SV

Hva mener Sosialistisk Venstreparti?

Sosialistisk Venstreparti har et såpass langt navn at nesten alle omtaler partiet som SV. SV tilhører venstresiden. Partiet vil ha mer omfordeling og mer offentlig styring enn Arbeiderpartiet.

nettsiden til SV ser en at partiets hjertesaker er "Et rettferdig grønt skifte" og "Et rettferdig Norge". Dette betyr at SV er opptatt både av miljøpolitikk og at SV vil overføre mer fra dem som har mye til dem som har lite.

1. Når uføretrygden er på rundt 18.000 kroner utbetalt i måneden, så er det lite penger igjen når husleien kan være både 10 og 12 tusen i kroner i måneden. 

SV mener at uføretrygden man får må være så høy at man kan leve et godt liv. Uføre som har barn og unge uføre skal gis mer støtte enn i dag. SV vil at de som tapte på endringene i uførereformen skal få en kompensasjon. 

Barnetillegget skal tilbake til samme nivå som før den borgerlige regjeringen kuttet i tillegget og tok mange tusen kroner fra uføre foreldre. 

I dag er ordningen med bostøtte for uføre veldig urettferdig. SV har foreslått at uføre skal få bostøtte slik det var før. SV vil styrke både bostøtta og andre ordninger slik at flere kan kjøpe og eie sitt eget hjem.  

2, Mange ønsker å jobbe, men få har en jobb. 

SV mener at mennesker med utviklingshemning skal kunne delta i samfunn og arbeidsliv akkurat som alle andre.  For at flere skal få jobb må det det bli mange flere som får varig tilrettelagt arbeid både i egen bedrift (VTA) og i vanlige bedrifter (VTB). Vi må også bestemme at kommunene og staten må ansette flere med funksjonshemming. Alle skal kunne fullføre videregående skole. Da må fylkene samarbeide med bla VTA bedrifter slik at også utviklingshemmede får gjennomført læretid i bedrifter og får kompetansebevis.  

3. Mange elever må gå på spesielle skoler eller i spesielle avdelinger og er lite med andre elever.

Alle skal ha rett til å gå på hjemmeskolen sin. Der skal alle få tilrettelagt undervisning som passer de ulike elevene. Noen vil trenge noe helt spesielt og da kan de trenge en skole som kanskje bare finnes noen få steder. Det er viktige at også de elevene får en skole som passer for dem. Uansett skal både foreldre og barn ha medbestemmelse. Det er også viktig at fritidstilbud og SFO er åpen for alle.

l undervisning skal være tilpasset slik at alle kan delta. Elever som trenger å bruke punktskrift, tegn som støtte eller alternativ- og supplerende kommunikasjon må ha fullgod rett på opplæring, undervisningsmateriell og mulighet til å kommunisere på sitt språk i skolen.

4. Nasjonalt tilsyn med tjenestene til mennesker med utviklingshemning i 2016 viste at mange fikk for lite tjenester og at tjenestene i liten grad var tilpasset den enkelte. 

Mange rapporter og tilsyn har vist oss at veldig mange ikke får det de har krav på i kommunen sin. SV beholde og forsterke rettighetene til den enkelte, slik at det blir mindre forskjeller mellom kommunene. Det er viktig at staten kontrollerer at tilbudet er godt og at de det gjelder får så mye som mulig av selvbestemmelse og myndighet i eget liv. Staten må gi kommunene nok penger så kommunene ikke kan skylde på at de ikke har penger. SV har foreslått at staten skal gi kommunene mye mer penger til dette og ta en større del av kostnadene til ressurskrevende tjenester. 

5. Fritidsaktiviteter kan det være lite av. For dem som trenger hjelp for å komme til aktiviteten eller hjelp for å delta i aktiviteten, kan det være umulig å delta.

Å kunne delta på linje med andre i samfunnet handler om likestilling. SV mener bilstøtten må endres slik at man kan få bilstønad til å dra på fritidsaktiviteter, ikke bare til jobb eller utdanning.  Det må stilles krav til alle som får offentlig støtte til fritidsaktiviteter at de må ha tilbud til alle. 

SV vil også at BPA skal bli et reelt verktøy for likestilling og deltagelse for personer med funksjonsnedsettelse som trenger assistanse i hverdagen uavhengig av alder.  Da kan det ikke være ulikt fra kommune til kommune. Ordningen må bli statlig, som andre hjelpemidler. 

6. Ordningen med verger kan føre til at en mister muligheten til å bestemme selv. Det beste ville vært en ordning hvor en fikk hjelp til å bestemme selv. 

SV vil bytte ut dagens vergemålslov med en lov som gir rett til hjelp for å ta gode beslutninger og bestemme mer sjøl i eget liv.  

7. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er ikke gjort til norsk lov slik som kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen. Skal CRPD bli tatt inn i norsk lov?

SV har flere ganger foreslått at CRPD skal inn i den samme loven om menneskerettigheter. Alle menneskerettigheter er like viktig og særlig for de som opplever mye diskriminering, slik det er med mennesker med utviklingshemming eller funksjonsnedsettelser.

8. I kommunene bygges det boliger og organiseres tjenester som samlet fremstår som institusjoner stikk i strid med overordnede politiske målsettinger. Dette hindrer mennesker med utviklingshemming å leve livet med utgangspunkt i egne preferanser, interesser og behov.

Her må reglene strammes inn. SV mener at mennesker med utviklingshemming skal kunne bestemme sjøl hvor og med hvem de vil bo. SV vil stoppe institusjonalisering og bygging av store samlokaliserte boligtilbud. 

--------------------

 

Jens Petter Gitlesen

31 august 2021

Tips noen om siden