Illustrasjon av tvangsbruk

NFUs høringssvar til ny tvangslov

Departementet har oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget på høring. En kortversjon av NFUs høringssvar gjengis her.

Ett nytt lovverk må bygge på CRPD

Et nytt lovverk må bygges på FNs konvensjon om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD), noe Tvangslovutvalget i svært lite grad gjør. Et nytt lovverk må legge til grunn den sosiale og rettighetsbaserte modellen i forståelsen av funksjonshemming. Høringsnotatet er preget av en forståelse av funksjonshemming ut fra den medisinske modellen og det er primært kritikken fra de medisinskfaglige høringsinstansene som har blitt hørt.

Et halvt år før Tvangslovutvalget avga sin innstilling og ett år før høringsinstansene hadde avgitt svar, så hadde regjeringen Solberg i Granavoldenerklæringen forpliktet seg til å:

"Foreta en revisjon av alle tvangshjemler, basert på anbefalingene fra Tvangslovutvalget".

Regjeringen Støre er ikke forpliktet av Granavolden-plattformen og bør sikre et lovverk i samsvar med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Departementet stiller spørsmål som en mangler grunnlag for å besvare

Departementet ønsker svar på hvilke forutsetninger som må oppfylles på kommunalt, regionalt og statlig nivå for å sikre en trygg og god gjennomføring av nytt regelverk og en mengde andre spørsmål om hvordan virkeligheten bør være for at et nytt regelverk skal kunne fungere (se departementets høringsnotat, side 10).

Problemet er at både departementet, høringsinstansene og alle andre mangler grunnlag til å gi gode svar på departementets spørsmål. Det mangler forskning og utredning når det gjelder tvangsbruk overfor mennesker med utviklingshemning. Rettsikkerheten er lav, rettsusikkerheten er stor og ulovlighetene er omfattende.

I oppsummeringsrapport fra tilsynet i 2016 skriver Statens Helsetilsyn følgende:

«De alvorlige forholdene som dette tilsynet har avdekket gir grunn til å stille spørsmål om dagens rammer og ressurser for kommunenes tjenestetilbud er tilstrekkelige til å sikre gode og trygge tjenester til alle brukerne. Har kommunene nødvendige forutsetninger for å etablere og drifte forsvarlige tilbud - også til brukere med store og komplekse tjenestebehov? Gir staten tydelige nok krav, føringer og faglig støtte til kommunenes oppgaveløsning? Prioriterer spesialisthelsetjenesten bistanden til kommunene høyt nok?»

Mens Statens Helsetilsyn stiller spørsmål med om dagens system i det hele tatt fungerer, stiller departementet i høringsnotatet spørsmålet om hvordan en skal få systemet til å fungere under en ny tvangslovgivning. NFU ser ikke at det finnes grunnlag for å gi slike svar. Før det foretas større lovrevisjoner, må en finne ut hvorfor dagens system ikke fungerer godt nok, hvorfor det er en voksende og vedvarende bruk av tvang, hva den store regionale variasjonen i tvangsbruk skyldes og hvorfor omfanget av ulovlig bruk av tvang er såpass høyt. Selv etter 21 år, synes ikke omfanget av ulovlig tvangsbruk å ha avtatt.

Det finnes knapt kontroll på feltet utover statlige tilsyn. Disse har imidlertid mer karakter av skriftlig saksbehandling som suppleres med intervju, enn granskning og kontroll. Statlige tilsyn har også en såpass lav frekvens at et bofellesskap ikke kan forvente tilsyn hvert århundre.

Beslutningsstøtte

Det fremgår av det foreliggende høringsnotatet at Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utforme et beslutningsstøttesystem. Dette var ny informasjon for oss og NFU er ikke blitt involvert i arbeidet.

Det sterkeste miljøet med hensyn til beslutningsstøtte overfor mennesker med utviklingshemming er Uloba, som har iverksatt egenfinansierte forsøk etter en canadisk modell. Siden Riksrevisjonens rapport om vergemålsreformen, har Justis- og beredskapsdepartementet og spesielt Statens sivilrettsavdeling jobbet i samme retning.

Beslutningsstøtte er ikke avhengig av inndelingen i forvaltningssektorer. Erfaringene fra Justis- og beredskapsdepartementet viser at det er tids- og ressurskrevende å etablere god beslutningsstøtte. Like lite som Justis- og beredskapsdepartementets oppdrag til Statens sivilrettsavdeling løste problemet med manglende beslutningsstøtte på vergemålsfeltet, kan en forvente at tilsvarende oppdrag til Helsedirektoratet vil løse utfordringen.

