Forsiden til hørinsnotat

Endring av vergemålsloven

Justisdepartementet har forslag til endring i vergemålsloven på høring. Forslaget er en følge av Riksrevisjonens kritikk av vergemålsreformen og VGs avsløringer. Justisministeren skal ha honnør for å vise handlekraft, men forslaget til lovendringer kan med fordel bidra til at vergemålsloven erstattes med en lov om beslutningsstøtte.

Vergemålslovgivningen har en tradisjon som bygger på at den fornuftige bestemmer over den ufornuftige. Den nye vergemålsloven som ble iverksatt i 2013 hadde som målsetning å endre på dette forholdet. Både Riksrevisjonen og VG har imidlertid vist svært grundig at nissen ble med på lasset. Tradisjonen og holdningene fra umyndiggjøringsloven av 1898 og vergemålsloven av 1927 ble videreført i forvaltningen av dagens lovverk. Departementets lovforslag synes først og fremst å være pressiseringer av selvbestemmelsen til personer under vergemål og en styrking av rettsikkerheten. Kjernen i endringsforslagene er presiseringene i §§ 20 og 33, samt endringene i klageordningen. En lovrevisjon bør imidlertid gå lenger enn dette. Vi bør ta lærdom av erfaringene med nåværende lov og konsekvensen av en økende forståelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Lov om beslutningsstøtte

Vergemålsloven bør endres til en lov om beslutningsstøtte. Lovens formål må være hjelpe dem som har behov for bistand til å fatte beslutninger som i størst mulig grad er i samsvar med egne verdier og preferanser. Rettighetsutvalget foreslo en slik endring (se NOU 2016: 17 På lik linje, avsnit 19.2.3, side 183). Slikt lovverk finnes allerede. Texas har sin Supported decision-making agreement act. Irland fikk i 2015 Assisted Decision-Making (Capacity) Act. I 2018 fikk Peru nytt lovverk som anerkjenner at mennesker med nedsatt funksjonsevne har full rettslig handleeven. Mange andre land har gått i samme retning og flere er i ferd med å tilpasse lovverket til beslutningsstøtte.

En tittelendring vil gi et svært klart signal om siktemålet med lovverket er å bistå den enkelte til å utøve sin rettslige handleevne, ikke å bestemme over den enkelte. På samme måte kan en endre benevnelsen fra verge, til beslutningshjelper.

§§ 20 og 33 Vilkår for vergemål og vergens plikt til å høre på den som er under vergemål

Tolga-saken har med tydelighet vist alle at personer settes under frivillig vergemål uten at de ønsker et slikt vergemål. Det sentrale i disse uakseptable situasjonene er knyttet til begrepene samtykkekompetanse, forståelse og vilje. Forhold som inngår i § 20 om opprettelse av vergemål og i § 33 om vergens plikt til å følge viljen til personen under vergemål.

Departementet foreslår å endre § 20, 2. ledd til:

Den som settes under vergemål, skal skriftlig samtykke i opprettelsen av vergemålet, vergemålets omfang og hvem som skal være verge. Er han eller hun ikke i stand til å forstå hva et samtykke innebærer, kreves ikke skriftlig samtykke,men vergemålet kan ikke opprettes dersom det må legges til grunn at dette vil være i strid med vedkommendes vilje. Første og annet punktum gjelder ikke hvis vergemålet omfatter fratakelse av den rettslige handleevnen.

Departementet foreslår videre å endre å erstatte § 33, 2. ledd med den nye teksten:

Er den som er satt under vergemål, ikke fratatt den rettslige handleevnen, kan vergen ikke foreta disposisjonen hvis den som er satt under vergemål, motsetter seg det. Dette gjelder ikke hvis han eller hun ikke er i stand til å forstå hva disposisjonen innebærer, men vergen kan i slike tilfeller likevel ikke opptre i strid med vedkommendes vilje. Fylkesmannen, eller vergen med fylkesmannens samtykke, kan innhente legeerklæring for å få klargjort om vedkommende er i stand til å forstå hva disposisjonen innebærer.

Forslaget til endring er klargjørende. Hva som er å forstå og hva som menes med vilje, bør presiseres grundig i forarbeidene til en eventuell lovendring. Her bør det også inngå hvordan hjelp og tilrettelegging kan bidra til forståelse. Spesielt viktig er det å spesifisere noen rammer for fremgangsmåter nå den aktuelle personen ikke klart og tydelig uttrykker sin vilje. I følge fylkesmannen i Hedmark, stolte fylkesmannen på vurderingene som ble gjort i vurderingene som ble gjort i Tolga kommune. En slik regel er åpenbart for enkel. Ulik forståelse av samtykkekompetanse, forståelse og vilje, er en av hovedårsakene til konfliktene på vergemålsfeltet.

Det er mulig å lage visse rammer for hva som bør gjøres for å sikre viljen til personer som ikke selv klart og tydelig uttrykker evner å uttrykke den. Alle som kjenner personen godt, kan ha begrunnede fortolkninger av personens vilje. Det er viktig å få frem disse fortolkningene, enten de kommer fra foreldre, søsken, tjenesteytere eller andre som kjenne personen godt.

Enda vanskeligere kan det være i situasjoner hvor en bør handle i strid med med personens uttalte mening. Hvem har rett til å si at en persons uttalte vilje er i strid med personens preferanser og på hvilket grunnlag kan en trekke slike slutninger?

