Elever

Hva mener partiene om den inkluderende skolen?

Hva sier partiene til at mange elever må gå på spesielle skoler eller i spesielle avdelinger og er lite med andre elever?

 

Arbeiderpartiet_hovedlogo_rod_RGB høyde 50.png

Arbeiderpartiet vil ha en skole for alle. Alle skal ha rett til å gå på sin nærskole. Vi vil gjennomføre «Veikart for universelt utformede nærskoler» innen 2030.

 

Frp logo med navn høyde 50.jpg

Frp vil jobbe for at alle får den tilpassede undervisningen de har krav på. Vi har gjennom mange år jobbet for en skole der alle får mest mulig tilpasset undervisning, og der alle har tilgang til tilpassede læremidler og et inkluderende læringsmiljø. Skoleeier skal ha plikt til å sikre elever med spesielle behov nødvendige hjelpemidler. I dag opplever mange lang saksbehandlingstid for å få spesialundervisning. Ordningen er også mange steder preget av mye byråkrati og sen innsats. Det må bli enklere å få nødvendig spesialundervisning på et tidligere tidspunkt. Det må stilles tydeligere krav til PPT.

Universell utforming er også noe som Frp vil satse videre på, og kommuner, fylkeskommuner og staten har sammen et stort ansvar for at Veikart for universelt utformet nærskole 2030 følges opp. Frp støtter veikartet, og vil fortløpende vurdere om det er mulig å gjennomføre tiltakene raskere. Frp har hatt merknader og forslag om dette i statsbudsjettet. Videre la FrP ned mye arbeid i behandlingen av Stortingsmelding nr 6 – «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» I meldingen ble det innført en rekke viktige tiltak som må få tid til å virke, og som på sikt vil gi positive effekter. FrP vil også lokalt følge med på at «Tett på» følges opp i praksis, og bidra til at kommunene som skoleeiere klarer å prioritere sine kjerneoppgaver. En skole som ivaretar alle elever er en slik kjerneoppgave.

 

 

Høyre logo med navn høyde 50.png

Alle skal ha like muligheter til å lykkes uavhengig av funksjonsevne. Høyre vil prioritere barnehager, skoler og offentlig transport i arbeidet med å oppnå et universelt uformet samfunn. Høyre vil gjennomføre et stort løft for spesialundervisningen. Mer av spesialundervisningen må skje i klasserommene. Laget rundt eleven må styrkes og bidra til at hver enkelt elev, uavhengig av utgangspunkt eller utfordringer opplever å få den oppfølgingen og tilpasningen de trenger i skolen.

 

 

Kristelig_Folkeparti_Logo høyde 50.jpgKristelig Folkeparti

KrF vil at alle elever og barnehagebarn skal få et tilpasset tilbud igjennom hele skoleløpet. Det er avgjørende at alle gis like muligheter til opplæringen og at tilbudene gis i nærområdet. Vi vil at alle grunnskoler skal være universelt utformet og øke støtten til TT-ordningen – spesielt i områder hvor det ikke er alternativ kollektivtransport. På den måten vil alle kunne delta mer i det som skjer både i og utenfor skolen.

 

Miljøpartiet de grønne høyde 50.png

For MDG er det viktig at flest mulig føler seg inkluderte i samfunnet vårt. Elever som går på spesielle skoler og avdelinger bør ha et like godt utdanningstilbud som alle andre, og bør kunne delta i det sosiale livet på skolen på lik linje med alle andre. Vi vil sørge for at alle elever får oppfylt sine lovfestede rettigheter til opplæring, helsehjelp, fritidsaktiviteter, familiesamvær, omsorg og samfunnsdeltakelse. Aller helst vil vi at undervisningen skal foregå på barns nærskole og ikke segregert. Vi vil jobbe for at alle skoler og offentlige bygg blir universelt utformet.

