Karin Andersen

Regjeringen i utakt med seg selv om CRPD

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) viser til regjeringen som hevder at norsk lovverk er i samsvar med FNs funksjonshemmedekonvensjon. Samtidig hevder regjeringen at bestemmelser i konvensjonen ikke kan håndheves av norske domstoler. Forstå det den som kan!

Den alltid aktive stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) stiller justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) følgende spørsmål:

FN-konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er ikke inkorporert i norsk lov. Kan konvensjonen håndheves av norske domstoler?

Begrunnelse

Da Stortinget ratifiserte konvensjonen, så forpliktet Norge å etterleve konvensjonen. Mye er blitt sagt om konvensjonens forpliktelser. Fra KS er det flere ganger hevdet at konvensjonen kun forplikter staten, ikke kommunene.

I regjeringens høringsnotat «Forslag til lov om kommunens ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet». Kan en på side 9 lese om CRPD:

«Konvensjonen er ikke inkorporert i norsk rett, og rettighetene kan derfor ikke håndheves for norske domstoler.»

Mye er blitt sagt både om juridiske, pedagogiske og praktiske konsekvenser av å inkorporere CRPD i norsk lov. Det kan være vanskelig å se at forpliktelser som ikke kan håndheves av norske domstoler, kan forstås som spesielt forpliktende forpliktelser.

NFU takker Karin Andersen for sitt vedvarende fokus på rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse og hennes kamp for å få innarbeidet FNs funksjonshemmedekonvensjon i norsk lov

Jens Petter Gitlesen

3 mars 2021

Tips noen om siden