Departementet er kjent med problemstillingene og skriver:
"Et «nei» fra en person med langt fremskreden demens vil for eksempel ikke nødvendigvis kunne anses å reflektere vedkommendes reelle vilje. Det kan være at personen ikke er i stand til å forstå hva et «nei» i realiteten innebærer. På den annen side kan det være at personens standpunkt er i samsvar med ønsker vedkommende også tidligere har gitt uttrykk for, for eksempel at den eiendelen vergen vil selge, er tiltenkt arvingene slik at den beholdes i slekten. I et slikt tilfelle er det større grunn til å anta at personens motstand er reell og noe vergen må ta hensyn til. "

Selv om departementet innser problemet, så kommer de ikke med noen skisse til løsninger, utover det som juristene kaller for konkrete vurderinger. Kanskje det er på dette punktet hvor det er viktigst å etablere en god beslutningsstøtte og å sørge for at alle ulike og relevante synspunkter kommer frem.

Et typisk og alvorlig tilfelle: En person med utviklingshemming plasseres i et bofellesskap. Foreldrene hevder at personen ikke ønsker å bo i bofellesskapet. Tjenesteyterne hevder personen trives i bofellesskapet. Selv bekrefter personen begge synspunktene, avhengig av hvem som spør. Utkastet til lovverk er til liten hjelp for behandling av slike saker.

Høringsnotatet sier ikke noe om § 20, første ledd. En bør imidlertid stille spørsmål med om diagnoseforankringene bør være et nødvendig vilkår for etablering av vergemål.

Klagerett

Den vesentligste endringen i klageretten i departementets lovforslag, er en utvidelse av personkretsen som kan kreve et verge fjernet.

Vergemålslovens § 29, 2. ledd sier:

Fylkesmannen kan frata en oppnevnt verge vervet som verge dersom dette vil være til det beste for den som er satt under vergemål. Fylkesmannen skal frata en oppnevnt verge vervet dersom hensynet til den som er satt under vergemål, gjør dette nødvendig. Fratas vergen vervet, skal det oppnevnes en ny verge.

Departementet foreslår nytt 2. ledd:

Fylkesmannen kan av eget tiltak eller etter begjæring fra personen som er under vergemål, frata en oppnevnt verge vervet som verge dersom dette vil være til det beste for personen. Er personen ikke i stand til selv å fremsette en slik begjæring, kan begjæring fremsettes også av den som har begjært vergemålet, og av dem som kan begjære vergemål etter § 56 første ledd bokstav b. Fylkesmannen skal frata en oppnevnt verge vervet dersom hensynet til den som er satt under vergemål, gjør dette nødvendig. Fratas vergen vervet, skal det oppnevnes en ny verge. Den som har fremsatt begjæring etter første eller annet punktum, kan påklage vedtaket til den sentrale vergemålsmyndigheten.

Departementets forslag synes å være en forbedring av nåværende lovverk. Spørsmålet er om forslaget er tilstrekkelig. Lite blir sagt om beslutningsstøtte. Det skjønnsmessige rommet for å avgjøre personens vilje i de tilfellene personen selv ikke klart og entydig uttrykker sin vilje, er nærmest grenseløst. Muligheten til å overstyre en persons vilje hvis personen ansees å være svært forvirret, synes å være like grenseløs.

Høringsfristen for lovforslaget er satt til den 14. januar. Over nyttår vil NFU påbegynne arbeidet med å utarbeide en grundig høringsuttalelse.

