Forsiden til hørinsnotat

Endring av vergemålsloven

Justisdepartementet har forslag til endring i vergemålsloven på høring. Forslaget er en følge av Riksrevisjonens kritikk av vergemålsreformen og VGs avsløringer. Justisministeren skal ha honnør for å vise handlekraft, men forslaget til lovendringer kan med fordel bidra til at vergemålsloven erstattes med en lov om beslutningsstøtte.

Vergemålslovgivningen har en tradisjon som bygger på at den fornuftige bestemmer over den ufornuftige. Den nye vergemålsloven som ble iverksatt i 2013 hadde som målsetning å endre på dette forholdet. Både Riksrevisjonen og VG har imidlertid vist svært grundig at nissen ble med på lasset. Tradisjonen og holdningene fra umyndiggjøringsloven av 1898 og vergemålsloven av 1927 ble videreført i forvaltningen av dagens lovverk. Departementets lovforslag synes først og fremst å være pressiseringer av selvbestemmelsen til personer under vergemål og en styrking av rettsikkerheten. Kjernen i endringsforslagene er presiseringene i §§ 20 og 33, samt endringene i klageordningen. En lovrevisjon bør imidlertid gå lenger enn dette. Vi bør ta lærdom av erfaringene med nåværende lov og konsekvensen av en økende forståelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Lov om beslutningsstøtte

Vergemålsloven bør endres til en lov om beslutningsstøtte. Lovens formål må være hjelpe dem som har behov for bistand til å fatte beslutninger som i størst mulig grad er i samsvar med egne verdier og preferanser. Rettighetsutvalget foreslo en slik endring (se NOU 2016: 17 På lik linje, avsnit 19.2.3, side 183). Slikt lovverk finnes allerede. Texas har sin Supported decision-making agreement act. Irland fikk i 2015 Assisted Decision-Making (Capacity) Act. I 2018 fikk Peru nytt lovverk som anerkjenner at mennesker med nedsatt funksjonsevne har full rettslig handleeven. Mange andre land har gått i samme retning og flere er i ferd med å tilpasse lovverket til beslutningsstøtte.

En tittelendring vil gi et svært klart signal om siktemålet med lovverket er å bistå den enkelte til å utøve sin rettslige handleevne, ikke å bestemme over den enkelte. På samme måte kan en endre benevnelsen fra verge, til beslutningshjelper.

§§ 20 og 33 Vilkår for vergemål og vergens plikt til å høre på den som er under vergemål

Tolga-saken har med tydelighet vist alle at personer settes under frivillig vergemål uten at de ønsker et slikt vergemål. Det sentrale i disse uakseptable situasjonene er knyttet til begrepene samtykkekompetanse, forståelse og vilje. Forhold som inngår i § 20 om opprettelse av vergemål og i § 33 om vergens plikt til å følge viljen til personen under vergemål.

Departementet foreslår å endre § 20, 2. ledd til:

Den som settes under vergemål, skal skriftlig samtykke i opprettelsen av vergemålet, vergemålets omfang og hvem som skal være verge. Er han eller hun ikke i stand til å forstå hva et samtykke innebærer, kreves ikke skriftlig samtykke,men vergemålet kan ikke opprettes dersom det må legges til grunn at dette vil være i strid med vedkommendes vilje. Første og annet punktum gjelder ikke hvis vergemålet omfatter fratakelse av den rettslige handleevnen.

Departementet foreslår videre å endre å erstatte § 33, 2. ledd med den nye teksten:

Er den som er satt under vergemål, ikke fratatt den rettslige handleevnen, kan vergen ikke foreta disposisjonen hvis den som er satt under vergemål, motsetter seg det. Dette gjelder ikke hvis han eller hun ikke er i stand til å forstå hva disposisjonen innebærer, men vergen kan i slike tilfeller likevel ikke opptre i strid med vedkommendes vilje. Fylkesmannen, eller vergen med fylkesmannens samtykke, kan innhente legeerklæring for å få klargjort om vedkommende er i stand til å forstå hva disposisjonen innebærer.

Forslaget til endring er klargjørende. Hva som er å forstå og hva som menes med vilje, bør presiseres grundig i forarbeidene til en eventuell lovendring. Her bør det også inngå hvordan hjelp og tilrettelegging kan bidra til forståelse. Spesielt viktig er det å spesifisere noen rammer for fremgangsmåter nå den aktuelle personen ikke klart og tydelig uttrykker sin vilje. I følge fylkesmannen i Hedmark, stolte fylkesmannen på vurderingene som ble gjort i vurderingene som ble gjort i Tolga kommune. En slik regel er åpenbart for enkel. Ulik forståelse av samtykkekompetanse, forståelse og vilje, er en av hovedårsakene til konfliktene på vergemålsfeltet.

Det er mulig å lage visse rammer for hva som bør gjøres for å sikre viljen til personer som ikke selv klart og tydelig uttrykker evner å uttrykke den. Alle som kjenner personen godt, kan ha begrunnede fortolkninger av personens vilje. Det er viktig å få frem disse fortolkningene, enten de kommer fra foreldre, søsken, tjenesteytere eller andre som kjenne personen godt.

Enda vanskeligere kan det være i situasjoner hvor en bør handle i strid med med personens uttalte mening. Hvem har rett til å si at en persons uttalte vilje er i strid med personens preferanser og på hvilket grunnlag kan en trekke slike slutninger?

Departementet er kjent med problemstillingene og skriver:
"Et «nei» fra en person med langt fremskreden demens vil for eksempel ikke nødvendigvis kunne anses å reflektere vedkommendes reelle vilje. Det kan være at personen ikke er i stand til å forstå hva et «nei» i realiteten innebærer. På den annen side kan det være at personens standpunkt er i samsvar med ønsker vedkommende også tidligere har gitt uttrykk for, for eksempel at den eiendelen vergen vil selge, er tiltenkt arvingene slik at den beholdes i slekten. I et slikt tilfelle er det større grunn til å anta at personens motstand er reell og noe vergen må ta hensyn til. "

Selv om departementet innser problemet, så kommer de ikke med noen skisse til løsninger, utover det som juristene kaller for konkrete vurderinger. Kanskje det er på dette punktet hvor det er viktigst å etablere en god beslutningsstøtte og å sørge for at alle ulike og relevante synspunkter kommer frem.

