Faksimile fra NRK.no

Fritt skolevalg i videregående opplæring

Den 22. juni kunne vi lese om Malin på nrk.no, som fikk avslag på sitt ønske om å gå på videregående skole i Kristiansand sammen med vennene sine. Elever i videregående har rett til fritt skolevalg innen fylket, men fylkeskommunen mente at Malin måtte gå på videregående skole i hjemkommunen Vennesla.

Av Ingvild Østerby, juridisk rådgiver

Etter klagebehandling i fylkeskommunens klagenemnd snudde fylket, og Malin fikk innvilget sitt ønske om å gå på Kristiansand videregående skole.

Det er gledelig at fylkeskommunen har snudd, men dette burde ikke vært en sak i det hele tatt. Fritt skolevalg gjaldt ikke for Malin, tilsynelatende fordi hun har downs syndrom. Forskjellsbehandling på grunn av nedsatt funksjonsevne er i strid med diskrimineringsforbudet i likestillings- og diskrimineringsloven.

Fylkeskommunen har plikt til å sikre at hensynet til barnets beste, barnets rett til å bli hørt, retten til ikke-diskriminering og rett til inkluderende opplæring blir ivaretatt i sin utøvelse av offentlig virksomhet. Når ungdommer blir forskjellsbehandlet, og så overkjørt i sitt utdanningsvalg, som i dette tilfellet, fremstår det klart at fylkeskommunen ikke bidrar til å sikre at Norge oppfyller sine forpliktelser etter FNs barnekonvensjon og konvensjonen og rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

NFUs jurister mottar jevnlig henvendelser fra unge som opplever at retten til fritt skolevalg og utdanningsvalg ikke gjelder for dem. I 2021 behandlet vi ca. 50 henvendelser om ulike problemstillinger knyttet til opplæring. Vi tilbyr gratis juridisk rådgivning innenfor flere rettsområder, og bistår gjerne enkeltpersoner med å få oppfylt sine rettigheter.

26 juni 2022

Tips noen om siden