Jens Petter Gitlesen

27 desember 2018

 • 2023-09-26 I went over this internet site and I believe you have a lot of fantastic information, saved to favorites (:. click site Anonymt
 • 2023-09-26 Really! Everything that a opener it blog post was for my situation. A great deal enjoyed, bookmarked, As i can’t look ahead to alot more! collagen powder Anonymt
 • 2023-09-25 Hello, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I’m trying to find things to enhance my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!! ufabet login Anonymt
 • 2023-09-24 Aw, this became an exceptionally nice post. In idea I must put in writing in this way additionally – taking time and actual effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and also by no means appear to go done. ufabet login Anonymt
 • 2023-09-24 Thanks for the blog loaded with so many information. Stopping by your blog helped me to get what I was looking for. bong888 Anonymt
 • 2023-09-24 The following is the perfect posting I actually found as a consequence of promote them. It's really just what exactly Needed to check out anticipation around long run you are going to continue on to get spreading this sort of great posting. bong88 link Anonymt
 • 2023-09-24 this really is great and also meanful. this really is great website. Relating is quite beneficial factor. you might have actually aided a lot of people which check out website and offer these usefull details. vaobong88 Anonymt
 • 2023-09-24 Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. bong88 Anonymt
 • 2023-09-23 I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my favorites site list and will be checking back soon. Please check out my site as well and let me know what you think. ufabet login UMAIR
 • 2023-09-23 I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work. Dubai Luxury Real Estate Market 2023 Bahria Town Rawalpindi Phase 8 Commercial Real Estate
 • 2023-09-21 This is such a great resource that you’re offering and you provide out at no cost. I appreciate seeing sites that realize the worth of offering a perfect useful resource totally free. I genuinely loved reading your submit. ทางเข้ายูฟ่าเบท UMAIR
 • 2023-09-21 I was suggested this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are wonderful! Thanks!Nice blog here! Also your web site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol ทางเข้ายูฟ่าเบท UMAIR
 • 2023-09-20 Wonderful Content, Now i'm a massive believer for offer suggestions relating to internet websites to make sure you let the web page creators understandthat they’ve incorporated an issue good to make sure you just a couple of! sushi Anonymt
 • 2023-09-20 Thanks for the blog loaded with so many information. Stopping by your blog helped me to get what I was looking for. bong888 Anonymt
 • 2023-09-20 The following is the perfect posting I actually found as a consequence of promote them. It's really just what exactly Needed to check out anticipation around long run you are going to continue on to get spreading this sort of great posting. bong88 link Anonymt
 • 2023-09-20 this really is great and also meanful. this really is great website. Relating is quite beneficial factor. you might have actually aided a lot of people which check out website and offer these usefull details. vaobong88 Anonymt
 • 2023-09-20 Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. bong88 Anonymt
 • 2023-09-20 of course we need to know our family history so that we can share it to our kids, ทางเข้ายูฟ่าเบท UMAIR
 • 2023-09-19 Great article, Thanks a lot pertaining to expressing This specific know-how. Outstandingly prepared content, only when most web owners presented a similar a higher level written content because you, the world wide web has to be superior position. Remember to continue! Apartments near the battery Anonymt
 • 2023-09-19 Actually sound, great, fact-filled details the following. The content Don't ever fail, understanding that undoubtedly is valid the following at the same time. An individual constantly lead to an appealing examine. Is it possible to notify Now i'm pleased?: )#) Maintain the nice posts. apartments in smyrna ga Anonymt
 • 2023-09-19 Many thanks with regard to supplying current improvements concerning the issue, We anticipate study much more. gutter cleaning Anonymt
 • 2023-09-19 Continue the nice function, We study couple of articles about this web site as well as I believe that the internet weblog is actually actual fascinating and it has obtained arenas associated with wonderful info. Business Line Of Credit Anonymt
 • 2023-09-19 Used to do appreciate reading through content articles submitted on this website. They're amazing and it has lots of helpful info. Security compliance services Anonymt
 • 2023-09-19 I did so delight in examining articles or blog posts placed here. There're outstanding possesses many practical facts. top accounting firms london Anonymt
 • 2023-09-19 I did so delight in examining articles or blog posts placed here. There're outstanding possesses many practical facts. top accounting firms london Anonymt
 • 2023-09-19 Now i'm actually very happy to locate this web site and also would take pleasure in studying beneficial posts published the following. The particular tips with the creator has been great, thank you for your discuss. Berlin Haushaltsauflösung 80Euro Anonymt
 • 2023-09-19 This can be neat article along with i quite like you just read this specific article. your blog can be amazing so you get very good staff members as part of your web site. wonderful expressing continue. spirits store Anonymt
 • 2023-09-19 I'd state which this can be a an excellent publish of the excellent individual, i am very happy to observe this particular. traduzioni giurate online Anonymt
 • 2023-09-19 A totally free tell you which usually they can be a a superb content from the awesome people, we're very happy to watch this approach. management Anonymt
 • 2023-09-19 Ordinary comes to visit and listed below are one way to thanks for your time for one's exertion, which inturn means that So i'm seeing this website every single day, hunting for unique, important tips. A number of, many thanks! Notary Public Documents Anonymt
 • 2023-09-19 I’m prompted while using the surpassing in addition to preachy checklist you give in such very little timing. jilibet Anonymt
 • 2023-09-19 Maintain the nice perform, My partner and i examine handful of content with this internet site and also I do believe your net website will be genuine intriguing and contains received sectors regarding great details. gold ira companies Anonymt