 

Partiet Sentrum høyde 50.jpg

Partiet Sentrum vil:

 • sikre at elever med funksjonsnedsettelse får oppfylt sin lovfestede rett til inkluderende undervisning, tilpasset opplæring og spesialundervisning

 • sette av tilstrekkelige midler for at veikart til universelt utformede skoler blir innført innen 2030

 • sette av tilstrekkelige midler for at digitale læremidler skal være universelt utformet

 • at alle skal ha lik mulighet til å velge barnehage, skole og utdanning, det innebærer å bygge ned barrierer for mennesker med funksjonsnedsettelser

 • sikre kvalifiserte fagfolk til eleven under hele skoleløpet for de som trenger assistanse og/eller spesielt tilrettelagt undervisning, eksempelvis logopeder og audiopedag og

 • sikre og styrke Statped gjennom god organisering og finansiering

 

 

rødt logo høyde 50.jpg

Det er viktig at barn- og ungdom med nedsatt funksjonsevne ivaretas spesielt i barnehage og på skolen. Barn og ungdom med særskilte behov må sikres tilbud etter skoletiden også etter 7. klasse, ut videregående skole og uten egenandel. Rådgivningstjenestene i skolesystemet må sikres kompetanse i spørsmål som gjelder funksjonsnedsettelse og utdanning/arbeidsliv

 

Senterpartiet logo høyde 50.jpg

Alle elever har rett til å gå på sin nærskole. Det gjelder også elever som er utviklingshemmede. Skolen har derfor plikt til å legge til rette slik at elever med utviklingshemming kan gå sammen med sine jevnaldrende i deres nærmiljø og integreres i klassen på lik linje med andre elever. Vi er kjent med at det i praksis ikke er slik alle steder, og at det skjer en segregering i egne klasser eller avdelinger. Det er viktig at elevene med utviklingshemming og deres foreldre/foresatte har innflytelse og reell medvirkning i valg av skoletilbudet og organiseringen av dette. Ingen skal føle seg utestengt fra den ordinære undervisningen, men alle har rett til å tilhøre et fellesskap.

 

SV logo høyde 50.png Sosialistisk Venstreparti

Alle skal ha rett til å gå på hjemmeskolen sin. Der skal alle få tilrettelagt undervisning som passer de ulike elevene. Noen vil trenge noe helt spesielt og da kan de trenge en skole som kanskje bare finnes noen få steder. Det er viktige at også de elevene får en skole som passer for dem. Uansett skal både foreldre og barn ha medbestemmelse. Det er også viktig at fritidstilbud og SFO er åpen for alle.

l undervisning skal være tilpasset slik at alle kan delta. Elever som trenger å bruke punktskrift, tegn som støtte eller alternativ- og supplerende kommunikasjon må ha fullgod rett på opplæring, undervisningsmateriell og mulighet til å kommunisere på sitt språk i skolen.

 

 

Venstre logo høyde 50.png

Muligheten til å ta en utdanning er noe mange tar for gitt i Norge. Det er dessverre ikke en selvfølge for alle. Derfor vil vi satse på tegnspråk i lærerutdanningene, slik at flere skoler kan tilby et godt tegnspråkbasert undervisningsopplegg og sikre bedre tilrettelegging på universiteter og høyskoler for studenter med funksjonsvariasjoner.

Universell utforming sikrer frihet og muligheter for alle. Brukerstyrt personlig assistent (BPA), tolketjeneste og digital og fysisk tilrettelegging er avgjørende for at alle kan delta. Vi vil derfor at flere skal få innvilget BPA ved behov og selv bestemme hva den støtten skal innebære.

