Fremsiden til ekspertgruppens innstilling

Vil fjerne retten til spesialundervisning

Ekspertgruppen for særskilt tilpasset opplæring la frem sin innstilling den 4. april. Forslaget om å avskaffe retten til spesialundervisning er nok det forslaget som vil få mest oppmerksomhet. 

Ekspertgruppens innstilling er trykket opp i rapporten Inkluderende fellesskap. Rapportens består av en statusbeskrivelse, analyse og forslag til tiltak. Ekspertgruppen anslår at 15 til 25 prosent av elevene har behov for særskilt tilpasset opplæring i en eller annen forstand. Rapporten slår klart fast at forholdene for de elevene som sliter mest, ofte ikke oppfyller rimelige krav til en forsvarlig skolegang. Spesielt er ekspertgruppen opptatt av kompetansemangel i skolen og barnehagen.

Ekspertgruppens analyse er i stor grad rettet inn mot et pedagogisk nivå. Lite blir sagt om styringssystemene, statlig, fylkeskommunalt og kommunalt ansvar. 

Forslagene omfatter å overføre 1300 stillinger fra PPT og 300 stillinger fra Statped til en ny veiledningsgruppe som skal opprettes i kommunene og fylkeskommunene. Veiledningsgruppene skal jobbe tettere på elevene. Kravet om enkeltvedtak om spesialundervisning foreslås fjernet, noe som også gjør at behovet for sakkyndig vurdering forsvinner. 

Ett stort problem med å overføre stillinger, er at stollingsoverføring ikke er noen garanti for flere ansatte. Skal en sikre flere ansatte, kreves det klare lovkrav på skoleeier. Slike krav har vist seg vanskelige å få politisk flertall for. Det er tidligere overført stillinger fra Statped til PPT, men hvor de stillingene er i dag, er helt umulig å si fordi det ikke finnes noen klare krav om hvor mange som skal være ansatt i PPT.

En viss, men uklar klagerett blir foreslått:

"Dersom barnet, eleven eller foresatte mener at barnehagen eller skolen ikke etterlever sine lovpålagte plikter, kan dette meldes til styrer/rektor. Dersom barnet/eleven etter en slik henvendelse ikke utredes eller det ikke settes inn tiltak som imøtekommer henvendelsen, kan dette meldes videre til barnehagemyndighet og skoleeier. Dersom barnet, eleven eller foresatte fortsatt mener at tiltakene ikke er tilstrekkelige eller mangelfulle, kan dette påklages til Fylkesmannen."

Hvilke kriterier som skal være avgjørende i klageprosedyren som foreslås er ytterst uforståelig. Skolens plikter i liten grad gitt av opplæringsloven men av fagplanene som elever med utviklingshemming stort sett har fritak fra. Det er enkeltvedtaket om spesialundervisning som i dag gir de fleste av skolens plikter overfor elever med utviklingshemming. Når enkeltvedtaket forsvinner, vil skolens plikter forsvinne på de feltene som i dag er regulert av enkeltvedtaket. For de fleste elever med utviklingshemming vil dette dreie seg både om undervisningens organisering, enkeltdelenes omfang og opplæringens innhold.

Flere organisasjoner og institusjoner har reagert kraftig mot ekspertutvalgets forslag, blant annet Barneombudet, UNICEF, FFO, Unge Funksjonshemmede og NFU.

Vi kan regne med at saken drar ut i langdrag, slik statlige saker gjør, hvis de ikke blir glemt. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner har sagt at ekspertgruppens forslag skal på høring. Dersom regjeringen bygger videre på ekspertgruppen og høringsuttalelsene, kan en neppe forvente stortingsbehandling før våren 2019, sannsynligvis senere. 

NFU har etablert bloggen spesialundervisning.nu som vil bli jevnlig oppdatert og utelukkende dreie seg om ekspergruppens forslag. videreføring og forhold som har relevans for saken.

Foreløpig har spesialundervisning.nu fem innlegg:

  1. Bevar klageretten og styrk elevenes rettsikkerhet. Intervju med Invild Østerby, juridisk rådgiver i NFU
  2. Frykter elever vil miste opplæringsmuligheter. Intervju med Ivar Stokkereit i UNICEF Norge
  3. Barneombudets anbefalinger for å sikre en god spesialundervisning
  4. Ekspertgruppen har glemt yrkesopplæringen. Intervju med direktør Dag Sandvik, ASVL
  5. Ekspertutvalget har glemt de viktigste tiltakene. Intervju med Eva Simonsen
  6. Rapport om spesialundervisning, –grei tilstandsbeskrivelse, dårlig analyse og uvirksomme tiltak. Innlegg av Jens Petter Gitlesen.

Flere innlegg vil komme og NFU betrakter spesialundervisning.nu som et spesielt tiltak som skal fungere på et spesielt område i en tidsavgrenset persiode på minst ett år.

Jens Petter Gitlesen

13 april 2018

Tips noen om siden