Skilt med Molde

Foto: k.OmpOt

Om å regne seg frem til gode liv

Iveren etter å kutte utgifter ble så stor i Molde kommune at de glemte både formålet med omsorgstjenesten, lovverket og rettsikkerheten. I bunn lå utregningene fra konsultentselskapet Rune Devold AS som har gjort det til næringsvei å regne ut hvordan folk med bistandsbehov skal ha det.

Statsforvalteren opphevet 11 av 11 vedtak

Molde kommune kuttet i enkeltvedtakene til 69 personer. 11 klagde på de nye vedtakene og samtlige 11 fikk medhold av Statsforvalteren. Det er liten grunn til å tro at de 58 som ikke klagde, var blitt bedre ivaretatt av kommunen. Det kan være krevende å klage og mange kan frykte reaksjoner fra kommunen hvis en klager.

Her kommer historien om konsulentselskapet Runde Devold AS sine bidrag i prosessen og litt om kommunenens oppfølging. Men først litt om målsetninger og rammer for tjenestene.

Svak kommuneøkonomi

Molde kommune slet med å få budsjettene til å gå i hop. Skal en kutte i budsjetter, så står omsorgstjenesten lagelig til for hugg. Spesielt gjelder dette tjenestene til mennesker med funksjonsnedsettelser. Sektoren kjennetegnes av svake og skjønnsmessige plikter og rettigheter. Statlig kontroll er så godt som ikkeeksisterende og rettsikkerheten er fraværende.

Formålet med omsorgstjenestene

Siden vi fikk omsorgstjenestene i 1991, har formålet vært å sikre den enkelte et aktivt og meningsfult liv.

I Rundskriv I-5/2007 - Aktiv omsorg – sentral del av et helhetlig omsorgstilbud, presiseres det at omsorgstjenestene omfatter det meste av dagliglivets gjøremål:

Kommunen skal etter sosialtjenesteloven § 4-3 yte et egnet tjenestetilbud til de som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp til å greie dagliglivets gjøremål. Begrepet dagliglivets gjøremål må i denne sammenheng forstås som mer enn rene omsorgsoppgaver. Dette gjelder også muligheten til i så stor grad som mulig å ta del i hverdagslivets opplevelser og aktiviteter, opprettholde kontakt med familie og sosialt nettverk, være i fysisk aktivitet, holde seg orientert og være aktiv med utgangspunkt i egne engasjement og interesser.

Fra Rundskriv U-10/2002 Boligsosialt arbeid - bistand til å mestre boforhold, heter det:

Sosialtjenesteloven bygger på hovedprinsippet om at tjenestemottakeren disponerer en bolig og mottar tjenestene i eget hjem.Tjenestene skal knyttes til den enkelte person og ikke til boligen. Dette gjelder selv om tjenestemottaker har behov for døgnkontinuerlige tjenester etter  sosialtjenesteloven og uavhengig av årsak til tjenestebehovet.

I 2013 forpliktet Norge seg til å etterleve FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Fra artikkel 19, kan en lese at:

Konvensjonspartene erkjenner at alle mennesker med nedsatt funksjonsevne har samme rett som andre til å leve i samfunnet, med de samme valgmuligheter, og skal treffe effektive og hensiktsmessige tiltak for å legge til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne gjøre full bruk av denne rettighet, og bli fullt inkludert og delta i samfunnet, blant annet ved å sikre:
a) at mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ikke må bo i en bestemt boform,
b) at mennesker med nedsatt funksjonsevne har tilgang til ulike støttetjenester i eget hjem og i særskilte boformer, samt annen samfunnsservice, herunder den personlige bistand som er nødvendig for å kunne bo og være inkludert i samfunnet og for å hindre isolasjon eller segregering,

Når loven er uten betydning og kronene avgjør

Men lovverket betyr temmelig lite. Kommunen kan stort sett gjøre som de vil. Molde kommune gjorde som mange andre kommuner, de hyrte inn et konsulentfirma. Runde Devold AS kom med rapporten: Molde kommune – Tjenester for funksjonshemmede. Drifts og ressursanalyse.

Rapporten hopper bukk over kommunens plikter og er ubesudlet av individuelle rettigheter. Rapporten bygger på to hovedtanker.

 1. Hvis noen kommuner kan ha lavere kostnader i omsorgstjenestene, så har Molde et forbedringspotensiale.
 2. Ved å redusere de individuelle tjenestene, ligger et stort innsparingspotensiale.

Har kommunen med laveste kostnader de beste tjenestene?

I sammenligninger mellom kommunene er det alltid den kommunen som bruker minst som driver best, slik konsulentene ser det. Rune Devold AS finner ut at Molde kommune bruker mer på tjenester i boliger med heldøgns omsorg enn Eigersund, illustrert i rapportens med følgende figur:

Sammenligningen mellom Eigersund og Molde forteller fint lite. Det kan være at både Eigersund og Molde har for lave kostnader, Eigersund kan ha for lave kostnader, behovene kan være ulike i de ulike kommunene osv. Men slike detaljer bekymrer ikke konsulentfirma Runde Devold AS.