Det forundrer oss at departementet ikke vil gå videre med «antatt samtykke» som beslutningsgrunnlag. «Antatt samtykke» kan være blant den beste beslutningsstøtten som kan utvikles for personer med såpass store kognitive funksjonsnedsettelser at preferanser og vilje må fortolkes fra folk som kjenner vedkommende svært godt.

Helse- og omsorgsdepartementet bør sammen med andre relevante departement nedsette et bredt sammensatt utvalg bestående av kompetanse fra fag-, bruker- og aktuelle direktorater med sikte på å foreslå en beslutningsstøtteordning som kan anvendes på alle aktuelle forvaltningsområder.

Tvangsdefinisjonen

Departementet skriver i høringsnotatet at det vil legge til grunn Tvangslovutvalgets forslag til definisjon av tvang i det videre arbeidet med tvangslovgivningen. Ved forrige høringsrunde påpekte NFU problemet med å se bort i fra avmaktsforholdet i makt og maktutøvelsen.

I høringsnotatet viser departementet til at Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) i sitt høringssvar skriver at det menneskerettslig sett ikke er noe i veien for å ha en motstandsbasert tvangsdefinisjon. Men departementet nevner ikke at NIM under samme punkt i sitt høringssvar viser til at de har bemerket seg problemstillingene utvalget beskriver knyttet til tillært passivitet hos personer med utviklingshemming. NIM skriver at de på dette punktet mener at det er særlig viktig at man innhenter synspunkter fra sektoren.

I høringsnotatet viser departementet at noen instanser «gir uttrykk for bekymring for hvordan forslaget vil slå ut for personer som ikke kan, eller ikke er vent med, å gi uttrykk for motstand, særlig personer med psykisk utviklingshemning». Disse bekymringene som flere har reist, blir ikke adressert eller besvart av departementet.

Vi mener i denne forbindelse at dagens lovtekst er bedre egnet til å ivareta
rettssikkerheten til mennesker med utviklingshemming og således bør hentes
inspirasjon fra. Det fremgår av helse- og omsorgstjenesteloven § 9-2 at etter reglene i kapittel 9 regnes bruk av tvang og makt som «tiltak som brukeren eller pasienten motsetter seg, eller tiltak som er så inngripende at de uansett motstand må regnes som bruk av tvang eller makt». Videre fremgår det at «bruk av inngripende varslingssystemer med tekniske innretninger skal alltid regnes som bruk av tvang eller makt etter reglene i kapitlet her».

Tvangsbegrensningsnemnder

Tvangsbegrensningsnemndene synes å være en videreføring av
kontrollkommisjonene innen psykisk helsevern, men med en endret rolle og mandat.
Imidlertid er tvangsvedtak overfor mennesker med utviklingshemming vesensforskjellig fra tvang i psykisk helsevern. Mens det i psykisk helsevern i stor grad er snakk om tvangsmedisinering, mekaniske tvangsmidler, isolasjon og tvangsinnleggelse, så er tvangstiltakene overfor mennesker med utviklingshemming såpass mangfoldige at ingen har en fullstendig oversikt. Arenaene hvor tvangen utøves er like mangfoldig.

Som tidligere nevnt ble NFU sitert i høringsnotatet på at vi mente at nemndene ville bli et sandpåstrøingsorgan, uten at vi ble sitert på vår begrunnelse for dette synspunktet. I høringsnotatet skriver departementet blant annet følgende om tvangsbegrensningsnemnder:

«Styrken ved behandling i nemnd vil blant annet ligge i nemndens brede sammensetning med både fagkyndige medlemmer og lekrepresentanter. Lekrepresentanter er viktig bl.a. for å sikre et kritisk korrektiv til fagskjønnet. Nemndsbehandling gjør det også lettere med mer kontakt med pasienter og pårørende og åpner for at partene kan fremme sin sak muntlig for kontrollorganet.»

Problematikken NFU adresserte i forrige høringssvar er knyttet til den begrensede kunnskapen som finnes vedrørende tvangsbruk overfor mennesker med utviklingshemming. Sett hen til at det knapt finnes studier knyttet til tvangsbruk etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9, er det vanskelig å se hvilken jurist, lege eller lekperson som skal kunne sikre mennesker med utviklingshemming sine rettigheter i en slik tvangsbegrensningsnemnd. Igjen er dette en problemstilling som
ikke behandles eller forsøkes besvart av departementet
.