Et typisk og alvorlig tilfelle: En person med utviklingshemming plasseres i et bofellesskap. Foreldrene hevder at personen ikke ønsker å bo i bofellesskapet. Tjenesteyterne hevder personen trives i bofellesskapet. Selv bekrefter personen begge synspunktene, avhengig av hvem som spør. Utkastet til lovverk er til liten hjelp for behandling av slike saker.

Høringsnotatet sier ikke noe om § 20, første ledd. En bør imidlertid stille spørsmål med om diagnoseforankringene bør være et nødvendig vilkår for etablering av vergemål.

Klagerett

Den vesentligste endringen i klageretten i departementets lovforslag, er en utvidelse av personkretsen som kan kreve et verge fjernet.

Vergemålslovens § 29, 2. ledd sier:

Fylkesmannen kan frata en oppnevnt verge vervet som verge dersom dette vil være til det beste for den som er satt under vergemål. Fylkesmannen skal frata en oppnevnt verge vervet dersom hensynet til den som er satt under vergemål, gjør dette nødvendig. Fratas vergen vervet, skal det oppnevnes en ny verge.

Departementet foreslår nytt 2. ledd:

Fylkesmannen kan av eget tiltak eller etter begjæring fra personen som er under vergemål, frata en oppnevnt verge vervet som verge dersom dette vil være til det beste for personen. Er personen ikke i stand til selv å fremsette en slik begjæring, kan begjæring fremsettes også av den som har begjært vergemålet, og av dem som kan begjære vergemål etter § 56 første ledd bokstav b. Fylkesmannen skal frata en oppnevnt verge vervet dersom hensynet til den som er satt under vergemål, gjør dette nødvendig. Fratas vergen vervet, skal det oppnevnes en ny verge. Den som har fremsatt begjæring etter første eller annet punktum, kan påklage vedtaket til den sentrale vergemålsmyndigheten.

Departementets forslag synes å være en forbedring av nåværende lovverk. Spørsmålet er om forslaget er tilstrekkelig. Lite blir sagt om beslutningsstøtte. Det skjønnsmessige rommet for å avgjøre personens vilje i de tilfellene personen selv ikke klart og entydig uttrykker sin vilje, er nærmest grenseløst. Muligheten til å overstyre en persons vilje hvis personen ansees å være svært forvirret, synes å være like grenseløs.

Høringsfristen for lovforslaget er satt til den 14. januar. Over nyttår vil NFU påbegynne arbeidet med å utarbeide en grundig høringsuttalelse.

