Tabletter

Sørg for riktig medisinering av mennesker med utviklingshemming!

Mennesker med utviklingshemming overmedisineres og feilmedisineres i stort omfang. Forholdene har vært kjent lenge. NFUs landsmøte krever at myndighetene må ta tak i situasjonen.

Landsmøteuttalelse:Sørg for riktig medisinering av mennesker med utviklingshemming!

Skal mennesker med utviklingshemming få et likeverdig helsetilbud, må alle deler av helsevesenet settes i stand til å stille rett diagnose og gi riktig behandling.

Det er veldokumentert at mange mennesker med utviklingshemming gis midler mot psykiske lidelser. En fersk undersøkelse fra Universitetet i Oslo viser at dette gjelder for om lag halvparten av alle de som er voksne. Allerede i 2011 slo nåværende helsedirektør Bjørn Guldvog fast at Norge: «… manglar kompetanse til å vurdera helsesituasjonen til psykisk utviklingshemma. Me kan sjå at mistrivsel blir feiltolka som psykiatrisk sjukdom». Det er ingenting som tyder på at forholdene er blitt bedre.

Også når det gjelder medisinering mot somatiske lidelser, gjøres det alvorlige feil. En studie fra Helse Fonna (2019) viser at utviklingshemmede blir undermedisinert for alle andre lidelser enn psykiske, for eksempel hjertesykdommer. Det krever både tid, kunnskap og gode holdninger for å stille riktig diagnose når pasienten har vansker med å uttrykke seg, eller trenger ekstra tilrettelegging.

Både primær- og spesialisthelsetjenesten har et ansvar for riktig medisinering og god oppfølging. Helsetilbudet for samfunnsborgere med utviklingshemming må derfor styrkes i alle ledd.

Jens Petter Gitlesen

27 mars 2021

 • 2022-09-22 I'm glad I found this web site, I couldn't find any knowledge on this matter prior to.Also operate a site and if you are ever interested in doing some visitor writing for me if possible feel free to let me know, i am always look for people to check out my web site. waffle game Silajay
 • 2022-09-14 Everybody loves it when individuals get together and share sees. Incredible blog, keep it up! entertainment entertainment
 • 2022-08-11 Fantastic article. This is, in my opinion, one of the best posts ever written. Your work is excellent and inspiring. Thank you very much. foodle foodle
 • 2022-08-06 I have been looking for articles on these topics for a long time. baccaratcommunity I don't know how grateful you are for posting on this topic. Thank you for the numerous articles on this site, I will subscribe to those links in my bookmarks and visit them often. Have a nice day baccaratcommunity
 • 2022-06-08 I was researching on medicines for people development disability and for this i was searching information on website from other regions also. Some of the website don't open here so i used VeePN coupon to get a vpn so that i can access those website and complete my research on medication. john2212
 • 2022-06-08 [url=http:s//www.google.com] google[/url] google https://www.google.com dvxsdxd
 • 2021-06-24 Great. Its very few people pay attention to it what your saying let us know how you came up from this. Thanks in advance สูตรคาสิโน Tracy Dreks
 • 2021-06-24 A study from Helse Fonna (2019) found that people with developmental disabilities were treated with drugs for all disorders other than psychiatric, such as heart disease. chainsaw dance Idaho
 • 2021-05-21 I really enjoyed this site. This is such a Great resource that you are providing and you give it away for free. temple run CAlo
 • 2021-04-15 mytv mytv mytv amazon.com/code mytv www.amazon.com/mytv www.amazon.com/mytv www.amazon.com/code www.amazon.com/mytv enter code www.amazon.com/mytv enter code www.amazon.com/mytv.com www.amazon.com/mytv www.amazon.com/mytv www.amazon.com/mytv amazon.com/mytv www.amazon.com/code amazon.com/mytv amazon.com/mytv amazon.com/mytv alex
 • 2021-04-12 You are doing a great job, and up to date with technology of your site. Ill find it as an inspiration to my current project. Thanks baccarat Paulojimmathew
 • 2021-03-30 Dette er konsekvensen av ansvarsreformen. Steinar Wangen
 • 2021-03-30 Just visit Google Patsy

Tips noen om siden