I dag er det rundt 350 – 400 fagstillinger i landets habiliteringstjenester. Dette skal være vår fremste ekspertise på å unngå bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemming. Det synes helt urealistisk at tvangsreduksjonsnemndene skal kunne makte den jobben som habiliteringstjenestene ikke makter i dag. Når verken leger eller jurister har noe som helst kunnskap om miljøtiltak for å unngå atferden som utløser tvangsvedtakene, så er det vanskelig å se at tvangsreduksjonsnemndene vil kunne utøve sin tiltenkte funksjon overfor mennesker med utviklingshemming.

Sidestilling av institusjon og boliger med heldøgns omsorg

NFU får mange henvendelser om at kommunale tjenester og tilbud blir tildelt på grunnlag av hvor man bor og ikke på grunnlag av individuelle behovsvurderinger. Dette medfører at mennesker med utviklingshemming ikke får praktisere sin rett til å bo der de vil. Mange mennesker med utviklingshemming opplever at deres hjem i kommunale boliger med heldøgns omsorg, anses som institusjoner, og blir utsatt for de negative konsekvensene dette har. Med reformen for mennesker med utviklingshemning og nedleggelse av institusjonsomsorgen, ble det etablert et klart skille mellom institusjoner og private hjem. Med Demensplan 2015 kom begrepet boliger med heldøgns omsorg som en mellomform mellom institusjon og eget hjem. Med helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2a, ble omsorgsboliger med heldøgns omsorg sidestilt med institusjon. I forslaget til ny tvangslov, går utglidningen videre og åpner for tvangstiltak i bestemte typer av private hjem. Se:

 • § 2-1 Plikt til forebygging av tvang
 • § 5-1 Alminnelige vilkår for innleggelse og opphold uten motstand
 • § 5-7 Utgangsbegrensende tiltak om natten utenfor helseinstitusjon
 • § 6-17 Arenamessige begrensninger for bruk av tvang i psykisk helsevern
 • § 7-1 Adgang til å fastsette husordensregler

Det er vanskelig å se at nedbyggingen av skille mellom institusjoner og private hjem er i samsvar med de politiske målsetningene i politikken overfor mennesker med utviklingshemning. Forholdet er heller ikke i samsvar med CRPD, artikkel 19, pkt. a.

Bruk av tvang overfor barn med utviklingshemming

Opphavet til dagens kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven er å unngå tvang og regulering av tvang overfor voksne med utviklingshemming. Med tiden har antallet barn med tvangstiltak økt. Ved fremtidige revisjoner, bør lovverket også tilpasses barns rettigheter og situasjonen for barn med utviklingshemming.