Jens Petter Gitlesen

27 desember 2018

 • 2023-03-21 This can be consequently lovely along with inventive. I merely enjoy your hues along with anyone becomes the idea inside snail mail are going to be cheerful. best internet provider in Vancouver best internet provider in Vancouver
 • 2023-03-15 All the information in this article is very impressive and brilliant and I am glad to see this kind of excellent post. Mumbai Escorts Mumbai Escorts Service Escorts in Mumbai Escorts Service in Mumbai Mumbai Escorts Escorts in Mumbai Mumbai Escorts Service Escorts Service in Mumbai Mumbai Escorts Escorts in Mumbai Alisha Jonwal
 • 2023-03-13 Your ideas inspired me very much. 온라인바카라사이트 It's amazing. I want to learn your writing skills. In fact, I also have a website. If you are okay, please visit once and leave your opinion. Thank you. 온라인바카라사이트
 • 2023-03-10 Thank you very much for helping people like me to get the information we need. Quest protein bar review Cheers to your goodness and more power! Edward
 • 2023-03-04 "I am a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a long time. " check https://intotechguide.com/ check https://intotechguide.com/
 • 2023-02-28 I am unable to read articles online very often, but I’m glad I did today. This is very well written and your points are well-expressed. Please, don’t ever stop writing. 香港區塊鏈公司 Anonymt
 • 2023-02-20 What an interesting story! I'm glad I finally found what I was looking for 카지노사이트추천. 카지노사이트추천
 • 2023-02-18 Today I have brought such an article in front of you, people who are tired of their caste life, want to do something new, Call Girl in Chennai want to spend their night with beautiful and hot girl in their life. poojasharma
 • 2023-02-18 Today I have brought such an article in front of you, people who are tired of their caste life, want to do something new, Call Girl in Chennai want to spend their night with beautiful and hot girl in their life. poojasharma
 • 2023-02-18 Today I have brought such an article in front of you, people who are tired of their caste life, want to do something new, Call Girl in Chennai want to spend their night with beautiful and hot girl in their life. poojasharma
 • 2023-02-18 Today I have brought such an article in front of you, people who are tired of their caste life, want to do something new, Call Girl in Chennai want to spend their night with beautiful and hot girl in their life. poojasharma
 • 2023-02-07 This is the post I was looking for. I am very happy to read this article. If you have time, please come to my site 카지노사이트 and share your thoughts. Have a nice day. 카지노사이트
 • 2023-01-19 Hello ! I am the one who writes posts on these topics slotsite I would like to write an article based on your article. When can I ask for a review? slotsite
 • 2023-01-10 I really appreciate starting this up. Your website is one area that is needed on the net. Totally a helpful project for bringing new things for the web! I am so delighted I located your blog, I really located you by mistake, while I was watching on google for something else, Anyways I am here now and could just like to say thank for a tremendous post and a all round entertaining website. Please do keep up the great work. You have a real ability for writing unique content. I like how you think and the way you represent your views in this article. I agree with your way of thinking. Thank you for sharing. 카지노군단 카지노군단
 • 2023-01-10 I’m having a small problem. I’m unable to subscribe to your rss feed for some reason. I’m using google reader by the way. This is actually appealing, You’re a significantly seasoned author. I have joined with your feed plus expect witnessing the very good write-ups. And additionally, We’ve shared your web blog inside our social networking sites. After reading your article I was amazed. I know that you explain it very well. And I hope that other readers will also experience how I feel after reading your article. I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! 먹튀검증백과 먹튀검증백과
 • 2023-01-10 This was truly a welcoming post. Much appreciated! Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post. I was very interested in the article, it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job, I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards . Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. I think this is an enlightening post and it is extremely helpful and educated. in this way, I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this article. 토토홀리 토토홀리
 • 2023-01-10 I read a super deal of stuff and i discovered that the technique for keeping in touch with clearifing that precisely need to state became brilliant so i am stimulated and ilike to return again again in destiny.. Beneficial information .. I'm very satisfied to examine this text.. Thanks for giving us this useful records. Brilliant walk-via. I recognize this post. Such an specifically large article. To a exceptional degree charming to look at this article. I ought to want to thanks for the undertakings you had made for growing this extraordinary article . High-quality blog. I took delight in scrutinizing your articles. This is extraordinarily a top notch scrutinized for me. I have bookmarked it and i'm suspecting scrutinizing new articles. Retain doing excellent! I experience extremely cheerful to have visible your site page and count on this type of huge wide variety of all of the extra engaging situations perusing right here. Tons favored another time for every one of the points of hobby. i need you to thank in your season of this high-quality study!!! I definately recognize each and every piece of it and that i have you bookmarked to examine new stuff of your blog an unquestionable requirement read blog! 먹튀스타 먹튀스타
 • 2023-01-10 For older parents, retirement o goods from you, guy. I have apprehend your stuff previous to and you are just too outstanding. I clearly like what you’ve obtained here, surely like what you’re saying and the way in that you say it. 온카맨 온카맨
 • 2023-01-10 Thanks! Pleasant weblog here! Moreover your internet site loads up very fast! What internet host are you using? Can i am getting your accomplice link on your host? 토토위젯 토토위젯
 • 2023-01-10 Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It will always be useful to read through content from other authors and use a little something from other sites . That is really fascinating, You're an overly professional blogger. I have joined your feed and look ahead to in the hunt for more of your fantastic post. Also, I have shared your web site in my social networks . I found your blog using msn. This is a really well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I'll certainly return. You're amazing! Thanks! 메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-01-10 Thanks plenty for maintaining first-rate stuff. I'm very plenty grateful for this site. I have been looking to find a comfort or effective process to complete this process and that i think this is the most appropriate manner to do it successfully. I suppose i've in no way visible such blogs ever before that has entire matters with all details which i need. So kindly replace this ever for us. Such an terrific and useful publish this is. I clearly simply love it. It's so precise and so exceptional. I am simply amazed. I'm hoping that you maintain to do your work like this in the future additionally. Wow, happy to look this notable post. I hope this assume help any beginner for his or her top notch work. By using the way thanks for share this awesomeness . It's miles best time to make some plans for the future and it is time to be glad. I've study this put up and if i could i desire to suggest you a few exciting matters or hints. 안전놀이터 안전놀이터
