Forsiden til stortingsmeldingen

Overser funksjonshemmede

I drøyt to år jobbet Liedutvalget med forslag om ny struktur i videregående skole uten å ta hensyn til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Funksjonshemmedes rettigheter står åpenbart svært svakt i kunnskapsdepartementet.

FNs funksjonshemmedekonvensjon (CRPD), artikkel 4, pålegger statene å gjøre "å treffe alle lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak som er hensiktsmessige for å virkeliggjøre de rettigheter som er nedfelt i denne konvensjon". Videre sier artikkelen "I arbeidet med å utvikle og gjennomføre lovgivning og politikk som tar sikte på å gjennomføre denne konvensjon, og i andre beslutningsprosesser som gjelder spørsmål knyttet til mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal partene aktivt trekke inn og rådføre seg inngående med mennesker med nedsatt funksjonsevne, også barn med nedsatt funksjonsevne, gjennom de organisasjoner som representerer dem".

Enten var verken Liedutvalgets medlemmer og det syv persons sterke utvalgssekreteriatet klar over konvensjonen eller så ga de blaffen i konvensjonen. Begge mulighetene er like uakseptable og ille. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner bør sporenstraks makulere utredningen og gi embetsverket voksenopplæring i funksjonshemmedepolitikk slik at lignende katastrofer unngås i fremtiden.

Videregående skole er like viktig for mennesker med funksjonsnedsettelse som for andre. Forskjellen er at videregående skole i liten grad er tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne. Nova-forsker Jon Erik Finnvold finner f.eks. at 64 prosent av elever med fysiske funksjonsnedsettelser ikke fullfører videregående, mot kun 17 prosent i befolkningen for øvrig. Christian Wendelborg har i flere undersøkelser vist hvor struktur- og meningsløs videregående skole kan være for elever med utviklingshemming.

Liedutvalget kom med to rapporter. I NOU 2018: 15 Kvalifisert, forberedt og motivert — Et kunnskapsgrunnlag om struktur og innhold i videregående opplæring en halv av rapportens 264 sider på utfordringene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (se avsnitt 8.6.2. Innholdet er såpass overfladisk at det kun kaster lys over utvalgets diskriminerende holdninger.

I utvalgets innstilling til ny struktur i videregående skole, er mennesker med nedsatt funksjonsevne utelatt.

Jens Petter Gitlesen

21 januar 2020

Tips noen om siden