Jens Petter Gitlesen

7 november 2021

 • 2024-06-10 THE ONE CARGO ชิปปิ้งรับ นำเข้าสินค้าจีน มาไทย อันดับต้น สั่งสินค้าจีนราคาถูกเริ่มต้น 1 บาท ไม่มีขั้นต่ำ บริการรับนำเข้าสินค้าจากจีนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีคอร์สสอนวิธีการสั่งของจีนจากเว็บไซต์ Taobao, 1688, Tmall หรือ Alibaba ฝากสั่งฟรี ไม่เสียค่าบริการ! one cargo
 • 2024-06-06 I like this blog. Thank you for sharing this information. male goth outfit The Dark Attitude
 • 2024-05-15 https://wiethuis.com/ https://wiethuis.com/wiet-bestellen/ https://wiethuis.com/cali-weed/ https://wiethuis.com/wiet-kopen-in-belgie/ https://thcgrashaus.com/ https://thcgrashaus.com/nl https://thcgrashaus.com/en/ https://thcgrashaus.com/fr/ https://thcgrashaus.com/es/ https://thcgrashaus.com/it/ https://grashugel.com/ https://grashugel.com/cali-weed-kaufen/ https://grashugel.com/weed-kaufen/ https://highbubatz.com/ https://highbubatz.com/gras-kaufen/ https://highbubatz.com/cali-weed-kaufen/ https://weedmount.com/ https://weedmount.com/de/ https://weedmount.com/fr/ https://weedmount.com/nl/ https://weedmount.com/it/ https://weedmount.com/es/ https://grashugel.com/
 • 2024-05-12 The department is following up on the proposals from the Coercion Act Committee for consultation. A summary of NFU's consultation response is provided here. A new legal framework must be based on the CRPD A new legal framework must be based on the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), something the Coercion Act Committee does very little. A new legal framework must be based on the social and rights-based model in understanding disability. vnsn quake Dubai vnsn quake
 • 2024-05-06 ufabet789 เข้าสู่ระบบ เว็บแทงบอลราคาดี มีคู่บอลเปิดให้แทงมากที่สุด บาคาร่า อันดับ1 ศูนย์รวมเกมพนันทุกเกม สมัครง่าย ไม่มีขั้นต่ำ ufaauto789
 • 2024-05-06 [url=https://ufaauto789.online/]ufa789 เข้าสู่ระบบ[/url] เว็บแทงบอลราคาดี มีคู่บอลเปิดให้แทงมากที่สุด บาคาร่า อันดับ1 ศูนย์รวมเกมพนันทุกเกม สมัครง่าย ไม่มีขั้นต่ำ ufaauto789
 • 2024-05-03 Offer support and resources to remaining employees who may be affected by the termination. This could include counseling services, additional security measures, or training on how to handle similar situations in the future. By following these steps and prioritizing security and safety throughout the termination process, you can help minimize risks and ensure a smooth transition for both the terminated employee and the rest of your organization. Additionally, consider consulting with legal and security professionals for guidance tailored to your specific circumstances and needs.Loss Prevention Officer MARK
 • 2024-04-13 really great post admin thanks for this.vintage shop vintage shop
 • 2024-04-13 Thank you for useful information. It is exactly what I needed.bomber jacket men vintage bomber jacket men vintage
 • 2024-04-13 Thanks for your sharing. I realize a lot of useful things from this article.location de voiture  a agadir location de voiture  a agadir
 • 2024-04-13 Your post is great and meaningful. Thank you for sharing this article. I hope to receive more posts.mice pest control reading ma mice pest control reading ma
 • 2024-04-13 Hello guys do you know that going through a review of websites will give you much insight about it which you can’t know by simply visiting it,Portland ME Pest Control Portland ME Pest Control
 • 2024-04-06 I Love This post. Keep posting such kind of information on your site. Im really impressed by your blog.I’m sure they’ll be benefited from this site. Also visit my site Betflik68 betflik68
 • 2024-03-16 We’ve been creating elegant digital printing for over 20 years. Right from the start of the digital printing revolution, in fact. In that time we have grown with you, our clients. And the thing is, like any important relationship check our website for more infobetflixvip เข้าสู่ระบบ betflixvip เข้าสู่ระบบ BETFLIXSUPERVIP
 • 2024-03-13 site! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day!betflik เว็บตรง BETFLIXSUPERVIP
 • 2024-03-13 BAKAR77 is the ultimate destination for top-notch slot gaming experience. With a diverse range of games and seamless user interface, BAKAR77 offers unparalleled excitement and rewards. Dive into a world of thrilling slots and unmatched entertainment, exclusively at BAKAR77. https://www.haiducii.net/ Anonymt
 • 2024-03-03 The magic of one natural pearl lies in its simplicity, a solitary masterpiece formed over time. Its iridescence mirrors the serenity of untouched oceans, an embodiment of pure, understated elegance. natural pearl wholesaler in india writing