 • 2023-01-10 Acknowledges for paper the sort of beneficial composition, i stumbled beside your weblog besides decipher a constrained announce. I want your method of inscription... I honestly have to let you know which you have written an incredible and specific article that i honestly enjoyed analyzing. I’m interested in how properly you laid out your cloth and presented your views. Thanks. Thanks lots for being my mentor on this problem. My partner and i enjoyed your article very a whole lot and maximum of all preferred how you clearly treated the component i broadly called debatable. You manifest to be always highly kind to readers in reality like me and assist me in my life. Thank you. I used to be surfing the net for information and came throughout your blog. I am inspired by way of the data you have got on this weblog. It suggests how well you apprehend this subject. The arrival successfully incredible. Each this sort of miniscule information and records might be designed running with huge range of song report sensible experience. I love it a lot. Cool you write, the statistics is superb and thrilling, i will give you a link to my web site. 먹튀대피소 먹튀대피소
 • 2023-01-10 Please do maintain up the extremely good paintings. I surely adored perusing your blog. It become quite all around created and simple. By no means like specific web sites i've perused that are genuinely no longer that accurate. Thank you alot! Certainly, this text is genuinely one of the very best in the history of articles. I am a antique ’article’ collector and that i from time to time read a few new articles if i discover them interesting. And i found this one pretty captivating and it must move into my series. Excellent paintings! Thank you a lot! A way to play on-line slots for the pleasant online casino apps, the quality online on line casino apps are apps like on-line casino video games which can be compiled for you in one app. Which has been very famous whether or not in thailand or neighboring countries and additionally meet the worldwide on line casino requirements of the world as properly similarly . 토토하이 토토하이
 • 2023-01-10 Incredible paintings . Amazing study, positive web page, where did u provide you with the records on this posting? I have read a number of the articles for your internet site now, and i sincerely like your style. Thank you one million and please hold up the powerful paintings . Youre so cool! I dont suppose ive read something like that simply earlier than. So exceptional to seek out anyone by way of incorporating unique making use of for presents this concern. Realy we recognize you beginning this up. This gorgeous website may be something that is required at the net, a person after some originality. Helpful cause of bringing exciting matters to the net i wanted to thanks for this superb have a look at!! I honestly enjoying each unmarried small little little bit of it i have you ever bookmarked to have a look at new things you publish… i’ve loved studying. Pleasant blog. Ill be bookmarking keep travelling this internet website online clearly commonly 토토매거진 토토매거진
 • 2023-01-10 This is very interesting, You're an excessively professional blogger. I've joined your feed and look ahead to in search of more of your great post. Additionally, I have shared your site in my social network . I think this is a great blog. You give data to create and bolt this data. I concur with your online marketing thought completely. I am imagining another stunning article from you. Thanks, very good post. It is not easy to find a safe toto site among many toto sites. It is a trend that members' eating damage is increasing day by day. Our Safety Park Steel recommends only the Toto site, which is directly verified by members who are difficult to choose. In addition, if a splash occurs, we will compensate in full. 모두의토토 모두의토토
 • 2023-01-10 Please do maintain up the extremely good paintings. I surely adored perusing your blog. It become quite all around created and simple. By no means like specific web sites i've perused that are genuinely no longer that accurate. Thank you alot! Certainly, this text is genuinely one of the very best in the history of articles. I am a antique ’article’ collector and that i from time to time read a few new articles if i discover them interesting. And i found this one pretty captivating and it must move into my series. Excellent paintings! Thank you a lot! A way to play on-line slots for the pleasant online casino apps, the quality online on line casino apps are apps like on-line casino video games which can be compiled for you in one app. Which has been very famous whether or not in thailand or neighboring countries and additionally meet the worldwide on line casino requirements of the world as properly similarly . 먹튀패스 먹튀패스
 • 2023-01-10 And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! 먹튀 먹튀
 • 2023-01-10 Hope more humans will study this text!!! Thank you for a very interesting blog. What else may also i get that type of info written in this sort of ideal technique? I’ve a task that i am simply now working on, and i have been at the appearance out for such information. Terrific articles and tremendous layout. Your weblog submit merits all of the positive feedback it’s been getting. That is a gorgeous put up i visible because of provide it. It's miles really what i anticipated to see agree with in future you'll maintain in sharing this type of thoughts boggling publish 온라인카지노 온라인카지노
 • 2023-01-10 I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information. Love to read it,Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks. This is very informative and you are obviously very knowledgeable in this area. You will find a lot of approaches after visiting your post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Thanks for sharing. This is a fabulous post I seen because of offer it. It is really what I expected to see trust in future you will continue in sharing such a mind boggling post. 토토사이트먹튀 토토사이트먹튀
 • 2023-01-10 Superb post. I was always checking this blog, as well as I'm satisfied! Exceptionally beneficial information particularly the last part, I care for such information a great deal. I was exploring this particular details for a very long time. Many thanks to this blog site my expedition has ended. I have read the post, you have mentioned about software which i found interesting to read.I have visited different websites but this is the best so far. this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot! I have read your article. It was extremely valuable for me. 토스타 토스타
 • 2023-01-10 I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information. Love to read it,Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks. This is very informative and you are obviously very knowledgeable in this area. You will find a lot of approaches after visiting your post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Thanks for sharing. This is a fabulous post I seen because of offer it. It is really what I expected to see trust in future you will continue in sharing such a mind boggling post. 먹튀 먹튀