Samordningseffekter = Kollektive tjenester

Rune Devold AS er opptatt av å gi minst mulig individuelle tjenester. Årsaken er åpenbar. Hvis Kari og Ola har 10 timer bistand hver, så koster det kommunen 20 timer. Får Kari og Ola bistanden sammen, så holder det med 10 timer og kommunen får halvert sine kostnader. Ulempen nevnes ikke av Rune Devold AS, nemlig det at Kari må være med Ola, enten hun vil eller ikke.

Rune Devold AS skriver:

Samordningseffekter øker produktiviteten. Det er vanlig å forutsette at drift av bofellesskap for funksjonshemmede tar ut minimum mellom 15-20%, i enkelte tiltak er det registrert 40% samordning.

Selvsagt er det feil å måle produktiviteten uavhengig av produksjonsmålet. Produksjonsmålet er at også mennesker med bistandsbehov skal kunne delta i samfunnet, dyrke sine interesser og anvende dagen slik som de ønsker.

I eksempelet med Kari og Ola som hadde vedtak om 10 timer tjenester hver, så vil 40% samordning si at de får 2 timer tjenester hver for seg og 8 timer tjenester sammen.

Muligheten for å gi kollektive tjenester øker med bofellesskapenes størrelse, noe som Rune Devold AS kaller for skalaeffekter.

Når Rune Devold AS argumenterer for skalaeffekter, så kommer det av at i store bofellesskap gis det mindre individuelle tjenester og beboerne lever mer i flokk.

Kommunens oppfølging av rådene fra Rune Devold AS

På møte i Molde kommunes Drifts- og forvaltningsutvalg den 8.04.2019, viser rådmannen blant annet til "suksessen" og skriver.

Så langt er 87 av 100 brukere kartlagt med følgende resultater:

imageoml9.png

Videre skriver rådmannen:

Kontoret for tildeling har det forvaltningsmessige oppdraget med å sende ut forhåndsvarsler, produsere nye vedtak, samt behandle eventuelle klager fra verger og pårørende.

Så langt er det kommet 5 skriftlige klager og det er stor pågang rundt tematikken på telefon. Mange verger har signalisert at de ønsket å være med på denne gjennomgangen. I denne omgangen har ikke det vært mulig grunnet tidspress, men vi ser for oss at dette skal være en årlig vurdering fordelt i et årshjul. Det gir oss mulighet til å invitere inn verger / pårørende ved neste kartlegging.

I klar tekst betyr dette at kommunen hadde det såpass travelt at de ikke hadde tid til lovpålagt brukermedvirkning, men Molde kommune vil komme tilbake med brukermedvirkning ved senere anledninger.

Jens Petter Gitlesen

 

 

 

