Forsiden til hørinsnotat

Endring av vergemålsloven

Justisdepartementet har forslag til endring i vergemålsloven på høring. Forslaget er en følge av Riksrevisjonens kritikk av vergemålsreformen og VGs avsløringer. Justisministeren skal ha honnør for å vise handlekraft, men forslaget til lovendringer kan med fordel bidra til at vergemålsloven erstattes med en lov om beslutningsstøtte.

Vergemålslovgivningen har en tradisjon som bygger på at den fornuftige bestemmer over den ufornuftige. Den nye vergemålsloven som ble iverksatt i 2013 hadde som målsetning å endre på dette forholdet. Både Riksrevisjonen og VG har imidlertid vist svært grundig at nissen ble med på lasset. Tradisjonen og holdningene fra umyndiggjøringsloven av 1898 og vergemålsloven av 1927 ble videreført i forvaltningen av dagens lovverk. Departementets lovforslag synes først og fremst å være pressiseringer av selvbestemmelsen til personer under vergemål og en styrking av rettsikkerheten. Kjernen i endringsforslagene er presiseringene i §§ 20 og 33, samt endringene i klageordningen. En lovrevisjon bør imidlertid gå lenger enn dette. Vi bør ta lærdom av erfaringene med nåværende lov og konsekvensen av en økende forståelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Lov om beslutningsstøtte

Vergemålsloven bør endres til en lov om beslutningsstøtte. Lovens formål må være hjelpe dem som har behov for bistand til å fatte beslutninger som i størst mulig grad er i samsvar med egne verdier og preferanser. Rettighetsutvalget foreslo en slik endring (se NOU 2016: 17 På lik linje, avsnit 19.2.3, side 183). Slikt lovverk finnes allerede. Texas har sin Supported decision-making agreement act. Irland fikk i 2015 Assisted Decision-Making (Capacity) Act. I 2018 fikk Peru nytt lovverk som anerkjenner at mennesker med nedsatt funksjonsevne har full rettslig handleeven. Mange andre land har gått i samme retning og flere er i ferd med å tilpasse lovverket til beslutningsstøtte.

En tittelendring vil gi et svært klart signal om siktemålet med lovverket er å bistå den enkelte til å utøve sin rettslige handleevne, ikke å bestemme over den enkelte. På samme måte kan en endre benevnelsen fra verge, til beslutningshjelper.

§§ 20 og 33 Vilkår for vergemål og vergens plikt til å høre på den som er under vergemål

Tolga-saken har med tydelighet vist alle at personer settes under frivillig vergemål uten at de ønsker et slikt vergemål. Det sentrale i disse uakseptable situasjonene er knyttet til begrepene samtykkekompetanse, forståelse og vilje. Forhold som inngår i § 20 om opprettelse av vergemål og i § 33 om vergens plikt til å følge viljen til personen under vergemål.

Departementet foreslår å endre § 20, 2. ledd til:

Den som settes under vergemål, skal skriftlig samtykke i opprettelsen av vergemålet, vergemålets omfang og hvem som skal være verge. Er han eller hun ikke i stand til å forstå hva et samtykke innebærer, kreves ikke skriftlig samtykke,men vergemålet kan ikke opprettes dersom det må legges til grunn at dette vil være i strid med vedkommendes vilje. Første og annet punktum gjelder ikke hvis vergemålet omfatter fratakelse av den rettslige handleevnen.

Departementet foreslår videre å endre å erstatte § 33, 2. ledd med den nye teksten:

Er den som er satt under vergemål, ikke fratatt den rettslige handleevnen, kan vergen ikke foreta disposisjonen hvis den som er satt under vergemål, motsetter seg det. Dette gjelder ikke hvis han eller hun ikke er i stand til å forstå hva disposisjonen innebærer, men vergen kan i slike tilfeller likevel ikke opptre i strid med vedkommendes vilje. Fylkesmannen, eller vergen med fylkesmannens samtykke, kan innhente legeerklæring for å få klargjort om vedkommende er i stand til å forstå hva disposisjonen innebærer.

Forslaget til endring er klargjørende. Hva som er å forstå og hva som menes med vilje, bør presiseres grundig i forarbeidene til en eventuell lovendring. Her bør det også inngå hvordan hjelp og tilrettelegging kan bidra til forståelse. Spesielt viktig er det å spesifisere noen rammer for fremgangsmåter nå den aktuelle personen ikke klart og tydelig uttrykker sin vilje. I følge fylkesmannen i Hedmark, stolte fylkesmannen på vurderingene som ble gjort i vurderingene som ble gjort i Tolga kommune. En slik regel er åpenbart for enkel. Ulik forståelse av samtykkekompetanse, forståelse og vilje, er en av hovedårsakene til konfliktene på vergemålsfeltet.