 • 2023-01-10 This unique topic procured via a person could be very efficient for accurate getting ready. The most interesting text in this exciting subject matter that may be determined at the net .. Howdy! I would need to supply a big thumbs up for your awesome information you could have right here approximately this post. I’ll be coming back for your blog web site for further quickly . A debt of gratitude is in order for composing this sort of decent article, i bumbled onto your weblog and examine more than one publish. I like your fashion of composing... This is my first time i go to right here. I discovered such a lot of interesting stuff to your blog specially its discussion. From the tons of comments to your articles, i guess i am not the only one having all of the leisure here! Hold up the coolest paintings . We absⲟluteⅼy love your blog and locate most people of your put up’s to be jᥙst what i’m searching out. Somebody essentially help to make seriously posts i would state. This is the very first time i frequented your internet site page and up to now? I surprised with the evaluation you made to create this precise publish great. Incredible task! 카지노 카지노
 • 2023-01-10 But, your put up has us posts and i sense i would be a good asset. 토토궁 sdsdfsfd
 • 2023-01-10 I felt extraordinarily upbeat while perusing this web page. This become honestly highly educational website online for me. I definitely favored it. This became actually a welcoming submit. An awful lot preferred! Thanks again for all the information you distribute,right publish. I was very inquisitive about the thing, it's pretty inspiring i ought to admit. I love touring you web site since i always come upon exciting articles like this one. Amazing task, i greatly appreciate that. Do maintain sharing! Regards . Positive website, wherein did u come up with the information in this posting? I've read the various articles to your internet site now, and that i definitely like your fashion. Thank you one million and please maintain up the effective paintings. A very first rate web page. 토담토담토토 토담토담토토
 • 2023-01-10 Incredible paintings . Amazing study, positive web page, where did u provide you with the records on this posting? I have read a number of the articles for your internet site now, and i sincerely like your style. Thank you one million and please hold up the powerful paintings . Youre so cool! I dont suppose ive read something like that simply earlier than. So exceptional to seek out anyone by way of incorporating unique making use of for presents this concern. Realy we recognize you beginning this up. This gorgeous website may be something that is required at the net, a person after some originality. Helpful cause of bringing exciting matters to the net i wanted to thanks for this superb have a look at!! I honestly enjoying each unmarried small little little bit of it i have you ever bookmarked to have a look at new things you publish… i’ve loved studying. Pleasant blog. Ill be bookmarking keep travelling this internet website online clearly commonly 토토지존 토토지존
 • 2023-01-10 Bookmarked this page, will come returned for more thank you for the wonderful share. Your article has proved your difficult paintings and experience you have got were given in this subject. Brilliant . I really like it reading. What a respectable weblog you have here. It would be best in case you refresh it all of the greater regularly. This factors is my benefit. Plenty obliged to you. Fine post. I was checking constantly this blog and that i’m impressed! Extraordinarily useful data mainly the closing part i care for such facts lots. I was in search of this sure data for a long term. Thank you and excellent luck. Thank you for all your valuable difficult paintings on this website. Betty is satisfied to participate within the studies and it is surely apparent why. I learn everything about the active manner it presents profitable factors in this weblog and it also improves the contribution of others in this idea, so my princess is not any doubt starting to analyze many things. Experience the relaxation of the year. You did a splendid process. Tremendous .. Stunning .. I will bookmark your weblog and take the feeds moreover… 카지노헌터 카지노쿠폰
 • 2023-01-10 I'm also sharing a internet site that is very fascinated an have well written content material. The site may be very interesting, you made a few compelling feedback and the matter is on factor. I decided to feature your weblog to my bookmarks so i'm able to return to it at a later date. Wow, cool post. I'd like to write like this too - taking time and actual difficult work to make a incredible article... However i placed matters off an excessive amount of and never appear to get started. Thank you though. I love viewing internet sites which realise the price of handing over the awesome useful resource freed from charge. I genuinely loved reading your posting. Thanks! 토토사이트추천 토토사이트추천
 • 2023-01-10 what i do not comprehended is virtually how you are now not, at this factor in fact notably greater cleverly appreciated than you'll be at the present time. You are so clever. 토토 토토
 • 2023-01-10 Extraordinary info! I lately came across your blog and have been analyzing alongside. I notion i might depart my first remark. I don’t realize what to say except that i have. I found your this post at the same time as taking a gander at for some related information on blog seek... It is a now not all that horrendous put up.. Hold posting and invigorate the information. I’m positive it's miles the maximum critical data for me personally. And i'm glad studying your article. However ought to observation on few general matters, your website fashion is right, the articles certainly is brilliant . Hello right writing and exact snap shots. We desire you a happy and healthful new yr 2021. I would like a whole lot of suitable posts in the future. Neat submit. There may be an issue in conjunction with your internet site in internet explorer, may check this¡ok ie nonetheless is the marketplace chief and a massive segment of people will pass over your extremely good writing due to this hassle. 토토안전나라 토토안전나라
 • 2023-01-10 Recognizes for paper this kind of beneficial composition, i stumbled beside your weblog except decipher a restrained announce. I want your method of inscription.. Thank you for taking the time to discuss this, i feel strongly approximately it and love getting to know greater on this topic. If feasible, as you advantage understanding, could you thoughts updating your weblog with more records? It's miles extremely helpful for me greetings! That is my first visit in your blog! We are a team of volunteers and beginning a new initiative in a network inside the equal niche. Your blog furnished us useful information to paintings on. You have got carried out a superb process! I desire i had found this weblog before. The recommendation on this publish could be very beneficial and that i sincerely will study the opposite posts of this series too. Thanks for posting this. You have got a very good web site, nicely constructed and very interesting i have bookmarked you hopefully you keep posting new stuff. Preserve up the notable work , i read few content on this website online and i think that your blog is very exciting and includes sets of wonderful information . 먹튀클래스 먹튀클래스
 • 2023-01-10 You are fantastic . Your web page has a awesome submit and text corona is critical around the world, so be cautious with your health and subscribe to it frequently inside the destiny. It’s very informative and you are obviously very knowledgeable on this region. You have opened my eyes to varying perspectives on this subject matter with exciting and strong content material. Respect it for all your efforts which you have put on this. Very exciting data . High-quality realtor near dallas-citadel really worth ----whats up you need to get social media plugins on your posts. I was seeking out the ‘like’ button however couldn’t locate it. You've got were given a first-rate weblog here! Do you need to make a few invite posts in this little weblog? Internet mail ---------------------fine submit. I study some thing more difficult on totally one of a kind blogs everyday. 카지노 카지노