 • 2024-02-29 MetaMask Login | MetaMask Login | metamask extension | metamask extension | metamask chrome extension | metamask chrome extension | metamask wallet extension | metamask wallet extension | Trezor Wallet | trezor.io start | trezor.io/start | trezor.io/start | Trezor Hardware Wallet | Trezor Hardware Wallet | Trezor login | Trezor login | trezor suite | Trezor App | ledger.com/start | ledger.com/start | ledger live wallet | ledger live download | ledger live login | ledger live login | Ledger Live Desktop | Ledger Live App | coinbase wallet extension | coinbase extension | WalletConnect | crypto.com login issues | crypto.com login | Kucoin Login | Kucoin Login jackmaa21
 • 2024-02-21 I’ll probably keep it short and sweet and link to this instead if thats cool. Thanks.best pest control baltimore best pest control baltimore
 • 2024-02-21 Thanks for your post. I’ve been thinking about writing a very comparable post over the last couple of weeks. pest control prices chattanooga pest control prices chattanooga
 • 2024-02-05 Saya sangat butuh beli ijazah dari jasa pembuatan ijazah Ijazah Indo
 • 2024-01-30 You may comment on the demand plan of the blog. You should visit it's mind boggling. Your blog audit would swell up your visitors. I was to a great degree fulfilled to find this site.I expected to thank you for this unimaginable read!! ufabet ufabet168
 • 2024-01-29 ufa789bet เว็บพนันครบวงจร แทงบอล บาคาร่า สล็อต ครบจบที่เดียว UFAAUTO789
 • 2024-01-27 ufa789 เว็บแทงบอลที่ใหญ่ และการเงินมั่นคงที่สุด สล็อตออนไลน์ ไม่มีขั้นต่ำ ใช้ทุนน้อย เล่นได้ทุกเกม UFAAUTO789
 • 2024-01-18 Your informative blog is a treasure trove of knowledge. The depth of research and clarity in your writing make it a must-read for those seeking valuable insights. Thank you! SMM Panels SMM World
 • 2024-01-04 Replica Knitwear Replica Hermes Belt Replica Nike Air Max Shoes Replica Polo Shoes Replica Shirt Replica Coogi Shoes Replica Prada Handbags Replica Burberry Belt Replica Versace Shoes Replica Asics Shoes Replica Versace AAA Belts Replica Ysl Sweaters Replica Prada Jeans Replica Hugo Boss Jeans Replica Dior Jackets Replica Omega Watches Replica Adidas Hoodies replica gucci mens bag replica burberry t shirt Replica Breitling Watches Anonymt
 • 2024-01-04 Replica Slide Replica Nike Free Shoes Replica Burberry Belt Replica Asics Shoes True Religion Women Jeans Replica Shirt Replica Visvim Shoes Replica Lace Up Shoes Replica Belt Replica LV Shoes Kids Replica Fendi Underwears Replica Longines Watches Piaget Replica Watches Replica Prada Glasses Replica Loewe Underwears replica louis vuitton polo Replica Tag Heuer Watches replica gucci knitwear Replica Balenciaga Sweaters Replica Fendi Tracksuits Anonymt
 • 2023-12-27 I exactly got what you mean, thanks for posting. And, I am too much happy to find this website on the world of Google.it security audit it security audit
 • 2023-12-27 Thanks for your post. I’ve been thinking about writing a very comparable post over the last couple of weeks. I’ll probably keep it short and sweet and link to this instead if thats cool. Thanks.professional rat bait stations professional rat bait stations
 • 2023-12-27 Wow! I am also a middle aged person who has got three little beautiful babies. I can realize by your blog how happy you must be about your Noah.Waco TX Termite Control Waco TX Termite Control
 • 2023-12-27 Nice post. Everyone is looking a informative and a valuable post. After reading this post i will say that this post is a very informative and valuable post. Thanks for it.rats rats
 • 2023-12-27 Thank you for sharing this very informative post of face to face interviews in Kiev Ukraine. I am happy to get the information about it.80’s clothes 80’s clothes
 • 2023-12-27 I have read the title which you have made about self hosted. You have made a great effort in making this post which is appreciable.second hand shop second hand shop
 • 2023-12-05 Your piece shed light on NFU's perspective, and your summaries of their key points made navigating the intricacies of the coercion law a breeze. It's evident you've got a solid grip on the subject matter. Can you bring Creatine on a plane Armanunderpin
 • 2023-11-24 I have been working on writing an article on the same topic and type as you recently. I have no idea. Today I suddenly saw your article. It is very helpful to me. Thank you 먹튀검증 먹튀검증
 • 2023-11-23 I am really enjoying reading your well written articles. 먹튀사이트 먹튀사이트
 • 2023-11-14 What a beautiful story, although it is rugged, the result is kind and beautiful, and now it has become a tradition passed down by every generation.토토사이트 토토사이트
 • 2023-10-03 I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. 먹튀사이트 먹튀사이트
 • 2023-09-18 SPMT Insert carbide round insert tungsten carbide inserts parting tool inserts tungsten carbide inserts tungsten inserts http://newbie.livedoor.biz/ https://cncinserts.bloggersdelight.dk carbide wear inserts carbide wear strips grooving inserts manufacturers threading insert special inserts turning inserts price http://easytouse.blog.jp/ carbide insert quotation Anonymt
 • 2023-09-11 Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say wonderful blog! ufaslot ufabet1688X