23 oktober 2021

 • 2023-05-31 I am grateful to Overseas Education Consultants for their professional guidance and support throughout my study abroad journey. They provided me with the necessary information and resources to make informed decisions. Study Abroad Consultants
 • 2023-05-31 I highly recommend Study Abroad Consultants for their professionalism and dedication. Their personalized approach and attention to detail helped me navigate the complex process of studying abroad with ease. Overseaseducationconsultants
 • 2023-05-29 Study Abroad Consultants are the key to unlocking endless possibilities for international education. Their comprehensive knowledge, personalized advice, and meticulous planning make the entire process stress-free and enjoyable. Study Abroad Consultants
 • 2023-05-29 I appreciate how Scholarships in Australia go beyond financial aid, focusing on holistic development and nurturing future leaders. These scholarships create a platform for students to excel academically and make a positive impact in their communities. Scholarships in Australia
 • 2023-05-29 Scholarships in Australia empower students to transform their dreams into reality. These opportunities provide financial assistance, access to top-notch education, and a supportive network to help students thrive. Scholarship in Australia
 • 2023-05-27 Australia's commitment to education is commendable, and this Scholarship in Australia opens doors for international students to be part of its renowned educational institutions. Scholarship in Australia
 • 2023-05-25 The eligibility criteria for this Scholarship in Australia are quite comprehensive, ensuring that deserving students get a chance to excel. Scholarship in Australia
 • 2023-05-25 I'm amazed by the diversity of Scholarships in Australia. Whether you're interested in STEM, arts, or social sciences, there are numerous opportunities to secure funding for your studies. It's clear that Australia values education and wants to attract the brightest minds from around the world. Scholarships in Australia provide a gateway to pursue academic excellence! Scholarship in Australia
 • 2023-05-25 Scholarships in Australia not only provide financial assistance but also create a nurturing environment for students to excel. It's heartening to see the country's investment in the future of education and students. Scholarship in Australia
 • 2023-05-24 I appreciate the generous Scholarships in Australia that recognize and reward academic merit and leadership potential. These scholarships not only ease the financial burden but also provide a platform for students to excel and become future leaders. Scholarship in Australia
 • 2023-05-24 I appreciate how Scholarships in Australia prioritize diversity and inclusivity, opening doors for international students to experience world-class education. These scholarships enable students to embrace cultural exchange and broaden their horizons. Scholarship in Australia
 • 2023-05-24 The Scholarships in Australia are a testament to the country's dedication to education and international collaboration. They offer students an opportunity to be part of a vibrant academic community. Scholarship in Australia
 • 2023-05-22 The Scholarship in Australia for Indian Students is a dream come true for Indian students aspiring to study abroad. It's a golden opportunity to receive a world-class education while embracing the multiculturalism and innovation that Australia has to offer. Scholarship in Australia
 • 2023-05-22 high feed milling insert threading insert steel inserts http://say-good.blog.jp/ http://various-styles.blog.jp/ http://good-deed.blog.jp/ tungsten rod holder http://high-quality.blog.jp/ konrad carbide rod http://wellwell.blog.jp/ Anonymt
 • 2023-05-22 tungsten carbide inserts turning inserts tungsten rods from space turning inserts price http://carbideinserts.blog.jp/ Anonymt
 • 2023-05-20 I'm thrilled about the prospect of pursuing my Masters in USA for Indian Students. The opportunity to immerse myself in a multicultural environment and access top-notch resources is unparalleled. Mastersinusa
 • 2023-05-19 When it comes to studying in Ireland, it's crucial to have a reliable consultant by your side. Study in Ireland Consultants appears to be a top choice for prospective students. Their comprehensive support, from guiding students in choosing the right course to providing visa assistance, is impressive. With their expertise, studying in Ireland becomes an exciting and stress-free experience. I highly recommend their services! Studyoverseashelp
 • 2023-05-18 Overseas Education Consultants in Chennai are a treasure trove of knowledge. They have the latest information on study opportunities, scholarships, and visa requirements. Their guidance was instrumental in making my study abroad dreams a reality. Studyoverseashelp
 • 2023-05-17 I am an Indian student who is currently pursuing a MS in USA for Indian Students. I am studying at a top university, and I am enjoying my experience so far. I am learning a lot, and I am meeting new people from all over the world. I am also getting to experience the American culture, which is very different from my own. I am glad that I decided to pursue my Masters degree in the USA. Studyoverseashelp
 • 2023-05-15 Your blog has been a great help for me in my search for IELTS coaching in Delhi. The information you have provided about the coaching centers' fees and duration of the course has helped me choose the right center. Thanks for providing such a helpful resource! Studyoverseashelp
