Vågå Kommune

En skamplett på velferdssamfunnet

Vågå kommune har gått til rettsak mot tre beboere i et kommunalt bofellesskap for å tvangsflytte dem til kommunens omsorgssenter. Fredag den 26. april avsluttet Eidsivating lagmannsrett behandlingen av saken. Dom forventes mot slutten av mai.

Beboerne i Moavegen bofellesskap har bodd i det lille bofellesskapet i 28 år. De har tilpasset seg livet i bofellesskapet og har trygge, velkjente og gode rammer. Personalet har vært stabilt og de er omgitt av kjente. Slikt har stor verdi, spesielt når en har store problemer med å gjøre seg kjent med nye forhold og nye mennesker.

Vågå kommune vil imidlertid flytte beboerne til kommunens nye omsorgssenter. Moavegen bofellesskap, hvor de nå bor, planlegges brukt til eldre med demens i tidlig fase. I troen på å spare penger, vil kommunen ta fra de tre beboerne deres hjem. Politikerne ligger lavt, de synes å ha tatt rådmannens innstilling for god fisk. Det er liten grunn til å tro at verken rådmannen eller politikerne har inngående kjennskap til feltet. Nettopp det er kanskje hovedgrunnen til at den AP-styrte kommunen forsøker å spare noen kroner på å tvangsflytte de tre innbyggerne som i størst grad er avhengig av hovedmålsetningen i norsk boligpolitikk, nemlig det å sikre at alle kan ha et trygt og godt hjem.

Jusen i saken er enkel. Husleieloven gir en sterk beskyttelse av leietakerne, men § 9-5 åpner for oppsigelse av leiekontrakten under visse vilkår. Spørsmålet i tvangsflyttingssaken i Vågå, er et spørsmål om kommunens antakelser om mer lønnsom drift av omsorgstjenestene er en god nok grunn til å tvangsflytte innbyggere med bistandsbehov. Hva lagmannsretten mener får vi greie på mot slutten av mai.

Hvis lagmannsretten sier at beboerne kan flyttes, så er det en trussel mot 85 prosent av voksne med utviklingshemming. Da får en håpe at Høyesterett vil behandle saken. Uansett bør kommunal- og moderniseringsministeren og Stortinget innse at husleieloven bør strammes opp.Verken regjeringsmedlemmene eller stortingsrepresentantene ville satt pris på å blitt tvangsflyttet, da bør benytte gjensidighetsprinsippet: Du skal ikke gjøre mot andre slik du ikke vil at andre skal gjøre mot deg.

FN-konvensjonen om mennesker med nedsatt funksjonsevne sier at også mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til å velge hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre. En skal ikke måtte bo i en bestemt boform. Dessverre er konvensjonen ikke tatt inn i norsk lov. For å unngå tvangsflyttingssaker i fremtiden, bør kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sikre at husleieloven og praksisen i kommunene blir i samsvar med konvensjonen.

Ønsker du å støtte beboerne i Moavegen bofellesskap i Vågå kommune med kostnadene til domsstolsbehandlingen, så kan du enten gi bidrag til:

Bakkontonummer 1506.09.27097
Vipps # 524990 (Husk å trykk "kjøp og betal" før søker på nr.)

Eller du kan gi bidrag via innsamlingsaksjonen på facebook.

Jens Petter Gitlesen

30 april 2019