Det er mulig å lage visse rammer for hva som bør gjøres for å sikre viljen til personer som ikke selv klart og tydelig uttrykker evner å uttrykke den. Alle som kjenner personen godt, kan ha begrunnede fortolkninger av personens vilje. Det er viktig å få frem disse fortolkningene, enten de kommer fra foreldre, søsken, tjenesteytere eller andre som kjenne personen godt.

Enda vanskeligere kan det være i situasjoner hvor en bør handle i strid med med personens uttalte mening. Hvem har rett til å si at en persons uttalte vilje er i strid med personens preferanser og på hvilket grunnlag kan en trekke slike slutninger?

Departementet er kjent med problemstillingene og skriver:
"Et «nei» fra en person med langt fremskreden demens vil for eksempel ikke nødvendigvis kunne anses å reflektere vedkommendes reelle vilje. Det kan være at personen ikke er i stand til å forstå hva et «nei» i realiteten innebærer. På den annen side kan det være at personens standpunkt er i samsvar med ønsker vedkommende også tidligere har gitt uttrykk for, for eksempel at den eiendelen vergen vil selge, er tiltenkt arvingene slik at den beholdes i slekten. I et slikt tilfelle er det større grunn til å anta at personens motstand er reell og noe vergen må ta hensyn til. "

Selv om departementet innser problemet, så kommer de ikke med noen skisse til løsninger, utover det som juristene kaller for konkrete vurderinger. Kanskje det er på dette punktet hvor det er viktigst å etablere en god beslutningsstøtte og å sørge for at alle ulike og relevante synspunkter kommer frem.

Et typisk og alvorlig tilfelle: En person med utviklingshemming plasseres i et bofellesskap. Foreldrene hevder at personen ikke ønsker å bo i bofellesskapet. Tjenesteyterne hevder personen trives i bofellesskapet. Selv bekrefter personen begge synspunktene, avhengig av hvem som spør. Utkastet til lovverk er til liten hjelp for behandling av slike saker.

Høringsnotatet sier ikke noe om § 20, første ledd. En bør imidlertid stille spørsmål med om diagnoseforankringene bør være et nødvendig vilkår for etablering av vergemål.

Klagerett

Den vesentligste endringen i klageretten i departementets lovforslag, er en utvidelse av personkretsen som kan kreve et verge fjernet.

Vergemålslovens § 29, 2. ledd sier:

Fylkesmannen kan frata en oppnevnt verge vervet som verge dersom dette vil være til det beste for den som er satt under vergemål. Fylkesmannen skal frata en oppnevnt verge vervet dersom hensynet til den som er satt under vergemål, gjør dette nødvendig. Fratas vergen vervet, skal det oppnevnes en ny verge.

Departementet foreslår nytt 2. ledd:

Fylkesmannen kan av eget tiltak eller etter begjæring fra personen som er under vergemål, frata en oppnevnt verge vervet som verge dersom dette vil være til det beste for personen. Er personen ikke i stand til selv å fremsette en slik begjæring, kan begjæring fremsettes også av den som har begjært vergemålet, og av dem som kan begjære vergemål etter § 56 første ledd bokstav b. Fylkesmannen skal frata en oppnevnt verge vervet dersom hensynet til den som er satt under vergemål, gjør dette nødvendig. Fratas vergen vervet, skal det oppnevnes en ny verge. Den som har fremsatt begjæring etter første eller annet punktum, kan påklage vedtaket til den sentrale vergemålsmyndigheten.

Departementets forslag synes å være en forbedring av nåværende lovverk. Spørsmålet er om forslaget er tilstrekkelig. Lite blir sagt om beslutningsstøtte. Det skjønnsmessige rommet for å avgjøre personens vilje i de tilfellene personen selv ikke klart og entydig uttrykker sin vilje, er nærmest grenseløst. Muligheten til å overstyre en persons vilje hvis personen ansees å være svært forvirret, synes å være like grenseløs.

Høringsfristen for lovforslaget er satt til den 14. januar. Over nyttår vil NFU påbegynne arbeidet med å utarbeide en grundig høringsuttalelse.

