Sirkelen sjukeheim

Stortinget sier nei til barn på sykehjem

Ett enstemmig storting krever at det skal bli slutt på at barn må være på sykehjem. I tillegg ønsker stortinget en bedre oversikt over barns institusjonsforhold og at barne- og avlastningsboligene i større grad skal være i samsvar med barnkonvensjonen, konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og våre nasjonale føringer.

Stortinget fattet den 27.02.2018 følgende enstemmige vedtak:

 1. Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige forslag til lov- og/eller forskriftsendring for å sikre at kommuner ikke kan bosette barn i sykehjem i strid med familienes ønske og barnets beste.
 2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak med orientering om bruk av institusjonsplasser for barn i strid med barnets beste og familienes ønsker.
 3. Stortinget ber regjeringen umiddelbart klargjøre for kommunene at praksisen med barn som bosettes på sykehjem mot familiens ønske og barnets beste, er i strid med Stortingets intensjon og skal opphøre.

I helse- og omsorgskomiteens innstilling til Stortinget, var det enstemmighet om flere merknader som alle går i retning av å sikre barns rettigheter, blant annet sier komiteen:

"Komiteen vil påpeke at barnets beste skal ligge til grunn for myndighetsutøvelse som angår barn. Prinsippet gjelder på alle forvaltningsnivåer. Det er stor enighet om at familien eller familielignende situasjoner er til beste for barnet, og at det neppe er til barnets beste å måtte bo på sykehjem. Om deler av eksisterende sykehjem anvendes til barnebolig eller avlastningsbolig for barn, så mener komiteen at det også kan gi uegnede rammer for oppvekst."

Videre viser en enstemmig komite til føringene fra Helsetilsynet:

"Veileder for landsomfattende tilsyn 2009, Kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger» og de veiledende retningslinjene for slike boliger. Her fremgår det at boligene bør være mest mulig lik et vanlig hjem, med nødvendig tilpasning til barna som skal være der. Boligene bør ligge gunstig til for skole, fritidsaktiviteter og lekeareal. Boligene bør være eneboliger, rekkehus eller leiligheter i den vanlige boligmassen med tilknyttede utearealer. Det bør ikke være avlastningsplasser der barn bor fast. De som bor sammen, bør i størst mulig utstrekning passe sammen i alder, interesser og behov. Det forutsettes at den enkelte har eget værelse, med mindre det foreligger ønske om å dele rom. Fellesrom forutsettes å være tilpasset barnas behov for lek og andre aktiviteter, ut fra alder og interesser."

Helse- og omsorgskomiteen viser også til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne:

"Komiteen viser til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, artikkel 19, som sier at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne velge hvor og med hvem de skal bo, og ikke skal måtte bo i en bestemt boform. I lys av konvensjonsbestemmelsen mener komiteen at regjeringen må redegjøre for eventuelle vilkår som skal være oppfylt dersom noen skal måtte bo på sykehjem mot sin vilje."

I stortingsdebatten sa statsråd Åse Michaelsen (Frp) seg tilfreds med innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen. Det er altså håp om en snarlig endring i den statlige styringen på feltet.

Jens Petter Gitlesen

28 februar 2018

 • 2023-05-22 http://worthy.blog.jp/ tungsten guide rod glock carbide rod manufacturers konrad carbide rod tungsten brazing rods carbide drilling inserts tungsten rods from space tungsten carbide inserts carbide rod stock http://good-deed.blog.jp/ Anonymt
 • 2023-04-05 Superior Edge Landscaping can design and build beautiful outdoor living spaces and specially-themed gardens for homeowners. We offers premier, full-service landscape management services for multi-family and commercial landscapers. Landscaping Services
 • 2023-03-31 amazing website, this is really some good quality content. loved the way you explained through words keep writing the best article Yellowstone Merchandise Andrew Mark
 • 2023-03-06 This is such awesome content i got to read after lot of time. Its so interesting as well as informative. I am sure everyone who read it got a lot to learn from it.Edgerunner Jacket Mike Rooney
 • 2023-02-24 I expect more posts from you guys. Keep Sharing More! commercial landscapers, commercial landscapers near me, commercial landscaping near me Micheal Petti
 • 2022-08-18 Your explanation is organized very easy to understand!!! I understood at once. Could you please post about majorsite ?? Please!! majorsite
 • 2020-10-18 Anonymt
 • 2020-10-18 uWZVwM http://pills2sale.com/ levitra nizagara dobsonz
 • 2018-04-04 DR ULTIMATE is a very genuine lottery spell caster and a very unique and a powerful man of wisdom,I am Mrs. Mavis L. Wanczyk a lottery winner, I had some very bad experience in playing the lottery, because my life was at stake, then lottery seemed to be the only means that came into my head, i played the lottery steadily over 11 years , but i could not win more than $45, but i always see people winning millions of dollars, so with that i extended my search for victory ,then i found DR ULTIMATE a powerful voodoo DR. who promised to help me win the lottery. He did his normal work for me and finally i won $758.700,000 Powerball Jackpot lottery, This spell changed my life into riches. I am now out of debts and experiencing the most amazing good work of DR ULTIMATE after i won that huge amount of money. You can contact him for you own lottery number.contact DR ULTIMATE via Email: (ultimatespellcaster21@gmail.com) CALL or whatsapp him on (+1{325}2619144} he will surely help you to win any kind of lottery MAVISL.WANCZYK
 • 2018-03-20 I want to use this opportunity to thank Dr Zuma Zuk for helping me to will the lottery.I have been playing lottery for the past 6 years now and the only big money I have ever won was 7000$ ever since then I have not been able to win again and I was so upset and I need help to win the lottery so I decided to go to a friend of mine call lipa, and she introduce me to Dr Zuma Zuk, there I saw so many good talk about this man called Dr Zuma Zuk of how he have cast spell for people to win the lottery.I contact him also and tell him I want to win a lottery he cast a spell for me which I use and I play and won 50million GBP.I am so grateful to this man just incase you also need him to help you win, you can contact him through his email: spiritualherbalisthealing@gmail.com anytime or Whatsapp him :+2349055637784 is my part of promise I made, that if I win I tell the word how I win my game. Sandra

Tips noen om siden