FN-flagg

Kunnskapsdepartementet overser menneskerettighetene

I mars 2017 nedsatte Kunnskapsdepartementet "Ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging". Størstedelen av ressursbruken til spesialundervisning går til elever med utviklingshemming. Utvalgsmedlemmene har liten kjennskap til elevgruppen. Utvalgets mandat er uklart, vidt og mangler referanser til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Den 3. desember er FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kunnskapsdepartementet bør bruke dagen til å sette seg inn i Norges forpliktelser i forhold til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Som lyn fra klar himmel ble "Ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging" nedsatt våren 2017. Utvalgets mandat er nær sagt altomfattende, utenom Norges menneskerettslige forpliktelser. 

Utvalget skal bygge på:

  • Ekspertgruppen skal se hen til vurderinger og relevante forslag i NOU 2016: 17 På lik linje.
  • Ekspertgruppen skal arbeide i tråd med Veileder for utvalgsarbeid i staten og utredningsinstruks datert 19.02.2016.
  • Ekspertgruppen skal legge til rette for møteplasser og involvering av relevante parter.
  • Barn og unges stemmer skal høres.
  • Ekspertgruppens arbeid skal inkludere vurderinger om bruk av teknologi (inkl IKT) der det er relevant.

Ikke noe sted står det at innstillingen skal bygge på FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ingen bør være forundret over uteglemmelsen. Kunnskapsdepartementet har nemlig aldri fokusert på konvensjonen. 

I mandatet nevnes inkludering en rekke steder, et honnørord som jevnlig trekkes frem i uforpliktende sammenhenger. Kunnskapsdepartementet synes ikke å forstå inkluderingsbegrepet.

–Jeg ble inkludert i barnehagen, de andre barna bare begynte, sa Marte Wexelsen Goksøyr og avslørte en bedre forståelse av inkluderingsbegrepet enn den vi finner i Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet har opp gjennom årene produsert mange meldinger og styringsdokumenter om inkludering. En melding som er inkluderende har departementet til gode å skrive.


Jens Petter Gitlesen

27 november 2017
  • 2017-12-02 Hvorfor skal vi som har litt nedsatt funksjonsevner bli sett på samme som de som har svært lite funksjonsevner? Frida Engh
  • 2017-12-02 Hvordan skal vi få til gode arbeidsplasser for mennesker med ekstra utfordringer ? Heidi Thuv

Tips noen om siden