Jens Petter Gitlesen

27 desember 2018

 • 2024-03-04 the highlight for me is the content which is truly phenomenal. Thank you 토토사이트 edwardsrailcar.com
 • 2024-03-04 very much informative post. thanky youu!!! 슬롯사이트 slotplayground.com
 • 2024-03-04 Is really nice and would appreciate thank you. 19가이드03 19guide03.com
 • 2024-03-04 Anyways thanks for posting ideas. 스포츠토토맨 sportstotomen.com
 • 2024-03-04 Hello there! This post could not be written any better! 고스톱사이트 gostopsite.com
 • 2024-03-04 thats why i have read it entirely thank you 파워볼사이트 파워볼사이트
 • 2024-03-03 there are lots of exercise guides on the internet but some of them are not scientifically proven and just assumptions. 뉴토끼 seo
 • 2024-03-02 I just finished reading your latest post, and I must say, it was absolutely enlightening. The depth of research and the clarity of your arguments made for a compelling read. Your ability to connect the dots between various concepts and present them in an engaging manner is truly commendable. I walked away with a new perspective on the topic, thanks to your thoughtful analysis. Your work is a valuable addition to the conversation, and I eagerly anticipate your future posts.카지노커뮤니티 카지노커뮤니티
 • 2024-03-01 This really fascinating put up not to mention i like to study this unique put up. your website might be awesome and also need fantastic people on your blog page. decent showing keep writing. naperville chiropractic Anonymt
 • 2024-02-29 Many thanks, I’ve recently been looking for information around this particular subject matter for ages and also your own is the better I’ve uncovered to date. Nevertheless, what about tha harsh truth? Are you particular regarding the supply? how do you transfer apple cash to bank account seo
 • 2024-02-28 I’m curious to find out what blog platform you have been utilizing? I’m experiencing some minor security issues with my latest site and I’d like to find something more secure. Do you have any recommendations? 먹튀검증업체 seo
 • 2024-02-28 i happened to search for it and came across it. It's really advanced information for me, I'm going to go through it piece by piece. Thank you so much for this incredibly informative article.카지노커뮤니티 Mica
 • 2024-02-27 I learnt a lot from this, thanks so much. Nice clear and explanations too. 1인샵 1인샵
 • 2024-02-25 When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get four e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks a lot! 무료축구중계 tvfb
 • 2024-02-24 Bookmarked your fantastic website. Fabulous work, unique way with words! 먹튀검증업체 seo
 • 2024-02-20 You may be permitted to blog post details, though not back-links, with regard to they are really sanctioned and even at area. janitorial cleaning services Anonymt
 • 2024-02-16 We are the leading provider of Patna Call Girl Service and therefore you can expect nothing but the best service from us. We have an extensive number of ladies in our gallery, so you will find someone to suit your tastes without any trouble Call Girls in Patna || Call Girls Service in patna || Patna Call Girls || High Profile Call Girls in patna || VIP Patna Call Girls || Patna Call Girls Service || Top Class Call Girls in Patna || Call Girls Service in Patna || Adult Call Girls in Patna || Housewife Call Girls Service in Patna pooja
 • 2024-02-16 Now i am definitely content to uncover this page in addition to performed delight in examining practical articles or blog posts placed in this article. This thoughts on the article author seemed to be brilliant, appreciate it with the write about. PHC Anonymt
 • 2024-02-16 That is great submit and also i love to learn this kind of submit. your website will be great and you also have got excellent employees within your website. great revealing keep writing. Seattle weed Anonymt
 • 2024-02-16 It is trendy write-up in addition to i enjoy to read simple things that write-up. your website is usually excellent therefore you include beneficial workers with your blog site. pleasant giving keep writing. roofing installation Anonymt
 • 2024-02-16 I might point out in which it is a a fantastic submit of your fantastic particular person, now i'm pleased to notice this kind of. Abogado experto en derecho laboral Anonymt
 • 2024-02-16 Regular visits here are the best way to thank you for your effort, which means that I'm visiting the site everyday, looking for new, interesting info. Many, cheers! pool cleaning in austin tx Anonymt
 • 2024-02-16 Thanks a lot for ones put up not to mention amazing tips and hints.. perhaps even I just even consider that chores might be the most significant part of buying victory. Male pedicure Anonymt
 • 2024-02-16 I’m stimulated when using the surpassing together with preachy showing that you choose to create in such bit of timing. commercial fiber optics contractors Anonymt