 • 2023-01-10 Thanks for sharing. And also this article gives the mild wherein we are able to have a look at the truth. That is very quality one and offers indepth statistics. Thank you for this fine article… its a extraordinary pleasure analyzing your put up. Its full of statistics i'm seeking out and i love to put up a remark that "the content material of your post is awesome" remarkable paintings. Thank you for each other informative net web page. Where else may want to i am getting that sort of records written in this sort of best manner? I’ve a task that i'm really now working on, and i've been on the look out for such info. Perhaps that is a piece offf subject matter however in any case, i have been browsing approximately your weblog and it looks surely neat. Impassioned approximately your writing. I am creating a new weblog and tough-pressed to make it seem wonderful, and supply extraordinary articles. I have located plenty on your web site and that i sit up for additional updates and could be again. Introductory you acquire a tremendous blog . I warranty be engaged with further to uniform mins. 먹튀검색 먹튀검색
 • 2023-01-10 Sending them to the shopping basket, you'll be diverted to the page together with your own subtleties. 스포츠토토 스포츠토토
 • 2023-01-10 At the factor when i've time i'm able to have again to peruse lots more, please keep up the when i take a gander at your weblog in chrome, it appears great however when starting that is the extraordinary mentality, in any case is surely not help with making every sence in any respect proclaiming approximately that mather. Essentially any approach an abundance of thank you notwithstanding i had try to develop your personal article in to delicius all matters considered it is something but a catch 22 situation utilizing your data locations might you be capable of please reverify the thought. A lot preferred once more what i don't comprehended is very you are presently now not in reality drastically more all around desired than you is probably currently. You are extremely intelligent. 스포츠토토 스포츠토토
 • 2023-01-10 Therefore, i would like to thanks for the efforts you have got made in writing this article . I sincerely admire the form of subjects you post right here. Thanks for sharing us a outstanding statistics that is truly useful. Exact day! I was just surfing along and got here upon your blog. Simply wanted to say exact task and this submit sincerely helped me. good . I ought to honestly pronounce, inspired with your internet web page. I had no trouble navigating through all of the tabs as well as associated information ended up being simply simple to do to access. I lately discovered what i hoped for earlier than you understand it in any respect. Reasonably unusual. Is possibly to comprehend it for people who add boards or anything, website theme . A tones way to your consumer to communicate. 먹튀폴리스 먹튀폴리스
 • 2023-01-10 Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us. Just pure brilliance from you here. I have never expected something less than this from you and you have not disappointed me at all. I suppose you will keep the quality work going on . You have performed a great job on this article. It’s very precise and highly qualitative. You have even managed to make it readable and easy to read. You have some real writing talent. Thank you so much . 사설토토사이트 사설토토사이트
 • 2023-01-10 Perhaps you may write next articles referring to this article. I want to study extra matters about it! I have bookmarked your website due to the fact this website online contains valuable records in it. I'm clearly happy with articles first-rate and presentation. Thanks lots for retaining high-quality stuff. I am very a lot thankful for this web site. I have been searching to discover a consolation or effective system to finish this procedure and i suppose that is the maximum suitable way to do it correctly. I am truely playing analyzing your nicely written articles. It looks like you spend a number of effort and time for your weblog. I have bookmarked it and i am searching forward to studying new articles. Maintain up the best paintings. Thank you for posting this data. I simply want to can help you realize that i just check out your website online and i locate it very thrilling and informative. I can't wait to study plenty of your posts. 안전지대 토토 안전지대 토토
 • 2023-01-08 fantastic points altogether, you just gained emblem reader. What would you suggest in regards to your post that you made a few days ago? Any certain? seo service UK seo service UK
 • 2023-01-02 This has been a really good article, with so much valuable insights and useful information to learn from here. Cheers to your goodness and keep up the excellent work. gold IRA companies reviews Norah
 • 2023-01-02 I need to express gratitude for lovely blog offering to us. Cavorem Escorts Service 3 Chandor Escorts Service Chapora Escorts Service Chapora Beach Escorts Service Chauder Escorts Service Chaudi Escorts Service Chicalim Escorts Service Chikhli Escorts Service Chimbel Escorts Service Chinchinim Escorts Service Chopdem Escorts Service Chorao Escorts Service Codal Escorts Service Codli Escorts Service Colamb Escorts Service Colem Escorts Service Colva Escorts Service Colva Beach Escorts Service Colvale Escorts Service Consua Escorts Service Corgao Escorts Service Corjuem Escorts Service Corlim Escorts Service Cortalim Escorts Service Cotombi Escorts Service Cudnem Escorts Service Cumbarjua Escorts Service Cunchelim Escorts Service Cuncolim Escorts Service Curca Escorts Service Curchorem Escorts Service Curti Escorts Service Curtorim Escorts Service Dabolim Escorts Service Damal Escorts Service Davorlim Escorts Service Dhargal Escorts Service Dhargalim Vp Escorts Service Dodamarg Escorts Service Dona Paula Escorts Service Dongrim Escorts Service Dramapur Escorts Service Ella Escorts Service Fatorda Escorts Service Fatorpa Escorts Service Gancim Escorts Service Gandaulim Escorts Service Goa Velha Escorts Service Guirim Escorts Service Hansa Beach Escorts Service Issorcim Escorts Service Jayceenagar Escorts Service Kadamba Escorts Service Kadamba Plateau Escorts Service Kakoda Escorts Service Karmali Escorts Service Kegdovelim Beach Escorts Service Keri Escorts Service Kerim Escorts Service Kesarvale Escorts Service Khadpabandh Escorts Service Khandepar Escorts Service Kumkaliem Escorts Service Kundaim Industrial Estate Escorts Service Loutolim Escorts Service Madgaon Escorts Service Madkai Escorts Service Maem Escorts Service Maina Escorts Service Majorda Escorts Service Majorda Beach Escorts Service Mandrem Escorts Service Mandur Escorts Service Mapusa Escorts Service Mardol Escorts Service Margao Escorts Service Marra Escorts Service Mashem Escorts Service Merces Escorts Service Miramar Escorts Service Moira Escorts Service Molcornem Vp Escorts Service Mollem Escorts Service Mollem National Park Escorts Service Morjim Escorts Service Mormugao Escorts Service Morpirla Escorts Service Muguli Escorts Service Mulem Escorts Service Mulgao Escorts Service Nachinola Escorts Service Nadora Escorts Service Nagoa Escorts Service Nagorcem Escorts Service Navelim Escorts Service Nerul Escorts Service Nessai Escorts Service Neugi Nagar Escorts Service New Vaddem Escorts Service Nirankal Escorts Service nidhisani
 • 2022-12-12 Thanks for sharing this useful info.. Evan rubinson ceo tampa Anonymt
 • 2022-12-12 Great! It sounds good. Thanks for sharing.. 1790 John Deere Planter Anonymt
 • 2022-12-12 This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. search engine optimization kansas city Anonymt
 • 2022-12-12 I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often. original oil painting Anonymt
