Eldreminister Åse Michaelsen

Statsråden svarer, men ikke på spørsmålet

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) stilte eldreminister Åse Michaelsen (Frp) spørsmål om hva regjeringen hadde gjort og ville gjøre for å stoppe institusjonsbyggingen. Det er vanskelig å se at eldreministeren besvarte spørsmålet.

Spørsmålet fra stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) kom etter at likestillings- og diskrimineringsombudet uttrykte bekymring fordi det bygges det stadig flere institusjonslignende bofellesskap. Få personer med utviklingshemming har andre valgmuligheter enn å takke ja eller nei til institusjonstilbudet fra kommunen. Situasjonen er i strid med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne som likestillings- og diskrimineringsombudet har ansvar for å føre tilsyn med.

Spørsmålet fra stortingsrepresentant Tore Hagebakken var: "Hva har regjeringen gjort og hva planlegger regjeringen å gjøre for å sikre at også mennesker med utviklingshemming får velge hvor, hvordan og med hvem de skal bo - og ikke skal måtte bo i en bestemt boform?"

Svaret fra eldreminister Åse Michaelsen var omfattende, men tomt med hensyn til spørsmålet. Svaret er inneholder mange ord, men substansen i svaret er:

  • Regjeringen er opptatt av at mennesker med utviklingshemming skal ha aktive liv
  • Det er Barne- og likestillingsdepartementet som har koordineringsansvar i politikken overfor mennesker med utviklingshemming, men alle departementene har et ansvar.
  • Kommunene skal bistå dem som trenger bistand.
  • Regjeringen utøver sitt ansvar i boligpolitikken overfor kommunene gjennom Husbanken.
  • Investeringstilskuddet til sykehjem og omsorgsboliger skal anvendes i samsvar med føringene fra ansvarsreformen.
  • "Husbanken har ordninger både for dem som vil leie og dem som vil eie bolig.I alle prosjekter som omhandler finansiering av boliger til utviklingshemmede, ber Husbanken om at det foreligger en uttalelse fra en brukerorganisasjon, for eksempel lokallag av Norsk Forbund for Utviklingshemmede, når en søknad sendes inn."
  • Normalisering og intergrering er bærende prinsipper. Bofellesskap og samlokaliserte bolige skal ikke være institusjonspregede eller for store.
  • Husbanken har en gunstig startlånsordning og en kan få 50 års nedbetalingstid.

Svaret inneholder mye irrellevant med hensyn til spørsmålet. Det mest relevante er målsetningen om at prosjektene skal være i samsvar med de politiske føringene. Dette kravet kom inn i 2012, når kravet ikke har hatt nevneverdig effekt, så kommer det trolig av at kravet er ullent og at Husbanken ikke sier nei til prosjekter. Det kan være at Husbanken har overbevist noen kommuner om å bygge mindre eller mindre institusjonspreget, men slikt er først og fremst avhengig av kommunene. Husbanken har ingen myndighet til å avslå søknader fordi prosjektet er i strid med nasjonale politiske føringer eller FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken spurte hva regjeringen hadde gjort og hva regjeringen ville gjøre for å sikre en boligbygging i samsvar med nasjonale politiske målsetninger og internasjonale forpliktelser. Slik jeg tolker svaret fra eldreminister Åse Michaelsen, så svarer hun at regjeringen ikke har gjort noe, ikke vil gjøre noe og at situasjonen er i skjønneste orden.

Jens Petter Gitlesen

20 september 2018

Tips noen om siden