Skilt med Molde

Foto: k.OmpOt

Om å regne seg frem til gode liv

Iveren etter å kutte utgifter ble så stor i Molde kommune at de glemte både formålet med omsorgstjenesten, lovverket og rettsikkerheten. I bunn lå utregningene fra konsultentselskapet Rune Devold AS som har gjort det til næringsvei å regne ut hvordan folk med bistandsbehov skal ha det.

Statsforvalteren opphevet 11 av 11 vedtak

Molde kommune kuttet i enkeltvedtakene til 69 personer. 11 klagde på de nye vedtakene og samtlige 11 fikk medhold av Statsforvalteren. Det er liten grunn til å tro at de 58 som ikke klagde, var blitt bedre ivaretatt av kommunen. Det kan være krevende å klage og mange kan frykte reaksjoner fra kommunen hvis en klager.

Her kommer historien om konsulentselskapet Runde Devold AS sine bidrag i prosessen og litt om kommunenens oppfølging. Men først litt om målsetninger og rammer for tjenestene.

Svak kommuneøkonomi

Molde kommune slet med å få budsjettene til å gå i hop. Skal en kutte i budsjetter, så står omsorgstjenesten lagelig til for hugg. Spesielt gjelder dette tjenestene til mennesker med funksjonsnedsettelser. Sektoren kjennetegnes av svake og skjønnsmessige plikter og rettigheter. Statlig kontroll er så godt som ikkeeksisterende og rettsikkerheten er fraværende.

Formålet med omsorgstjenestene

Siden vi fikk omsorgstjenestene i 1991, har formålet vært å sikre den enkelte et aktivt og meningsfult liv.

I Rundskriv I-5/2007 - Aktiv omsorg – sentral del av et helhetlig omsorgstilbud, presiseres det at omsorgstjenestene omfatter det meste av dagliglivets gjøremål:

Kommunen skal etter sosialtjenesteloven § 4-3 yte et egnet tjenestetilbud til de som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp til å greie dagliglivets gjøremål. Begrepet dagliglivets gjøremål må i denne sammenheng forstås som mer enn rene omsorgsoppgaver. Dette gjelder også muligheten til i så stor grad som mulig å ta del i hverdagslivets opplevelser og aktiviteter, opprettholde kontakt med familie og sosialt nettverk, være i fysisk aktivitet, holde seg orientert og være aktiv med utgangspunkt i egne engasjement og interesser.

Fra Rundskriv U-10/2002 Boligsosialt arbeid - bistand til å mestre boforhold, heter det:

Sosialtjenesteloven bygger på hovedprinsippet om at tjenestemottakeren disponerer en bolig og mottar tjenestene i eget hjem.Tjenestene skal knyttes til den enkelte person og ikke til boligen. Dette gjelder selv om tjenestemottaker har behov for døgnkontinuerlige tjenester etter  sosialtjenesteloven og uavhengig av årsak til tjenestebehovet.

I 2013 forpliktet Norge seg til å etterleve FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Fra artikkel 19, kan en lese at:

Konvensjonspartene erkjenner at alle mennesker med nedsatt funksjonsevne har samme rett som andre til å leve i samfunnet, med de samme valgmuligheter, og skal treffe effektive og hensiktsmessige tiltak for å legge til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne gjøre full bruk av denne rettighet, og bli fullt inkludert og delta i samfunnet, blant annet ved å sikre:
a) at mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ikke må bo i en bestemt boform,
b) at mennesker med nedsatt funksjonsevne har tilgang til ulike støttetjenester i eget hjem og i særskilte boformer, samt annen samfunnsservice, herunder den personlige bistand som er nødvendig for å kunne bo og være inkludert i samfunnet og for å hindre isolasjon eller segregering,

Når loven er uten betydning og kronene avgjør

Men lovverket betyr temmelig lite. Kommunen kan stort sett gjøre som de vil. Molde kommune gjorde som mange andre kommuner, de hyrte inn et konsulentfirma. Runde Devold AS kom med rapporten: Molde kommune – Tjenester for funksjonshemmede. Drifts og ressursanalyse.

