Ap-logo

Hva mener Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet tilhører venstresiden i norsk politikk, men de ligger ikke så veldig langt til venstre. Arbeiderpartiet er mer opptatt av statlig styring og omfordeling enn partiene på høyresiden. Arbeiderpartiet har tette bånd til fagbevegelsen og er opptatt av arbeidstakernes rettigheter.

nettsiden til Arbeiderpartiet kan en lese at "De store oppgavene løser vi best sammen" og at "Nå er det vanlige folks tur". Dette betyr at Arbeiderpartiet vil ha mer felleskap og mindre forskjeller.

1. Når uføretrygden er på rundt 18.000 kroner utbetalt i måneden, så er det lite penger igjen når husleien kan være både 10 og 12 tusen i kroner i måneden.

Arbeiderpartiet har gjentatte ganger bedt regjeringen komme til Stortinget med en sak som viser uforutsette konsekvenser av at uføretrygden ble gjort om til en brutto ytelse som man skal betale skatt av. Det gjorde at inntekten på papiret ble høyere, selv om utbetalt beløp var omtrent det samme som før. Mange mistet retten til bostøtte. Arbeiderpartiet har fremmet forslag om bedringer i bostøtten.

2. Mange ønsker å jobbe, men få har en jobb.

Arbeiderpartiet vil ha 100 pst. jobbgaranti for unge utviklingshemmede. I dag går åtte av ti ut i ledighet etter videregående. Vi vil starte med forsøk i ett fylke og bruke lærdommen derfra i resten av landet.  

3. Mange elever må gå på spesielle skoler eller i spesielle avdelinger og er lite med andre elever.

Arbeiderpartiet vil ha en skole for alle. Alle skal ha rett til å gå på sin nærskole. Vi vil gjennomføre «Veikart for universelt utformede nærskoler» innen 2030.

4. Nasjonalt tilsyn med tjenestene til mennesker med utviklingshemning i 2016 viste at mange fikk for lite tjenester og at tjenestene i liten grad var tilpasset den enkelte.

Det nasjonale tilsynet viste urovekkende svikt i tjenestetilbudet til utviklingshemmede. Det alvorligste var den store svikten i helsetjenester, men dessverre svikter det på omtrent alle områder. Arbeiderpartiet har gått i bresjen for å få en stortingsmelding som skal sikre menneskerettighetene til utviklingshemmede på alle livets områder, i tett samarbeid med utviklingshemmedes organisasjoner. Det må gjelde retten til å si sin mening, rett til utdanning og arbeid, helsetjenester av god kvalitet, eie sin egen bolig, økt kunnskap i tjenesteapparatet, retten til gode fritidsaktiviteter og livssynsutøvelse, rett til skolefritidsordning etter 4. klasse. Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse fungerer ikke bra nok. Arbeiderpartiet vil gå grundig gjennom ordningen så fort utredningen foreligger i desember 2021.

5. Fritidsaktiviteter kan det være lite av. For dem som trenger hjelp for å komme til aktiviteten eller hjelp for å delta i aktiviteten, kan det være umulig å delta.

Arbeiderpartiet vil legge til rette for gode fritidsaktiviteter i samarbeid med frivillige organisasjoner. 

6. Ordningen med verger kan føre til at en mister muligheten til å bestemme selv. Det beste ville vært en ordning hvor en fikk hjelp til å bestemme selv.

Arbeiderpartiet vil styrke den enkeltes rett til å bestemme over eget liv. Det betyr at den som er verge, må kjenne den enkelte så godt at vergen er i stand til å styrke den enkeltes rett til å uttrykke sin mening, ikke ta beslutninger over hodet på den det gjelder.

7. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er ikke gjort til norsk lov slik som kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen. Skal CRPD bli tatt inn i norsk lov?

Ja!

8. I kommunene bygges det boliger og organiseres tjenester som samlet fremstår som institusjoner stikk i strid med overordnede politiske målsettinger. Dette hindrer mennesker med utviklingshemming å leve livet med utgangspunkt i egne preferanser, interesser og behov.

Arbeiderpartiet er bekymret for denne utviklingen, som går i motsatt retning av det vi ønsker. Retten til å kjøpe og eie egen bolig må gjelde likt for alle. Arbeiderpartiet vil styrke kommunenes økonomi for å styrke velferden over hele landet.

--------------------

Jens Petter Gitlesen

30 august 2021

  • 2023-02-06 Wow, this is a fantastic post. I'd like to draft like this as well, taking my time and putting in a lot of effort to produce a wonderful essay. This essay has inspired me to write several articles that I will publish soon. run 3 numoka
  • 2022-12-30 Borjan is having an online winter sale on brands in Pakistan for men's and women's shoes. Get flat 50% off and flat 30% off on selected items. This is a great opportunity to get your hands on some branded items at a discounted price. So, hurry and shop now before the sale ends! Check out the website of Borjan for more information and to take advantage of this great sale. Borjan
  • 2022-12-30 Chinyere is offering the best winter shawls for women to make their collections fashionable. Chinyere woolen shawl are premium quality which make your outfit fancy. Chinyere
  • 2022-12-30 If you're looking for the latest trouser designs in Pakistan, Etisal is the place to go. They offer a wide selection of trouser designs to choose from. Plus, they offer great prices on their clothing, so you can always find a good deal. Etisal
  • 2022-12-30 If you think you may have a cracked or broken belt or hose, don’t hesitate to contact Raleigh Mobile Truck Repair today. truck repair company Jessa
  • 2022-12-29 ECS brings the best online shoe brands on sale in Pakistan. Grab women’s shoes on sale online from the ECS store today. The best shoes sale on brands in Pakistan is available with ease from ECS. The perfect women’s shoes on sale online are available in the best colors and designs. So, check out all the best shoe brand sales in Pakistan. ECS
  • 2022-07-27 We are a fence company that specializes in residential and commercial fencing installations. Driveway Gates/Entry Gates Denden
  • 2022-07-27 That’s why our fence installation staff uses the highest quality fence materials to help ensure that your fence will be around for years to come. Fence contractor Dave
  • 2022-04-21 The Labor Party believes that everyone should be able to attend school. Everyone should have the right to basketball legends attend school in their neighborhood. By 2030, we will complete a "Roadmap for universally designed local schools," which will be published. shapepumped

Tips noen om siden