 • 2024-02-16 Sustain the great do the job, When i understand several threads within this web page in addition to I'm sure that a world-wide-web blog site is usually authentic useful possesses bought bags connected with excellent facts. Heat pump systems Poughkeepsie Anonymt
 • 2024-02-05 I delight in, lead to I found simply what I was taking a search for. You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you guy. Have a nice day. Bye 바카라사이트 topboosterseo
 • 2024-02-04 Good post. I was constantly checking this blog and I got good information. I was impressed! 바카라사이트 추천 바카라사이트 추천
 • 2024-02-04 Many thanks for the article, I have a lot of spray lining knowledge but always learn something new. Keep up the good work and thank you again. 파워볼게임 파워볼게임
 • 2024-02-04 Your article has answered the question I was wondering about! I would like to write a thesis on this subject, but I would like you to give your opinion once. 카지노사이트 추천 카지노사이트 추천
 • 2024-02-04 Youre so right. Im there with you. Your weblog is definitely worth a read if anyone comes throughout it. Im lucky I did because now Ive received a whole new view of this. 온라인카지노사이트 온라인카지노사이트
 • 2024-02-04 This is really great work. Thank you for sharing such a useful information here in the blog.안전놀이터 안전놀이터
 • 2024-02-04 I have been checking out a few of your articles and it’s nice stuff. I will surely bookmark your blog. 안전 토토사이트 안전 토토사이트
 • 2024-02-04 Appreciating the persistence you put into your website and detailed information you offer. 온라인카지노 온라인카지노
 • 2024-02-04 This is a very interesting post. Thank you for posting a lot of interesting posts. And please visit my site!~! The name of the site is. 안전놀이터 안전놀이터
 • 2024-02-04 I am pleased that there is a chance for me because the thought of all the unfinished written work makes me irritable. 카지노사이트 카지노사이트
 • 2024-02-04 I have been checking out many of your stories and i can claim pretty clever stuff. I will definitely bookmark your site. 바카라사이트 바카라사이트
 • 2024-02-04 Thank you for yet another great informative article, I’m a loyal visitor to this blog and I can’t stress enough how much valuable tips I’ve learned from reading your content. 토토사이트 safetotosite
 • 2024-02-01 Det påpekes også behovet for grundigere arbeid med å utarbeide høringsuttalelser og utforske slice master alternative løsninger, spesielt med tanke på beslutningsstøtte for personer med nedsatt funksjonsevne. jeffreestar
 • 2024-01-25 I gotta favorite this website it seems very helpful  토토사이트 토토사이트
 • 2024-01-24 I have read your article; it is very informative and helpful for me. I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it 카지노사이트추천 카지노사이트추천
 • 2024-01-24 이 글을 읽어 주셔서 감사합니다. 누누티비 누누티비
 • 2024-01-23 You have a good point here! I totally agree with what you have said !! Thanks for sharing your views. hope more people will read this article !! 뉴토 끼 뉴토 끼
 • 2024-01-22 Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking 웹툰툰코 웹툰툰코
 • 2024-01-22 딥페이크야동 bsbxcv
 • 2024-01-21 Really impressed! Everything is very open and very clear clarification of issues. It contains truly facts. Your website is very valuable. Thanks for sharing 카지노뱅크 카지노뱅크
 • 2024-01-16 When I originally commented I clicked the -Notify me when new surveys are added- checkbox and already each time a comment is added I purchase four emails with the same comment. Will there be any way you may get rid of me from that service? Thanks! ufabet7777 seo
 • 2024-01-13 informatii interesante si utile postate pe blogul dumneavoastra. dar ca si o paranteza , ce parere aveti de cazarea in regim hotelier ?. ufa1688 seo
 • 2024-01-12 The only way to address and correct this inequity, at least from a North American perspective (the Chinese have huge problems of their own), is to get people living within their means. We need to become less of a no-down-payment, no-interest, no payments until kingdom come culture to one that pays according to what it can afford, best made in cash or at least nearer to my grandfather’s idea of saving up for something you dearly want and don’t get it until you have earned and saved the money. cheap carfax report UMAIR
 • 2024-01-08 After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think. freeugame Hamza Shaikh
 • 2024-01-07 You could not enter into great depth, however you presented the necessities I desired to get help me thru. Was I ever really surprised to locate your blog. Please continue on your quest. ufa168 seo
 • 2024-01-04 나는 더 비슷한 주제에 관심이있을 것입니다. 정말 유용한 주제를 받았군요. 항상 블로그를 확인하겠습니다. 감사합니다. 무료스포츠중계 무료스포츠중계
 • 2024-01-04 나는 더 비슷한 주제에 관심이있을 것입니다. 정말 유용한 주제를 받았군요. 항상 블로그를 확인하겠습니다. 감사합니다. 꽁머니 꽁머니
 • 2024-01-04 귀하가 게시 한 정보는 매우 유용합니다. 추천 한 사이트가 좋았습니다. 공유 해주셔서 감사합니다 먹튀검증 먹튀검증
 • 2024-01-04 "지식을 공유하기 위해 노력 해주셔서 감사합니다. 여기에