KS-leder Bjørn Arid Gram

Ber KS-lederen ta styring

KS-advokatene og KS har i lang tid argumentert for kommunenes selvstyre. NFU savner KS når det gjelder å sikre utviklingshemmedes grunnleggender rettigheter. Vårt brev til KS-advokatene var resultatløst. Med brev til  styreleder i KS, håper vi på bidrag til bedre etterlevelse av kommunenes forpliktelser overfor grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming.

Styrelser Bjørn Arild Gram

                                                                Granneskrossen den 15.03.2020
                                              

 

 

Angående rettsvillfarelse i kommunenes smittevernarbeid

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) erfarer at mange kommuner bryter sine plikter overfor mennesker med utviklingshemming på de mest grunnleggende områder og iverksetter smitteverntiltak som verken er hjemlet i lov eller i følge med statlige anbefalinger. Tiltakene som innføres er i strid med FNs funksjonshemmedekonvensjon, torturkonvensjon og flere andre menneskerettighetskonvensjoner.

NFU er verdsetter statens tiltak i smittevernarbeidet, men beklager svært mange kommuners manglende oppfølging, i det minste over for mennesker med utviklingshemming. NFU er fornøyd med Helsedirektoratets prioriteringer av våre grupper. Informasjonen i Helsedirektoratets anbefalinger er god. Dessverre erfarer vi at informasjonen ikke blir etterlevd. Om detter kommer av at kommunalsjefer og smitteoverleger ikke leser Helsedirektoratets anbefalinger eller om de forholder seg til KS sine gjentatte presiseringer av at det kommunale selvstyret medfører at kommunene ikke er pålagt å følge opp annet enn det som er gitt med lov og forskrift, vet vi ikke. Men vi vet at svært mange kommuner ikke handler i samsvar med Helsedirektoratets anbefalinger, forskrifter og lover. NFU mener også at Helsedirektoratets anbefalinger er i samsvar med lov og forskrift.

NFU tok problemstillingen opp i brev til KS-advokatene den 04.04.2020. KS-advokatene er de som kjenner kommunenes menneskerettslige forpliktelser. KS-advokatene har ansvaret for kommunesektoren i høringene rundt menneskerettighetskonvensjonene. Det er KS-advokatene som har promotert at det kommunale selvstyret innebærer at kommunene ikke trenger å bry seg om statlige anbefalinger.

Jeg fikk respons ved en telefonsamtale med Anne Gamme, fagleder myndighetskontakt, helse og velferd som hadde fått vår henvendelse oversendt fra KS-advokatene. Det var positivt at KS responderte. Innholdsmessig, var samtalen verdiløs. Ut over at Anne Gamme påpekte statens ansvar, så forsto jeg at KS ikke var interessert i å bidra i vårt samfunns solidariske handlinger i en kritisk smittesituasjon.

Jeg ble svært bekymret etter samtalen og håper at KS også anser seg som en del av vår livsviktige dugnad. Tjenestene til mennesker med utviklingshemming er en vesentlig del av kommunenes oppgaver, oppgaver som skal håndteres både i kriser og i bedre dager. Det er forståelig at kommunene, i likhet med alle andre aktører, møter store utfordringer i slike krisetider. Det er forståelig om en ikke til enhver tid evner å utøve alle sine plikter. Det er imidlertid svært uforståelig om KS ikke tar sitt ansvar i slike krisetider og i klar tekst informerer om hva som er klart ulovlige overgrep overfor mennesker med utviklingshemming.

Jeg håper ikke at styreleder eller styret i KS viser samme ansvarsfraskrivelse som det jeg oppfattet som KS respons på henvendelsen til KS-advokatene. For øvrig er det en veletablert praksis i vår forvaltningstradisjon at skriftlige henvendelser gis et skriftlig svar. Telefonsamtaler kan være både koselige og nyttige, men er svært vanskelige å vise til med hensyn til offisielle standpunkt, vedtak og beslutninger.

Kommunene er en særdeles viktig del av velferdsstaten. Til nå har KS markert seg sterk for å fremme det kommunale selvstyret. I disse koronatider har også KS et ansvar. Jeg håper at KS tar sitt ansvar, bidrar til etterlevelse av grunnleggende menneskrettigheter og viser at lokaldemokratiet kan fungere. NFU håper å komme i en god dialog med KS. Våre interesser samsvarer med kommunenes oppgaver, både ki kriser og i normale situasjoner.

                                              Jens Petter Gitlesen                    
                                       
                               Forbundsleder                    
                  Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU                    
15 april 2020

Tips noen om siden