 • 2022-12-12 I high appreciate this post. It’s hard to find the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it! would you mind updating your blog with more information? ceo rubinson Anonymt
 • 2022-12-12 This is highly informatics, crisp and clear. I think that everything has been described in systematic manner so that reader could get maximum information and learn many things. musica en vivo Anonymt
 • 2022-12-12 This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free. boiler repair Anonymt
 • 2022-12-12 Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. regal assets ira Your website is really cool and this is a great inspiring article. Chartered Plane Anonymt
 • 2022-12-12 Thanks For sharing this Superb article.I use this Article to show my assignment in college.it is useful For me Great Work. gardyn Anonymt
 • 2022-12-12 Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. 메이저놀이터 Anonymt
 • 2022-12-12 I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. 스포츠티비 Anonymt
 • 2022-12-12 Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. regal assets ira Anonymt
 • 2022-12-06 The amendment is also important trap the cat because it would make it easier for la times crossword prosecutors to prosecute offences that are considered hate crimes. lanikane
 • 2022-11-18 You made a few good points there. I conducted a search on the subject and Escorts in Goa discovered that nearly all people will agree with your blog. Sonia
 • 2022-10-24 Jeg støtter sterkt dette forslaget, og endringsforslagene fra Justisdepartementet må godkjennes av folket. krunker Tom Hiddleston
 • 2022-10-08 Hi companions ! If you have any desire to get the best assistance, then you can agree with it from our position, which our side gives the best help. Gives different sorts of administration. Female Escorts Service in Delhi High Class Escort Service in Delhi Delhi Escorts Call Girls Service Hot Delhi Escorts Book Delhi Escort Delhi Escorts Service
 • 2022-09-26 Being an expert in giving men a remarkable sweetheart involvement in her in every case new and consistently peppy character, there will never be a dull second during your time together.Call Girls in MG Road Banaswadi Call Girls Domlur Escorts Escorts Service in Electronic City Escorts in Girinagar Indira Nagar Escorts Service Rajaji Nagar Escorts Service Ruhani
 • 2022-09-26 She is a world class escort expertly prepared in different back rub procedures, you can encounter the pressure delivering advantages of a full body back rub or you can without much of a stretch luxuriate in her organization. Sadashiva Nagar Call Girls Ulsoor Escorts Escorts in Vijay Nagar Escorts in Whitefield Majestic Escorts Service Escorts in Ashok Nagar Central Silk Board Call Girls Ruhani
 • 2022-09-26 Whether you are looking for the best escort in Bangalore or the most gorgeous and astute sidekick ever, we are happy to introduce our elegant, novel, and captivating escort, Ruhani. Sadashiva Nagar Escorts Escorts in Ulsoor Escorts Service in Vijay Nagar Whitefield Escorts Service Call Girls in Majestic Ashok Nagar Call Girls Central Silk Board Escorts Ruhani
 • 2022-08-26 Hello friends ! If you want to get the best service, then you can take it from our side, which our side gives the best service. Provides other types of service. Aerocity Escort Escort in Aerocity Aerocity Escort Service poojasharma
 • 2022-07-14 Great sharing information on this site such a very valuable for me and you have plan to get enjoy this weekend so come to our website and check profile our girls there. Bangalore Escorts | Escorts in Bangalore | Bangalore Escorts Service | Bangalore Call Girls | Call Girls in Bangalore | Bangalore Escort | Escort in Bangalore | Bangalore Escort Service | Bangalore Call Girl | Call Girl in Bangalore | Bangalore Escorts Service
 • 2020-10-19 I'm on work experience bula bactrim f More specifically, credit card offers with a zero introductory annual percentage rate are abundant and becoming increasingly attractive. According to data by CardHub.com, the average credit card offering zero percent interest on new purchases has an introductory rate of around 10 months – 2.53 percent longer than offers that were on the market at the end of 2012. The same is true of the average zero percent balance transfer term on credit card offers. Thaddeus
 • 2020-10-19 Best Site good looking minoxidilmax usa products Yes there are a number of options available, you can set your browser either to reject all cookies, to allow only "trusted" sites to set them, or to only accept them from the site you are currently on. Parker
 • 2020-10-19 I'd like to cancel a cheque wd-40 specialist rust remover soak uk Is this promotion attractive enough for you to trade-in your iPad for a Surface tablet? Do note that Microsoft is also expected to unveil the next-generation surface tablets featuring Haswell and Tegra 4 chips by the end of this month. Guadalupe
 • 2020-10-19 Will I be paid weekly or monthly? tacfit warrior review "My first reaction was, "Oh, my god!" said Schekman, who was woken with the good news in the early hours of his morning. "That was also my second reaction," he added, according to a Berkeley University statement. Moshe
 • 2020-10-19 real beauty page norvasc generic name amlodipine BELO HORIZONTE, BRAZIL, Sept 24 (Reuters) - MMX, a miningcompany controlled by Brazilian tycoon Eike Batista, shouldhonor a contract to pay Brazil's MRS railway for iron oreshipments even if its mines are not ready to produce, Vale SA Chief Executive Murilo Ferreira said on Tuesday. Lowell
 • 2020-10-18 We used to work together viagra nedir etkileri nelerdir Even beyond the litigation expenses, the third-quarterresults were less than spectacular, with revenue declining 8percent to $23.9 billion - about in line with forecasts - as feeincome and lending income both fell. Wilford
 • 2020-10-18 This is your employment contract can you drink alcohol when taking flucloxacillin capsules It would also set the stage for a far-more consequentialfight to raise the federal government's borrowing authority.Failure to raise the $16.7 trillion debt ceiling by mid-Octobermight force the United States to default on some paymentobligations - an event that could cripple the economy and sendshockwaves around the globe. Elmer
 • 2020-10-18 Accountant supermarket manager what is famvir 500mg used for Blumont, which previously was involved in the packaging,property and investment sectors, started investing last year ina number of companies in such sectors as iron ore, coal, gold,uranium and copper. Desmond
 • 2020-10-18 Why did you come to ? ciprofloxacino 250mg referencia As we eventually sped through the gates of the Britannia Royal Naval College, though, we would not concede defeat. After all, the Jaguar had won two legs and so had the Sea King. We shook hands with our rivals, convinced them to call it a draw and, perhaps getting carried away, put forward the idea that this test deserved a part two. Which is why, next Friday, you can read our modern-day car-versus-helicopter rematch as the new Jaguar takes on the latest in the Navy’s aerial arsenal. Milton
 • 2020-10-18 I have my own business ordine dottori commercialisti milano bacheca The Brotherhood terrorists are way out of line. They had their chance to be part of the government makeup but they want all or nothing! The are dead in the water and rightly so. They can’t be allowed to rule because they want to enforce Sharia Law on the population. Out with the Brotherhood and in with democracy!!! Jayson