Jens Petter Gitlesen

5 september 2021

 • 2023-12-05 Ready for a gaming journey that transcends the confines of the screen? Our website acts as your passport to a universe teeming with interactive and immersive experiences. From virtual reality https://kinogo-by.online/ adventures transporting you to new dimensions to mind-bending puzzles testing the limits of your intellect, we offer a diverse range of entertainment beyond traditional gaming. Join us on this extraordinary ride, where each click opens a portal to excitement and innovation. Your next gaming odyssey begins now, and the possibilities are as vast as the digital cosmos, eagerly awaiting your exploration! James227
 • 2023-11-14 I like every performance you do for it. I believe you will create a very useful place. I'm also very happy. Good performance!토토사이트추천 토토사이트추천
 • 2023-10-30 Explore the bags sale at Bagerz for incredible discounts on bags brands in Pakistan. Shop online in Pakistan and indulge in the best deals on branded bags. Bagerz Bags
 • 2023-10-30 Embrace the joy of winter shopping with Mannat Clothing's Winter Collection Sale. Discover the latest trends and enjoy irresistible discounts on our winter pieces. Make the most of this season with Mannat Clothing's exquisite offerings. Mannat Clothing
 • 2023-10-30 Qhaaf Bedding presents a diverse collection of towels in Pakistan that seamlessly blend functionality with elegance. Whether you seek a plush bath towel, a gentle face towel, or a compact hand towel, our selection caters to every aspect of your comfort needs, ensuring a touch of sophistication in your living spaces. Qhaaf Bedding
 • 2023-10-30 Dive into the world of winter fashion with Panache Apparel's stunning Winter Dress Design collection. Our one-of-a-kind designs are here to keep you not only stylish but also snug throughout the entire season. Panache Apparel
 • 2023-10-30 Explore Aspire Bedding's diverse bedsheet designs, perfect for adding style and personalization to your bedroom. From modern minimalism to vibrant patterns, create a visually stunning sleep sanctuary that suits your unique taste. Aspire Bedding
 • 2023-09-22 Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. Blade Runner Coat Andrew Mark
 • 2023-09-21 ยูฟ่าเบท168 แทงบอลได้ทุกที่ ทันทีที่ต้องการ สล็อตเว็บตรงอันดับ1 ที่ให้คุณสนุกได้ทุกรูปแบบ UFABET1688X
 • 2023-09-18 VBMT Insert carbide insert quotation tungsten tig inserts http://yyds.blog.jp/ tungsten brazing inserts buy tungsten carbide inserts tungsten inserts from space https://cncinserts.edublogs.org http://carbideinserts.blog.jp/ https://millinginserts.mystrikingly.com https://latheinserts.edublogs.org https://carbideinserts.mystrikingly.com carbide insert manufacturers http://high-quality.blog.jp/ https://cuttinginserts.edublogs.org carbide drilling inserts Anonymt
 • 2023-09-06 This is a great post that I came across and I have been searching for this same type of post for the past week. Thank you so much and will be looking for more posts from you. This fall guys game will be entertaining to play while you are bored at work or home. fall guys
 • 2023-09-02 We have Narcotics,Adderall, Roxicodone, Xanax, Oxycontin, Hydrocodone, Roxies, Percocets, Hydros, Actavis, Vicodin, Adderall, Ritalin, Suboxone, Dilaudid, Opana ER,Xenical, Alprazolam,ADHD, 💉💊🚬 And Many More. We ship all orders discreetly and we guarantee safe delivery for all packages. Purchase medicine Without a prescription with Overnight Shipping Website : https://www.bigmedstore.com Email: info.bigmedstore@gmail.com Text or Call: +1(754)202-3671 We offer express overnight shipping and delivery is 100% guaranteed with a tracking number provided to you. We ship allover USA, UK, Australia , Europe and many other countries. Buy Oxycodone Online USA At www.bigmedstore.com
 • 2023-08-28 This is quite helpful, so many thanks for posting it. I hope you'll be able to provide more of this in the future. run 3 kimmoli
 • 2023-08-03 카지노사이트,슬롯사이트 추천링크 https://sites.google.com/view/alllink23/ https://sites.google.com/view/alllink1/ https://www.youtube.com/watch?v=F31h7C59NBs 카지노사이트 추천 카지노사이트 검증 카지노사이트 주소 카지노사이트 카지노사이트 순위 슬롯사이트 슬롯사이트 추천 슬롯사이트 검증 슬롯사이트 주소 슬롯사이트 순위 카지노사이트 추천 카지노사이트 검증 카지노사이트 주소 카지노사이트 카지노사이트 순위 슬롯사이트 슬롯사이트 추천 슬롯사이트 검증 슬롯사이트 주소 슬롯사이트 순위 카지노사이트 추천 카지노사이트 검증 카지노사이트 주소 카지노사이트 카지노사이트 순위 슬롯사이트 슬롯사이트 추천 슬롯사이트 검증 슬롯사이트 주소 슬롯사이트 순위 dsd2sd
 • 2023-05-24 Good step you have written of writing content relating to cooperate sense. Better yet good working skills and hope you write more of this soon.T Birds Leather Jacket Mike Rooney