 • 2023-05-15 Your blog has been a great help for me in my search for Study in Canada Consultants. The tips and advice you have shared for international students who want to pursue Bachelors in Canada or Masters in Canada are really practical and insightful. Thanks for sharing your knowledge! Studyoverseashelp
 • 2023-05-13 I couldn't agree more with your emphasis on finding Study Abroad Consultants in Jalandhar who have experience in your desired location. Having a consultant who is familiar with the culture, language, and academic system of your chosen destination can make all the difference in ensuring a successful experience. Studyoverseashelp
 • 2023-05-13 I couldn't agree more with your emphasis on the importance of choosing the right Study Abroad Consultants. With so many options out there, it can be difficult to know who to trust. However, by doing your research and finding a reputable consultant with experience in your desired location, you can ensure a successful study abroad experience. Studyoverseashelp
 • 2023-05-11 Thanks for reading your nice article. Another good tip from what you posted. I also post articles on similar topics to you on my blog, and I hope you will visit and have the same experience as me! I will leave my blog below.토토사이트 토토사이트
 • 2023-05-05 Your blog post on Abroad Education Consultants in Amritsar is very informative. I agree that choosing the right consultant is crucial to a successful study abroad experience. Do you have any advice on how to select a consultant that fits one's specific needs and goals? Educationconsultantsamrisar
 • 2023-05-01 I was impressed by the range of universities and courses that Our Study Abroad Consultants in Visakhapatnam offers. Your team's guidance helped me choose the best course and university that suited my needs and interests. Studyoverseasvisakhapatnam
 • 2023-04-27 I am impressed with Singapore's effort to create opportunities for students from diverse backgrounds through this Singapore Scholarship program. I hope this program inspires other countries to follow suit. singaporescholarship
 • 2023-04-27 The Singapore Scholarships for Indian Students are an excellent way to receive financial support for pursuing higher education in Singapore. Thank you for providing all the details about these scholarships. singaporescholarship
 • 2023-04-27 Ireland has some of the best universities in the world, and I'm grateful to Study in Ireland Consultants for helping me get accepted to my top choice. Their expertise and guidance were invaluable. Studyinirelandconsultants
 • 2023-04-27 The team at Study in Ireland Consultants are incredibly knowledgeable and experienced. They were able to answer all my questions and concerns promptly and made me feel confident about my decision to study in Ireland. Studyinirelandconsultants
 • 2023-04-27 If you want to study in Ireland but don't know where to start, Study in Ireland Consultants are the ones to turn to. They know everything about the Irish education system and can guide you every step of the way. Studyinirelandconsultants
 • 2023-04-25 I was hesitant about using a consultant service for my study abroad application, but I am so glad I chose Study in Ireland Consultants. They provided me with excellent support and made the whole process stress-free. Studyinirelandconsultants
 • 2023-04-25 If you're considering studying in Ireland, I highly recommend reaching out to Study in Ireland Consultants. They made the process so much easier and helped me achieve my academic goals. Studyinirelandconsultants
 • 2023-04-25 Working with Study in Canada Consultants was a game-changer for me. They helped me find the right program, secure funding, and make the most of my time in Canada. CanadaEducationConsultants
 • 2023-04-25 If you're considering studying in Canada, I highly recommend reaching out to Study in Canada Consultants. They can provide guidance on everything from admission requirements to post-graduation job opportunities. Studyincanadaconsultants
 • 2023-04-11 Get scalable & secure Cloud Hosting Services and 24x7 support from experts. Our team is here to support you from assistance with your cloud-based apps to your cloud infrastructure. https://www.geekwebworld.com/ lisabellhttps://www.geekwebworld.com/
 • 2023-04-11 https://www.cheapflightsanytime.com/ We offer the cheapest last-minute flights to anywhere in the world. Our packages and deals are something you can't miss. Not sure about your next vacation? Read our travel guide to know which destination is the right for you to spend your next vacation Jessica Bell
 • 2023-03-13 It's the same topic , but I was quite surprised to see the opinions I didn't think of. My blog also has articles on these topics, so I look forward to your visit. baccaratcommunity baccaratcommunity
 • 2023-03-03 Then the body will use all leftover visceral fat. This helps in losing weight more than any other. This means that all the Alpilean Australia & NZ's principles are based on science-based facts. If you're looking to increase metabolic rate, digest food more effectively, and shed more fat and fat, then the Alpilean Australia & NZ diet formulation is the one for you. Do not be confused and click here to purchase it. https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/alpilean-weight-loss-pills-reviews-south-africa-new-zeland-nigeria-price-side-effects--news-242490 https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/alpilean-reviews-weight-loss-pills-2022-shocking-truth-exposed-price-ingredients-where-to-buy--news-235641 https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/alpilean-pills-reviews-alpine-official-website-shocking-truth-reveal-weight-loss-supplement-customer-complaints--news-236871 https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/alpilean-reviews-2022-alpine-weight-loss-pills-must-read-before-buy-price-customer-complaints-news-238277 