Ap-logo

Hva mener Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet tilhører venstresiden i norsk politikk, men de ligger ikke så veldig langt til venstre. Arbeiderpartiet er mer opptatt av statlig styring og omfordeling enn partiene på høyresiden. Arbeiderpartiet har tette bånd til fagbevegelsen og er opptatt av arbeidstakernes rettigheter.

nettsiden til Arbeiderpartiet kan en lese at "De store oppgavene løser vi best sammen" og at "Nå er det vanlige folks tur". Dette betyr at Arbeiderpartiet vil ha mer felleskap og mindre forskjeller.

1. Når uføretrygden er på rundt 18.000 kroner utbetalt i måneden, så er det lite penger igjen når husleien kan være både 10 og 12 tusen i kroner i måneden.

Arbeiderpartiet har gjentatte ganger bedt regjeringen komme til Stortinget med en sak som viser uforutsette konsekvenser av at uføretrygden ble gjort om til en brutto ytelse som man skal betale skatt av. Det gjorde at inntekten på papiret ble høyere, selv om utbetalt beløp var omtrent det samme som før. Mange mistet retten til bostøtte. Arbeiderpartiet har fremmet forslag om bedringer i bostøtten.

2. Mange ønsker å jobbe, men få har en jobb.

Arbeiderpartiet vil ha 100 pst. jobbgaranti for unge utviklingshemmede. I dag går åtte av ti ut i ledighet etter videregående. Vi vil starte med forsøk i ett fylke og bruke lærdommen derfra i resten av landet.  

3. Mange elever må gå på spesielle skoler eller i spesielle avdelinger og er lite med andre elever.

Arbeiderpartiet vil ha en skole for alle. Alle skal ha rett til å gå på sin nærskole. Vi vil gjennomføre «Veikart for universelt utformede nærskoler» innen 2030.

4. Nasjonalt tilsyn med tjenestene til mennesker med utviklingshemning i 2016 viste at mange fikk for lite tjenester og at tjenestene i liten grad var tilpasset den enkelte.

Det nasjonale tilsynet viste urovekkende svikt i tjenestetilbudet til utviklingshemmede. Det alvorligste var den store svikten i helsetjenester, men dessverre svikter det på omtrent alle områder. Arbeiderpartiet har gått i bresjen for å få en stortingsmelding som skal sikre menneskerettighetene til utviklingshemmede på alle livets områder, i tett samarbeid med utviklingshemmedes organisasjoner. Det må gjelde retten til å si sin mening, rett til utdanning og arbeid, helsetjenester av god kvalitet, eie sin egen bolig, økt kunnskap i tjenesteapparatet, retten til gode fritidsaktiviteter og livssynsutøvelse, rett til skolefritidsordning etter 4. klasse. Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse fungerer ikke bra nok. Arbeiderpartiet vil gå grundig gjennom ordningen så fort utredningen foreligger i desember 2021.

5. Fritidsaktiviteter kan det være lite av. For dem som trenger hjelp for å komme til aktiviteten eller hjelp for å delta i aktiviteten, kan det være umulig å delta.

Arbeiderpartiet vil legge til rette for gode fritidsaktiviteter i samarbeid med frivillige organisasjoner. 

6. Ordningen med verger kan føre til at en mister muligheten til å bestemme selv. Det beste ville vært en ordning hvor en fikk hjelp til å bestemme selv.

Arbeiderpartiet vil styrke den enkeltes rett til å bestemme over eget liv. Det betyr at den som er verge, må kjenne den enkelte så godt at vergen er i stand til å styrke den enkeltes rett til å uttrykke sin mening, ikke ta beslutninger over hodet på den det gjelder.

7. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er ikke gjort til norsk lov slik som kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen. Skal CRPD bli tatt inn i norsk lov?

Ja!

8. I kommunene bygges det boliger og organiseres tjenester som samlet fremstår som institusjoner stikk i strid med overordnede politiske målsettinger. Dette hindrer mennesker med utviklingshemming å leve livet med utgangspunkt i egne preferanser, interesser og behov.

Arbeiderpartiet er bekymret for denne utviklingen, som går i motsatt retning av det vi ønsker. Retten til å kjøpe og eie egen bolig må gjelde likt for alle. Arbeiderpartiet vil styrke kommunenes økonomi for å styrke velferden over hele landet.

--------------------

Jens Petter Gitlesen

30 august 2021

Tips noen om siden