 • 2023-09-19 With thanks for any posting plus superb recommendations.. sometimes I actually as well reckon that diligence is definitely a vey important ingredient of finding being successful. PRINTED HOODIES Anonymt
 • 2023-09-19 This is a terrific web site, would you be interested in doing an interview about how you designed it? If so e-mail me! www.ufabet.com ลิ้งเข้าระบบ sarfaraz
 • 2023-09-18 EPNW Milling Insert tungsten long inserts milling inserts carbide drilling inserts http://yyds.blog.jp/ http://standard.ldblog.jp/ http://laborers.blog.jp/ indexable drill bit http://itime.blog.jp/ tungsten carbide inserts http://newbie.livedoor.biz/ tungsten insert sharpener https://carbideinserts.mystrikingly.com tungsten carbide inserts parting tool inserts parting tool inserts Anonymt
 • 2023-09-18 Assuredly Good. Can’t recall how strong this facts thread sincerely is. This can be one of the maximum helpful blogrolls i have ever come across on this challenge count. Basically awesome article! I’m also an professional on this difficulty depend so I can understand your effort. situs slot rusia777 seo
 • 2023-09-17 There are many social problems in recent times and we've got notable answers for unique social problems,. slot gacor rusia777 seo
 • 2023-09-16 Jesus bless us, your weblog could be the concept specialist for my own enterprise organisation. My partner and i want we can carry out a few on line business with each different. 슬롯보증업체 sarfaraz
 • 2023-09-16 I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. Thanks... collagen powder Anonymt
 • 2023-09-16 I am frequently to blogging and i truly appreciate your articles. The content has really peaks my interest. I am about to bookmark your site and keep checking achievable details. vao bong seo
 • 2023-09-14 F*ckin? tremendous things here. I am very satisfied to see your post. Thank you so much and i’m taking a look forward to contact you. Will you please drop me a mail? viva88 net UMAIR
 • 2023-09-13 I'd state which this can be a an excellent publish of the excellent individual, i am very happy to observe this particular. profit revolution opiniones Anonymt
 • 2023-09-13 That is great submit and also i love to learn this kind of submit. your website will be great and you also have got excellent employees within your website. great revealing keep writing. 메이저놀이터 Anonymt
 • 2023-09-13 I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. Thanks... 안전놀이터 Anonymt
 • 2023-09-12 bong88 link I just want to produce a quick comment to be able to express gratitude back for all those wonderful pointers you’re posting at this site. My time consuming internet investigation has at the conclusion of the day been rewarded with excellent means to show to my guests. I’d personally claim that a number of us guests are very endowed to happens to an excellent network with lots of marvellous people who useful hints. I believe quite privileged to possess used your webpages and check forward to really more fabulous minutes reading here. Thank you for lots of things. UMAIR
 • 2023-09-11 There some thrilling factors quickly sufficient in this internet page however I don’t decide if I see they all center to coronary coronary coronary heart. You can find a few validity however I am going to take hold opinion until I inspect it in addition. Very suitable write-up , thank you therefore we want an extended way extra! Added onto FeedBurner too เว็บแทงบอลยอดนิยม Anonymt
 • 2023-09-11 This is the great blog Ive ever visible in my lifestyles! I actually respect you taking the day journey of your busy day to percentage your this with anybody. เว็บแทงบอล Anonymt
 • 2023-09-11 Thank you for this precise records I changed into essentially getting to know all Yahoo which will discover it! เว็บแทงบอลออนไลน์สมัคร Anonymt
 • 2023-09-10 Thank you for sharing with us, I conceive this internet site truly stands proud : D. shbet0b.com UMAIR
 • 2023-09-07 An interesting discussion is worth comment. I do think that you need to write much more about this topic, it might become a taboo subject but usually consumers are too little to dicuss on such topics. To the next. Cheers bong88 link simon707
 • 2023-09-06 That is the excellent mindset, nonetheless is just not help to make every sence whatsoever preaching about that mather. Virtually any method many thanks in addition to i had endeavor to promote your own article in to delicius nevertheless it is apparently a dilemma using your information sites can you please recheck the idea. thanks once more 슈퍼헐크 슈퍼헐크
 • 2023-09-06 I just astounded aided by the test most people made to choose this specified share wonderful. Marvelous recreation! เว็บตรงUFABET Anonymt
 • 2023-09-06 That is great submit and also i love to learn this kind of submit. your website will be great and you also have got excellent employees within your website. great revealing keep writing. แทงบอลสเต็ป Anonymt
 • 2023-09-06 I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. Thanks... เว็บพนันบอลออนไลน์ที่ดีที่สุด Anonymt
 • 2023-09-05 I think I have never seen such blogs ever before that has complete things with all details which I want. So kindly update this ever for us 카지노솔루션 카지노솔루션
 • 2023-09-04 I Was Eagerly Looking For Content Like This, Right To The Point And Detailed As Well Accordingly Depending Upon The Matter/Topic. You Have Managed This Greatly For Sure mlb중계 mlb중계
 • 2023-09-04 Hi buddies, it is great written piece entirely defined, continue the good work constantl 슬롯용가리 슬롯커뮤니티
 • 2023-09-03 I truly like your wordpress design, anywhere would you down load it from? 내 비트코인 찾기 wellington
 • 2023-09-03 Glad to be one of many visitants on this amazing internet site : D. 1gom.org UMAIR
 • 2023-08-30 I’m not positive why however this net web page is loading surprisingly sluggish for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I’ll check lower back later and see if the problem still exists. ลิงค์ทางเข้าUFABET Anonymt
 • 2023-08-30 Very clean net website , thank you for this submit. ทางเข้าUFABET Anonymt
 • 2023-08-30 Believed invoking, and I will need to contemplate this a few more.. Bookmarked. Hope to peer an update quickly! เว็บพนันบอลดีที่สุด Anonymt
 • 2023-08-29 I cherished as tons as you’ll get hold of carried out proper here. The comic strip is appealing, your authored challenge be counted elegant. Nevertheless, you command get sold an impatience over which you wish be handing over the following. Ill truthfully come more previously once more as precisely the same nearly plenty regularly interior case you guard this growth. cosmetic dentist wellington
 • 2023-08-29 After observe greater than one of the weblog posts for your internet website now, and I without a doubt like your way of walking a blog. I bookmarked it to my bookmark net net website online list and may be checking once more soon. Pls strive my net site on-line as well and permit me recognise what you believe you studied. vaobong sbobet simon707
