særtiltak. Det handlet om at utviklingshemmede skulle inn i ordinært arbeidsliv. Ja en kan regne med rundt 60 utviklingshemmede inn på VTA men da snakker vi VTA plasser via Nav systemet. Jeg vil minne om at regjeringen har satt i gang et prøveprosjekt med VTA i kommunal regi som utelukkende er for mennesker med utviklingshemming. I fjor satte regjeringen av 11 millioner kroner til dette tiltaket noe som ga rundt 100 plasser så jeg regner med at det kommer mer her. Hvis vi legger til grunn at antall utviklingshemmede på VTA utgjør 30% og krav om at det bevilges 2000 nye VTA plasser til utviklingshemmede betyr det at må bevilges drøyt 6000 nye VTA plasser. Når man vet at 200 nye VTA plasser koster 22,5 millioner kroner vil 6000 plasser komme på 675 millioner kroner. Det kan sikkert være fornuftig det men det er kjenns gjerning at for hver krone staten betaler ut henter de det inn et annet sted og da frykter jeg at det går utover samme målgruppe. Så når alt kommer til alt tror jeg det foreligger en skjult agenda her. Steinar Wangen
  • 2018-10-04 Posisjonspolitkerne i dag er en underilig forsamling som stort sett tar fra de med lite og gir til de med mer. Det vil ta lengre tid enn antatt dersom dette fortsetter. Rolf Gunnar Haagensen

Tips noen om siden