 • 2023-09-07 betflix all ผู้ให้บริการเกมสล็อตชั้นนำ เล่นง่าย จ่ายจริง betflixsupervip
 • 2023-09-05 I think this is one of the most vital information for me. And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The site style is great, the articles is really great. Good job, cheers ufabet เว็บแม่ ufabet1688X
 • 2023-08-30 Thanks for a wonderful share. Here is the great example related to you blog. Patrick bateman coat Mike Rooney
 • 2023-08-12 Your blog is amazing. I easily found what I was looking for. In addition, the content quality is excellent. Thank you for your gentle push! 메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-08-03 카지노사이트,슬롯사이트 추천링크 https://sites.google.com/view/alllink23/ https://sites.google.com/view/alllink1/ https://www.youtube.com/watch?v=F31h7C59NBs 카지노사이트 추천 카지노사이트 검증 카지노사이트 주소 카지노사이트 카지노사이트 순위 슬롯사이트 슬롯사이트 추천 슬롯사이트 검증 슬롯사이트 주소 슬롯사이트 순위 카지노사이트 추천 카지노사이트 검증 카지노사이트 주소 카지노사이트 카지노사이트 순위 슬롯사이트 슬롯사이트 추천 슬롯사이트 검증 슬롯사이트 주소 슬롯사이트 순위 카지노사이트 추천 카지노사이트 검증 카지노사이트 주소 카지노사이트 카지노사이트 순위 슬롯사이트 슬롯사이트 추천 슬롯사이트 검증 슬롯사이트 주소 슬롯사이트 순위 asd
 • 2023-07-31 Excellent website! I love how easy it is in my eyes.I want to know how to let me know whenever you post a new post.Look for more updates.Have a nice day. 먹튀사이트 먹튀사이트
 • 2023-07-13 I really appreciate it. It makes me feel that life is full of meaning. Your blog is really interesting and I'm interested in other articles. 토토사이트 토토사이트
 • 2023-07-10 I am confident that your writing will be loved by everyone because it is powerful enough, your literary talent is imaginative, and you will always love it, inspired by it, you are really great.먹튀검증 먹튀검증
 • 2023-06-07 pgslot vip PGSLOT AUTO เล่นง่ายขึ้น แตกง่ายมาก ทำเงินได้ในทุกวัน pgslot168z
 • 2023-06-07 ufabet เว็บแม่ UFABET ไทย เว็บตรงภาษาไทย เล่นง่ายการเงินมั่นคง เค้าไพ่ บาคาร่า เทคนิคทำเงินฉบับเซียนตัวจริง ใช้ได้ทุกวัน UFABET1688X
 • 2023-05-22 milling inserts threading insert common turning inserts deep hole drilling inserts special inserts carbide insert http://laborers.blog.jp/ tungsten long rods tungsten carbide stock http://yyds.blog.jp/ Anonymt
 • 2023-05-22 carbide welding rods milling inserts tungsten rod sharpener carbide rod blade http://all-best.ldblog.jp/ Anonymt
 • 2023-05-18 Good site, but whence did you get the data shown here?I've read a few of your posts and can say that I like your writing style. free games cheeseburgertransform
 • 2023-05-11 Truly regard this awesome post that you have suited us.Great site and a phenomenal subject in like manner I truly get astounded to look at this. Its better than ordinary. AI Project Management Anonymt
 • 2023-04-26 I hope this one affects more widely so that many people could be happier than before. I have something simmilar too. 토토사이트 could also make people feel much better I guess. 토토사이트
 • 2023-02-01 How amazing this article is!!! It is the article which can help me to look back on myself while reading an article about 토토사이트, and to grow in the future rather than always beating myself up and staying in one place. 토토사이트
 • 2023-01-01 Choosing something stylish, sassy, and affordable in today's world means being a fashion-forward individual, and the smartbuyglasses promo code is the ideal option for that. The name is not brand-new if you often buy, browse, and conduct searches online. Robin Dias
 • 2022-12-20 Thanks for the nice blog. It was very useful for me. I'm happy I found this blog. Thank you for sharing with us,I too always learn something new from your post. medical insurance in China leena
 • 2022-12-19 That's a really impressive new idea! 바카라사이트추천 It touched me a lot. I would love to hear your opinion on my site. Please come to the site I run once and leave a comment. Thank you. 바카라사이트추천
 • 2022-12-17 I'm writing on this topic these days, majorsite, but I have stopped writing because there is no reference material. Then I accidentally found your article. I can refer to a variety of materials, so I think the work I was preparing will work! Thank you for your efforts. majorsite
 • 2022-12-14 Hello! I could have sworn I've been to this site before but after checking through some of the post I realized it's new to me. Nonetheless, I'm definitely happy I found 카지노게임사이트 and I'll be book-marking and checking back frequently! 카지노게임사이트
 • 2022-12-02 Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer!..Great post, and great website. Thanks for the information! Thanks for all your help and wishing you all the success in your business. N08825 Capillary Tube Control Line Anonymt
 • 2022-11-25 Need help friend when I'm searching for professional essay writers UK for my project doesn't find the best essay writing services that provided 100 percent plagiarism-free assignments for good grades and on-time delivery. Eleanor Ellis