 • 2023-08-28 I like this internet site very an awful lot masses extraordinary records. sbobet.com seo
 • 2023-08-22 With havin a lot content material and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My website has a variety of unique content material material I’ve both authored myself or outsourced but it appears quite a few it's miles popping it up all over the net without my authorization. Do you apprehend any methods to help guard closer to content material material from being stolen? I’d honestly admire it. 1gom.net UMAIR
 • 2023-08-20 Real outstanding facts may be determined on internet blog . w88club simon707
 • 2023-08-20 It’s exhausting to seek out knowledgeable human beings on this subject matter, however you sound such as you realize what you’re speakme approximately! Thanks sbobet link jjseo
 • 2023-08-20 I got here across this internet web web page and I ought to say I’m absolutely delighted at what I’m seeing. I love how you are able to simply sense such love and such encouragement absolutely on the net web site alone. sv288 sv288
 • 2023-08-17 A superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place nba중계 nba중계
 • 2023-08-17 It is quite beneficial, although we think about the facts when it reaches this target 온라인카지노 후기 온라인카지노 후기
 • 2023-08-17 나는 문제에 대한 당신의 견해를 정말 좋아합니다. 이제이 문제가 무엇인지에 대한 명확한 아이디어를 얻었습니다 .. 888벳 888벳
 • 2023-08-17 이 웹 사이트가 너무 좋아서 즐겨 찾기에 저장되었습니다. 토마토주소 토마토주소
 • 2023-08-17 나는 문제에 대한 당신의 견해를 정말 좋아합니다. 이제이 문제가 무엇인지에 대한 명확한 아이디어를 얻었습니다 .. 베팅룸주소 베팅룸주소
 • 2023-08-17 이 웹 사이트가 너무 좋아서 즐겨 찾기에 저장되었습니다. 사나이주소 사나이주소
 • 2023-08-17 나는 문제에 대한 당신의 견해를 정말 좋아합니다. 이제이 문제가 무엇인지에 대한 명확한 아이디어를 얻었습니다 .. 토맵주소 토맵주소
 • 2023-08-17 귀하의 기사를 읽었습니다. 그것은 나에게 매우 유익하고 도움이됩니다. 나는 당신의 기사에서 제공하는 귀중한 정보에 감탄합니다. 게시 해 주셔서 감사합니다. 유니벳주소 유니벳주소
 • 2023-08-17 좋은 공유를 갖는 좋은 유익한 블로그 .. 승부벳주소 승부벳주소
 • 2023-08-17 이것은 당신이 제공하고 무료로 제공하는 훌륭한 자원입니다. 장난감주소 장난감주소
 • 2023-08-17 Hi. Cool article. There’s an problem along with your website in firefox, and you might need to check this… The browser is the market leader and an amazing phase of humans will bypass over your high-quality writing because of this hassle. m88 Anonymt
 • 2023-08-16 The web site is lovingly serviced and saved as much as date. So it should be, thanks for sharing this with us 메이저토토사이트 메이저토토사이트
 • 2023-08-16 이 웹 사이트가 너무 좋아서 즐겨 찾기에 저장되었습니다. 텐텐벳주소 텐텐벳주소
 • 2023-08-16 나는 문제에 대한 당신의 견해를 정말 좋아합니다. 이제이 문제가 무엇인지에 대한 명확한 아이디어를 얻었습니다 .. 토스카지노주소 토스카지노주소
 • 2023-08-16 이 웹 사이트가 너무 좋아서 즐겨 찾기에 저장되었습니다. 마추자주소 마추자주소
 • 2023-08-16 이 웹 사이트가 너무 좋아서 즐겨 찾기에 저장되었습니다. 아톰카지노주소 아톰카지노주소
 • 2023-08-16 귀하의 기사를 읽었습니다. 그것은 나에게 매우 유익하고 도움이됩니다. 나는 당신의 기사에서 제공하는 귀중한 정보에 감탄합니다. 게시 해 주셔서 감사합니다. 캡틴도메인 캡틴도메인
 • 2023-08-16 귀하의 기사를 읽었습니다. 그것은 나에게 매우 유익하고 도움이됩니다. 나는 당신의 기사에서 제공하는 귀중한 정보에 감탄합니다. 게시 해 주셔서 감사합니다. lck베팅 lck베팅
 • 2023-08-16 귀하의 기사를 읽었습니다. 그것은 나에게 매우 유익하고 도움이됩니다. 나는 당신의 기사에서 제공하는 귀중한 정보에 감탄합니다. 게시 해 주셔서 감사합니다. 구조대토토 구조대토토
 • 2023-08-16 "Nice post. I used to be checking constantly this blog and I am inspired! Very useful information particularly the remaining section 🙂 I maintain such info a lot. I was looking for this particular info for a very lengthy time. Thank you and best of luck." 슬롯커뮤니티 슬롯커뮤니티
 • 2023-08-15 이 훌륭한 주제에 대한 귀중한 정보에 대해 진심으로 감사 드리며 더 많은 게시물을 기대합니다. 이 뷰티 기사를 함께 즐겨 주셔서 감사합니다. 대단히 감사합니다! 또 다른 훌륭한 기사를 기대합니다. 저자에게 행운을 빕니다! 모두 제일 좋다! 갤로퍼벳 갤로퍼벳
 • 2023-08-15 나는 문제에 대한 당신의 견해를 정말 좋아합니다. 이제이 문제가 무엇인지에 대한 명확한 아이디어를 얻었습니다 .. 스마일도메인 스마일도메인
 • 2023-08-15 이것은 제가 여러분과 공유하고 싶은 흥미로운 포스트입니다 롸쓰고토토 롸쓰고토토
 • 2023-08-15 이것은 제가 여러분과 공유하고 싶은 흥미로운 포스트입니다 주사위도메인 주사위도메인
 • 2023-08-15 I want you to thank for your time of this wonderful read !!! I definately enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog buy web traffic buy web traffic
 • 2023-08-15 Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts 광주오피 광주오피
 • 2023-08-15 If you are looking for more information about flat rate locksmith Las Vegas check that right away. 바카라사이트 바카라사이트
 • 2023-08-15 If you are looking for more information about flat rate locksmith Las Vegas check that right away. 스포츠티비 스포츠티비
 • 2023-08-13 "I really like it when people come together and share ideas. Great website, keep it up!" 카지노 토너먼트 카지노 토너먼트
 • 2023-08-13 "I really like it when people come together and share ideas. Great website, keep it up!" 온라인슬롯 온라인슬롯
 • 2023-08-13 I like your blog. Very interesting. Thank you for sharing it 해외스포츠중계 해외스포츠중계
 • 2023-08-12 Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that 먹튀검증 먹튀검증
 • 2023-08-12 I appreciated your work very thanks 안전슬롯사이트 안전슬롯사이트
 • 2023-08-12 Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! 안전 슬롯사이트 안전 슬롯사이트
 • 2023-08-12 Hi, I log on to your new stuff like every week. Your humoristic style is witty, keep it up 해외축구중계 해외축구중계
 • 2023-08-12 I want you to thank for your time of this wonderful read !!! I definately enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog 메이저놀이터 메이저놀이터
 • 2023-08-12 The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought you have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you weren't too busy looking for attention mlb중계 mlb중계
 • 2023-08-12 thank you for your interesting infomation 메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-08-12 Your topic is very great and useful for us… thank you 카지노게임사이트 카지노게임사이트
 • 2023-08-12 Thank you for the update, very nice site.. 해외축구중계 해외축구중계
 • 2023-08-12 I have been searching to find a comfort or effective procedure to complete this process and I think this is the most suitable way to do it effectively. 온라인 카지노 온라인 카지노
 • 2023-08-12 Awesome article with great information provided by your article, here I would like to thank you guys for sharing such a fantastic blog. Regards nba중계 nba중계
 • 2023-08-03 https://www.callgirlsindelhi.in/ दिल्ली एस्कॉर्ट्स, एयरोसिटी में एस्कॉर्ट्स, एयरोसिटी एस्कॉर्ट्स सर्विस, एरोसिटी में एस्कॉर्ट गर्ल्स, हाई क्लास एस्कॉर्ट्स दिल्ली, एजेंसी कॉल गर्ल्स एरोसिटी, एयरोसिटी एस्कॉर्ट, इंडिपेंडेंट दिल्ली एस्कॉर्ट्स। https://www.callgirlsindelhi.in/ Suman Gupat
 • 2023-08-03 https://www.callgirlsindelhi.in/ दिल्ली एस्कॉर्ट्स, एयरोसिटी में एस्कॉर्ट्स, एयरोसिटी एस्कॉर्ट्स सर्विस, एरोसिटी में एस्कॉर्ट गर्ल्स, हाई क्लास एस्कॉर्ट्स दिल्ली, एजेंसी कॉल गर्ल्स एरोसिटी, एयरोसिटी एस्कॉर्ट, इंडिपेंडेंट दिल्ली एस्कॉर्ट्स। Suman Gupat
 • 2023-08-03 Um, think about including photos or extra spacing in your blog entries to break up their chunky appearance. vn88.com seo
