Senterpartiet logo

Hva mener Senterpartiet?

Senterpartiet er et mellomparti, dvs. mellom høyre og venstrepartiene. Men Senterpartiet samarbeider mest med venstrepartiene.

nettsiden til Senterpartiet møtes en med slagordene "Nær folk" og "Hele Norge". Dette viser til at Senterpartiet vil bygge landet mest mulig nedenfra, der folk bor. Hele Norge, viser til at Senterpartiet er opptatt av å ta vare på distriker og utkanter som har lett for å komme i skyggen av utfordringene som byene står overfor.

1. Når uføretrygden er på rundt 18.000 kroner utbetalt i måneden, så er det lite penger igjen når husleien kan være både 10 og 12 tusen i kroner i måneden.

Å leve på uføretrygd er ikke lukrativt. Vi vil gi organisasjonene forhandlingsrett i trygdeoppgjøret. Trygdeoppgjøret skal framover igjen legges fram for Stortinget slik at de ulike stortingspartiene selv må vurdere om de vil øke eksempelvis uføretrygd. Senterpartiet vil også styrke bostøtteordningen for barnefamilier og andre med lav inntekt, blant annet ved å vurdere inntektsgrensene.

2.  Mange ønsker å jobbe, men få har en jobb.

Senterpartiet vil utvide omfanget av ordninger med varige og midlertidige lønnstilskudd til arbeidsgiver. Senterpartiet vil videre gi NAV et tydelig mandat og tilstrekkelig med ressurser til å følge opp personer på uføretrygd som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet. Vi vil også utvide ordningen med funksjonsassistanse til flere funksjonshemninger. Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer med langvarig og stort behov må styrkes og bli et reelt verktøy for likestilling og samfunnsdeltakelse. Samtidig vil Senterpartiet vil arbeide for regulert arbeidsinnvandring til Norge slik at det blir en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i det norske arbeidsmarkedet.

3. Mange elever må gå på spesielle skoler eller i spesielle avdelinger og er lite med andre elever.

Alle elever har rett til å gå på sin nærskole. Det gjelder også elever som er utviklingshemmede. Skolen har derfor plikt til å legge til rette slik at elever med utviklingshemming kan gå sammen med sine jevnaldrende i deres nærmiljø og integreres i klassen på lik linje med andre elever. Vi er kjent med at det i praksis ikke er slik alle steder, og at det skjer en segregering i egne klasser eller avdelinger. Det er viktig at elevene med utviklingshemming og deres foreldre/foresatte har innflytelse og reell medvirkning i valg av skoletilbudet og organiseringen av dette. Ingen skal føle seg utestengt fra den ordinære undervisningen, men alle har rett til å tilhøre et fellesskap.

4. Nasjonalt tilsyn med tjenestene til mennesker med utviklingshemning i 2016 viste at mange fikk for lite tjenester og at tjenestene i liten grad var tilpasset den enkelte.

Det er viktig at mennesker med utviklingshemming får de tjenester de har krav på at og at disse tjenestene er tilpasset den enkelte mottaker. Vi vil utvide ordningen med funksjonsassistanse til flere funksjonshemninger. Dette kan samordnes med BPA.

5. Fritidsaktiviteter kan det være lite av. For dem som trenger hjelp for å komme til aktiviteten eller hjelp for å delta i aktiviteten, kan det være umulig å delta.

Vi vil blant annet styrke ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer med langvarig og stort behov slik at denne blir et reelt verktøy for likestilling og samfunnsdeltakelse.

6. Ordningen med verger kan føre til at en mister muligheten til å bestemme selv. Det beste ville vært en ordning hvor en fikk hjelp til å bestemme selv.

Senterpartiet vil oppheve vergemålsloven og innføre en beslutningsstøtteordning i tråd med CRPD.

7. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er ikke gjort til norsk lov slik som kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen. Skal CRPD bli tatt inn i norsk lov?

Senterpartiet vil inkorporere FN's konvensjon for rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser (CRPD) i norsk lov.

8.  8. I kommunene bygges det boliger og organiseres tjenester som samlet fremstår som institusjoner stikk i strid med overordnede politiske målsettinger. Dette hindrer mennesker med utviklingshemming å leve livet med utgangspunkt i egne preferanser, interesser og behov. 

Mange kommuner opplever at kommuneøkonomien er så trang at de ikke har råd til å tilby tilbudene både kommunen og den enkelte ønsker. Dette fører dessverre til at en del kommuner må effektivisere ved å flytte flere sammen på institusjon eller ved å la folk bo på sykehjem og boliger tilrettelagt for eldre selv om dette ikke er det tilbudet den enkelte ønsker. Senterpartiet er opptatt av å styrke kommuneøkonomien, slik gir vi kommunene muligheten til å tilby gode tjenester nær folk i hele landet.

--------------------

 

Jens Petter Gitlesen

6 september 2021

Tips noen om siden