 • 2022-11-25 Need help friend when I'm searching for professional essay writers UK for my project doesn't find the best essay writing services that provided 100 percent plagiarism-free assignments for good grades and on-time delivery. Eleanor Ellis
 • 2022-11-25 Make easy your life by hiring who has the expertise to provide professional whitepaper writing services to grow your ideas in the market that would be a solution for your business and fulfill demand which is to help your operational needs. Olivia James
 • 2022-11-13 Hello! I could have sworn I've been to this site before but after checking through some of the post I realized it's new to me. Nonetheless, I'm definitely happy I found keonhacai and I'll be book-marking and checking back frequently! keonhacai
 • 2022-11-13 I was impressed by your writing. Your writing is impressive. I want to write like you.카지노게임사이트 I hope you can read my post and let me know what to modify. My writing is in I would like you to visit my blog. 카지노게임사이트
 • 2022-11-06 Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work.I learn some new stuff from it too, thanks for sharing your information. The Hill at One-North seo
 • 2022-10-28 I learn some new stuff from it too, thanks for sharing your information.You made such an interesting piece to read, giving every subject enlightenment for us to gain knowledge. Thanks for sharing the such information with us to read this... matrix nft trader app seo
 • 2022-10-17 I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to undertand. Unlike additional blogs I have read which are really not tht good. I also found your posts very interesting. In fact after reading, I had to go show it to my friend and he ejoyed it as well!the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.Awesome article, it was exceptionally helpful! I simply began in this and I'm becoming more acquainted with it better! Cheers, keep doing awesome! tampa flooring seo
 • 2022-10-15 I am impressed. I don't think Ive met anyone who knows as much about this subject as you do. You are truly well informed and very intelligent. You wrote something that people could understand and made the subject intriguing for everyone. Really, great blog you have got here. vog aanvragen seo
 • 2022-10-15 You write every blog so well. Keep the hard work going and good luck. Hope to see such beneficial posts ahead too. mens brown leather quilted jacket john larry
 • 2022-10-07 I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to undertand. Unlike additional blogs I have read which are really not tht good. I also found your posts very interesting. In fact after reading, I had to go show it to my friend and he ejoyed it as well!Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!Thanks magnetic tape seo
 • 2022-10-06 I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmarked your site for future updates! Christmas chronicles Santa coat Andrew Smith
 • 2022-10-05 This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free.Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. 소액결제현금화 seo
 • 2022-10-01 I have read all the comments and suggestions posted by the visitors for this article are very fine,We will wait for your next article so only.Thanks!I guess I am not the only one having all the enjoyment here keep up the good work. Hey what a brilliant post I have come across and believe me I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you. 우리카지노 seo
 • 2022-09-23 I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free. https://topsocialmedia.net/streameast-live/ seo
 • 2022-09-21 Awesome article, it was exceptionally helpful! I simply began in this and I'm becoming more acquainted with it better! Cheers, keep doing awesome! bitcoin profit avis seo
 • 2022-09-17 i never know the use of adobe shadow until i saw this post. thank you for this! this is very helpful. Tenet Price seo
 • 2022-09-16 I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post. likit seo
 • 2022-09-16 This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. YT1S seo
 • 2022-09-15 I am impressed with your work and skill. Thank you so much. btc with paypal seo
 • 2022-09-13 I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You.Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place.. permanente haarentfernung seo
 • 2022-09-11 I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post. eth price 2030 seo
 • 2022-09-06 Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site..You there, this is really good post here. Thanks for taking the time to post such valuable information. Quality content is what always gets the visitors coming.I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work. Sunflower Bouquet seo
 • 2022-09-02 Hello, this weekend is good for me, since this time i am reading this enormous informative article here at my home. biticodes serios seo