 • 2023-07-24 Considerably, the article is in truth the maximum notable on this treasured topic. I harmonise along with your conclusions and might eagerly sit up for your next updates. Simply saying thank you will simply not absolutely simply be enough, for the phenomenal lucidity in your writing. I truely will immediately take hold of your rss feed to stay informed of any updates. De lightful work and plenty success on your business dealings! exhale wellness coupon sarfaraz
 • 2023-07-23 This is the type of information I’ve long been trying to find. Thank you for writing this information. rtp hari ini Anonymt
 • 2023-07-11 I think this is one of the most significant information for me. And i’m glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers Feilidi Microcontrollers Anonymt
 • 2023-07-11 A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up 뉴토끼 뉴토끼
 • 2023-07-04 cemented carbide inserts cemented carbide inserts VBMT Inserts DCMT Inserts https://carbideinserts.mystrikingly.com konrad carbide rod http://standard.ldblog.jp/ tungsten tig rods http://say-good.blog.jp/ cast iron inserts Anonymt
 • 2023-06-12 Carpet cleaning rockwall This is a fun and exciting post. Reading your blog occupied my free time and I really enjoyed it. Thank you and keep on posting more. Danica
 • 2023-06-11 Blanchard gold reviews This is such a refreshing topic and I really admire your discussing it. I will subscribe to your site so that I will get notification if you have a new post. Linda
 • 2023-06-08 The article you wrote seemed to contain sorrow, so I sympathized with it and almost shed tears. I want to see your writings that stimulate my sensibility often.메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-06-04 high-quality items from you, guy. I've don't forget your stuff previous to and you're simply too top notch. I clearly like what you have offered right right here, truly like what you're stating and the high-quality way via that you say it. You're making it exciting and you maintain to take care of to stay it wise. I cant wait to analyze far greater from you. This is sincerely a outstanding web web page. Wonderful goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you are simply too awesome. I clearly like what you've obtained right here, actually like what you're pronouncing and the manner in that you say it. You make it enjoyable and you still cope with to preserve it wise. I can't wait to examine lots extra from you. That is truely a wonderful website. I discovered your this submit at the same time as looking for some related facts on weblog seek... Its an amazing publish.. Hold posting and update the data. Love to examine it,expecting greater new update and i already study your latest submit its super thanks. That is very informative and you are manifestly very knowledgeable in this vicinity. You'll locate quite a few methods after visiting your put up. I simply stumbled upon your blog and wanted to say that i've clearly enjoyed reading your blog posts. Thank you for sharing. That is a fabulous put up i visible because of provide it. It's far really what i expected to see accept as true with in destiny you will hold in sharing this sort of mind boggling submit. First you purchased a remarkable weblog. I could be interested in greater comparable subjects. I see you acquire surely very beneficial subjects, i might be always checking your weblog thanks. Its a first rate pleasure reading your put up. Its complete of information i'm seeking out and i love to post a remark that "the content of your post is exceptional" fantastic work. Wow, first-rate, i was thinking the way to cure pimples evidently. And located your website by means of google, discovered loads, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your web page and additionally upload rss. Preserve us updated. It's far a completely incredible weblog submit. I virtually absolutely love it. I hope which you preserve to do your work like this within the destiny. Thanks for sharing this with us. Many thank you for sharing the brilliant information with us. I really like your article and all you show us is up today in addition to as an alternative thrilling, i would really like to bookmark the internet page so i can come proper here over again to review you, as you have performed a extremely good task. Exquisite web website! I really like just how it's far very easy on my eyes it's far. I'm inspecting exactly how i can be notified each time a emblem-new message has really been made. Looking for even extra brand-new updates. Have a extremely good day! Thank you for sharing remarkable info with us. I love your article and additionally all you proportion with us depends on date and as a substitute beneficial, i need to bookmark the internet page so i can come right right here once more to review you, as you have absolutely executed a incredible task. Extraordinary publish. I was usually checking this weblog, as well as i'm satisfied! Relatively useful statistics mainly the remaining component, i care for such records a notable deal. I was exploring this specific info for a completely long time. Many way to this weblog website my excursion has ended. i've study the submit, you have got mentioned approximately software program which i found thrilling to examine. I have visited distinct websites but that is the satisfactory to this point. This is virtually best to read.. Informative submit is superb to examine.. Thanks plenty! I've read your article. It become extremely precious for me. I'm genuinely very happy to visit your blog. Now i'm discovered which i definitely need. Thank you a lot for sharing a piece of notable records which i'm looking for an extended time period. Thanks for sharing your data. I truely admire your efforts and thanks loads for sharing a chunk of exceptional statistics which i am seeking out a longer time frame. I just wanted to mention that i really like whenever travelling your awesome publish! Very effective and have authentic and fresh facts. Thanks for the submit and attempt! Please preserve sharing more this sort of weblog. I honestly appreciate this exceptional post which you have provided for us. I am usually amazed through the amount of statistics to be had on this subject. Thank you for sharing with us exceptional facts. Ferme à vendre maniwaki Ferme à vendre maniwaki