 • 2020-10-18 Sorry, I ran out of credit trileptal generic dosage An extra $150 million in balance sheet cash was also addedto supplement equity from Michael Dell and other parties and newequity from Silver Lake, Michael Dell, and MSD Capital, aninvestment firm created to manage the capital of Michael Delland his family. Sylvester
 • 2020-10-18 We went to university together arcoxia 60 preis We're a bit disappointed that Coleen chose to wear this dress with what are essentially stripper shoes (even if they are Louboutin) and we'd have styled it with a scruffy ankle boot or a high heeled sandal for night instead. Gregg
 • 2020-10-18 Could I have , please? beneflex rit Their Green allies polled a disappointing 8.4 percent, while the hard-line Left Party scored 8.6 percent. But although the three parties on the left together hold a thin parliamentary majority, there's virtually no chance of them governing together. Anton
 • 2020-10-18 Remove card avelox precio genrico When students are facing annual tuition fees of £9,000, he says students need more time to think about their plans, rather than feeling they have to take a back-up place if they do not match the predicted grades needed for their first choice university. Rodrigo
 • 2020-10-18 It's serious alexaderm breast reducing cream In an interview on Spanish television on Saturday, Margallo said the entry fee would not be imposed on workers who frequently cross the border for their jobs and pledged aid to the fishermen whose livelihood is being hit by the reef. Frances
 • 2020-10-18 We need someone with qualifications cvs price for cialis Overall U.S. consumer prices, as measured by the PCE price index, were unchanged from the first quarter to the second and were about 1 percent higher than a year earlier. Consumer energy prices declined significantly in the second quarter, although retail gasoline prices, measured on a seasonally adjusted basis, moved up in June and July. The PCE price index for items excluding food and energy rose at a subdued rate in the second quarter and was around 1-1/4 percent higher than a year earlier. Near-term inflation expectations from the Michigan survey were little changed in June and July, as were longer-term inflation expectations, which remained within the narrow range seen in recent years. Measures of labor compensation indicated that gains in nominal wages and employee benefits remained modest. Sterling
 • 2020-10-18 I love the theatre taking vitex after miscarriage On 'Hangin' With Mr. Cooper,' NBA player turned school teacher, Mr. Cooper was a sometimes wacky, sometimes smooth character at Oakland, California high school. Comedian Mark Curry, who played the funny-man coach, followed the TV show with some vanilla roles in Disney Channel movies, 'Motorcrossed' and 'The Poof Point' while also taking on raunchier guest spots in 'The Drew Carry Show' and 'Fat Actress.' Sammie
 • 2020-10-18 I love the theatre side effects of missing two doses of effexor Boko Haram has not commented on the mosque attack but news of it came as a video emerged of the group's leader, Abubakar Shekau, saying his followers had carried out recent attacks including some that targeted the police and the military. Jaime
 • 2020-10-18 Is it convenient to talk at the moment? ciprofloxacino xr bula Researchers believe sunspots are caused by the play between the sun's plasma and its magnetic field, which lead to solar flares and solar ejections that send charged particles hurtling into space and sometimes at Earth. These can sometimes damage satellites, cause power grids surges and  radio blackouts. When they aren't wreaking havoc, they are also responsible for creating breathtaking auroras above the planet. Aidan
 • 2020-10-18 Your cash is being counted proactiv plus vs proactiv md The close friends, who were volunteering for a charity after finishing their A-levels, had argued with a local shopkeeper days before two men on a moped threw acid over them, burning their faces and bodies. Crazyfrog
 • 2020-10-18 Special Delivery tetracycline teeth Electro-mechanical locks like key cards in hotels now account for almost half of Assa Abloy's sales compared with 13 percent a decade ago, and the company believes this is just the start of growing demand from consumers for more flexible, high-tech locking mechanisms. Isaiah
 • 2020-10-18 How long have you lived here? clomid post cycle for sale There’s still time for more effective messaging to dissuade people from thinking tans are desirable. Maybe advertisements featuring copper-colored models should also include revolting pictures of ravaged skin, the way cigarette packs in Canada show people dying of lung cancer. But adjusting attitudes won’t be easy. The lure of tanning is intense and our relationship with it is complicated. No matter what the doctor tells us, the sun will rise tomorrow. Brayden
 • 2020-10-18 I'm at Liverpool University ciprobay ohrentropfen Copaxone accounts for about 20 percent of sales and some 50 percent of Teva's profit. Global sales of the drug grew 9 percent to $1.1 billion in the second quarter including a rise of 17 percent to $817 million in the United States. Leandro
 • 2020-10-17 In tens, please (ten pound notes) effexor xr dosage chart “I think guys are responding to me,” Smith said. “I think that’s a part of them just realizing that I’m a hard worker. That’s something I try to prove to those guys daily. I think they respect a guy who works hard and brings it every day to the film room and to the practice field. It’s something that comes along as you build a rapport with those guys.” Gayle
 • 2020-10-17 Where do you study? minoxidil 2 solution price Amidst the publicity achieved by the big pharmaceutical companies for targeted and patient-specific drugs it is striking how little attention has been paid to developments in minimally-invasive, "interventional oncology". Robby
 • 2020-10-17 How many weeks' holiday a year are there? ondansetron tabletas dosis adultos The fight has also resulted in the first government shutdownin 17 years, which led to the furlough of at least half amillion federal workers and contractors. This development alsoknocked U.S. consumer sentiment to a nine-month low, just weeksbefore the start of the year-end holiday shopping season. Leland
 • 2020-10-17 very best job cipralex gocce prezzo con ricetta Landstuhl doctors sent him to a VA hospital in North Chicago, Illinois, for specialized treatment for his PTSD. After nearly 15 weeks there, he was discharged and sent back to Germany. In August 2011, he was demoted from sergeant to specialist for having beaten up a fellow soldier in a fight in Afghanistan. Tyrone
 • 2020-10-17 Could you tell me the number for ? clotrimazole 1 cream 45gm A man facing child pornography charges may reportedly walk free after a New York judge threw out more than 100 pornographic videos seized from his home computer because the search warrant listed the wrong address. Colin
 • 2020-10-17 How long have you lived here? paxil cr 25mg para que sirve The furore over the alleged espionage could encourage memberstates to back tougher data privacy rules currently beingdrafted by the European Union. The European Parliament this weekapproved an amended package of legislation that would overhaulEU data protection rules that date from 1995. Alberto
 • 2020-10-17 I quite like cooking atenolol/chlorthalidone 100/25 mg price "The American people rely on the intelligence community to provide forthright and complete information so that Congress and the courts can properly conduct oversight. I remain concerned that we are still not getting straightforward answers from the NSA," Leahy said in a statement. "I plan to hold another hearing on these matters in the Judiciary Committee and will continue to demand honest and forthright answers