 • 2022-09-01 Nestled in the quiet surroundings of private residential enclave, the development is conveniently located just 365 metres from the Pasir Panjang MRT station, which is part of the Circle Line. terra hill floor plan seo
 • 2022-08-31 When your website or blog goes live for the first time, it is exciting. That is until you realize no one but you and your. Random Video Chat seo
 • 2022-08-29 Hello ! I am the one who writes posts on these topics casinocommunity I would like to write an article based on your article. When can I ask for a review? casinocommunity
 • 2022-08-27 I've been looking for photos and articles on this topic over the past few days due to a school assignment, majorsite and I'm really happy to find a post with the material I was looking for! I bookmark and will come often! Thanks :D majorsite
 • 2022-08-21 Awesome article, it was exceptionally helpful! I simply began in this and I'm becoming more acquainted with it better! Cheers, keep doing awesome! Car Show Boards seo
 • 2022-08-21 I'm writing on this topic these days, majorsite, but I have stopped writing because there is no reference material. Then I accidentally found your article. I can refer to a variety of materials, so I think the work I was preparing will work! Thank you for your efforts. majorsite
 • 2022-08-19 We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up. Great work. Grange 1866 seo
 • 2022-08-17 Hello ! I am the one who writes posts on these topics bitcoincasino I would like to write an article based on your article. When can I ask for a review? bitcoincasino
 • 2022-08-03 It's really great. Thank you for providing a quality article. There is something you might be interested in. Do you know baccaratcommunity ? If you have more questions, please come to my site and check it out! baccaratcommunity
 • 2022-08-01 I am very impressed with your writing majorsite I couldn't think of this, but it's amazing! I wrote several posts similar to this one, but please come and see! majorsite
 • 2022-06-15 สล็อตบนระบบ MEGA GAME จากค่าย คือ ผู้ให้บริการเกมส์ สล็อตออนไลน์( Slot Online ) ชั้นนำของ อุตสาหกรรมเกมออนไลน์pg slot ฝาก20รับ100และเป็นหนึ่งในผู้พัฒนา คาสิโนออนไลน์ ( Online Casino ) ที่มีผู้คนในกลุ่มนัก เดิมพันพนันออนไลน์ megagame-auto ทั่วโลก ให้ความสนใจด้วยเนื้อหาเกม ที่มีธีมที่หลากหลาย และ รูปแบบเกมที่ทันสมัยเล่นง่าย และรองรับหลายภาษา ซึ่งในส่วนของวีดีโอเกมสล็อตนั้น มาพร้อม Feature Bye หรือฟีเจอร์ ซื้อฟรีสปิน piyaone
 • 2022-06-11 I saw this obliging stuff of checked factors later an astoundingly clearing time stretch. Thankful for posting Sangli-miraj Escorts || Escorts in South-dumdum || Thiruvananthapuram Escorts Service || Escorts Service in Tirunelveli || Ujjain Escorts Agency || Independent Escorts in Ulhasnagar || Anamika Sharma
 • 2022-06-11 It thoroughly portrays the article I like. It is a strikingly arranged site and the fashioner sorts out the goliath region interests beating everything. Rajahmundry Escorts || Escorts in Rajpur-sonarpur || Rohtak Escorts Service || Escorts Service in Rourkela || Sagar Escorts Agency || Anamika Sharma
 • 2022-06-11 I am so impacted to be here and to amount to this risky article. I like your syntheses in seeing this text soo obviously. Mangalore Escorts || Escorts in Nanded || Nellore Escorts Service || Escorts Service in Panihati || Patiala Escorts Agency || Anamika Sharma
 • 2022-05-20 We are looking for a lot of data on this item. In the meantime, this is the perfect article I was looking for . Please post a lot about items related to 카지노먹튀 !!! I am waiting for your article. And when you are having difficulty writing articles, I think you can get a lot of help by visiting my . 카지노먹튀
 • 2022-04-11 It is good to see you verbalize from the heart and clarity on this important subject... برنامج رامز موفي ستار seoo
 • 2022-04-04 I read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this.. الاحلام والواقع seoo
 • 2022-03-31 This particular is usually apparently essential and moreover outstanding truth along with for sure fair-minded and moreover admittedly useful My business is looking to find in advance designed for this specific useful stuffs… เกมเสือมังกร seoo
 • 2022-03-25 What you share is what I seek. provided me with a great deal of knowledge. hope that you will make more efforts to have more excellent articles! poppy playtime miklas
 • 2022-03-17 Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!Thanks SEARCH ENGINE OPTIMISATION MANCHESTER seoo
 • 2022-02-25 Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place.. โรงงานผลิตครีม seo
 • 2022-01-10 This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free. ทางเข้า LIVE22 seo
 • 2021-11-20 Jeg måtte redde sønnen min fra et personale før de ødela ham med tvang, vold, trusler, skjerming, hengsler og låser, fratakelse av ting, manipulering og sulting. Han hadde dødd p.g.a. personalet hvis jeg ikke hadde latt ham flytte til meg. Vergen brydde seg ikke. Rose Serina

Tips noen om siden