https://supplementtrack.com/halle-berrys-secret-to-weight-loss-alpilean-ice-hack-diet-pills-reviews-and-results/ https://www.jinfit.co.uk/forum/general-discussions/alpilean-reviews-2023-weight-loss-fake-or-legit-thi-is-customer-scam-truth-exposed https://loop.frontiersin.org/people/2231126/bio https://douglasturner540.wixsite.com/alpilean-weight-loss https://www.reddit.com/user/alpileanpills3/comments/11gsf1q/alpilean_reviews_best_weight_loss_formula_2023/ https://www.sympla.com.br/evento/alpilean-weight-loss-new-fact-check-read-weight-loss-formula-2023-urgent-custumer-report/1901729 https://likefm.org/blog/scam-or-legit-alpilean-weight-loss-reviews-2023-fake-customer-report-honest-truth https://events.eventzilla.net/e/alpilean-weight-loss-2023--worth-buying-or-customer-reviews-2138596101 Alpilean Weight Loss
 • 2023-01-11 According to a quick survey the QuickBooks Error Code 30159 occurs while trying to upgrade the payroll or while working on the company’s payroll. Anisa William
 • 2023-01-01 Highway Fashion brings an amazing collection of sale on brands online in all over Pakistan. The Highway Fashion store constantly offers their customers amazing sales on different brands. So, Grab your favorite dress today at discounted prices. Highway fashions
 • 2022-12-30 So we fix tractors, combines, plows, planters, and more. truck repair Grace
 • 2022-12-27 Chinyere offers their customers an amazing range of Pakistani casual shirts. Get tops for women in Pakistan today. Only the best casual tops for girls online are available from Chinyere. Chinyere brings only the best casual dresses for their customers, always reaching for high standards. Chinyere
 • 2022-12-27 Shop the best sneaker shoes for boys online in Pakistan from Borjan. Our sneakers shoes are very comfortable and best for running around. So, get the latest and most amazing collection of sneakers for you from Borjan. Borjan
 • 2022-12-27 Get your favorite pret shirts on sale in Pakistan from Etisal. You can shop for any type of pret shirts in different styles and colors. We have the latest collection of pret shirts for women. It's a good opportunity to buy women's pret shirts on sale online in Pakistan. Etisal
 • 2022-12-23 Are you looking to buy the perfume for girls? You can choose from the best ECS perfumes online, where you can buy the most amazing women's perfumes at the best prices. ECS
 • 2022-12-14 Smile eye surgerySMILE eye surgery is a sophisticated procedure used to correct refractive errors. In SMILE eye surgery, the cornea's curvature is altered using a femtosecond laser to form tiny lenticules in the cornea of the eye, which results in clearer, sharper, and better vision.
 • 2022-12-14 Contact lensesThe ocular prosthetics kept directly on the surface of the eye are contact lenses. Contact lenses: What to know before you buy
 • 2022-12-12 In order to fix [url=https://intuitquickbookserrorsupport.com/quickbooks-error-code-6160]QuickBooks error 6160[/url], uninstall Quickbooks from the uninstallation option, then go to the repair option from Quickbooks' installation window. Also Read: [url=https://intuitquickbookserrorsupport.com/resolve-common-quickbooks-online-sync-errors/]resolve common quickbooks online sync errors[/url] [url=https://intuitquickbookserrorsupport.com/troubleshooting-basic-with-quickbooks-for-mac/]troubleshooting basic with quickbooks for mac[/url] [url=https://intuitquickbookserrorsupport.com/use-accounting-tools-in-quickbooks-desktop-enterprise/]use accounting tools in quickbooks desktop enterprise[/url] [url=https://intuitquickbookserrorsupport.com/use-gopayment-with-quickbooks-point-of-sale/]use gopayment with quickbooks point of sale[/url] [url=https://intuitquickbookserrorsupport.com/use-the-automated-password-reset-tool-for-quickbooks-desktop/]use the automated password reset tool for quickbooks desktop[/url] [url=https://intuitquickbookserrorsupport.com/quickbooks-condense-data-repair/]quickbooks condense data repair[/url] [url=https://intuitquickbookserrorsupport.com/support-for-quickbooks-2014-ends-may-31-2017/]support for quickbooks 2014 ends may 31 2017[/url] [url=https://intuitquickbookserrorsupport.com/make-a-smart-move-by-using-quickbooks-online-mobile-app/]make a smart move by using quickbooks online mobile app[/url] [url=https://intuitquickbookserrorsupport.com/how-beneficial-is-quickbooks-self-employed-for-your-practice/]how beneficial is quickbooks self employed for your practice[/url] [url=https://intuitquickbookserrorsupport.com/fix-qbwin-log-lvl-error-error-verify-online-account-information/]fix qbwin log lvl error error verify online account information[/url] robinhood79513
 • 2022-12-12 In order to fix QuickBooks error 6160 , uninstall Quickbooks from the uninstallation option, then go to the repair option from Quickbooks' installation window. Also Read: Resolve Common Quickbooks Online Sync Errors Troubleshooting Basic With Quickbooks For Mac Use Accounting Tools In Quickbooks Desktop Enterprise Use Gopayment With Quickbooks Point Of Sale Use The Automated Password Reset Tool For Quickbooks Desktop Quickbooks Condense Data Repair Support For Quickbooks 2014 Ends May 31 2017 Make A Smart Move By Using Quickbooks Online Mobile App How Beneficial Is Quickbooks Self Employed For Your Practice Fix Qbwin Log Lvl Error Error Verify Online Account Information Quickbooks Error Code 12152 Fix Quickbooks Login Problems With Chrome robinhood79513
