Logo til KS

NFU ber KS Advokatene informere kommunene

KS Advokatene er de som må forsvare kommunenes brudd på FNs ulike menneskerettighetskonvensjoner og brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. KS Advokatene kan feltet og NFU ber dem informere kommunene slik at det blir slutt på kommunale myndighetsovergrep.

 

 

 

 

Direktør Tor Allstrin, KS Advokatene

Tor.Allstrin@ks.no

 

                                                                              Granneskrossen den 04.04.2020

 

Angående rettsvillfarelse i kommunenes smittevernarbeid

Dagens uvanlige situasjon setter krav til smitteverntiltak som svært mange av kommunene ikke har vært nevneverdig forberedt på. Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) opplever at mange kommuner ikke er klar over lovgivning eller anbefalinger fra nasjonale helsemyndigheter. Vi erfarer at både kommunalsjefer, kommuneoverleger, enhetsledere og tjenestyter er ukjente med lovverket som de skal forvalte. I mange tilfeller iverksetter kommuner uhjemlede tiltak, tiltak som er i strid med lovverket og tiltak som er i strid med grunnleggende menneskerettigheter.

Både Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter har påpekt forholdene og uttrykt bekymring over situasjonen overfor nasjonale myndigheter.

Helsedirektoratet har gitt mye og god informasjon. Jeg vil rose Helsedirektoratet for deres søken etter erfaringer og problemstillinger. Flaskehalsen synes å være at mange i kommunene ikke får med seg Helsedirektoratets informasjon om lovverk og anbefalinger.

Situasjonen er en smule fortvilet. Frustrerte foreldre synes å stå mot tjenesteytere som handler etter beste skjønn, men utøver myndighetsovergrep. Forholdet blir ikke bedre av at ikke alle synes å være like informert om risikosituasjonen. Det ville vært ønskelig å fått rettet situasjonen så raskt som mulig, fått til samarbeid mellom utviklingshemmede, deres pårørende og kommunen slik at en gjennom dialog kunne kommet frem til konkrete og i stor grad individuelle tiltak som både ivaretok smittesituasjonen og den enkelte tjenestemottakers interesser og behov. Mennesker med utviklingshemming er en svært heterogen gruppe som er i mange ulike situasjoner med ulike muligheter. Det er utenkelig med en regel som kan passe til alle.

Foreløpig har vi dessverre bare opplevd introduksjonen til koronaepidemien. Det er et tidsspørsmål før de første med utviklingshemming blir smittet. Selv om de fleste enten ikke merker noe til smitten eller får et lett sykdomsforløp, så er det all grunn til å tro at noen også vil få større komplikasjoner. En slik situasjon setter enda større krav til tiltak enn dagens situasjon. Med manglende lovforståelse og konflikt mellom tjenestene og pårørende, vil en smitte- og sykdomsperioden bli unødig vanskelig både for kommunene, helsevesenet, personer med utviklingshemming og pårørende.

KS Advokatene har erfaring med menneskerettighetene, det er de som følger opp rapporteringen fra kommunenorge. KS Advokatene er kjent med dagens lovverk og mulig bruk av smittevernloven. KS Advokatene står i en friere rolle overfor kommunene enn Helsedirektoratet som også må balansere sin informasjon opp mot det kommunale selvstyret. NFU håper at KS Advokatene kan bidra til å bringe enkel, forståelig og oppklarende beskjeder til kommunene, slik at problemet med selvtekt i smittevernarbeidet overfor mennesker med utviklingshemming minimaliseres.

                                                          

Med hilsen

                     
                                       
               

Jens Petter Gitlesen

                     
                Forbundsleder                      
4 april 2020

Tips noen om siden