 • 2023-06-04 i basically need to unveil to you that i'm new to weblog and absolutely cherished this weblog website online. In all likelihood i'm going to bookmark your weblog . You sincerely have eminent memories. Helps giving to us your . What a nice comment! Best to meet you. I live in an exchange united states from you. Your composing could be of extremely good help to me and to numerous others dwelling in our u . S . A .. I was searching for a submit like this, but i at final determined . I just couldn't depart your website prior to disclosing to you that i absolutely overjoyed in the pinnacle pleasant information you gift for your visitors? Will be returned again frequently to decide the repute of recent posts. Exquisite! I am greatly surprised at how well you use phrases to make yourself clean. I might be keen on perusing a more amount of your work . I was clearly perusing the web attempting to find a few records and ran over your weblog. I am dazzled through the information that you have in this blog. It suggests how properly you recognize this issue. Bookmarked this page, will go back for additional. I persistently visit your weblog and get better all which you post here yet i by no means remarked besides in recent times after i noticed this submit, i used to be not able to prevent myself from remarking here. Great mate! I read a first rate deal of stuff and i tracked down that the method of writing to clearifing that precisely need to say turned into extremely good so i am intrigued and ilike to go back once more in destiny.. Likely i'm going to bookmark your weblog . You totally have incredible stories. Supports supplying to us your blog. First rate post. I used to be checking consistently for this article and i'm intrigued! I would likewise allude to our blog . It's far the game regulator. This newsletter turned into composed with the aid of a real reasoning creator. I concur a tremendous wide variety of the with the strong focuses made through the author. I'll be back quickly . A debt of gratitude is in order for posting this statistics. I clearly want to tell you that i truely examine your web page and that i suppose that its extraordinarily fascinating and instructive. High-quality information, a debt of gratitude is so as for imparting this astounding internet site to us. Much obliged for sharing this blog entry . The revel in become undeniably bewildering. In case solitary i have the danger. A debt of gratitude is in order for offering this instructive put up to us, keep sharing it later on . That is an exquisite publish i visible thanks to percentage it. It's miles in reality what i desired to peer desire in future you will preserve for sharing this sort of excellent publish. Thank a lot. You have got carried out excellent activity. I enjoyed your blog. I without a doubt decided this weblog and have excessive hopes for it to keep. Preserve up the terrific paintings, its difficult to find out suitable ones. I have delivered to my favorites. Thanks . That is certainly a pleasing and informative, containing all facts and additionally has a incredible impact on the cutting-edge era. Thanks for sharing it, what an incredibly lovely story, notwithstanding the fact that it's miles rugged however the stop result have become out to be kind and awesome and now it has become a way of lifestyles this is surpassed on in each generation i look at your article its suitable for humanity thanks for sharing this its very informative . I am very tons pleased with the contents you've got got referred to. I preferred to thank you for this wonderful article . That may be a awesome article, given a lot data in it, those form of articles continues the clients hobby within the internet website online, and preserve on sharing greater ... Right fulfillment. Simply exquisite blog completely loved reading and getting to know to benefit the significant expertise. In the end, this weblog permits in growing positive skills which in turn beneficial in imposing the ones talents. Thanking the blogger for turning in this sort of stunning content fabric and keep posting the contents in upcoming days. I discover it very interesting and thoroughly notion out and put together. I live up for reading your art work in the future "your website could be very remarkable, and it's miles very assisting us this post is specific and interesting, thank you for sharing this notable records. And visit our weblog internet website online additionally. High-quality article! That is the sort of facts that are imagined to be shared for the duration of the internet. Thank you for sharing the type of beneficial publish. Very exciting publish! I often examine this sort of blog" that could be a astounding article, given such an exceptional degree of data in it, these type of articles maintains the customers fervor for the net website, and retain sharing greater ... Satisfactory conditions . I am able to’t don't forget focusing long enough to investigate; plenty less write this kind of article. You’ve outdone yourself with this material really. It is one of the greatest contents . I absolutely loved analyzing your blog. It end up very well authored and clean to undertand. Unlike additional blogs i have look at which can be simply not tht correct. I also observed your posts very interesting. In truth after studying, i needed to move show it to my buddy and he ejoyed it as well! In the wake of perusing your article i used to be shocked. I apprehend which you make clear it quite well. What is extra, i consider that unique perusers will likewise encounter how i feel within the wake of perusing your article you made such an thrilling piece to have a look at, giving each trouble enlightenment for us to advantage know-how. Thank you for sharing the such information with us to observe this. I suppose this is a really nicely article. You're making this statistics interesting and engaging. You provide readers lots to recollect and that i recognize that sort of writing . This is a brilliant post i visible due to offer it. It's far truly what i needed to see are looking for in future you will continue after sharing this sort of remarkable put up your web web page were given my interest and indicates me unique belief for the manner we need to enhance our internet web page. That may be a simply ideal for a new blogger like me who does no longer want their internet web page to be messy with those spammers who do not even look at your submit but they have the middle to statement for your net website. Thanks over again. A large thank you for sharing this put up through the manner if everyone searching out awesome consulting company for faux experience certificates corporations in hyderabad, india with whole documents so dreamsoft consultancy is the excellent location. Very possibly i’m going to bookmark your weblog . You truely have awesome memories. Cheers for sharing with us your weblog . What an interesting story! I am happy i finally decided what i used to be looking for . The weblog and data is super and informative as properly . You've got a extremely good website, well constructed and very thrilling . The website loading pace is great. It shape of feels that you’re doing any extraordinary trick. "you have got an exquisite factor proper right here! I virtually trust what you have stated !! Thank you for sharing your views ... Wish more human beings will examine this text . I have browsed maximum of your posts. This put up is probably wherein i have been given the maximum. That is a super website, thank you for sharing. There may be no doubt i'd sincerely price it after i read what the idea about this article is. You probable did a nice . You have got done a notable manner with you net web site maison a vendre cambell's bay maison a vendre cambell's bay
