Miljøpartiet de grønne

MDG holder fokus på mennesker med nedsatt funksjonsevne

Miljøpartiet de grønne (MDG), har en relativt rikholdig liste av tiltak overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne i sitt utkast til program for 2021-2025.

I programutkastet kan en finne at MDG vil:

 • Styrke skole-hjem-samarbeid og spesialundervisning på for å sikre tidlig innsats
 • Forbedre måten spesialundervisning og tilpasset opplæring utøves på i grunnskolen ved å sikre økt medvirkning og etterprøvbarhet
 • Vurdere å opprette en norm for PP-tjenesten på kommunenivå
 • Sikre gode og individuelt tilpassede tilbud til alvorlig syke og døende barn og deres pårørende.
 • Legge til rette for at flere med funksjonsvariasjon skal kunne delta i arbeidslivet
 • At arbeidsgivere må satse på mål om minimum fem prosent nye arbeidsplasser for funksjonsvarierte, og at dette også innebærer arbeidsplasser med deltidsstillinger tilpasset ulike grader av uførhet
 • Bruke kvotering som virkemiddel der det er nødvendig for å sikre like muligheter i arbeidslivet
 • At retten til hjelpemidler fortsatt skal være statlig finansiert gjennom folketrygden, og formidles gjennom hjelpemiddelsentralene i samarbeid med kommunene
 • At brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal fullfinansieres av staten
 • At BPA-tilbudet skal være universelt og ikke avgjøres av alder, kjønn eller postadressen til de som trenger ordningen
 • Gjøre FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne til norsk lov gjennom å innta den i menneskerettsloven, på samme måte som barnekonvensjon og FNs kvinnekonvensjon

Jens Petter Gitlesen

22 november 2020

 • 2023-01-13 Chinyere is one of the top clothing brand in Pakistan for the nomadic fashion spirit of now. We specialize in an exclusive collections of casual, semi formal and formal for your wardrobe. Our garments are designed with care and love to incorporate global fashion as well as tradition. Chinyere
 • 2023-01-13 Looking for a stylish Pakistani dress? Check out Etisal's new design dress collection. You're sure to find a beautiful dress that you'll love. Etisal is dedicated to providing its customers with elegant and unique collections. Etisal
 • 2022-12-30 You can take your vehicle to the dealership, search for a reputable repair shop, or try to do the work yourself. commercial truck repair Waxy

Tips noen om siden