 • 2022-12-12 In order to fix QuickBooks error 6160, uninstall Quickbooks from the uninstallation option, then go to the repair option from Quickbooks' installation window. Also Read: Refractive surgery Cataract surgery Contact lens Laser cataract surgery Retina surgery Phacoemulsification Glaucoma treatment Smile eye surgery Lasik eye surgery Squint treatment Cornea transplant surgery Pediatric opthalmology Oculoplasty and aesthetic robinhood79513
 • 2022-12-12 A branch of ophthalmology known as https://bhartieyefoundation.in/pediatric-ophthalmology.html ophthalmology focuses on addressing the various eye conditions that afflict children. bhartieyefoundation1
 • 2022-12-12 amblyopia (also known as lazy eye) is a type of poor eyesight that normally affects only one eye but, in rare cases, both eyes. Also Read: Refractive surgery Cataract surgery Contact lens Laser cataract surgery Retina surgery Phacoemulsification Glaucoma treatment Smile eye surgery Lasik eye surgery Squint treatment Cornea transplant surgery Pediatric opthalmology Oculoplasty and aesthetic Bharti Eye Foundation
 • 2022-12-09 Contact lenses are a thin, transparent plastic disc that covers the cornea and moves with your eye. They float on your tear film. bhartieye
 • 2022-12-07 When transferring corporate files or data to another computer that is not properly set up or requires installation or configuration, https://intuitquickbookserrorsupport.com/quickbooks-error-code-h505/ can be tough and complicated. When you try to enter the multi-user mode, this error is displayed. The multi-user connection to the server is blocked by this error. vindisel
 • 2022-12-07 When multiple users attempt to open a company file in single user mode in QuickBooks, error codes 6190 and 816 are frequently encountered. Any file or network damage or corruption will cause this error. When there is a discrepancy between the transaction files and the company file, this error may also occur. There are a few additional causes for this error. vindisel
 • 2022-12-07 Cornea Transplant is a reasonably safe procedure. Nonetheless, there is a slight chance of significant consequences, such as eye infection. Glaucoma is a rise in intraocular pressure. Also Read: Refractive surgery Cataract surgery Contact lens Laser cataract surgery Retina surgery Bharti Eye Foundation
 • 2022-12-06 When you launch your QuickBooks accounting programme, a drive error known as https://intuitquickbookserrorsupport.com/quickbooks-error-code-9994/ appears. This issue occurs when the frameworks and your drivers are incompatible. Your system becomes sluggish and eventually quits functioning when this error is reported. Therefore, it is important to fix this mistake as quickly as feasible. This mistake has a number of causes. vindisel
 • 2022-12-06 When you attempt to install QuickBooks software on your computer, QuickBooks error c=1327 appears. https://intuitquickbookserrorsupport.com/quickbooks-error-code-c-1327/ thor
 • 2022-12-05 A registry issue and corrupted application file are the causes of QuickBooks error 7149. The run time error is another name for this problem. When you try to launch QuickBooks desktop, the window begins to crash, and you are informed of error 7149. Bruce
 • 2022-12-01 When opening a corrupted company file in the QuickBooks desktop, QuickBooks error 6000-832 appears. This error suggests that the.NG file's hosting may be problematic. thor
 • 2022-12-01 When opening a corrupted company file in the QuickBooks desktop, QuickBooks error 6000-832 appears. This error suggests that the.NG file's hosting may be problematic. https://intuitquickbookserrorsupport.com/quickbooks-error-6000-832/ thor
 • 2022-11-30 It's time to gather together all the financial records as tax season approaches. If you are a business owner without the QuickBooks financial application, this time is quite busy and tedious. Read more: QuickBooks Accounting Software Makes Tax Season Easy Also Read: quickbooks installation error with windows and mac fix quickbooks event log error 4 cannot open quickbooks company file recover quickbooks password quickbooks enterprise common error troubleshooting use built in file doctor for quickbooks robinhood79513
 • 2022-11-30 Many people believe that all squintare congenital. In most cases, eye deviation can occur at any age—early or late infancy, adulthood, or even old age. Binocular misalignment can arise as a result of brain-level loss of eye muscle control. ALSO READ: Refractive surgery Cataract surgery Contact lens Laser cataract surgery Retina surgery Bharti Eye Foundation
 • 2022-11-26 When trying to conduct payroll for your employees in QuickBooks or when taking a backup of the company file in QuickBooks error 340appears. You are unable to access your company file or process payroll as a result. This issue happens when you overpay your staff or when there is damage or corruption to the corporate file. Mr jack
 • 2022-11-26 When trying to run payroll for your employees in QuickBooks or when taking a backup of the company file in QuickBooks error 248. You are unable to access your company file or process payroll as a result. This error happens when you overpay your employees or when there is damage or corruption to the company file. aliceperry
 • 2022-11-26 The QuickBooks error 1406 appears when installing a firewall or security programme on a computer. You are unable to access the download location when this error occurs. This error occurs when a window registry key is corrupted or when a third party tampers with your system. More factors can contribute to QuickBooks error 1406, and our blog describes its symptoms and fixes. Bruce
 • 2022-11-26 When a user tries to connect to the bank or credit card server, QuickBooks error 350 occurs. This error can occur for a variety of reasons, including when the bank server is down or undergoing maintenance, corrupted data files or transactions, etc. You can't download the most recent QuickBooks online transactions as a result of this error, which breaks the bank connection. https://intuitquickbookserrorsupport.com/quickbooks-error-code-350/ thor