 • 2023-06-04 Hi, This is a nice article you shared great information I have read it thanks for giving such a wonderful Blog for the reader. 幼兒數學 幼兒數學
 • 2023-06-03 hi sir you have written a very important something. I like your every point you dropped 課外活動 英語 課外活動 英語
 • 2023-06-03 This website and I conceive this internet site is really informative ! Keep on putting up 裝修設計 裝修設計
 • 2023-06-03 hi sir you have written a very important something. I like your every point you dropped 中文補習老師 中文補習老師
 • 2023-05-28 What an incredibly beautiful story, despite the fact that it is rugged but the result turned out to be kind and good and now it has become a tradition that is passed on in every generation 室內設計 室內設計
 • 2023-05-22 tungsten rods price konrad carbide rod central and intermediate inserts carbide rod blade http://various-styles.doorblog.jp/ tungsten carbide inserts http://web5.blog.jp/ bta drilling bta drilling tool turning inserts price Anonymt
 • 2023-05-11 I’m impressed, I have to admit. Genuinely rarely can i encounter a weblog that’s both educative and entertaining, and without a doubt, you could have hit the nail about the head. Your notion is outstanding; the catch is an element that inadequate persons are speaking intelligently about. I’m very happy we stumbled across this in my seek out something concerning this. escort services SEO prices
 • 2023-05-11 Your blog is a blog with topics everyone is looking for. Your blog is a very good blog. I hope your blog will thrive in the future.안전놀이터 안전놀이터
 • 2023-05-11 Your writing skills are really good. It's easy to understand and kindly explains it well, so I like it because it's easy to understand difficult content. I want to learn great writing skills. I would appreciate it if you could let me know.먹튀검증 먹튀검증
 • 2023-05-11 I was feeling depressed. I searched and searched for the article with difficulty, and I couldn't help but be glad to see your article. I regret why I couldn't meet you sooner.메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-05-07 You may be permitted to blog post details, though not back-links, with regard to they are really sanctioned and even at area. Yt to MP3 Yt to MP3
 • 2023-05-06 A decent blog dependably concocts new and energizing data and keeping in mind that understanding I have feel that this blog is truly have each one of those quality that qualify a blog to be a one. 오피가이드 오피가이드
 • 2023-05-06 Nice post. I learn some thing tougher on different blogs everyday. Most commonly it is stimulating to read content off their writers and practice something at their store. I’d opt to use some with all the content in my weblog whether or not you do not mind. Natually I’ll provide a link with your internet weblog. Thank you for sharing 야동 야동
 • 2023-05-06 You have done an amazing job with you website 툰코 툰코
 • 2023-05-06 You…are…my…hero!!! I cant believe something like this exists on the internet! Its so truows how to talk about a subject without sounding like a kid who didnt get that bike he wanted for Christmas. 툰코 툰코
 • 2023-05-06 Thank you for any other informative site. The place else could I am getting that kind of information written in such a perfect approach? I have a mission that I'm just now running on, and I have been on the look out for such info AV쏘걸 AV쏘걸
 • 2023-05-06 Thank you for any other informative site. The place else could I am getting that kind of information written in such a perfect approach? I have a mission that I'm just now running on, and I have been on the look out for such info 한국야동 한국야동
 • 2023-05-06 Nice post. I learn some thing tougher on different blogs everyday. Most commonly it is stimulating to read content off their writers and practice something at their store. I’d opt to use some with all the content in my weblog whether or not you do not mind. Natually I’ll provide a link with your internet weblog. Thank you for sharing 야동 야동
 • 2023-05-06 Thank you for any other informative site. The place else could I am getting that kind of information written in such a perfect approach? I have a mission that I'm just now running on, and I have been on the look out for such info 폰허브 폰허브
 • 2023-05-06 Nice post. I learn some thing tougher on different blogs everyday. Most commonly it is stimatually I’ll provide a link with your internet weblog. Thank you for sharing 탑걸 탑걸
 • 2023-05-06 Thank you for any other informative site. The place else could I am getting that kind of information written in such a perfect approach? I have a mission that I'm just now running on, and I have been on the look out for such info 크라브넷 크라브넷
 • 2023-05-06 Uncommon tips and clear. This will be to a great degree supportive for me when I get a chance to start my blog 아찔한달리기 아찔한달리기
 • 2023-05-06 Thank you for any other informative site. The place else could I am getting that kind of information written in such a perfect approach? I have a mission that I'm just now running on, and I have been on the look out for such info 폭딸넷 폭딸넷
 • 2023-05-06 Thank you for any other informative site. The place else could I am getting that kind of information written in such a perfect approach? I have a mission that I'm just now running on, and I have been on the look out for such info 오피뷰 오피뷰
 • 2023-05-06 I discovered your this post while hunting down some related data on website search...Its a decent post..keep posting and upgrade the data 밤의제국 밤의제국
 • 2023-05-06 Thank you for any other informative site. The place else could I am getting that kind of information written in such a perfect approach? I have a mission that I'm just now running on, and I have been on the look out for such info AVSEE AVSEE
 • 2023-05-06 You…are…my…hero!!! I cant believe something like this exists on the internet! Its so true, so honest, and more than that you dont sound like an idiot! Finally, someone who knows how to talk about a subject without sounding like a kid who didnt get that bike he wanted for Christmas. 오피사이트 오피사이트
 • 2023-05-06 It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it! 밍키넷 밍키넷