Logo til NIM og LDO

Ber regjering og Stortinget inkorporere CRPD

I et felles brev til regjeringen og Stortinget, ber Norges institusjon for menneskerettigheter og Likestillings- og diskrimineringsombudet om å inkorporere FN-konvensjonen om mennesker med nedsatt funksjonsevne i norsk lov.

I brevet gis både begrunnelser og konsekvenser av en inkorporering. Her er noen sitater fra brevets sentrale argumentasjon:

  • "Vi har merket oss at CRPD-komiteens uttalelser om hvordan CRPD skal forstås, har blitt oppfattet som et viktig hinder for inkorporering. Vi mener denne bekymringen er overdreven."
  • "... utlegningen av innholdet i CRPD vil bero på en alminnelig folkerettslig fortolkning av konvensjonen. Her vil uttalelser fra CRPD-komiteen bare være en av flere relevante kilder, og den rettskildemessige vekten vil antakelig bero på de samme forutsetninger som Høyesterett har lagt til grunn for andre komitéuttalelser."
  • "Flere menneskerettighetskonvensjoner har vært inkorporert med forrang i norsk rett siden 1999. Slik sett vil det ikke være noen forskjell på virkningen av en inkorporering av CRPD sett i forhold til for eksempel FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK), eller FNs kvinnediskrimineringskonvensjon."
  • "Norge har inkorporert FNs øvrige diskrimineringskonvensjoner. Kvinnediskrimineringskonvensjonen er inkorporert gjennom menneskerettsloven, og rasediskrimineringskonvensjonen er inkorporert gjennom likestillings- og diskrimineringsloven. Det er etter vår mening prinsipielt uheldig, og fremstår som noe tilfeldig, at konvensjonen som skal sikre menneskerettighetene til personer med funksjonsnedsettelse er den eneste av FNs diskrimineringskonvensjoner som ikke er innlemmet i norsk rett."
  • "Uavhengig av om CRPD blir inkorporert er staten folkerettslig bundet av konvensjonen."
  • "Inkorporasjon vil kunne tydeliggjøre overfor offentlige organer at de er forpliktet etter CRPD. Dette er viktig for at norske lovanvendere i domstolene, kommunene, statsforvalterne og andre offentlige organer skal bli mer bevisste de forpliktelsene som følger av konvensjonen."
  • "Personer med funksjonsnedsettelser utgjør Norges største minoritet og en betydelig del av denne gruppen opplever diskriminering og trakassering, og møter barrierer som hindrer full deltagelse i samfunnet. Inkorporering av CRPD vil være et viktig tiltak og signal om at staten tar rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser på alvor."

Nå får vi håpe at regjeringsmedlemmene og stortingspolitikerne leser brevet. Det florerer med misforståelser, fordommer og den type tenkning som CRPD skal sikre oss mot.

Brevet fra Norges institusjon for menneskerettigheter og Likestillings- og diskrimineringsombudet kan leses her

Jens Petter Gitlesen

3 mars 2021

Tips noen om siden