 • 2022-11-26 When creating, merging, or accessing banking information inQuickBooks error 185 may appear. This issue means that after you submit the necessary credentials, your bank is still looking for additional information. You are only able to conduct any transactions using your bank when this problem appears. therock
 • 2022-11-22 With the help of QuickBooks, small and mid-sized enterprises may manage their daily operations more effectively and productively. But occasionally, this well-known accounting programme encounters a variety of faults and problems that may interfere with your work. One such error that is a part of the QuickBooks Online Banking Errors is QuickBooks Banking Error 109. Click on the link if you want to fix QuickBooks Error 109. Also Read: Fix QuickBooks Error 350 in QuickBooks Online Steps to Fix QuickBooks Error 9000 - [Resolved] QuickBooks Error 15240 (Update did not Complete successfully) Fix QuickBooks Error 3008 (While Updating Payroll Update) QuickBooks Error CC-501 - Steps to Fix this Error Intuit QuickBooks Error Support
 • 2022-11-22 LASIK, often known as LASIK SURGERY or laser vision correction since it is carried out on the cornea, can treat myopia, hyperopia, and astigmatism. Also Read: Squint Treatment Cornea Transplant Surgery Pediatric Opthalmology Oculoplasty and aesthetic Bharti Eye Foundation
 • 2022-11-13 I finally found what I was looking for! I'm so happy. 해머캔디가격 Your article is what I've been looking for for a long time. I'm happy to find you like this. Could you visit my website if you have time? I'm sure you'll find a post of interest that you'll find interesting. 해머캔디가격
 • 2022-11-05 As I am looking at your writing, totosite I regret being unable to do outdoor activities due to Corona 19, and I miss my old daily life. If you also miss the daily life of those days, would you please visit my site once? My site is a site where I post about photos and daily life when I was free. totosite
 • 2022-11-04 I m here now and will just https://gas-stationsnearme.com/bp/ like to mention thank for a exquisite publish and all spherical interesting internet site. Please do hold up the incredible work. I can not be without visiting your blog time and again. AhmedMalik
 • 2022-10-28 Thanks for sharing this useful information sagepay error codes Thomas Lane
 • 2022-09-22 Make sure to read this article till the end. QuickBooks error code 15223 is seen when the user tries to download the updates related to payroll or when there is any sort of issue with the windows registry. To know more about this error, reading this article till the end is suggested. Levin Smith
 • 2022-09-12 It's really great. Thank you for providing a quality article. There is something you might be interested in. Do you know slotsite ? If you have more questions, please come to my site and check it out! slotsite
 • 2022-08-26 There is a wide range of software that you can install on your computer, but not many people know how to install QuickBooks desktop in Windows and Mac. This article will teach you the basics of installing QuickBooks desktop, which includes things like setting up a file sharing method between your PC and laptop. https://www.myonepro.com/ olismith1012
 • 2022-08-20 Health is just one aspect of a Healthy Life Human. It offers broad information on a variety of other topics, including astrology, entertainment, news, lifestyle, and travel. Healthy Life Human is changing the public's perception of fitness and health. This website provides trustworthy, dependable, and up-to-date information, and we did this by taking a practical approach to health, exercise, nutrition, well-being, food, and other themes. Healthy Life Human Urvashi
 • 2022-08-17 I've been troubled for several days with this topic. casinosite, But by chance looking at your post solved my problem! I will leave my blog, so when would you like to visit it? casinosite
 • 2022-08-09 I am very impressed with your writing casino online I couldn't think of this, but it's amazing! I wrote several posts similar to this one, but please come and see! casino online
 • 2022-08-03 As I am looking at your writing, casinosite I regret being unable to do outdoor activities due to Corona 19, and I miss my old daily life. If you also miss the daily life of those days, would you please visit my site once? My site is a site where I post about photos and daily life when I was free. casinosite
 • 2022-07-27 We are committed to helping our huge client base in Fair Oaks solve the tree service puzzle, be it stump removal, tree falling, or removing diseased trees altogether. Tree Trimming Luan
 • 2022-07-02 Zolpidem Kopen Lorazepam Kopen Concerta Kopen Temazepam Kopen Adderall Pillen Kopen Azithromycin Kopen Doxycycline Kopen Winstrol Kopen DMT Kopen MDMA Kopen LSD Kopen Peyote Kopen Ketamine Kopen Lorazepam Kopen Alprazolam Kopen Midazolam Kopen Nembutal Kopen Kamagra Kopen Morfine Kopen Tylenol Kopen Percocet Kopen Tramadol Kopen Suboxone Kopen Fentanyl Pleister Kopen Oxycontin Kopen Ritalin Kopen Adderall Nederland Kopen Amoxicilline Kopen Naproxe Kopen Mirtazapine Kopen Dekking Nederland Kopen Diazepam Kopen Rx. Apotheek
 • 2022-07-02 Pijnstillers Xanax Gele Kopen Quaalude Kopen Clonazepam Kopen Methadon Kopen Oxycontin Kopen Oxycodone Kopen Lyrica Medicatie Kopen Lyrica Kopen Codeine Kopen Oxycodon Kopen Oxycodone Kopen Oxycodon Slapen Kopen Dexedrine Kopen Cocaine Kopen Methamfetamine Kopen Heroine Kopen Amfetamine Kopen Benzedrine Kopen Ritalin Kopen Ketamine Kopen Insuline Kopen Nolvadex Kopen Lasix Kopen Enanthate Kopen Sustanon Kopen Flunitrazepam Kopen Imovane Kopen Lyrica Kopen Stilnox Kopen Rx. Apotheek
