SV

Hva mener Sosialistisk Venstreparti?

Sosialistisk Venstreparti har et såpass langt navn at nesten alle omtaler partiet som SV. SV tilhører venstresiden. Partiet vil ha mer omfordeling og mer offentlig styring enn Arbeiderpartiet.

nettsiden til SV ser en at partiets hjertesaker er "Et rettferdig grønt skifte" og "Et rettferdig Norge". Dette betyr at SV er opptatt både av miljøpolitikk og at SV vil overføre mer fra dem som har mye til dem som har lite.

1. Når uføretrygden er på rundt 18.000 kroner utbetalt i måneden, så er det lite penger igjen når husleien kan være både 10 og 12 tusen i kroner i måneden. 

SV mener at uføretrygden man får må være så høy at man kan leve et godt liv. Uføre som har barn og unge uføre skal gis mer støtte enn i dag. SV vil at de som tapte på endringene i uførereformen skal få en kompensasjon. 

Barnetillegget skal tilbake til samme nivå som før den borgerlige regjeringen kuttet i tillegget og tok mange tusen kroner fra uføre foreldre. 

I dag er ordningen med bostøtte for uføre veldig urettferdig. SV har foreslått at uføre skal få bostøtte slik det var før. SV vil styrke både bostøtta og andre ordninger slik at flere kan kjøpe og eie sitt eget hjem.  

2, Mange ønsker å jobbe, men få har en jobb. 

SV mener at mennesker med utviklingshemning skal kunne delta i samfunn og arbeidsliv akkurat som alle andre.  For at flere skal få jobb må det det bli mange flere som får varig tilrettelagt arbeid både i egen bedrift (VTA) og i vanlige bedrifter (VTB). Vi må også bestemme at kommunene og staten må ansette flere med funksjonshemming. Alle skal kunne fullføre videregående skole. Da må fylkene samarbeide med bla VTA bedrifter slik at også utviklingshemmede får gjennomført læretid i bedrifter og får kompetansebevis.  

3. Mange elever må gå på spesielle skoler eller i spesielle avdelinger og er lite med andre elever.

Alle skal ha rett til å gå på hjemmeskolen sin. Der skal alle få tilrettelagt undervisning som passer de ulike elevene. Noen vil trenge noe helt spesielt og da kan de trenge en skole som kanskje bare finnes noen få steder. Det er viktige at også de elevene får en skole som passer for dem. Uansett skal både foreldre og barn ha medbestemmelse. Det er også viktig at fritidstilbud og SFO er åpen for alle.

l undervisning skal være tilpasset slik at alle kan delta. Elever som trenger å bruke punktskrift, tegn som støtte eller alternativ- og supplerende kommunikasjon må ha fullgod rett på opplæring, undervisningsmateriell og mulighet til å kommunisere på sitt språk i skolen.

4. Nasjonalt tilsyn med tjenestene til mennesker med utviklingshemning i 2016 viste at mange fikk for lite tjenester og at tjenestene i liten grad var tilpasset den enkelte. 

Mange rapporter og tilsyn har vist oss at veldig mange ikke får det de har krav på i kommunen sin. SV beholde og forsterke rettighetene til den enkelte, slik at det blir mindre forskjeller mellom kommunene. Det er viktig at staten kontrollerer at tilbudet er godt og at de det gjelder får så mye som mulig av selvbestemmelse og myndighet i eget liv. Staten må gi kommunene nok penger så kommunene ikke kan skylde på at de ikke har penger. SV har foreslått at staten skal gi kommunene mye mer penger til dette og ta en større del av kostnadene til ressurskrevende tjenester. 

5. Fritidsaktiviteter kan det være lite av. For dem som trenger hjelp for å komme til aktiviteten eller hjelp for å delta i aktiviteten, kan det være umulig å delta.

Å kunne delta på linje med andre i samfunnet handler om likestilling. SV mener bilstøtten må endres slik at man kan få bilstønad til å dra på fritidsaktiviteter, ikke bare til jobb eller utdanning.  Det må stilles krav til alle som får offentlig støtte til fritidsaktiviteter at de må ha tilbud til alle. 

SV vil også at BPA skal bli et reelt verktøy for likestilling og deltagelse for personer med funksjonsnedsettelse som trenger assistanse i hverdagen uavhengig av alder.  Da kan det ikke være ulikt fra kommune til kommune. Ordningen må bli statlig, som andre hjelpemidler. 

6. Ordningen med verger kan føre til at en mister muligheten til å bestemme selv. Det beste ville vært en ordning hvor en fikk hjelp til å bestemme selv. 

SV vil bytte ut dagens vergemålslov med en lov som gir rett til hjelp for å ta gode beslutninger og bestemme mer sjøl i eget liv.  

7. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er ikke gjort til norsk lov slik som kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen. Skal CRPD bli tatt inn i norsk lov?

