Foto av stortingsrepresentant Mona Fagerås

Stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) (Foto: Sosialistisk Venstreparti)

Gratis SFO etter 4. årstrinn

NFU takker stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Eirik Faret Sakariassen fra SV som fremmet forslag om gratis SFO etter 4. årstrinn. Selv om forslaget ikke fikk flertall, så er det med på å sette fokus på urettferdigheten.

Spesielt vil NFU takke Mona Fagerås, SVs stortingsrepresentant fra Nordland og partiets medlem i Stortingets Utdannings- og forskningskomite som både jobbet med forslaget om gratis SFO og komiteinnstillingen.

- SV mener barn med særskilte behov skal sikres et likeverdig omsorgs- og tilsynstilbud i tilknytning til skoledagen, og at verken tilbudets innhold, omfang eller foreldrenes utgifter skal være avhengig av hvilken kommune familien er bosatt i, sa Mona Fagerås fra Stortingets talerstol.

Dessverre viste avstemningen at SV var temmelig alene om forslaget. En viss støtte kom fra Senterpartiet.

Ser en på innholdet i innstillingen, så ser imidlertid situasjonen mer lovende ut.

Arbeiderpartiet viser i merknad til at "viser til at barn som går på SFO etter 4. trinn, stort sett bare er barn med nedsatt funksjonsevne. Når det kreves foreldrebetaling for SFO-tilbudet etter 4. trinn, blir foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne pålagt en kostnad foreldre til andre barn ikke har. Disse medlemmer vil vise til at det er store forskjeller kommunene imellom, både med hensyn til størrelsen på foreldrenes egenbetaling og om det gis et SFO-lignende tilbud også etter 7. trinn. I noen kommuner samordner de tjenestene mellom skole og helse/omsorg, slik at SFO-tilbudet regnes som gratis avlastning som foreldre til funksjonshemmede barn kan ha krav på etter helse- og omsorgstjenesteloven. I andre kommuner gjør de det ikke, og foreldre nektes å velge skolefritidsordningen som et slikt gratis avlastningstilbud."

Videre viser Arbeiderpartiet til et forslag som partiet fremmet og fikk vedtatt våren 2018:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en stortingsmelding om sikring av utviklingshemmedes menneskerettigheter, der det foretas en kartlegging av om det er store forskjeller i praksis mellom kommuner og fylkeskommuner, når det gjelder skolefritidsordning/tilbud etter skoletid fra 4. årstrinn til og med videregående skole, herunder innhold i tjenestene og egenbetaling fra foreldrene, og gi en vurdering av i hvilken grad det er opplæringsloven eller lov om helse- og omsorgstjenester, som skal dekke slike tjenester, sett i lys av FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter.»

I brev til Utdannings- og forskningskomiteen, skriver utdanningsminister Jan Tore Sanner blant annet:

"I stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap vil vi tydeliggjøre barnehagens, skolens og SFOs rolle i å skape et inkluderende fellesskap. Meldingen skal omfatte både barnehage, skole og SFO og vil vurdere et samlet kunnskapsgrunnlag og forslag fra ulike rapporter, blant annet rapporten Inkluderende fellesskap fra ekspertgruppen ledet av Thomas Nordahl. I meldingen ønsker vi å fremme tiltak som bidrar til at laget rundt barn og elever blir styrket og vurdere endringer som gjør at tilbudet i sin helhet blir bedre. Målet er at alle barn og unge skal få et godt tilpasset og inkluderende tilbud."

Stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Eirik Faret Sakariassen fra SV, skal ha takk for at de fremmet forslaget om gratis SFO etter 4. årstrinn. Det er beklagelig at de andre partiene ikke støttet forslaget. Imidlertid bør vi forvente at forslaget kommer fra regjeringen til høsten, i den varslede stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap.

Jens Petter Gitlesen

27 mars 2019

Tips noen om siden