Rapporten hopper bukk over kommunens plikter og er ubesudlet av individuelle rettigheter. Rapporten bygger på to hovedtanker.

 1. Hvis noen kommuner kan ha lavere kostnader i omsorgstjenestene, så har Molde et forbedringspotensiale.
 2. Ved å redusere de individuelle tjenestene, ligger et stort innsparingspotensiale.

Har kommunen med laveste kostnader de beste tjenestene?

I sammenligninger mellom kommunene er det alltid den kommunen som bruker minst som driver best, slik konsulentene ser det. Rune Devold AS finner ut at Molde kommune bruker mer på tjenester i boliger med heldøgns omsorg enn Eigersund, illustrert i rapportens med følgende figur:

Sammenligningen mellom Eigersund og Molde forteller fint lite. Det kan være at både Eigersund og Molde har for lave kostnader, Eigersund kan ha for lave kostnader, behovene kan være ulike i de ulike kommunene osv. Men slike detaljer bekymrer ikke konsulentfirma Runde Devold AS.

Samordningseffekter = Kollektive tjenester

Rune Devold AS er opptatt av å gi minst mulig individuelle tjenester. Årsaken er åpenbar. Hvis Kari og Ola har 10 timer bistand hver, så koster det kommunen 20 timer. Får Kari og Ola bistanden sammen, så holder det med 10 timer og kommunen får halvert sine kostnader. Ulempen nevnes ikke av Rune Devold AS, nemlig det at Kari må være med Ola, enten hun vil eller ikke.

Rune Devold AS skriver:

Samordningseffekter øker produktiviteten. Det er vanlig å forutsette at drift av bofellesskap for funksjonshemmede tar ut minimum mellom 15-20%, i enkelte tiltak er det registrert 40% samordning.

Selvsagt er det feil å måle produktiviteten uavhengig av produksjonsmålet. Produksjonsmålet er at også mennesker med bistandsbehov skal kunne delta i samfunnet, dyrke sine interesser og anvende dagen slik som de ønsker.

I eksempelet med Kari og Ola som hadde vedtak om 10 timer tjenester hver, så vil 40% samordning si at de får 2 timer tjenester hver for seg og 8 timer tjenester sammen.

Muligheten for å gi kollektive tjenester øker med bofellesskapenes størrelse, noe som Rune Devold AS kaller for skalaeffekter.

Når Rune Devold AS argumenterer for skalaeffekter, så kommer det av at i store bofellesskap gis det mindre individuelle tjenester og beboerne lever mer i flokk.

Kommunens oppfølging av rådene fra Rune Devold AS

På møte i Molde kommunes Drifts- og forvaltningsutvalg den 8.04.2019, viser rådmannen blant annet til "suksessen" og skriver.

Så langt er 87 av 100 brukere kartlagt med følgende resultater:

imageoml9.png

Videre skriver rådmannen:

Kontoret for tildeling har det forvaltningsmessige oppdraget med å sende ut forhåndsvarsler, produsere nye vedtak, samt behandle eventuelle klager fra verger og pårørende.

Så langt er det kommet 5 skriftlige klager og det er stor pågang rundt tematikken på telefon. Mange verger har signalisert at de ønsket å være med på denne gjennomgangen. I denne omgangen har ikke det vært mulig grunnet tidspress, men vi ser for oss at dette skal være en årlig vurdering fordelt i et årshjul. Det gir oss mulighet til å invitere inn verger / pårørende ved neste kartlegging.

I klar tekst betyr dette at kommunen hadde det såpass travelt at de ikke hadde tid til lovpålagt brukermedvirkning, men Molde kommune vil komme tilbake med brukermedvirkning ved senere anledninger.

