Miljøpartiet de grønne

MDG holder fokus på mennesker med nedsatt funksjonsevne

Miljøpartiet de grønne (MDG), har en relativt rikholdig liste av tiltak overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne i sitt utkast til program for 2021-2025.

I programutkastet kan en finne at MDG vil:

 • Styrke skole-hjem-samarbeid og spesialundervisning på for å sikre tidlig innsats
 • Forbedre måten spesialundervisning og tilpasset opplæring utøves på i grunnskolen ved å sikre økt medvirkning og etterprøvbarhet
 • Vurdere å opprette en norm for PP-tjenesten på kommunenivå
 • Sikre gode og individuelt tilpassede tilbud til alvorlig syke og døende barn og deres pårørende.
 • Legge til rette for at flere med funksjonsvariasjon skal kunne delta i arbeidslivet
 • At arbeidsgivere må satse på mål om minimum fem prosent nye arbeidsplasser for funksjonsvarierte, og at dette også innebærer arbeidsplasser med deltidsstillinger tilpasset ulike grader av uførhet
 • Bruke kvotering som virkemiddel der det er nødvendig for å sikre like muligheter i arbeidslivet
 • At retten til hjelpemidler fortsatt skal være statlig finansiert gjennom folketrygden, og formidles gjennom hjelpemiddelsentralene i samarbeid med kommunene
 • At brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal fullfinansieres av staten
 • At BPA-tilbudet skal være universelt og ikke avgjøres av alder, kjønn eller postadressen til de som trenger ordningen
 • Gjøre FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne til norsk lov gjennom å innta den i menneskerettsloven, på samme måte som barnekonvensjon og FNs kvinnekonvensjon

Jens Petter Gitlesen

22 november 2020

Tips noen om siden