SV har flere ganger foreslått at CRPD skal inn i den samme loven om menneskerettigheter. Alle menneskerettigheter er like viktig og særlig for de som opplever mye diskriminering, slik det er med mennesker med utviklingshemming eller funksjonsnedsettelser.

8. I kommunene bygges det boliger og organiseres tjenester som samlet fremstår som institusjoner stikk i strid med overordnede politiske målsettinger. Dette hindrer mennesker med utviklingshemming å leve livet med utgangspunkt i egne preferanser, interesser og behov.

Her må reglene strammes inn. SV mener at mennesker med utviklingshemming skal kunne bestemme sjøl hvor og med hvem de vil bo. SV vil stoppe institusjonalisering og bygging av store samlokaliserte boligtilbud. 

--------------------

 

Jens Petter Gitlesen

31 august 2021

 • 2023-01-06 This website was a lot of fun for me. You are providing a fantastic resource, and you are giving it away for free. run 3 muchiko
 • 2022-12-23 Thank you for sharing flagle jonhson
 • 2022-12-13 A great book or article has the power to alter the lives of many people. Please keep this information up to dio gamesate as I appreciate you providing it. I'll be your constant companion. heny
 • 2022-12-01 Why did I finally see your post? If I had known you earlier, I wouldn't have made a stupid mistake. Thanks to this, I can definitely understand what I was confused about. Thank you for sharing good information. 스포츠토토 스포츠토토
 • 2022-11-18 I expect more posts from you guys. Keep Sharing More! Disenchanted Robert Philip Jacket Tom devid
 • 2022-11-03 What a post I've been looking for! I'm very happy to finally read this post. 해머캔디 Thank you very much. Can I refer to your post on my website? Your post touched me a lot and helped me a lot. If you have any questions, please visit my site and read what kind of posts I am posting. I am sure it will be interesting. 해머캔디
 • 2022-10-28 I disabled allowances should be increased, given the amount of salary they can live on welfare disabilities and their families out of the housing and non-housing provided must be disabled because they have relatives to take care of disabled individuals who have relatives with disabilities can't get to work so, as life is becoming more difficult for them twice, I feel sad when I think about this stuff, and I'm dying of stress, sometimes to resolve my stress, I'm trying to play games like basketball legends, this sounds good to me. Rae Schwartz
 • 2022-10-12 I've been using WordPress on a number of websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard good things about keo nha cai. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated! keo nha cai
 • 2022-10-06 When I read an article on this topic, baccaratcommunity the first thought was profound and difficult, and I wondered if others could understand.. My site has a discussion board for articles and photos similar to this topic. Could you please visit me when you have time to discuss this topic? baccaratcommunity
 • 2022-10-01 I will check out again for more top-quality web content and additionally, recommend this website to all. Many thanks. Mens Tan Brown Leather Jacket tom larry
 • 2022-09-23 I found this an informative and interesting post so I think so it is very useful and knowledgeable. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article! Cyberpunk 2077 Jacket Andrew Smith
 • 2022-09-20 Looking at this article, I miss the time when I didn't wear a mask. 온라인카지노 Hopefully this corona will end soon. My blog is a blog that mainly posts pictures of daily life before Corona and landscapes at that time. If you want to remember that time again, please visit us. 온라인카지노
 • 2022-09-19 We have a lot of fun with the different games available on the internet. I take a break from work every hour to play run 3, an excellent endless runner game. Marioa
 • 2022-09-17 I've been using WordPress on a number of websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard good things about keo nha cai. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated! keo nha cai
 • 2022-08-23 You ought to be a part of a contest for just one of the finest blogs on the web. I am going to suggest this site. 다낭 VIP마사지 I hope you can read my post and let me know what to modify. My writing is in I would like you to visit my blog. 다낭 VIP마사지
 • 2022-08-02 I came to this site with the introduction of a friend around me and I was very impressed when I found your writing. I'll come back often after bookmarking! bitcoincasino bitcoincasino
 • 2022-07-20 What excites you about the spider card game? spider solitaire 2 suit is a game quite similar to the regular Spider Solitaire 1 Suit but the difference and more unique is that it is played with two decks of cards instead of playing one, which means the difficulty level of the game is higher. Letitia
 • 2022-06-26 so nice article نقل وشحن اثاث دبي louaa
 • 2022-06-26 thanks to share this info with us شركة نقل اثاث دبي sam
 • 2022-03-19 Very useful article. شركة نقل عفش awaelkhalij
 • 2021-11-05 The quality and quantity of work produced in here is absolute informative. Thanks for sharing. My site:: 토토사이트메이저 Patricia
 • 2021-11-05 The quality and quantity of work produced in here is absolute informative. Thanks for sharing. My site:: 토토사이트메이저 Patricia
 • 2021-10-30 Very impressive, To start my feedback i would like to congratulate your team for giving us this source of knowledge and we are freely to connect with you too. Please have a sweet day by reading this, 바카라 PierceWelsh

Tips noen om siden