 • 2022-07-02 Bent u op zoek naar een containerdepot, dockingdiensten, containertransport, warehousing, zeecontainerreparaties etc. dan is A.S.H.C.CO hier om ervoor te zorgen dat u de beste containerdiensten krijgt in heel Europa. Neem contact op met Support@ashcco.com voor meer details 10 ft Container Blast Freezer 40 ft Reefer Container Reefer Container 40ft Shipping Container 40 ft Container Kopen Zeecontainer 40ft Zeecontainer 20ft Kopen Zeecontainer 20ft Pallet Kopen Euro Pallet Blok Pallet Pallets Zeecontainer
 • 2022-07-02 schmerzmittel kaufen baclofen 25 mg kaufen bromazepam 3 mg kaufen bromazepam 6 mg kaufen clonazepam 2 mg kaufen diazepam kaufen dormicum kaufen fentanyl pflaster kaufen finasterid 5 mg kaufen flunitrazepam 2mg kaufen flunitrazepam kaufen genotropin 12 mg kaufen lorazepam kaufen lormetazepam kaufen methylphenidat 10 mg kaufen mirtazapin kaufen nitrazepam 5mg kaufen oxazepam 10 mg kaufen oxazepam 50 mg kaufen oxycodon 10 mg kaufen oxycodon 20 mg kaufen oxycodon 80 mg kaufen oxycodon 50 mg kaufen zopiclon kaufen adderall kaufen zolpidem kaufen anastrozol kaufen lorazepam 2 mg kaufen codein kaufen demerol kaufen dexedrin kaufen hydromorphon kaufen methadon kaufen ecstasy kaufen Rx. Apotheke
 • 2022-06-19 Use a car dealership Renty for this purpose, or better yet, go to their website to do the whole procedure online. Here you will find a large list of luxury cars for rent in Abu Dhabi https://renty.ae/types/luxury/abu-dhabi and you can choose a car that suits you in terms of external parameters and price ranges. Rio
 • 2022-06-08 Thanks for allowing me to read a fantastic and imaginary blog. It gives me lots of pleasure and interest. Thanks for sharing. If you need any technical support related to Ij start canon, Contact our Ij start canon Experts for an immediate solution. canon pixma tr4520 printer ink http://ij.start.canon canon printer offline Denis Godoy
 • 2022-05-17 Additionally, in addition, it informs you about threatening websites in the process as serious apps. So, we are able to mention that it works being a guard to your gadget. https://freeprosoftz.com/norton-security-crack-key-download/ doja12
 • 2022-05-13 Hey! Well-written blog. It is the best thing that I have read on the internet today. Moreover, if you are looking for the solution of QuickBooks Software, contact our QuickBooks Experts to get your issues resolved quickly. Qbdbmgrn Not Running on This Computer Error nikjones
 • 2022-05-06 Thanks for taking the time to discuss this. I feel about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more information? It is extremely helpful for me. Get best SEO Services of marketing you visit here site https://www.adwebstudio.com/seo-dubai Albert smith
 • 2022-05-06 k j
 • 2022-04-28 I am here now and could just like to say thank for a tremendous post and a all round entertaining website. Extraordinary site you have here.. It’s best quality composing like yours nowadays. I sincerely acknowledge people like you! QuickBooks Error Code 80029c4a nikjones
 • 2022-04-23 Thank you for your outstanding article. You will always find clients coming back to us which is a result of our excellent services. Our goal is to giving quick shot resolutions when you're searching for your dream home. Just check out the cornerstone akhinta residences & Godrej Splendour Mohit Rocks
 • 2022-04-22 Thanks for sharing this post, You can also visit my website QuickBooks Error 6150, -1006. Joey
 • 2022-04-22 Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post. You can also visit my site to read my Blog at QuickBooks Error Code 6144. John Levi
 • 2022-04-21 Thank You So much for sharing this fantastic post. I have used VMware in the past for ualization. It’s an ible software. If you required QuickBooks technical support. Please contact our QuickBooks Experts and get instant help to resolve your problem. Employee Is Not Showing Up In QuickBooks QuickBooks Error 15242 & 15243 QuickBooks Payroll Error PS058 QuickBooks Payroll Error 30159 QuickBooks Payroll Error 15106 QuickBooks Payroll 1095 C nikjones
 • 2022-04-20 Wow, so beautiful post! Thanks for allowing me to read a fantastic and imaginary blog. It gives me lots of pleasure and interest. Thanks for sharing. If you need any technical support related to QuickBooks, Contact our QuickBooks Experts for an immediate solution. quickbooks error 1603 | quickbooks error 6000 80 | quickbooks error 12029 nikjones
 • 2022-04-05 Thanks for sharing such an informative post. It was a pleasure reading it. QuickBooks Error 15223 | QuickBooks Error Code 15241 | QuickBooks Error 15203 John Smith
 • 2022-03-19 Great opinion. شركة عزل خزانات بالرياض ardenjaz
 • 2022-01-29 Very imaginary information, where you have to secure yourself with the care and cure because of very tentative environment, this is because we have to seek out the quickbook error ol-301 with this you have to find the new error and resolve it. Shravan
 • 2022-01-26 Nice blog I have read carefully your content positive signaler and got the information about the blog. I like your blog content it's to help to need the writer the content because I am a creative writer giving the writing service to the student who is an undergraduate. Mostly writing content on the management thesis help with theresearchguardian to the US student those are want to working from out sources. management thesis help
 • 2021-12-22 Hvordan kan man få oversikt over hvilke kommuner som benytter seg av tjenester fra Rune Devold as Liv Idun Alstad

Tips noen om siden