Jens Petter Gitlesen

 

 

 

23 oktober 2021

 • 2022-06-19 Use a car dealership Renty for this purpose, or better yet, go to their website to do the whole procedure online. Here you will find a large list of luxury cars for rent in Abu Dhabi https://renty.ae/types/luxury/abu-dhabi and you can choose a car that suits you in terms of external parameters and price ranges. Rio
 • 2022-06-08 Thanks for allowing me to read a fantastic and imaginary blog. It gives me lots of pleasure and interest. Thanks for sharing. If you need any technical support related to Ij start canon, Contact our Ij start canon Experts for an immediate solution. canon pixma tr4520 printer ink http://ij.start.canon canon printer offline Denis Godoy
 • 2022-05-17 Additionally, in addition, it informs you about threatening websites in the process as serious apps. So, we are able to mention that it works being a guard to your gadget. https://freeprosoftz.com/norton-security-crack-key-download/ doja12
 • 2022-05-13 Hey! Well-written blog. It is the best thing that I have read on the internet today. Moreover, if you are looking for the solution of QuickBooks Software, contact our QuickBooks Experts to get your issues resolved quickly. Qbdbmgrn Not Running on This Computer Error nikjones
 • 2022-05-06 Thanks for taking the time to discuss this. I feel about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more information? It is extremely helpful for me. Get best SEO Services of marketing you visit here site https://www.adwebstudio.com/seo-dubai Albert smith
 • 2022-05-06 k j
 • 2022-04-28 I am here now and could just like to say thank for a tremendous post and a all round entertaining website. Extraordinary site you have here.. It’s best quality composing like yours nowadays. I sincerely acknowledge people like you! QuickBooks Error Code 80029c4a nikjones
 • 2022-04-23 Thank you for your outstanding article. You will always find clients coming back to us which is a result of our excellent services. Our goal is to giving quick shot resolutions when you're searching for your dream home. Just check out the cornerstone akhinta residences & Godrej Splendour Mohit Rocks
 • 2022-04-22 Thanks for sharing this post, You can also visit my website QuickBooks Error 6150, -1006. Joey
 • 2022-04-22 Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post. You can also visit my site to read my Blog at QuickBooks Error Code 6144. John Levi
 • 2022-04-21 Thank You So much for sharing this fantastic post. I have used VMware in the past for ualization. It’s an ible software. If you required QuickBooks technical support. Please contact our QuickBooks Experts and get instant help to resolve your problem. Employee Is Not Showing Up In QuickBooks QuickBooks Error 15242 & 15243 QuickBooks Payroll Error PS058 QuickBooks Payroll Error 30159 QuickBooks Payroll Error 15106 QuickBooks Payroll 1095 C nikjones
 • 2022-04-20 Wow, so beautiful post! Thanks for allowing me to read a fantastic and imaginary blog. It gives me lots of pleasure and interest. Thanks for sharing. If you need any technical support related to QuickBooks, Contact our QuickBooks Experts for an immediate solution. quickbooks error 1603 | quickbooks error 6000 80 | quickbooks error 12029 nikjones
 • 2022-04-05 Thanks for sharing such an informative post. It was a pleasure reading it. QuickBooks Error 15223 | QuickBooks Error Code 15241 | QuickBooks Error 15203 John Smith
 • 2022-03-19 Great opinion. شركة عزل خزانات بالرياض ardenjaz
 • 2022-01-29 Very imaginary information, where you have to secure yourself with the care and cure because of very tentative environment, this is because we have to seek out the quickbook error ol-301 with this you have to find the new error and resolve it. Shravan
 • 2022-01-26 Nice blog I have read carefully your content positive signaler and got the information about the blog. I like your blog content it's to help to need the writer the content because I am a creative writer giving the writing service to the student who is an undergraduate. Mostly writing content on the management thesis help with theresearchguardian to the US student those are want to working from out sources. management thesis help
 • 2021-12-22 Hvordan kan man få oversikt over hvilke kommuner som benytter seg av tjenester fra Rune Devold as Liv Idun Alstad

Tips noen om siden