 • 2023-05-22 tungsten rods from space parting tool inserts common turning inserts http://carbideinserts.blog.jp/ threading insert carbide round rod deep hole drilling inserts carbide drilling inserts carbide insert tungsten tig rods Anonymt
 • 2023-05-22 http://worthy.blog.jp/ carbide wear rods tungsten long rods steel inserts http://itime.blog.jp/ Anonymt
 • 2023-05-15 Have you heard of Run 3 game? If you don't know yet, that's okay because you can play right away and access: run 3 run 3 online
 • 2023-04-04 Qhaaf Bedding is a popular online store in Pakistan that offers a diverse selection of bedding products at affordable rates, such as their exclusive bridal bed sheet sets. Their highly competitive prices allow customers to find an ideal bridal bed sheet set with price in Pakistan that meets their financial constraints. These sets are offered in various sizes and designs, adding an elegant touch to any bedroom aesthetic. Qhaaf Bedding
 • 2023-03-31 Panache Apparel is a popular online clothing store and ladies' clothes brand in Pakistan. They provide women with various stylish and trendy clothes, from casual to formal clothes. Panache Apparel is one of the top online clothing stores in the country; Panache Apparel has established a reputation for offering premium goods at competitive prices. They are known for paying close attention to every detail, providing excellent customer service, and timely delivery. Panache Apparel is a ladies clothes shop for fashion-conscious women in Pakistan. Panache Apparel
 • 2023-03-13 These children are very special. we need to care and help them fleeing the complex Sweny
 • 2023-03-13 Need to respect and care about children's feelings instead of forcing them to be Drift Boss victorable
 • 2023-01-13 Chinyere is a fashion brand for women who appreciate quality and style. Chinyere is one of the best clothing brands for women and offers a range of casual, semi-formal, and formal clothing options to suit any occasion. Our garments are designed with care and attention to detail, incorporating global fashion trends as well as traditional styles. Chinyere
 • 2023-01-13 Etisal has announced an end of season sale on brands in Pakistan. With discounts of up to 30% OFF on selected items you can buy pret shirts, winter scarves, and trousers on sale, there has never been a better time to buy clothes from Etisal. So hurry in and take advantage of this sale before it is gone! Etisal
 • 2022-12-22 hehehe bro i love you this game really killed my time capybara clicker Melvin Briggs
 • 2022-12-20 I really like the way that you have expressed yourself. There is a lot to be admired from this post. You might want to click onChicago White Sox Leather Jacket Mike Rooney
 • 2022-11-02 My programmer is trying to convince me to move to .net from keonhacai. I have always disliked the idea because of the expenses. But he's tryiong none the less. keonhacai
 • 2022-10-14 From what I noticed, your blog is getting better and better, more people are interested in your blog, I've been following you since the early days of dynamons world and things in life and I'm happy for you rebudy
 • 2022-10-11 I finally found what I was looking for! I'm so happy. 해머캔디가격 Your article is what I've been looking for for a long time. I'm happy to find you like this. Could you visit my website if you have time? I'm sure you'll find a post of interest that you'll find interesting. 해머캔디가격
 • 2022-10-06 From some point on, I am preparing to build my site while browsing various sites. It is now somewhat completed. If you are interested, please come to play with totosite !! totosite
 • 2022-09-17 I came to this site with the introduction of a friend around me and I was very impressed when I found your writing. I'll come back often after bookmarking! majorsite majorsite
 • 2022-09-17 This is very interesting, You are a very skilled blogger. I've joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful keo nha cai. Also, I have shared your website in my social networks! keo nha cai
 • 2022-08-23 It's a really interesting topic and it has helped me a lot. In fact, I also run a website with similar content to your posting. Please visit once 베트남 유흥 베트남 유흥
 • 2022-08-16 I really appreciate the information that you have shared on your Blog. Thanks for shearing this blog. word wipe definitiondish
 • 2022-08-02 I am very impressed with your writing baccaratcommunity I couldn't think of this, but it's amazing! I wrote several posts similar to this one, but please come and see! baccaratcommunity
 • 2021-11-05 The quality and quantity of work produced in here is absolute informative. Thanks for sharing. My site:: 메이저토토사이트 Patricia

Tips noen om siden